Од 6. фебруара 2018. године почиње регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура

Регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура почиње од 6. фебруара 2018. године (о обавези евидентирања фактура у којима су дужници субјекти јавног сектора од 1. марта 2018. године писали смо у претходним текстовима овде и овде).

Регистрација привредних субјеката се врши на следећој адреси:

https://crf.trezor.gov.rs/register/

Привредни субјекти не уписују податак о ЈБКЈС (ово поље попуњавају субјекти јавног сектора који се региструју). Детаљно објашњење у вези са регистрацијом је дато овде.

Након добијања попуњене форме обрасца за приступ на адресу електронске поште која ја наведена у подацима за регистрацију, образац треба потписати и оверити печатом и предати Управи за трезор уз следећу документацију: овлашћење администратору и овлашћење лицу које преузима кориснички налог (ако то није администратор). Детаљно објашњење и обрасце погледајте овде.

Корисничко упутство у вези са Централним регистром фактура можете погледати овде.

За коришћење Централног регистра фактура потребни су интернет веза и један од следећих интернет претраживача: Chrome, Firefox, Edge или Opera.

Најновији списак корисника јавних средстава можете погледати овде, а претрагу корисника јавних средстава можете извршити овде.

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура

У наставку преносимо у целости обавештење Управе за трезор:

“Одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, примењиваће се од 1. марта 2018. године.

У вези са наведеним, од 06. фебруара 2018. године у Управи за трезор почиње регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура. Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се према Корисничком упутству, а у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018). 

Корисничка документација, регистрација и приступ регистрованих корисника Централном регистру фактура доступни су на интернет адреси https://crf.trezor.gov.rs/

За све додатне информације можете се обратити Управи за трезор на адресу електронске поште crf@trezor.gov.rs.

Документација за ЦРФ:

Линк за регистрацију: https://crf.trezor.gov.rs/

Линк за корисничко упутство: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/

Овлашћење администратору за рад у ЦРФ (Образац ЦРФ-4): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Овлашћење за преузимање корисничког налога (Образац ЦРФ-5): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Поделите:

Промени лозинку
Унесите адресу ваше електронске поште. Тамо ћемо вам послати нову лозинку.