Централни регистар фактура – често постављана питања

Управа за трезор је на својој интернет страни објавила одговоре на често постављана питања у вези Централног регистра фактура.

Питања и одговори се редовно ажурирају и има их доста па смо омогућили брзу и једноставну претрагу. У поље Претрага упишите тражени појам и аутоматски ће се у табели појавити питања и одговори у којима се тражени појам појављује:

Питање Одговор
Да ли се Правилник односи на фактуре које имају датум од 01.03.2018. или се односи на рачуне који су примљени од 01.03., а датум фактуре може бити из Фебруара? Да ли се такве фактуре региструју? Правилник се односи на фактуре издате од 01. марта 2018. године.
Да ли се и на који начин врши регистрација предрачуна, односно профактура, уколико је Уговором дефинисано авансно плаћање? Уколико је уговором дефинисано авансно плаћање 100%, може да се изврши регистрација профактуре и прати измирење. Уколико је дефинисан аванс који је мањи од 100%, региструје се профактура на износ аванса, а касније се региструје и сама фактура али на преостали остали износ за плаћање.
Уколико правно лице врши синдикалну продају запосленима у институцијама које припадају јавном сектору, фактура се издаје на ту институцију а запосленима се од зараде обуставља припадајућа рата, да ли се ове фактуре региструју? Није у питању комерцијална трансакција између приватног и јавног сектора, већ се као дужник појављује физичко лице, одредбе Закона и Правилника се не примењују на наведене трансакције.
Које фактуре се региструју у ЦРФ? У ЦРФ се региструју фактуре у којима су Корисници јавних средстава (тип 0,1,2,4 и 6) дужници. На следећој страници можете видети који су то корисници: http://www.trezor.gov.rs/registar-kjs-cir.html.
Да ли ИДФ мора да буде наведен на фактури која се шаље дужнику, а која је претходно регистрована у ЦРФ? Не. Члан 9. Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура”(Сл. Гласник РС број 7/2018) каже да се приликом регистрације фактуре уноси број фактуре, где је број фактуре позив на број одобрења из инструкције за плаћање, или број фактуре под којим је издата, у случају да није наведена инструкција за плаћање.
Код броја фактуре уколико имамо модел 97, да ли у број фактуре уносимо 97 па ПБО? Не. У број фактуре уноси се само ПБО без 97.
Да ли се и даље евидентирају обавезе кроз РИНО? Све фактуре издате до 28. фебруара евидентираће се кроз РИНО, као и њихово измирење. Ово важи за КЈС (тип 0,1,2,4 и 6). Јавна предузећа раде у систему РИНО као и до сада.
Како се плаћају регистроване фактуре? Начин плаћања регистрованих фактура остаје исти као и до сада. Приликом регистрације фактуре потребно је пратити упутство за регистрацију на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice.
Да ли привредни субјекти који пружају угоститељске услуге КЈС региструју такве фактуре? Да. Члан 2. тачка 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама дефинише појам комерцијалне трансакције.
Да ли се региструју обавезе добављача из иностранства? Не.
Да ли су могућа делимична плаћања фактура? Да.
Да ли су могућа плаћања путем спецификације већег броја рачуна? Да.
Ко уноси књижна одобрења, дужник или поверилац? Поверилац уноси књижна одобрења и задужења.
Да ли се региструју накнаде зарада (боловање и сл.) које се рефундирају од РФЗЗО? Не. Овакве обавезе нису предмет регистрације у ЦРФ јер није реч о комерцијалним трансакцијама.
Да ли пољопривредна газдинства региструју фактуре? Само уколико је пољопривредно газдинство привредни субјект.
Да ли се региструју девизна плаћања? Не.
Да ли је потребно евидентирати сваку обуставу зараде, блокаду рачуна, обуставу пензије итд.? Не. Предмет ЦРФ су само комерцијалне трансакције.
Да ли постоји упозорење ако увозимо фактуре које су већ евидентиране? Да. Није могуће пријавити исту фактуру два пута, позив ће бити одбијен са грешком.
Да ли се предузетници региструју у ЦРФ? Да. Уколико обављају комерцијалне трансакције у којима су субјекти јавног сектора дужници.
Да ли се региструје документ о задужењу за продате поклон картице? Не.
Шта је ИДФ? Да ли се наводи у инструкцији за плаћање? То је интерни број у информационом систему. Нигде се не наводи.
Да ли је измирење новчаних обавеза за премије осигурања према друштву за осигурање потребно регистровати? Не.
Судови имају велики број фактура према затворима и КП домовима и од 01. јануара 2018. су укључени у систем за извршење буџета. Да ли су такве фактуре предмет регистрације? Не. Те уплате имају карактер јавних прихода и уплаћују се са шифром плаћања 253.
Да ли рокови плаћања остају исти као и за РИНО? Да. Рокови плаћања су дефинисани Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Да ли је могућа регистрација предрачуна? Да.
Да ли је дефинисана улога дужник/поверилац приликом регистрације правног лица/органа? Не. Правно лице/орган се региструје без назнаке да ли је у улози дужника или повериоца.
Да ли су рефундације трошкова за електричну енергију, воду итд. предмет регистрације? Не.
Ко уноси измирење, дужник или поверилац? Измирење је аутоматско. Детаљније у корисничком упутству https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/settlement.
Где се преузима Потврда за кориснички налог и ко може да преузме? Потврду преузимате у организационој јединици која је наведена у Захтеву за регистрацију. Уколико не преузима администратор већ друго лице, подноси се и Образац 5.
Да ли постоји временско ограничење контроле за број фактуре? Не постоји, контрола је трајног карактера.
Које се шифре плаћања користе за комерцијалне трансакције? Детаљи плаћања су доступни на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/settlement/#detalji-registracije-placanja.
Осигуравајуће куће, да ли као повериоци региструју своја потраживања? Не, јер услуге осигурања нису комерцијалне трансакције и исте се измирују са шифром плаћања 260.
Да ли се компензације и цесије региструју? Компензације се не региструју јер не постоји новчана трансакција. Код цесије први поверилац (цедент) фактуру отказује, а други поверилац (цесионар) извршава поновну регистрацију фактуре.
Како се региструју асигнације? У корисничком упутству је описан начин регистрације https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign
Ако откажемо фактуру да ли је можемо поново регистровати под истим бројем фактуре и за истог дужника? Да
Да ли се републичке административне таксе региструју? Не. Таксе су јавни приход.
Уколико се број фактуре у ЦРФ коју је поверилац регистровао разликује од броја на фактури коју је доставио дужнику, који број дужник уноси на платном налогу? Члановима 10 и 11. Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Сл. Гласник РС број 7/2018) дефинисане су обавезе дужника.
Да ле се финансијске трансакције евидентирају? Не.
Да ли се рачуни за телекомуникационе услуге морају регистровати? Да.
Да ли постоји ограничење у броју налога које администратор може да отвори? Да, тренутно 10000.
Да ли се обрачуни банака по постојећим уговорима и плановима отплате региструју? Уколико су у питсњу рате за отпалту кредита/лизинг, не региструју се јер су то финансијске трансакције.
Да ли адвокати/судски вештаци региструју трошковнике које подносе суду? Не, јер то нису комерцијалне трансакције.
Како се региструју књижна одобрења и задужења? Описано је у корисничком упутству на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/approvals.
Да ли локалне самоуправе региструју фактуре за закуп пословног простора и грађевинског земљишта? Не. То су јавни приходи који се плаћају са шифром 253.
Које су обавезе дужника? Обавезе дужника су описане на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/process/#duznik
Да ли је дефинисан рок за пријављивање фактуре у ЦРФ? Рок за пријаву фактуре није дефинисан, али је дефинисано када креће да тече рок за плаћање, 3 дана од пријаве фактуре у ЦРФ.
Који је рок за пријаву испостављених ситуација с’обзиром да је могуће да је испостављена у једном месецу а оверена у другом? Пријављивање фактура по испостављеној ситуацији се ради након овере исте.
Да ли заводи за извршење кривичних санкција региструју фактуре према судовима? Не. У питању су јавни приходи.
Шта се дешава са фактурама које су регистроване у пуном износу, а касније поверилац одобри попуст за плаћање пре рока? За фактуре са попустом постоји могућност смањивања износа фактура кроз књишка задужења.
Како и да ли се региструје фактура у којој је дужник јавно предузеће, али је уговор о преузимању дуга закључен са корисником јавних средстава који (тип 0,1,2,4 и 6)? Када је у питању овај тип асигнације, потребно је да поверилац региструје фактуру на новог дужника (асигнат) али уз инструкцију првог дужника (асигнант).
Да ли се региструју регресни захтеви? Не. Нису комерцијалне трансакције.
Да ли је потребно да поверилац на фактури унесе ЈБКЈС дужника? Закон не предвиђа било какву обавезу повериоца да мења садржај рачуна који се испоставља дужнику тако да не постоји обавеза навођења ЈБКЈС.
До када ће трајати регистрација у ЦРФ? Регистрација у ЦРФ почиње од 6. фебруара и трајно је отворена. Обавештење о фази тестирања односи се на регистрацију фактура која ће трајати до 28. фебруара.
У којој организационој јединици Управе за трезор се врши регистрација? Регистрацију можете извршити у било којој организационој јединици УТ по Вашем избору. Ово важи за сва правна лица, укључујући и предузећа регистрована у Београду са пословним јединицама из унутрашњости.
Како се врши предаја документације? Предаја документације врши овлашћено лице у организационој јединици Управе за трезор која је наведена у Захтеву за регистрацију.
Уколико приликом регистрације унесемо неки погрешан податак, на који начин можемо да извршимо исправку? Самостално је могуће променити скоро све информације са регистрације правног лица/органа:
- Уколико захтев још увек није одобрен, користи се токен за измену регистрације
- Уколико је захтев одобрен, корисник са одговарајућим правима ово обавља на страници свог профила самостално
Како се преузима захтев за регистрацију у ЦРФ? Образац за регистрацију је у on-line облику. На страници https://crf.trezor.gov.rs/register потребно је попунити и послати форму након чега Вам систем попуњен образац шаље на наведену e-mail адресу.
Ко пупуњава поље ЈБКЈС приликом регистрације? ЈБКЈС попуњавају само корисници јавних средстава. За остале кориснике који се региструју, поље ЈБКЈС остаје празно.
Који ЈБКЈС наводи локална самоуправа у захтеву за регистрацију? Локалне самоуправе региструју све своје директне кориснике буџетских средстава. Дакле, приликом регистрације наводе ЈБКЈС за буџет (тип 0) и појединачно ЈБКЈС за сваки орган и службу (тип 1). ЈБКЈС (тип 0) видеће све регистроване фактуре за своје директне кориснике, док ће директни корисник видети само фактуре у којима је наведен њихов ЈБКЈС.
Где можемо да нађемо број организационе јединице Управе за трезор? Листа организационих јединица Управе за трезор се налази испод поља за унос. Такође је увек доступна на сајту трезора:
http://www.trezor.gov.rs/src/about/scheme/org
Чији подаци треба да стоје у пољу подаци о администратору? Администратор може бити било које лице које овлашћујете за рад у систему у ваше име сагласно Правилнику.
Да ли се фирма мора регистровати на општини седишта? Регистрацију можете извршити у било којој организационој јединици Управе за трезор. Није неопходно да буде општина седишта фирме. Уколико за конкретну општину не постоји организациона јединица у списку, унесите најближу из списка који имате на регистрационој форми.
Да ли документацију подноси овлашћено лице, администратор или може неко треће лице? Документацију може поднети или преузети треће лице али уз Овлашћење за преузимање корисничког налога (Образац 5).
Да ли је грешка уколико јавно предузеће приликом регистрације унесе ЈБКЈС? Не. Јавно предузеће има додељен ЈБКЈС у Управи за трезор и потребно је да га унесу приликом регистрације.
Да ли се дужници региструју у ЦРФ? Да. Дужници су у обавези да пре плаћања фактуре или другог захтева за исплату провере да ли су исти регистровани у ЦРФ.
Када се попуњава Образац 3 — Захтев за укидање приступа ЦРФ? Подноси се организационој јединици УТ када се захтева укидање приступа за правно лице/орган и подразумева деактивацију свих корисничких налога (на пример, угашено правно лице).
Ко потписује Захтев за регистрацију директних корисника локалне самоуправе? Документацију потписује одговорно лице или законски заступник.
Да ли се удружења грађана, тип КЈС 8 региструју у ЦРФ? Да, уколико као повериоци региструју фактуре према дужницима – КЈС тип 0,1,2,4 и 6.
Да ли је доступна техничка документација за ЦРФ РЕСТ АПИ инерфејс? Документација је доступна на страници за интеграцију.
Да ли се приликом групне регистрације фактура добија извештај о ИДФ бројевима регистрованих фактура? Да, у истом редоследу као и у улазном фајлу.
Које претраживаче подржава апликација? https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/#tehnicki-preduslovi.
Да ли је дозвољена измена корисничког налога које је систем доделио? Иницијално је могуће одабрати кориснички налог. Накнадно мењање није дозвољено. Локални администратор може увек направити нови налог и опозвати стари.
Корисник је већ одобрен на систему Кориснички налог је јединствен у целом систему. Порука значи да то корисничко име већ постоји у оквиру неког правног лица/органа и потребно је изменити корисничко име уносом неког знака, броја итд.
Шта значи статус корисничког налога неактиван? Како се активира? Активацију корисничког налога вршите на начин описан у корисничком упутству https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/login.
Није пронађен валидан активациони токен Активациони линк застарева. Потребно је да активирате налог на начин описан у упутству https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/login/#aktivacija-korisnickog-naloga.
Није могуће успоставити конекцију Порука значи да апликација не може да се повеже на позадински (енг: backend) сервис што се може десити из више разлога:
- проблеми са локалним интернетом
- испорука нове верзије сервиса
- проблеми са инфраструктуром: струја, мрежни саобраћај итд.
Обично је довољно сачекати неколико минута и пробати поново.
Да ли једно лице може бити администратор у више правних лица? Да, али за свако правно лице мора да поседује посебан кориснички налог.
Да ли поверилац слањем групног уноса може регистровати фактуре за више дужника или се групни унос односи на слање више фактура за једног дужника? Групним уносом се могу регистровати фактуре за више дужника.
Да ли ће бити омогућена функционалност измене фактуре? Биће дозвољена само измена износа.
Да ли се бришу фактуре и профактуре? Фактуре се не бришу већ отказују (уколико није започето плаћање). Уколико је у питању профактура, она се аутоматски отказује у року који је повериоц навео уколико није започето плаћање а поверилац може да је откаже раније самостално.
Како региструјемо фактуру где према Уговору један део измирује наручилац посла (министарство) а други део инвеститор (локална самоуправа)? Региструјете два захтева за плаћање, један на наручиоца, други на инвеститора према договореном проценту плаћања.
Како поступамо уколико је фактура измирена, а уочимо неку грешку? Обратите се УТ.
Да ли ће дужник измирити фактуру која није регистрована? Законски није обавезан.
Шта наводимо у коментару? Да ли број уговора за договорену валуту плаћања? Поље коментар није обавезно. Може се навести било која информација по жељи повериоца.
Уколико издамо понуду купцу и он самоиницијативно уплати износ по истој без претходне регистрације у ЦРФ, која је наша даља обавеза? Уколико понуда садржи инструкцију за плаћање потребно је исту регистровати као профактуру са датумом важења.
Уколико је профактура делимично измирена, како региструјемо рачун? Рачун региструјете на разлику, преостали износ у односу на профактуру.
Како се повезују број рачуна и предрачуна по броју? Не постоји повезивање у систему.
Да ли региструјемо коначан рачун, ако је измирен по предрачуну? Не, само достављате дужнику.
Регистровали смо фактуру са ПДВ, дужник има ослобађање од ПДВ код ПУ и доставља нам потврду о ослобађању, шта радимо даље? Региструјете нову фактуру када примите потврду а претходну откажете.
Како пријављујемо привремене ситуације? Препорука је да се унесе као профактура под одређеним бројем (нпр. број уговора). Профактуру уносите када Вам дужник овери привремену ситуацију, јер од тада теку законски рокови за измирење.
Ко отказује фактуру? Поверилац.
Да ли систем омогућава регистрацију фактура за дужнике КЈС тип 7 и 8? Не. Фактуре које су евентуално регистроване у систему биће отказане а убудуће ће постојати системска контрола која ће одбијати регистрацију фактура за ове типове КЈС.
Да ли се региструје фактура издата после 01. марта, ако је роба плаћена по профактури у јануару или фебруару? Не, фактуру без регистрације достављате дужнику.
Да ли је кофинансирање предмет регистрације? Не.
Да ли се региструју еликтронске фактуре према РФЗО за испоруку лекова и медицинских помагала осигураним лицима? Не.
Да ли агенције за вештачење региструју фактуре према судовима, који плаћање врше са депозитног рачуна на који странке у поступку уплаћују средства? Не.
Да ли се региструју фактура уколико је дужник измирио дуг у целости плаћањем профактуре? Када је дужник измирио дуг плаћањем профактуре коначна фактура се не региструје у ЦРФ већ се без регистрације доставља дужнику. Када је дуг делимично измирен по профактури, региструје се и коначна фактура на преостали износ дуга.
Да ли се региструју готовинске уплате? Не.
Да ли се региструје месечно задужење или укупан дуг? Месечно задужење.
Да ли мора да се региструје профактура? Да, уколико се плаћање врши по профактури.
Да ли се региструју фактуре на име чланарине (нпр. издате од сталне конференције градова и општина)? Да.
Да ли се региструју отпремнице? Не, отпремница нема изражену вредност робе у новцу.
Да ли се региструју фактуре које се плаћају на рачуне за уплату јавних прихода? Не. Такве трансакције нису комерцијалне већ је у питању јавни приход за који се плаћања врше са шифром 253.
Да ли се региструју фактуре према НБС? Не.
Да ли се региструју захтеви за пренос средстава из буџета општине за финансирање пројеката и програма? Не, реч је о трансферима.
Да ли региструјемо обавезе по основу уговора о куповини непокретности са КЈС који је на 24 месечне рате? Да, уколико је обичан уговор (комерцијална трансакција).
Да ли региструјемо фактуре које немају обавезу плаћања (донације итд.)? Не, само фактуре с аобавезом плаћања.
Да ли се може регистровати један збирни рачун који се односи на једног дужника за одређен број дана? Да, уколико купцу издајете само један рачун за одређен временски период.
Да ли у ЦРФ региструјемо фактуре према КЈС, ако је поверилац физичко лице у систему ПДВ? Не.
Да ли се у ЦРФ региструје фактура уколико је наручилац КЈС, а уплату средстава врши приватна фирма као донацију? Да, уколико фактура гласи на КЈС.
Да ли региструјемо фактуру у ЦРФ ако је наручилац КЈС, а уплату средстава врши приватна фирма по уговору о донацији? Да, уколико фактура гласи на КЈС.
Да ли у ЦРФ региструјемо фактуру коју КЈС плаћа из сопствених прихода? Да, независно из којих извора КЈС остварује приходе.
Како се рачунају рокови? Рачунање рокова, детаљније можете погледати у упутству на следећој адреси:
https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice
Да ли постоји дефинисан рок за регистрацију фактуре у ЦРФ од дана издавања? Не.
Да ли је у случају договореног краћег рока за плаћање између дужника и повериоца потребан уговор? То је однос дужника и повериоца, није неопходно, а није ни забрањено.
Шта се дешава када дужник не испуни обавезу према договореној валути плаћања? Корисници само плаћају своје обавезе преко рачуна у УТ и пословним банкама, што значи да не зависи од УТ када ће дужник извршити своју обавезу.
Уговором са КЈС дефинисано је плаћање на 6 месечних рата, како региструјемо фактуру? За сваки месец региструјете (про)фактуру.
Који рок уносимо у профактури и да ли постоји обавеза плаћања? Не постоје законски рокови за плаћање по профактурама - она је вид понуде купцу без обавезе плаћања. У ЦРФ се уноси исти рок који је назначен на профактури.
Шта се дешава са налозима за пренос који су са шифром плаћања од 221-226, а за које не постоји регистрована фактура или захтев за плаћање у ЦРФ? УТ ће издати инструкцију за плаћање коју ће примењивати КЈС за плаћања која се не региструју у ЦРФ.
Који је максималан број дана за плаћање по профактури? 90 дана.
Како се врши унос фактуре у ком је дужи рок плаћања од законског? Уколико је Уговором дефинисан рок плаћања дужи од законског, дужник је у обавези да измири обавезу у законском року, члан 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у ком. трансакцијама.
Шта када дужник измирује обавезу са рачуна који не припада УТ (840) већ је са рачуна из пословне банке? Повериоца не занима са ког рачуна дужник измирује обавезу. Обавезе дужника дефинисане су Законом о роковима измирења новчаних обавеза у ком. трансакцијама.
Где уносимо валуту палаћања? Не уносите у ЦРФ валуту плаћања. Валута плаћања је уговорен однос између дужника и повериоца и није предмет ЦРФ.
У ЦРФ, законски рокови плаћања се рачунају у зависности од КЈС и то је максималан рок у коме дужник мора измирити своју обавезу. Наравно, то не спречава дужника да измири обавезу према договореној валути.
КЈС који плаћање врше преко Система за извршење буџета – ИСИБ, шта уносе у ПБО? У ПБО уносе број фактуре под којим је регистрована у ЦРФ.
Да ли се у ЦРФ региструју нотари? Не, јер нису привредни субјекти.
Да ли правно лице може да има више локалних администратора? Да. Једно правно лице региструје једног администратора у организационој јединици Управе за трезор. Регистровани администратор самостално отвара друге корисничке налоге тј. локалне администраторе и локалне кориснике.
Код појединачног уноса фактуре постоји поље које се чекира уколико је у питању профактура, шта радимо код групног уноса? Преко атрибута Lifetime можете дефинисати рок важења. Уколико атрибут постоји и има вредност, у питању је профактура.
Шта значи дугме Генериши извештај? Користи се за добијање извештаја у Excel формату. Извештај садржи све приказане податке на основу филтера који сте задали, за разлику од извоза који ради само са подацима са текуће странице.

 

Ако желите једноставно да сазнате да ли за неког дужника постоји обавеза регистровања фактура и ако постоји, који је његов јединствени број корисника јавних средстава – ЈБКЈС, можете то учинити овде:
Централни регистар фактура – претрага субјеката јавног сектора

У наставку преносимо сва питања и одговоре.

Регистрација фактура

Да ли се и даље евидентирају обавезе кроз РИНО?

Све фактуре издате до 28. фебруара евидентираће се кроз РИНО, као и њихово измирење. Ово важи за КЈС (тип 0,1,2,4 и 6). Јавна предузећа раде у систему РИНО као и до сада.

Да ли ће бити омогућена функционалност измене фактуре?

Биће дозвољена само измена износа.

Да ли се и на који начин врши регистрација предрачуна, односно профактура, уколико је Уговором дефинисано авансно плаћање?

Уколико је уговором дефинисано авансно плаћање 100%, може да се изврши регистрација профактуре и прати измирење. Уколико је дефинисан аванс који је мањи од 100%, региструје се профактура на износ аванса, а касније се региструје и сама фактура али на преостали остали износ за плаћање.

Ко уноси књижна одобрења, дужник или поверилац?

Поверилац уноси књижна одобрења и задужења.

Да ли је могућа регистрација предрачуна?

Да.

Како се региструју асигнације?

У корисничком упутству је описан начин регистрације https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign

Како се региструју књижна одобрења и задужења?

Описано је у корисничком упутству на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/amount-change.

Које су обавезе дужника?

Обавезе дужника су описане на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/process/#duznik

Да ли се бришу фактуре и профактуре?

Фактуре се не бришу већ отказују (уколико није започето плаћање). Уколико је у питању профактура, она се аутоматски отказује у року који је повериоц навео уколико није започето плаћање а поверилац може да је откаже раније самостално.

Како региструјемо фактуру где према Уговору један део измирује наручилац посла (министарство) а други део инвеститор (локална самоуправа)?

Региструјете два захтева за плаћање, један на наручиоца, други на инвеститора према договореном проценту плаћања.

Како поступамо уколико је фактура измирена, а уочимо неку грешку?

Обратите се УТ.

Да ли ће дужник измирити фактуру која није регистрована?

Законски није обавезан.

Шта наводимо у коментару? Да ли број уговора за договорену валуту плаћања?

Поље коментар није обавезно. Може се навести било која информација по жељи повериоца.

Уколико издамо понуду купцу и он самоиницијативно уплати износ по истој без претходне регистрације у ЦРФ, која је наша даља обавеза?

Уколико понуда садржи инструкцију за плаћање потребно је исту регистровати као профактуру са датумом важења.

Уколико је профактура делимично измирена, како региструјемо рачун?

Рачун региструјете на разлику, преостали износ у односу на профактуру.

Како се повезују број рачуна и предрачуна по броју?

Не постоји повезивање у систему.

Да ли региструјемо коначан рачун, ако је измирен по предрачуну?

Не, само достављате дужнику.

Регистровали смо фактуру са ПДВ, дужник има ослобађање од ПДВ код ПУ и доставља нам потврду о ослобађању, шта радимо даље?

Региструјете нову фактуру када примите потврду а претходну откажете.

Како пријављујемо привремене ситуације?

Препорука је да се унесе као профактура под одређеним бројем (нпр. број уговора). Профактуру уносите када Вам дужник овери привремену ситуацију, јер од тада теку законски рокови за измирење.

Ко отказује фактуру?

Поверилац.

Које обавезе се региструју у ЦРФ
Које фактуре се региструју у ЦРФ?

У ЦРФ се региструју фактуре у којима су Корисници јавних средстава (тип 0,1,2,4 и 6) дужници. На следећој страници можете видети који су то корисници: http://www.trezor.gov.rs/src/services/registarkjs.

Да ли систем омогућава регистрацију фактура за дужнике КЈС тип 7 и 8?

Не. Фактуре које су евентуално регистроване у систему биће отказане а убудуће ће постојати системска контрола која ће одбијати регистрацију фактура за ове типове КЈС.

Да ли се Правилник односи на фактуре које имају датум од 01.03.2018. или се односи на рачуне који су примљени од 01.03., а датум фактуре може бити из Фебруара ? Да ли се такве фактуре региструју?

Правилник се односи на фактуре издате од 01. марта 2018. године.

Да ли се региструје фактура издата после 01. марта, ако је роба плаћена по профактури у јануару или фебруару?

Не, фактуру без регистрације достављате дужнику.

Да ли се региструју регресни захтеви?

Не. Нису комерцијалне трансакције.

Да ли заводи за извршење кривичних санкција региструју фактуре према судовима?

Не. У питању су јавни приходи.

Да ли локалне самоуправе региструју фактуре за закуп пословног простора и грађевинског земљишта?

Не. То су јавни приходи који се плаћају са шифром 253.

Уколико правно лице врши синдикалну продају запосленима у институцијама које припадају јавном сектору, фактура се издаје на ту институцију а запосленима се од зараде обуставља припадајућа рата, да ли се ове фактуре региструју?

Није у питању комерцијална трансакција између приватног и јавног сектора, већ се као дужник појављује физичко лице, одредбе Закона и Правилника се не примењују на наведене трансакције.

Да ли привредни субјекти који пружају угоститељске услуге КЈС региструју такве фактуре?

Да. Члан 2. тачка 1. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама дефинише појам комерцијалне трансакције.

Да ли се региструју обавезе добављача из иностранства?

Не.

Да ли се региструју девизна плаћања?

Не.

Да ли се региструју накнаде зарада (боловање и сл.) које се рефундирају од РФЗЗО ?

Не. Овакве обавезе нису предмет регистрације у ЦРФ јер није реч о комерцијалним трансакцијама.

Да ли пољопривредна газдинства региструју фактуре?

Само уколико је пољопривредно газдинство привредни субјект.

Да ли је потребно евидентирати сваку обуставу зараде, блокаду рачуна, обуставу пензије итд.?

Не. Предмет ЦРФ су само комерцијалне трансакције.

Да ли се региструје документ о задужењу за продате поклон картице?

Не.

Да ли је измирење новчаних обавеза за премије осигурања према друштву за осигурање потребно регистровати?

Не.

Судови имају велики број фактура према затворима и КП домовима и од 01. јануара 2018. су укључени у систем за извршење буџета. Да ли су такве фактуре предмет регистрације?

Не. Те уплате имају карактер јавних прихода и уплаћују се са шифром плаћања 253.

Да ли су рефундације трошкова за електричну енергију, воду итд. предмет регистрације?

Не.

Осигуравајуће куће, да ли као повериоци региструју своја потраживања?

Не, јер услуге осигурања нису комерцијалне трансакције и исте се измирују са шифром плаћања 260.

Да ли се компензације и цесије региструју?

Компензације се не региструју јер не постоји новчана трансакција. Код цесије први поверилац (цедент) фактуру отказује, а други поверилац (цесионар) извршава поновну регистрацију фактуре.

Да ли се републичке административне таксе региструју?

Не. Таксе су јавни приход.

Да ле се финансијске трансакције евидентирају?

Не.

Да ли се рачуни за телекомуникационе услуге морају регистровати?

Да.

Да ли се обрачуни банака по постојећим уговорима и плановима отплате региструју?

Уколико су у питсњу рате за отпалту кредита/лизинг, не региструју се јер су то финансијске трансакције.

Да ли адвокати/судски вештаци региструју трошковнике које подносе суду?

Не, јер то нису комерцијалне трансакције.

Да ли је кофинансирање предмет регистрације?

Не.

Да ли се региструју еликтронске фактуре према РФЗО за испоруку лекова и медицинских помагала осигураним лицима?

Не.

Да ли агенције за вештачење региструју фактуре према судовима, који плаћање врше са депозитног рачуна на који странке у поступку уплаћују средства?

Не.

Да ли се региструју фактура уколико је дужник измирио дуг у целости плаћањем профактуре?

Када је дужник измирио дуг плаћањем профактуре коначна фактура се не региструје у ЦРФ већ се без регистрације доставља дужнику. Када је дуг делимично измирен по профактури, региструје се и коначна фактура на преостали износ дуга.

Да ли се региструју готовинске уплате?

Не.

Да ли се региструје месечно задужење или укупан дуг?

Месечно задужење.

Да ли мора да се региструје профактура?

Да, уколико се плаћање врши по профактури.

Да ли се региструју фактуре на име чланарине (нпр. издате од сталне конференције градова и општина)?

Да.

Да ли се региструју отпремнице?

Не, отпремница нема изражену вредност робе у новцу.

Да ли се региструју фактуре које се плаћају на рачуне за уплату јавних прихода?

Не. Такве трансакције нису комерцијалне већ је у питању јавни приход за који се плаћања врше са шифром 253.

Да ли се региструју фактуре према НБС?

Не.

Да ли се региструју захтеви за пренос средстава из буџета општине за финансирање пројеката и програма?

Не, реч је о трансферима.

Да ли региструјемо обавезе по основу уговора о куповини непокретности са КЈС који је на 24 месечне рате?

Да, уколико је обичан уговор (комерцијална трансакција).

Да ли региструјемо фактуре које немају обавезу плаћања (донације итд.)?

Не, само фактуре с аобавезом плаћања.

Да ли се може регистровати један збирни рачун који се односи на једног дужника за одређен број дана?

Да, уколико купцу издајете само један рачун за одређен временски период.

Како и да ли се региструје фактура у којој је дужник јавно предузеће, али је уговор о преузимању дуга закључен са корисником јавних средстава који (тип 0,1,2,4 и 6)?

Када је у питању овај тип асигнације, потребно је да поверилац региструје фактуру на новог дужника (асигнат) али уз инструкцију првог дужника (асигнант).

Да ли у ЦРФ региструјемо фактуре према КЈС, ако је поверилац физичко лице у систему ПДВ?

Не.

Да ли се у ЦРФ региструје фактура уколико је наручилац КЈС, а уплату средстава врши приватна фирма као донацију?

Да, уколико фактура гласи на КЈС.

Да ли региструјемо фактуру у ЦРФ ако је наручилац КЈС, а уплату средстава врши приватна фирма по уговору о донацији?

Да, уколико фактура гласи на КЈС.

Да ли у ЦРФ региструјемо фактуру коју КЈС плаћа из сопствених прихода?

Да, независно из којих извора КЈС остварује приходе.

Рокови

Како се рачунају рокови?

Рачунање рокова, детаљније можете погледати у упутству на следећој адреси:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice

Да ли постоји дефинисан рок за регистрацију фактуре у ЦРФ од дана издавања?

Не.

Да ли рокови плаћања остају исти као и за РИНО?

Да. Рокови плаћања су дефинисани Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Који је рок за пријаву испостављених ситуација с’обзиром да је могуће да је испостављена у једном месецу а оверена у другом?

Пријављивање фактура по испостављеној ситуацији се ради након овере исте.

Да ли је дефинисан рок за пријављивање фактуре у ЦРФ?

Рок за пријаву фактуре није дефинисан, али је дефинисано када креће да тече рок за плаћање, 3 дана од пријаве фактуре у ЦРФ.

Да ли је у случају договореног краћег рока за плаћање између дужника и повериоца потребан уговор?

То је однос дужника и повериоца, није неопходно, а није ни забрањено.

Шта се дешава када дужник не испуни обавезу према договореној валути плаћања?

Корисници само плаћају своје обавезе преко рачуна у УТ и пословним банкама, што значи да не зависи од УТ када ће дужник извршити своју обавезу.

Уговором са КЈС дефинисано је плаћање на 6 месечних рата, како региструјемо фактуру?

За сваки месец региструјете (про)фактуру.

Који рок уносимо у профактури и да ли постоји обавеза плаћања?

Не постоје законски рокови за плаћање по профактурама – она је вид понуде купцу без обавезе плаћања. У ЦРФ се уноси исти рок који је назначен на профактури.

Плаћања

Ко уноси измирење, дужник или поверилац?

Измирење је аутоматско. Детаљније у корисничком упутству https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/settlement.

Како се плаћају регистроване фактуре?

Начин плаћања регистрованих фактура остаје исти као и до сада. Приликом регистрације фактуре потребно је пратити упутство за регистрацију на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/register-invoice.

Да ли су могућа плаћања путем спецификације већег броја рачуна?

Да.

Које се шифре плаћања користе за комерцијалне трансакције?

Детаљи плаћања су доступни на https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/settlement/#detalji-registracije-placanja.

Шта се дешава са налозима за пренос који су са шифром плаћања од 221-226, а за које не постоји регистрована фактура или захтев за плаћање у ЦРФ?

УТ ће издати инструкцију за плаћање коју ће примењивати КЈС за плаћања која се не региструју у ЦРФ.

Шта је ИДФ ? Да ли се наводи у инструкцији за плаћање?

То је интерни број у информационом систему. Нигде се не наводи.

Шта се дешава са фактурама које су регистроване у пуном износу, а касније поверилац одобри попуст за плаћање пре рока?

За фактуре са попустом постоји могућност смањивања износа фактура кроз књишка задужења.

Да ли ИДФ мора да буде наведен на фактури која се шаље дужнику, а која је претходно регистрована у ЦРФ?

Не. Члан 9. Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“(Сл. Гласник РС број 7/2018) каже да се приликом регистрације фактуре уноси број фактуре, где је број фактуре позив на број одобрења из инструкције за плаћање, или број фактуре под којим је издата, у случају да није наведена инструкција за плаћање.

Који је максималан број дана за плаћање по профактури?

90 дана.

Како се врши унос фактуре у ком је дужи рок плаћања од законског?

Уколико је Уговором дефинисан рок плаћања дужи од законског, дужник је у обавези да измири обавезу у законском року, члан 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у ком. трансакцијама.

Да ли су могућа делимична плаћања фактура?

Да.

Шта када дужник измирује обавезу са рачуна који не припада УТ (840) већ је са рачуна из пословне банке?

Повериоца не занима са ког рачуна дужник измирује обавезу. Обавезе дужника дефинисане су Законом о роковима измирења новчаних обавеза у ком. трансакцијама.

Да ли је потребно да поверилац на фактури унесе ЈБКЈС дужника?

Закон не предвиђа било какву обавезу повериоца да мења садржај рачуна који се испоставља дужнику тако да не постоји обавеза навођења ЈБКЈС.

Где уносимо валуту палаћања?

Не уносите у ЦРФ валуту плаћања. Валута плаћања је уговорен однос између дужника и повериоца и није предмет ЦРФ.

У ЦРФ, законски рокови плаћања се рачунају у зависности од КЈС и то је максималан рок у коме дужник мора измирити своју обавезу. Наравно, то не спречава дужника да измири обавезу према договореној валути.

Код броја фактуре уколико имамо модел 97, да ли у број фактуре уносимо 97 па ПБО?

Не. У број фактуре уноси се само ПБО без 97.

Уколико се број фактуре у ЦРФ коју је поверилац регистровао разликује од броја на фактури коју је доставио дужнику, који број дужник уноси на платном налогу?

Члановима 10 и 11. Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Сл. Гласник РС број 7/2018) дефинисане су обавезе дужника.

КЈС који плаћање врше преко Система за извршење буџета – ИСИБ, шта уносе у ПБО?

У ПБО уносе број фактуре под којим је регистрована у ЦРФ.

Регистрација правног лица

У којој организационој јединици Управе за трезор се врши регистрација?

Регистрацију можете извршити у било којој организационој јединици УТ по Вашем избору. Ово важи за сва правна лица, укључујући и предузећа регистрована у Београду са пословним јединицама из унутрашњости.

Да ли је дефинисана улога дужник/поверилац приликом регистрације правног лица/органа?

Не. Правно лице/орган се региструје без назнаке да ли је у улози дужника или повериоца.

До када ће трајати регистрација правних лица/органа?

Регистрација у ЦРФ почиње од 6. фебруара и трајно је отворена. Обавештење о фази тестирања односи се на регистрацију фактура која ће трајати до 28. фебруара.

Како се врши предаја документације?

Предаја документације врши овлашћено лице у организационој јединици Управе за трезор која је наведена у Захтеву за регистрацију.

Где се преузима Потврда за кориснички налог и ко може да преузме?

Потврду преузимате у организационој јединици која је наведена у Захтеву за регистрацију. Уколико не преузима администратор већ друго лице, подноси се и Образац 5.

Уколико приликом регистрације унесемо неки погрешан податак, на који начин можемо да извршимо исправку?

Самостално је могуће променити скоро све информације са регистрације правног лица/органа:

  • Уколико захтев још увек није одобрен, користи се токен за измену регистрације
  • Уколико је захтев одобрен, корисник са одговарајућим правима ово обавља на страници свог профила самостално
Како се преузима захтев за регистрацију у ЦРФ?

Образац за регистрацију је у on-line облику. На страници https://crf.trezor.gov.rs/register потребно је попунити и послати форму након чега Вам систем попуњен образац шаље на наведену e-mail адресу.

Ко пупуњава поље ЈБКЈС приликом регистрације?

ЈБКЈС попуњавају само корисници јавних средстава. За остале кориснике који се региструју, поље ЈБКЈС остаје празно.

Који ЈБКЈС наводи локална самоуправа у захтеву за регистрацију?

Локалне самоуправе региструју све своје директне кориснике буџетских средстава. Дакле, приликом регистрације наводе ЈБКЈС за буџет (тип 0) и појединачно ЈБКЈС за сваки орган и службу (тип 1). ЈБКЈС (тип 0) видеће све регистроване фактуре за своје директне кориснике, док ће директни корисник видети само фактуре у којима је наведен њихов ЈБКЈС.

Где можемо да нађемо број организационе јединице Управе за трезор?

Листа организационих јединица Управе за трезор се налази испод поља за унос. Такође је увек доступна на сајту трезора:

http://www.trezor.gov.rs/src/about/scheme/org

Да ли се фирма мора регистровати на општини седишта?

Регистрацију можете извршити у било којој организационој јединици Управе за трезор. Није неопходно да буде општина седишта фирме. Уколико за конкретну општину не постоји организациона јединица у списку, унесите најближу из списка који имате на регистрационој форми.

Чији подаци треба да стоје у пољу подаци о администратору?

Администратор може бити било које лице које овлашћујете за рад у систему у ваше име сагласно Правилнику.

Да ли документацију подноси овлашћено лице, администратор или може неко треће лице?

Документацију може поднети или преузети треће лице али уз Овлашћење за преузимање корисничког налога (Образац 5).

Да ли је грешка уколико јавно предузеће приликом регистрације унесе ЈБКЈС?

Не. Јавно предузеће има додељен ЈБКЈС у Управи за трезор и потребно је да га унесу приликом регистрације.

Да ли се дужници региструју у ЦРФ?

Да. Дужници су у обавези да пре плаћања фактуре или другог захтева за исплату провере да ли су исти регистровани у ЦРФ.

Када се попуњава Образац 3 — Захтев за укидање приступа ЦРФ?

Подноси се организационој јединици УТ када се захтева укидање приступа за правно лице/орган и подразумева деактивацију свих корисничких налога (на пример, угашено правно лице).

Ко потписује Захтев за регистрацију директних корисника локалне самоуправе?

Документацију потписује одговорно лице или законски заступник.

Да ли се удружења грађана, тип КЈС 8 региструју у ЦРФ?

Да, уколико као повериоци региструју фактуре према дужницима – КЈС тип 0,1,2,4 и 6.

Да ли се предузетници региструју у ЦРФ?

Да. Уколико обављају комерцијалне трансакције у којима су субјекти јавног сектора дужници.

Да ли се у ЦРФ региструју нотари?

Не, јер нису привредни субјекти.

Техничка питања

Да ли је доступна техничка документација за ЦРФ РЕСТ АПИ инерфејс?

Документација је доступна на страници за интеграцију.

Да ли се приликом групне регистрације фактура добија извештај о ИДФ бројевима регистрованих фактура?

Да, у истом редоследу као и у улазном фајлу.

Које претраживаче подржава апликација?

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/#tehnicki-preduslovi.

Да ли је дозвољена измена корисничког налога које је систем доделио?

Иницијално је могуће одабрати кориснички налог. Накнадно мењање није дозвољено. Локални администратор може увек направити нови налог и опозвати стари.

Шта значи статус корисничког налога неактиван? Како се активира?

Активацију корисничког налога вршите на начин описан у корисничком упутству https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/login.

Да ли једно лице може бити администратор у више правних лица?

Да, али за свако правно лице мора да поседује посебан кориснички налог.

Да ли правно лице може да има више локалних администратора?

Да. Једно правно лице региструје једног администратора у организационој јединици Управе за трезор. Регистровани администратор самостално отвара друге корисничке налоге тј. локалне администраторе и локалне кориснике.

Да ли постоји ограничење у броју налога које администратор може да отвори?

Да, тренутно 10000.

Да ли поверилац слањем групног уноса може регистровати фактуре за више дужника или се групни унос односи на слање више фактура за једног дужника?

Групним уносом се могу регистровати фактуре за више дужника.

Да ли постоји упозорење ако увозимо фактуре које су већ евидентиране?

Да. Није могуће пријавити исту фактуру два пута, позив ће бити одбијен са грешком.

Ако откажемо фактуру да ли је можемо поново регистровати под истим бројем фактуре и за истог дужника?

Да

Да ли постоји временско ограничење контроле за број фактуре?

Не постоји, контрола је трајног карактера.

Код појединачног уноса фактуре постоји поље које се чекира уколико је у питању профактура, шта радимо код групног уноса?

Преко атрибута Lifetime можете дефинисати рок важења. Уколико атрибут постоји и има вредност, у питању је профактура.

Шта значи дугме Генериши извештај?

Користи се за добијање извештаја у Еxел формату. Извештај садржи све приказане податке на основу филтера који сте задали, за разлику од извоза који ради само са подацима са текуће странице.

Поруке система
Није могуће успоставити конекцију

Порука значи да апликација не може да се повеже на позадински (енг: backend) сервис што се може десити из више разлога:

  • проблеми са локалним интернетом
  • испорука нове верзије сервиса
  • проблеми са инфраструктуром: струја, мрежни саобраћај итд.

Обично је довољно сачекати неколико минута и пробати поново.

Корисник је већ одобрен на систему

Кориснички налог је јединствен у целом систему. Порука значи да то корисничко име већ постоји у оквиру неког правног лица/органа и потребно је изменити корисничко име уносом неког знака, броја итд.

Није пронађен валидан активациони токен

Активациони линк застарева. Потребно је да активирате налог на начин описан у упутству https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/login/#aktivacija-korisnickog-naloga.

Поделите: