Donet novi Zakon o trgovini

U „Službenom glasniku RS“, broj 52 od 22.7.2019. godine objavljen je novi Zakon o trgovini.

Novi zakon stupa na snagu i primenjuje se od 30. jula 2019. godine, osim odredbe koja se tiče obaveze da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacija, QR kod i dr.), koja će se primenjivati po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu zakona.

Podzakonski akti će biti doneti u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu zakona.

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz novog zakona primenjivaće se stari podzakonski akti, osim odredaba koje su u suprotnosti sa novim zakonom.

Na predmete inspekcijskog nadzora koji nisu okončani do 30. jula 2019. godine, primenjivaće se odredbe starog zakona o trgovini.

Danom početka primene novog Zakona o trgovini prestaju da važe odredbe starog Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10, 10/13 i 44/18 – dr. zakon) i član 16. i član 78. stav 1. tačka 6) Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik RS”, broj 6/16).

Novi Zakon o trgovini možete pogledati ovde.

Više o novom Zakonu o trgovini čitajte u komentaru Neobiltena:

Novi Zakon o trgovini – šta treba znati

Podelite: