Зашто ће и привредни субјекти који се иначе не баве прометом на мало имати трошкове због нове фискализације?

Привредни субјекти који воде пословне књиге а иначе се не баве прометом на мало, вероватно ће у неком тренутку имати трошкове због нове фискализације.

Наиме, када такав привредни субјект буде одлучио да изврши продају свог коришћеног основног средства или инвентара физичком лицу, биће у обавези да тај промет евидентира преко електронског фискалног уређаја. Пошто се иначе не бави прометом на мало, биће потребно да набави електронски фискални уређај само због тог појединачног промета.

У садашњем систему фискалних каса за овакав промет (продаја основног средства или инвентара физичком лицу) није постојала обавеза евидентирања преко фискалне касе, што је био став поткрепљен мишљењем Министарста финансија број 430-00-00043/2012-04 од 7.3.2012. године:

„Уколико привредни субјект регистрован за обављање делатности из гране делатности 61 (Телекомуникације) у оквиру основне делатности врши и промет добара – основних средстава, као што је продаја половних аутомобила, мобилних телефона и notebook компјутера физичким лицима – својим запосленим радницима, при чему се плаћање врши путем обуставе од зараде на основу административне забране или готовинском уплатом на текући рачун друштва, не постоји обавеза евидентирања овако оствареног промета преко фискалне касе, с обзиром да привредни субјект, у наведеном случају, не обавља делатност промета добара на мало.“

Међутим, ово и слична мишљења Министарства финансија донета на основу Закона о фискалним касама не важи и за нову фискализацију, односно за Закон о фискализацији. Код нове фискализације за наведену врсту промета (продаја основног средства или инвентара физичком лицу) ће бити обавезно евидентирање преко електронског фискалног уређаја. То је потврђено од стране помоћника министра финансија на вебинару за рачуновође на тему нове фискализације:

„Правно лице које није обвезник фискализације, није у обавези да има фискални уређај, решило је да прода основно средство – путнички аутомобил физичком лицу. Нема исказивања ПДВ-а, да ли може без касе?
Не може јер се у конкретном случају ради о промету на мало. Изузев наравно у случајевима када је, у ствари продаја аутомобила не може, мора увек да се изда фискални рачун.
Чак и уколико је тај аутомобил био основно средство правног лица?
То није од значаја. Овде се ради о томе да је извршен промет на мало одређеног добра.“

Аудио запис:

 

Према томе, када привредни субјект који иначе не врши промет на мало буде одлучио да прода своје коришћено основно средство или инвентар физичком лицу, имаће трошкове због набавке електронског фискалног уређаја, односно његових елемената: ЕСИР-а (електронски систем за издавање рачуна) и Л-ПФР-а (локалног процесора фискалних рачуна).

Разлог зашто ће тај привредни субјект имати трошкове лежи у чињеници да је Законом о фискализацији предвиђено да Л-ПФР морају имати сви обвезници фискализације, осим обвезника који обавља промет на мало искључиво путем интернета.

Обвезници који обављају промет на мало искључиво путем интернета могу тај промет евидентирати преко В-ПФР-а (виртуелни процесор фискалних рачуна) који се налази у Систему за управљање фискализацијом (софтверска апликација Пореске управе), уз коришћење ЕСИР-а који ће такође бити доступан у оквиру Система за управљање фискализацијом. То значи да би ови обвезници могли да прођу без трошкова у вези са новом фискализацијом, ако би користили наведене елементе електронског фискалног уређаја, које је обезбедила Пореска управа.

Поставља се питање зашто у Министарству финансија нису предвидели претходно наведену могућност (без трошкова у вези са фискализацијом – В-ПФР и ЕСИР Пореске управе) и за обвезнике фискализације који иначе не обављају промет на мало, али могу бити обвезници због продаје својих коришћених основних средстава и инвентара физичким лицима.
Напомињемо да смо овај проблем предочили државној секретарки у Министарству финансија Славици Савичић пре усвајања измена и допуна Закона о фискализацији почетком октобра.

С обзиром на наведене околности, сматрамо да је једина могућност коју имају привредни субјекти који иначе не обављају промет на мало (али могу бити обвезници фискализације због продаје својих коришћених основних средстава и инвентара физичким лицима) да немају трошкове у вези са новом фискализацијом, следећа:

  • да пријаве простор/просторију где је седиште привредног субјекта (или евентуално неки други простор одакле ће се вршити продаја основног средства или инвентара);
  • да се пријаве за добијање финансијске подршке (100+100 ЕУР);
  • да набаве електронски фискални уређај (ЕСИР и Л-ПФР) из средстава финансијске подршке;
  • да најкасније до 1.5.2022. године продају неко коришћено основно средство или инвентар физичком лицу и да тај промет евидентирају преко фискалног уређаја (како не би изгубили право на финансијску подршку).

Поделите: