Донет нови Закон о трговини

У „Службеном гласнику РС“, број 52 од 22.7.2019. године објављен је нови Закон о трговини.

Нови закон ступа на снагу и примењује се од 30. јула 2019. године, осим одредбе која се тиче обавезе да роба буде означена машински читљивом ознаком (ГТИН идентификација, QR код и др.), која ће се примењивати по истеку шест месеци од дана ступања на снагу закона.

Подзаконски акти ће бити донети у року од 12 месеци од дана ступања на снагу закона.

До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из новог закона примењиваће се стари подзаконски акти, осим одредаба које су у супротности са новим законом.

На предмете инспекцијског надзора који нису окончани до 30. јула 2019. године, примењиваће се одредбе старог закона о трговини.

Даном почетка примене новог Закона о трговини престају да важе одредбе старог Закона о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10, 10/13 и 44/18 – др. закон) и члан 16. и члан 78. став 1. тачка 6) Закона о оглашавању („Службени гласник РС”, број 6/16).

Нови Закон о трговини можете погледати овде.

Више о новом Закону о трговини читајте у коментару Необилтена:

Нови Закон о трговини – шта треба знати

Поделите: