Закон о органској производњи

Садржај

Службени гласник РС“, број 30/2010

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања
Члан 1.

Овим законом уређује се производња пољопривредних и других производа методама органске производње (у даљем тексту: органска производња), циљеви и начела органске производње, методе органске производње, контрола и сертификација у органској производњи, прерада, обележавање, складиштење, превоз, промет, увоз и извоз органских производа, као и друга питања од значаја за органску производњу.

Примена закона
Члан 2.

Одредбе овог закона примењују се на производе који потичу из свих фаза органске биљне и сточарске производње, укључујући животињску аквакултуру, када су ти производи намењени промету (у даљем тексту: производи органске производње), и то:

1) примарне пољопривредне производе;

2) прерађене пољопривредне производе који се користе као храна;

3) храну за животиње;

4) семе, расад и садни материјал;

5) квасце који се користе као храна и храна за животиње.

Производи добијени ловом дивљих животиња и риболовом не сматрају се производима органске производње.

Значење израза
Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) биљна производња јесте производња биљних производа који потичу са производних јединица, укључујући сакупљање дивљих биљних врста из природних станишта у комерцијалне сврхе;

2) издавање потврде јесте поступак на основу кога овлашћена контролна организација издаје потврду да је увежени органски производ произведен у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега;

3) контрола јесте спровођење низа активности у циљу утврђивања усклађености са овим законом и прописима донетим на основу њега;

4) контролна организација јесте независно правно лице које врши контролу и сертификацију у органској производњи;

5) конвенционална производња јесте свака производња пољопривредних и других производа која није органска производња;

6) обележавање јесте стављање сваког израза, речи, ознаке, заштитног знака, имена бренда, жига и симбола у вези са производом, а који се ставља на свако паковање, документ, извештај, етикету, картон, прстен или огрлицу, који прате тај производ;

7) ознака „ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД“ јесте знак или обележје на производу којим се означава да је тај производ произведен у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега;

8) органска производња јесте производња пољопривредних и других производа која се заснива на примени метода органске производње у свим фазама производње, а која искључује употребу генетички модификованих организама и производа који се састоје или су добијени од генетички модификованих организама, као и употребу јонизујућег зрачења, у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега;

9) органски производ јесте сваки производ који је произведен и означен у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега;

10) период конверзије јесте временски период потребан за прелазак са конвенционалне производње на органску производњу у току којег се на производној јединици примењују одредбе овог закона;

11) план контроле јесте план који сачињава овлашћена контролна организација, а који садржи опис активности које ће контролна организација предузети у области органске производње, као и опште информације о структури, распореду рада и организацији контролних мера у области органске производње;

12) прерада органских производа јесте поступак припреме, чувања и обраде органских производа, укључујући клање и конфекционирање животиња, као и паковање и/или обележавање органских производа;

13) производна јединица јесте земљиште, објекат, просторија или простор који се користе за производњу (производне парцеле, пашњаци, отворени простор, сточарски објекти, рибњаци, системи за аквакултуру и производњу морских трава, приобаље чије је коришћење дозвољено, простори за складиштење биљака, биљних производа, производа морских трава, производа од животиња, сировина и свих других инпута значајних за органску производњу);

14) произвођач јесте правно или физичко лице, односно предузетник које производи, прерађује, ставља у унутрашњи, односно спољнотрговински промет органске производе у складу са законом;

15) сертификација јесте поступак на основу кога овлашћена контролна организација издаје писмено уверење (сертификат) којим потврђује да је органски производ произведен у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега;

16) сточарска производња јесте узгој домаћих копнених и водених животиња на производним јединицама, укључујући пчеларство, као и сакупљање животињских врста из природних станишта у комерцијалне сврхе;

17) увозник јесте правно лице, односно предузетник које увози органске производе, ради њиховог стављања у промет;

18) фазе у органској производњи јесу све фазе у примарној производњи, преради, складиштењу, превозу и промету, укључујући дистрибуцију, увоз и извоз органских производа.

Подстицајне мере у органској производњи
Члан 4.

Средства за подстицајне мере за развој и унапређење органске производње обезбеђују се из:

1) буџета Републике Србије;

2) донација;

3) других извора у складу са законом.

Циљ закона
Члан 5.

Циљ овог закона јесте:

1) успостављање органске производње као целовитог система управљања и производње хране који се базира на еколошкој пракси, високом степену биолошке разноврсности (биодиверзитет), очувању природних ресурса и примени високих стандарда о добробити животиња и начина производње коришћењем природних супстанци и поступака;

2) уравнотежена биљна и сточарска производња која уважава природне системе и циклусе, одржава и побољшава плодност и квалитет земљишта, квалитет воде и ваздуха;

3) рационално коришћење енергије и природних ресурса, као што су земљиште, вода, органске материје и сл.;

4) производња различитих органских пољопривредних производа у складу са захтевима протрошача за органском храном, уз примену поступака који нису штетни за здравље људи, биљака, животиња и животну средину у целини.

Основна начела
Члан 6.

Основна начела у органској производњи јесу:

1) начело управљања природним и биолошким процесима, које се односи на управљање природним и биолошким процесима заснованим на еколошким системима коришћења природних ресурса, уз примену метода које обухватају:

(1) живе организме и механичке производне методе,

(2) производњу биљака у земљишту, сточарску производњу или аквакултуру која уважава принципе одрживе експлоатације рибњака,

(3) забрану употребе генетички модификованих организама и производа који се састоје или су добијени од генетички модификованих организама, са изузетком ветеринарских медицинских производа,

(4) производне процесе који се базирају на процени ризика и одговарајућих превентивних мера, када је то потребно;

2) начело ограничене употребе улазног репроматеријала (спољашњи инпути), које се односи на ограничење употребе улазног репроматеријала у органској производњи, при чему се могу користити:

(1) инпути из органске производње,

(2) природне или природно произведене супстанце,

(3) спорорастворљива минерална ђубрива;

3) начело строгог ограничења употребе хемијских синтетизованих инпута, које се односи на строго ограничење употребе синтетизованих инпута у органској пољопривреди, изузев:

(1) ако одговарајући системи управљања не дају задовољавајуће резултате,

(2) ако спољашњи инпути из тачке 2) овог члана нису доступни на тржишту,

(3) ако употреба спољашњих инпута из тачке 2) овог члана има неприхватљив утицај на животну средину;

4) начело прилагођавања, које се односи на прилагођавање метода органске производње регионалним и локалним климатским и агроеколошким условима, санитарном стању, степену развоја и специфичностима традиционалног начина узгоја;

5) начело одржавања и побољшања живота у земљишту и природне плодности тла, стабилности тла и биолошке разноврсности која спречава и онемогућава сабијање и ерозију земљишта, као и храњење биљака првенствено кроз екосистем тла.

II СУБЈЕКТИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ОРГАНСКОМ ПРОИЗВОДЊОМ

Стручни савет за органску производњу
Члан 7.

Ради разматрања стручних питања, давања стручних мишљења и учешћа у реализацији пројектних задатака у области органске производње, министар надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: министар), у складу са прописима којима се уређује државна управа, решењем оснива посебну радну групу – Стручни савет за органску производњу (у даљем тексту: Стручни савет).

Стручни савет разматра стручна питања, даје стручна мишљења и учествује у реализацији пројектних задатака у вези са:

1) плановима и посебним програмима у области органске производње;

2) давањем препорука за стручно оспособљавање кадрова;

3) давањем препорука за израду прописа у области органске производње;

4) давањем препорука у циљу унапређења органске производње, и

5) обављањем других неопходних задатака у вези са органском производњом.

Дирекција за националне референтне лабораторије
Члан 8.

Послове у вези са органском производњом обавља министарство надлежно за послове пољопривреде – Дирекција за националне референтне лабораторије (у даљем тексту: Министарство).

III КОНТРОЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Услови за обављање послова контроле и сертификације
Члан 9.

За обављање послова контроле и сертификације у органској производњи Министарство може овластити контролну организацију која је регистрована у Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката, која има акт о акредитацији издат од стране надлежног акредитационог тела Републике Србије у складу са одговарајућим српским, европским и међународним стандардима и која испуњава услове у погледу техничке опремљености и кадровске оспособљености (у даљем тексту: овлашћена контролна организација).

Министар решењем утврђује испуњеност услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи из става 1. овог члана, као и број кода овлашћене контролне организације.

Решење министра из става 2. овог члана издаје се на период од годину дана и може се продужити у складу са условима који су предвиђени овим законом.

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Министар ближе прописује услове које треба да испуни контролна организација из става 1. овог члана за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи.

Захтев за утврђивање испуњености услова
Члан 10.

Контролна организација подноси Министарству захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи до 30. јуна текуће године за наредну годину.

Овлашћена контролна организација може у року из става 1. овог члана поднети захтев за обнављање овлашћења за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи.

У случају из става 2. овог члана Министарство утврђује да ли овлашћена контролна организација и даље испуњава услове из члана 9. овог закона за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи.

Списак овлашћених контролних организација
Члан 11.

Министарство утврђује списак овлашћених контролних организација и објављује га у „Службеном гласнику Републике Србије“ једном годишње.

Евиденција о овлашћеним контролним организацијама
Члан 12.

Министарство води евиденцију о овлашћеним контролним организацијама која садржи податке о: називу и адреси овлашћене контролне организације; датуму поношења захтева за давање, односно обнављање овлашћења; датуму доношења решења о овлашћењу, односно обнављању овлашћења; броју кода овлашћене контролне организације; насталим променама у вези са испуњеношћу услова за обављање послова контроле и сертификације у области контроле и сертификације у органској производњи.

Евиденција из става 1. овог члана води се у електронској форми.

Обавеза достављања података и одузимање овлашћења
Члан 13.

Овлашћена контролна организација дужна је да без одлагања о свакој промени услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи из члана 9. овог закона писаним путем обавести Министарство и достави доказе о насталој промени.

Ако овлашћена контролна организација престане да испуњава услове за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи из члана 9. овог закона, као и на захтев овлашћене контролне организације министар решењем одузима овлашћење контролној организацији за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи.

Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

IV МЕТОДЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Методе органске биљне производње
Члан 14.

Методе органске биљне производње обухватају избор врста и сорти биља; плодоред; системе обраде земљишта; средства и начин ђубрења; систем одржавања плодности земљишта; начин сузбијања биљних болести, штеточина и корова; начин сакупљања дивљих биљних врста из природних станишта.

Министар ближе прописује методе органске биљне производње из става 1. овог члана.

Методе органске сточарске производње
Члан 15.

Методе органске сточарске производње обухватају избор врста и раса животиња; начин узгоја животиња и објекте за узгој животиња; исхрану и здравствену заштиту животиња; превоз и клање животиња; поступање са животињама које су набављене са других фарми; начин сакупљања животињских врста из природних станишта.

Министар ближе прописује методе органске сточарске производње из става 1. овог члана.

Репродуктивни материјал који се користи у органској производњи
Члан 16.

Репродуктивни материјал за биљну и сточарску производњу који се користи у органској производњи мора да буде произведен методама органске производње.

Производња семена методама органске производње врши се у складу са прописима којима се уређује производња семена, расада и садног материјала, уз примену метода органске производње.

Изузетно од става 1. овог члана произвођачу се може одобрити коришћење репродуктивног материјала из конвенционалне производње, под условом да тај материјал није третиран средствима за заштиту биља која нису дозвољена у органској производњи, ако:

1) на тржишту нема материјала који је произведен методама органске производње;

2) је коришћење тог материјала оправдано за спровођење научноистраживачких испитивања;

3) се ради о аутохтоној сорти.

У случају из става 3. овог члана коришћење репродуктивног материјала из конвенционалне производње у периоду конверзије произвођачу одобрава овлашћена контролна организација, а после истека периода конверзије Министарство.

V КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

1. Укључивање произвођача у органску производњу

Уговор о контроли и сертификацији и период конверзије
Члан 17.

Поступак укључивања произвођача у органску производњу покреће се пријавом коју произвођач подноси овлашћеној контролној организацији.

На основу пријаве из става 1. овог члана произвођач и овлашћена контролна организација закључују уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи, којим се одређује евиденциони број који добија произвођач.

Од дана закључења уговора из става 2. овог члана почиње период конверзије.

Министар ближе прописује дужину трајања периода конверзије у биљној и сточарској производњи.

Обавезе произвођача у органској производњи
Члан 18.

Произвођач који је закључио уговор из члана 17. став 2. овог закона дужан је да од дана закључења тог уговора органску производњу обавља у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега.

Произвођач из става 1. овог члана дужан је да о својој производњи води евиденцију у складу са упутством овлашћене контролне организације, као и да овлашћену контролну организацију сваке године, у року који одреди овлашћена контролна организација, писмено обавести о динамици производње усева, уз достављање прегледа по парцелама.

Произвођач из става 1. овог члана дужан је да омогући овлашћеној контролној организацији вршење контроле.

Ако произвођач из става 1. овог члана у оквиру пољопривредног газдинства има и производну јединицу која се користи за конвенционалну производњу дужан је да овлашћеној контролној организацији омогући вршење контроле и те производне јединице.

2. Контрола у органској производњи

Услови за обављање послова контроле
Члан 19.

У овлашћеној контролној организацији послове контроле може да обавља лице које је стручно оспособљено за обављање контроле у органској производњи (у даљем тексту: контролор).

Послове контроле из става 1. овог члана не може да обавља контролор ако:

1) је истовремено и произвођач који је укључен у органску производњу или се бави прометом органских производа;

2) обавља послове контроле у више од једне контролне организације.

Овлашћена контролна организација дужна је да предузме потребне мере како би осигурала поверљивост информација које се добијају током спровођења контроле и сертификације.

Начин вршења контроле
Члан 20.

Контрола у органској производњи врши се на начин којим се обезбеђује објективност, непристрасност, одсуство сукоба интереса, ефикасност, професионалност, доследност и квалитет, и то:

1) у свим фазама органске производње;

2) за све производе из члана 2. овог закона;

3) применом одговарајућег начина контроле;

4) на основу документоване процедуре.

Ако се приликом контроле из става 1. овог члана уочи да постоје одређене неправилности у начину обављања производње органских производа, овлашћена контролна организација може произвођачу да одреди корективне мере у циљу усклађивања производње са одредбама овог закона и прописа донетих на основу њега.

Министар ближе прописује начин вршења контроле у органској производњи, као и мере које овлашћена контролна организација одређује у случају утврђених неправилности у начину обављања производње органских производа.

Вршење контроле
Члан 21.

Овлашћена контролна организација дужна је да најмање једном годишње изврши пуну физичку контролу и контролу документације произвођача и да о извршеној контроли сачини писани извештај који потписује и произвођач.

Сертификат и потврда
Члан 22.

На основу извештаја о извршеним контролама, овлашћена контролна организација издаје сертификат да је производ или процес производње у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега (у даљем тексту: сертификат).

За сертификоване органске производе који се увозе, овлашћена контролна организација на основу извршене контроле документације и сертификата који је издат од надлежног органа земље порекла сертификованог органског производа издаје потврду да је тај производ произведен у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега (у даљем тексту: потврда).

У поступку издавања потврде из става 2. овог члана увозник је дужан да овлашћеној контролној организацији достави потребну документацију на основу које се може утврдити да је тај производ произведен у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега и да је за њега издат сертификат од стране надлежног органа земље порекла.

Послове из ст. 1. и 2. овог члана овлашћена контролна организација врши као поверене послове.

На питања која овим законом нису посебно уређена, а односе се на поступак издавања сертификата и потврде, примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

Министар ближе прописује документацију која се доставља ради издавања потврде из става 2. овог члана.

Евиденција коју води овлашћена контролна организација
Члан 23.

Овлашћена контролна организација дужна је да води евиденцију која нарочито садржи податке о:

1) имену и адреси, односно пословном имену и седишту произвођача, као и податке о лицу одговорном за органску производњу (име и контакт телефон);

2) адреси јединице за органску производњу;

3) датуму почетка периода конверзије;

4) броју кода свих контролних организација код којих је органски произвођач био регистрован после укључивања у органску производњу;

5) обрадивим површинама под органском производњом;

6) подручју са којег су сакупљене дивље биљне и животињске врсте из природних станишта, у складу са прописом којим се уређује сакупљање и коришћење дивљих биљака и животиња;

7) врсти и броју животиња на пољопривредном газдинству;

8) издатим сертификатима и потврдама;

9) производњи репродуктивног материјала.

Овлашћена контролна организација дужна је да евиденцију из става 1. овог члана чува најмање три године.

Овлашћена контролна организација дужна је да на захтев Министарства достави податке из евиденције из става 1. овог члана.

Министар ближе прописује садржину и образац евиденције из става 1. овог члана, као и начин вођења те евиденције.

Годишњи извештај о органској производњи
Члан 24.

Овлашћена контролна организација дужна је да Министарству сваке године најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину достави годишњи извештај о органској производњи, који садржи податке из евиденције из члана 23. овог закона.

Збирна евиденција
Члан 25.

На основу података из годишњих извештаја из члана 24. овог закона Министарство води збирну евиденцију о органској производњи.

Евиденција из става 1. овог члана води се у електронском облику.

Министар ближе прописује садржину и образац евиденције из става 1. овог члана.

VI ПРЕРАДА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПРЕВОЗ, ПРОМЕТ, УВОЗ И ИЗВОЗ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Прерада органских производа
Члан 26.

Технолошки поступак прераде у органској производњи одвија се у континуитету без мешања производа из органске производње са састојцима, супстанцама и производима из периода конверзије, односно производима из конвенционалне производње, као и без употребе јонизујућег зрачења, генетички модификованих организама и њихових деривата.

Ако се у технолошком поступку прераде из става 1. овог члана користе технолошке линије које се користе и за прераду производа из конвенционалне производње, те технолошке линије се пре употребе у органској производњи морају темељно очистити и опрати.

Министар ближе прописује технолошке поступке прераде у органској производњи, састојке, адитиве и помоћне супстанце које се користе у преради производа из става 1. овог члана, као и начин чишћења и средства за чишћење технолошких линија из става 2. овог члана.

Обележавање органских производа
Члан 27.

Домаћи непрерађени сертификовани органски производ обележава се ознаком „ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД“, националним знаком и кодом/логом овлашћене контролне организације која је извршила сертификацију тог производа.

Производи биљног порекла из периода конверзије који садрже искључиво један састојак пољопривредног порекла могу се обележити ознаком „ПРОИЗВОД ИЗ ПЕРИОДА КОНВЕРЗИЈЕ“ и кодом/логом овлашћене контролне организације, по истеку рока од годину дана од дана закључења уговора из члана 17. став 2. овог закона.

Домаћи прерађени сертификовани органски производ може се обележити ознаком из става 1. овог члана, националним знаком и кодом/логом овлашћене контролне организације која је у последњој фази производње извршила сертификацију тог производа, ако садржи најмање 95% састојака пољопривредног порекла који су произведени у складу са одредбама овог закона и прописа донетих на основу њега.

На начин из ст. 1. и 2. овог члана могу се обележити и рекламни материјал, пратећа документација и етикете.

На начин из ст. 1. и 2. овог члана не могу се обележити производи на којима је назначено да садрже генетички модификоване организме, састоје се или су произведени од генетички модификованих организама.

Сертификовани производи из ст. 1. и 3. овог члана, као и њихов рекламни материјал, пратећа документација и етикете могу се обележити терминима, односно скраћеницама које означавају порекло органског производа (еколошки, биолошки, органик, односно еко, био, орг. и сл.), као и приватном ознаком произвођача, односно удружења произвођача.

Министар прописује изглед ознаке и националног знака из става 1. овог члана.

Складиштење органских производа
Члан 28.

Сертификовани органски производи складиште се у посебним просторијама складишта.

Ако су сертификовани органски производи упаковани и обележени могу се чувати у истим просторијама складишта са производима из конвенционалне производње, у посебном делу који је обележен.

Министар ближе прописује начин складиштења органских производа из става 1. овог члана.

Превоз органских производа
Члан 29.

Сертификовани органски производи превозе се одвојено од производа из конвенционалне производње.

Ако су сертификовани органски производи упаковани и обележени могу се превозити заједно са производима из конвенционалне производње.

Министар ближе прописује начин превоза органских производа.

Продаја органских производа
Члан 30.

Органски производи могу се продавати заједно са производима из конвенционалне производње само ако су упаковани.

Ако органски производи нису упаковани морају се продавати одвојено од производа из конвенционалне производње на јасно обележеном месту, како би се спречило мешање са производима из конвенционалне производње.

Произвођач је дужан да приликом стављања у промет органских производа поседује важећи сертификат издат од стране овлашћене контролне организације.

Министар ближе прописује услове и начин продаје органских производа из става 1. овог члана.

Увоз органских производа
Члан 31.

Сертификовани органски производи из увоза морају бити упаковани и затворени на начин који спречава замену њихове садржине.

Сертификовани органски производи из увоза могу се стављати у промет ако је за те производе овлашћена контролна организација издала потврду из члана 22. став 2. овог закона.

Министар ближе прописује услове у погледу увоза органских производа.

Извоз органских производа
Члан 32.

Сертификовани органски производи могу се извозити само са важећим сертификатом овлашћене контролне организације.

Извозник у одговарајућу рубрику царинске декларације уписује да се ради о органском производу и број сертификата који прилаже уз ту царинску декларацију.

VII НАДЗОР

Инспекцијски надзор
Члан 33.

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега врши Министарство преко инспектора за органску производњу.

Надзор над вршењем поверених послова
Члан 34.

Надзор над радом овлашћених контролних организација у вршењу поверених послова врши Министарство у складу са прописима којима се уређује државна управа.

Легитимација
Члан 35.

У обављању послова инспекцијског надзора инспектор за органску производњу мора да има службену легитимацију.

Министар ближе прописује образац и садржину службене легитимације из става 1. овог члана, као и начин вођења евиденције о издатим легитимацијама.

Права и дужности инспектора за органску производњу
Члан 36.

У вршењу послова инспекцијског надзора, инспектор за органску производњу има право и дужност да проверава:

1) да ли контролна организација испуњава услове за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи;

2) да ли овлашћена контролна организација врши укључивање произвођача у органску производњу у складу са овим законом;

3) да ли овлашћена контролна организација води евиденцију прописану овим законом;

4) да ли овлашћена контролна организација врши контролу и сертификацију у складу са одредбама овог закона;

5) да ли произвођач обавља органску производњу у складу са одредбама овог закона;

6) да ли произвођач обавља прераду у складу са одредбама овог закона;

7) да ли се складиштење, превоз, обележавање, промет, увоз и извоз органских производа врши у складу са овим законом;

8) да ли је производ добијен методама органске производње;

9) пословне књиге овлашћене контролне организације у вези са пословима контроле и сертификације органских производа;

10) пословне књиге и исправе произвођача у вези са спровођењем овог закона;

11) извршавање мера по овом закону.

Мере које налаже инспектор за органску производњу
Члан 37.

У вршењу послова из члана 36. овог закона инспектор за органску производњу може да:

1) привремено забрани произвођачу обележавање и оглашавање производне серије производа за које је утврђено да нису произведени у складу са овим законом;

2) привремено забрани произвођачу стављање у промет производа који нису обележени у складу са овим законом;

3) привремено забрани овлашћеној контролној организацији да обавља послове контроле и сертификације, ако утврди да она не испуњава услове за контролу и сертификацију утврђене овим законом, као и ако послове контроле и сертификације не обавља у складу са овим законом;

4) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и прописа донетих на основу њега;

5) нареди друге мере и предузме друге радње у складу са овим законом.

Надлежност за решавање о жалби
Члан 38.

На решење инспектора за органску производњу може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана достављања решења.

О жалби министар одлучује у року од 30 дана од дана достављања жалбе.

Жалба не одлаже извршење решења.

Решење министра по жалби из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Обавезе лица над којима се обавља инспекцијски надзор
Члан 39.

Произвођач и контролна организација дужни су да инспектору за органску производњу омогуће обављање инспекцијског надзора.

Лица из става 1. овог члана дужна су да на захтев инспектора за органску производњу у одређеном року ставе на увид потребна документа и предмете, односно материјале и пруже другу потребну помоћ за обављање послова инспекцијског надзора.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступ
Члан 40.

Новчаном казном од 700.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице – контролна организација, ако:

1) обавља послове контроле и сертификације, а нема овлашћење Министарства за обављање тих послова (члан 9);

2) не обавести Министарство о свакој промени услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи (члан 13. став 1);

3) послове контроле и сертификације не обавља у складу са овим законом (члан 20);

4) не изврши пуну физичку контролу и контролу документације произвођача најмање једном годишње, као и ако о извршеној контроли не сачини писмени извештај (члан 21);

5) изда сертификат супротно извештају о извршеним контролама (члан 22. став 1);

6) за органске производе из увоза изда потврду на основу непотпуне или документације која не потврђује да је производ произведен методама органске производње (члан 22. став 2);

7) не достави годишњи извештај Министарству у прописаном року, као и ако у том извештају наведе нетачне податке (члан 24).

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном од 70.000 до 200.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу – контролној организацији.

За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене дужности, у трајању од шест месеци до седам година.

Члан 41.

Новчаном казном од 700.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице – произвођач, ако:

1) ставља у промет органски производ који није обележен у складу са овим законом, као и ако конвенционални производ обележава супротно овом закону (члан 27);

2) ставља у промет органски производ, а не поседује важећи сертификат издат од стране овлашћене контролне организације (члан 30. став 3);

3) ставља у промет органски производ из увоза за који није добијена потврда из члана 22. став 2. овог закона (члан 31. став 2).

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном од 70.000 до 200.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.

За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене дужности, у трајању од шест месеци до седам година.

Прекршај правног лица
Члан 42.

Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице – контролна организација, ако не води евиденцију на начин прописан овим законом, као и ако на захтев Министарства не достави податке из те евиденције (члан 23).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу – контролној организацији.

Члан 43.

Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице – произвођач, ако:

1) органску производњу не обавља у складу са прописаним методама органске производње (чл. 14. и 15);

2) у органској производњи користи репродуктивни материјал из конвенционалне производње без одобрења овлашћене контролне организације, односно Министарства (члан 16. ст. 3. и 4);

3) о својој производњи не води евиденцију у складу са упутством овлашћене контролне организације, као и ако писмено не обавести контролну организацију о динамици производње усева (члан 18. став 2);

4) не омогући овлашћеној контролној организацији вршење контроле (члан 18. став 3);

5) прераду, складиштење, превоз и продају органских производа не обавља у складу са одредбама овог закона (чл. 26, 28, 29. и члан 30. став 2).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.

Прекршај предузетника
Члан 44.

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини радње из члана 41. став 1. овог закона.

Члан 45.

Новчаном казном од 70.000 до 400.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини радње из члана 43. став 1. овог закона.

Прекршај физичког лица
Члан 46.

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако учини радње из члана 41. став 1. тач. 1) и 2) овог закона.

Члан 47.

Новчаном казном од 5.000 до 40.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако учини радње из члана 43. став 1. овог закона.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Обављање послова контроле и сертификације у органској производњи до усклађивања са овим законом
Члан 48.

Привредно друштво или друго правно лице које је до дана почетка примене овог закона, а на основу Закона о органској производњи и органским производима („Службени гласник РС“, број 62/06) овлашћено за издавање сертификата, односно ресертификата, наставиће да обавља послове за које је овлашћено до истека рока у коме важи то овлашћење.

За обављање послова контроле и сертификације у 2012. години могу се овластити контролне организације које су код надлежног акредитационог тела Републике Србије поднеле захтев за акредитацију у складу са одговарајућим српским, европским и међународним стандардима, без обзира на то да ли им је издат акт о акредитацији, ако испуњавају остале услове за обављање послова контроле и сертификације у складу са овим законом.

Примена подзаконских прописа
Члан 49.

Прописи за спровођење овог закона биће донети у року од годину дана од дана почетка примене овог закона.

До доношења прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи који су донети на основу Закона о органској производњи и органским производима („Службени гласник РС“, број 62/06), осим одредби тих прописа које нису у складу са овим законом.

Престанак важења ранијих прописа
Члан 50.

Даном почетка примене овог закона престају да важе одредбе Закона о органској производњи и органским производима („Службени гласник РС“, број 62/06).

Ступање на снагу закона
Члан 51.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2011. године.

Поделите: