Да ли постоји обавеза плаћање пореза по одбитку (по основу лиценце за софтвер) у случају када је добављач регистрован у Ирској, а доставио је потврду о резидентности Холандије?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-321/2016-04 од 6.10.2016. год.)

Како се наводи (уз достављање додатне документације), добављач привредног друштва (који издаје фактуре и са којим је закључен – како је, усмено, додатно, појашњено, уговор о лиценци за софтвер) је регистрован у Ирској, а доставио је (на прописаном ПОР-2 обрасцу Републике Србије) потврду о резидентности Холандије.

С тим у вези, у допуни захтева од 21.9.2016. године, наведено је да је добављач, у ствари, стална пословна јединица (у Ирској) компаније која је порески резидент Холандије.

Имајући у виду наведено, а поводом предметног питања, са којом државом треба применити уговор о избегавању двоструког опорезивања (са Ирском или са Холандијом) и, додатно, на кога треба да гласи потврда о резидентности (на матичну компанију из Холандије или на њену сталну пословну јединицу у Ирској) Министарство финансија обавештава о следећем:

I. Члан 40а став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01 … 112/15, у даљем тексту Закон), поред осталог, прописује да код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента, исплатилац прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања, под условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је Република закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања.

Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања у смислу става 1. овог члана, нерезидент доказује потврдом о резидентности у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација (члан 40а став 2. Закона).

Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања, сходно члану 159а став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02 … 15/16) нерезидент доказује потврдом о резидентности овереном од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент и то на посебном обрасцу или овереном преводу потврде на обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања.

С обзиром на изнето, право је надлежних органа Холандије да, у циљу избегавања двоструког опорезивања са Републиком Србијом, на основу одговарајућих доказа којима располажу, предметном добављачу из Ирске издају потврду о резидентности Холандије.

Наведено је у складу са тачком 71. Коментара OECD Модела уговора (из јула 2014. године) у односу на члан 24. Модела према којој (између осталог) када стална пословна јединица из једне државе уговорнице (у конкретном случају, из Ирске) коју је основало предузеће (у конкретном случају, матична компанија) из друге државе уговорнице (у конкретном случају, Холандије – као државе резидентности матичне компаније) прима дивиденде, камату или (у конкретном случају) ауторске накнаде из треће државе (у конкретном случају, Републике Србије – као државе извора) и када држава извора (у конкретном случају, Република Србија) затражи потврду о резидентности, ради примене пореза по одбитку по стопи предвиђеној у уговору о избегавању двоструког опорезивања између државе резидентности (у конкретном случају, Холандије) и државе извора (у конкретном случају, Републике Србије) потврду о резидентности издаје држава резидентности (у конкретном случају, Холандија).

С тим у вези, Министарство финансија сматра да (у конкретном случају) потврда о резидентности Холандије може да гласи на матичну компанију из Холандије, ако ауторску накнаду заиста (како се наводи) остварује њена стална пословна јединица у Ирској (добављач предметног привредног друштва).

Надлежни порески орган, у сваком конкретном случају, утврђује чињенице од значаја за опорезивање у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

Ово, посебно, из разлога јер се на фактури коју предметно привредно друштво добија од добављача не види никаква веза добављача са Холандијом (као ни докази о његовој правној форми, односно да ли је, заиста, у питању стална пословна јединица матичне компаније из Холандије).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: