Fond PIO će počev od 1. jula 2021. godine samo izuzetno podnositi preko portala CROSO prijave koje su podnete u zakonom propisanom roku

Imajući u vidu da podnosioci prijava poseduju kvalifikovane elektronske sertifikate, Fond PIO počev od 1. 7. 2021. godine više neće podnositi preko portala CROSO prijave za obveznika podnošenja prijave koje su podnete u zakonom propisanom roku.

Izuzetno, Fond će nastaviti podnošenje prijave i nakon ovog datuma samo za fizička lica koja nemaju tehničke mogućnosti za registraciju prijave u elektronskom obliku direktno preko portala CROSO, za nosioce poljoprivrednog domaćinstva, odnosno gazdinstva, kao i za članove njihovih porodica.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Fonda PIO:

„Postupak podnošenja prijave, promene i prestanka osiguranja regulisan je Zakonom o Centralnom registru obaveznog osiguranja (CROSO). Zakonom o CROSO propisano je da se registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar vrši podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku, direktno preko portala CROSO od strane podnosioca jedinstvene prijave. Podnosilac prijave je dužan da se registruje na portalu korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Rok za podnošenje prijave je najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad, odnosno u roku od tri radna dana od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja.

Imajući u vidu da podnosioci prijava već poseduju kvalifikovane elektronske sertifikate, Fond PIO počev od 1. 7. 2021. godine više neće podnositi preko portala CROSO prijave za obveznika podnošenja prijave koje su podnete u zakonom propisanom roku. Izuzetno, Fond će nastaviti podnošenje prijave i nakon ovog datuma samo za fizička lica koja nemaju tehničke mogućnosti za registraciju prijave u elektronskom obliku direktno preko portala CROSO, za nosioce poljoprivrednog domaćinstva, odnosno gazdinstva, kao i za članove njihovih porodica. S tim u vezi, ovlašćeno lice Fonda je u obavezi da obveznika podnošenja prijave, u slučaju da je došao u prostorije Fonda i da želi da prijava koja se podnosi u roku bude podneta od strane zaposlenog u Fondu, uputi da prijavu podnese elektronskim putem preko portala CROSO. Takođe, zaposleni Fonda je u obavezi da, u slučaju kada prijava nije podneta u roku, obveznika podnošenja prijave uputi na mogućnost podnošenja zahteva za utvrđivanje svojstva osiguranika. Po okončanju postupka, Fond će podneti prijavu putem portala CROSO.“

Podelite: