Закон о акцизама
(важи до 30.06.2020.)

Садржај

„Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005-др.закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012-ускл.дин.изн., 43/2012-одлука, 76/2012-одлука, 93/2012, 119/2012, 8/2013-ускл.дин.изн., 47/2013, 4/2014-ускл.дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 4/2015-ускл.дин.изн., 5/2015-ускл.дин.изн., 55/2015, 103/2015, 5/2016-ускл.дин.изн., 108/2016, 7/2017-ускл.дин.изн., 18/2018-ускл.дин.изн., 30/2018 и 4/2019-ускл.дин.изн.

Пречишћен текст прописа

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређује се опорезивање акцизама.

Акцизама се опорезују производи утврђени овим законом.

Значење појединих израза

Члан 1а.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) „произвођач акцизних производа“ је лице које у производном погону прави, обрађује, прерађује, дорађује и сл. производе на које се плаћа акциза у смислу овог закона, укључујући и лице које врши прераду, пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе;

2) „увозник акцизних производа“ је лице које у своје име и за свој рачун увози, односно лице за чији рачун се увозе из иностранства производи на које се плаћа акциза у смислу овог закона;

3) „обвезник акцизе“ је лице које је дужно да плати акцизу прописану овим законом;

4) „акцизна дозвола“ је документ којим се одобрава отпремање и смештање акцизних производа без обрачунавања и плаћања акцизе;

5) „акцизно складиште“ је један или више међусобно повезаних затворених или ограђених простора који сачињавају целину, у коме овлашћени држалац акцизног складишта производи, складишти, прима или отпрема производе под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе и које мора бити видљиво означено и физички одвојено од других простора;

6) „овлашћени држалац акцизног складишта“ је произвођач који је добио дозволу да складишти акцизне производе без обрачунате и плаћене акцизе;

7) „режим одложеног обрачунавања и плаћања акцизе“ је временски период у којем не постоји обавеза обрачунавања и плаћања акцизе;

8) „цигаретама произведеним у земљи“ сматрају се цигарете које производи у Републици Србији лице уписано у Регистар произвођача дуванских производа код Управе за дуван (у даљем тексту: Управа) и које су уписане у Регистар о маркама дуванских производа у корист произвођача дуванских производа, односно већинског власника произвођача дуванских производа.

II ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА

Члан 2.

Акцизом се опорезују следећи производи:

1) деривати нафте;

2) биогорива и биотечности;

3) дуванске прерађевине, укључујући и дуванске прерађевине које се при употреби греју али не сагоревају;

4) алкохолна пића;

5) кафа;

6) течности за пуњење електронских цигарета;

7) електрична енергија за крајњу потрошњу.

III НАСТАНАК ОБАВЕЗЕ АКЦИЗЕ

Производња и увоз

Члан 3.

Обавеза по основу акцизе настаје када су производи из члана 2. овог закона (у даљем тексту: акцизни производи):

1) произведени у Републици Србији;

2) увезени у Републику Србију.

Увезеним акцизним производима у смислу става 1. тачка 2) овог члана сматрају се акцизни производи који су увезени у складу са царинским, односно спољнотрговинским прописима.

Члан 4.

(Брисано)

Члан 5.

(Брисано)

IV ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ

Члан 6.

Обвезник акцизе је произвођач, односно увозник акцизних производа.

Обвезник акцизе је и:

тач. 1) до 3) (брисане)

4) правно лице које је овлашћено од стране државног органа за продају заплењених акцизних производа;

5) купац акцизних производа одузетих у поступку контроле, односно у поступку принудне наплате, а које продаје државни орган;

5а) свако лице које продаје акцизне производе који су стечени у складу са законом и који се воде у пословним књигама тог лица;

5б) свако лице које стави у промет у Републици Србији акцизне производе супротно одредбама овог закона.

6) (брисана)

Стављањем у промет акцизних производа из става 2. тачка 5б) овог члана сматра се, у смислу овог члана, производња, увоз, складиштење, транспорт, продаја и друге радње у вези са прометом акцизних производа из члана 2. овог закона, који подлежу опорезивању акцизом, а који испуњавају услове за стављање у промет у складу са законом.

Акцизни производи из става 3. овог члана који не испуњавају услове за стављање у промет у складу са законом, одузеће се у складу са прописом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 7.

(Брисано)

V ОСНОВИЦА АКЦИЗЕ

Члан 8.

Основицу за обрачун акцизе чини јединица мере.

VI ИЗНОСИ И СТОПЕ АКЦИЗЕ

Деривати нафте, биогорива и биотечности

Члан 9.

На деривате нафте, биогорива и биотечности акциза се плаћа у следећим износима, и то на:

1) оловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00)   59,58 дин./лит.

2) безоловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 20 90 11)

– до 31. децембра 2013. године   49,60 дин/лит;

– од 1. јануара 2014. године   50,00 дин/лит;

– од 1. јануара 2016. године   56,04 дин./лит;

3) гасна уља (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00)

– до 31. децембра 2013. године   42,00 дин/лит;

– у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године   46,00 дин/лит;

– од 1. јануара 2015. године   50,00 дин/лит;

– од 1. јануара 2016. године   57,63 дин./лит;

4) керозин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 21 00 и 2710 19 25 00)   67,17 дин./кг;

5) течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00)

– до 31. децембра 2013. године   30,00 дин/кг;

– у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године   35,00 дин/кг;

– од 1. јануара 2015. године   40,00 дин/кг;

– од 1. јануара 2016. године   43,76 дин./кг;

6) остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99)   67,17 дин./кг;

7) биогорива и биотечности (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 3826 00 10 00 и 3826 00 90 00)

– до 31. децембра 2013. године   42,00 дин/лит;

– до 31. децембра 2014. године   47,01 дин/лит;

– од 1. јануара 2015. године   56,30 дин/лит;

Дериватима нафте, у смислу овог закона, сматрају се и:

1) сваки производ који се продаје и употребљава као погонско гориво;

2) адитиви, односно екстендери који су као такви декларисани за додавање у погонска горива.

Купац – крајњи корисник деривата нафте, биогорива и биотечности из става 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) овог члана, којим се у смислу овог закона сматра правно лице, предузетник, односно физичко лице, кроз купопродајну цену деривата нафте, биогорива и биотечности сноси трошак пуног износа акцизе који је прописан ставом 1. овог члана али остварује право на рефакцију плаћене акцизе у складу са чл. 39а и 39б овог закона у зависности од намене за које се деривати нафте, биогорива и биотечности користе.

Купац – крајњи корисник деривата нафте, биогорива и биотечности из става 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) овог члана, остварује право на рефакцију плаћене акцизе у износу који представља разлику износа утврђеног у ставу 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) овог члана и износа акцизе из става 5. овог члана.

Купцу – крајњем кориснику деривата нафте, биогорива и биотечности из става 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) овог члана износ до којег се умањује плаћена акциза према намени је:

1) за гасна уља из става 1. тачка 3) овог члана која се користе:

(1) као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, и то:

– до 31. децембра 2012. године   37,00 дин/лит;

– до 19.1.2014. године   39,50 дин/лит;

– до 18. јануара 2015. године   40,37 дин/лит;

– од 19. јануара 2015. године   41,06 дин/лит;

– од 1. јануара 2016. године   48,56 дин./лит;

(2) (брисана)

(4) за грејање   7,47 дин/лит;

– од 1. јануара 2016. године   7,00 дин/лит;

(5) као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије   0 дин/лит;

(6) у индустријске сврхе   0 дин/лит.

2) за керозин из става 1. тачка 4) овог члана који се користи у индустријске сврхе   0 дин/лит.

3) за течни нафтни гас из става 1. тачка 5) овог члана који се користи:

(1) као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, и то:

– до 31. децембра 2012. године   19,21 дин/кг;

– до 19.1.2014. године   20,50 дин/кг;

– до 18. јануара 2015. године   20,95 дин/кг;

– од 19. јануара 2015. године   21,31 дин/кг;

– од 1. јануара 2016. године   24,54 дин/кг;

(2) за грејање   4,58 дин/кг;

– од 1. јануара 2016. године   6,40 дин/кг;

(3) у индустријске сврхе   0 дин/кг;

4) за остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C а који се користе у индустријске сврхе   0 дин/кг

5) за биогорива из става 1. тачка 7) овог члана која се користе као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари   44,48 дин./лит.

6) за биотечности из става 1. тачка 7) овог члана које се користе:

(1) за грејање   2,81 дин./лит;

(2) као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије   0 дин/лит.

Биогорива, дефинисана су законом којим се уређује област енергетике, као течна или гасовита горива за саобраћај, произведена из биомасе.

Биотечности, дефинисане су законом којим се уређује област енергетике, као течна горива за производњу електричне и топлотне енергије и енергије за грејање и хлађење, произведене из биомасе, осим за саобраћај.

Члан 9а.

На сваки производ из члана 9. став 2. тачка 1) овог закона, који се продаје и употребљава као погонско гориво, плаћа се акциза у зависности од класификације истог, сагласно члану 9. став 1. овог закона.

Акциза за адитиве и екстендере који су додати дериватима нафте једнака је акцизи прописаној за деривате нафте којем су додати.

На сваки производ који се ставља у промет као адитив или екстендер дериватима нафте плаћа се акциза као да се ради о дериватима нафте.

Министар надлежан за послове финансија и министар надлежан за послове енергетике објављују листу адитива, односно екстендера из члана 9. став 2. тачка 2) овог закона.

Члан 9б.

(Брисан)

Дуванске прерађевине

Члан 10.

На дуванске прерађевине (цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине) плаћа се акциза утврђена одредбама чл. 40а, 40б, 40г и 40д овог закона, а на дуванске прерађевине које се при употреби греју али не сагоревају (у даљем тексту: несагоревајући дуван) акциза се плаћа у складу са ставом 11. овог члана, осим на дуванске прерађевине које служе за тестирање контроле квалитета производа.

Цигаретама, цигарама, цигарилосима, дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама сматрају се дуванске прерађевине које се производе и стављају у промет као таква врста прерађевина у складу са законом којим се уређује производња и промет дувана и дуванских прерађевина.

Несагоревајући дуван је посебна дуванска прерађевина сврстана у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 2403 99 90 00 која је сачињена тако да се приликом употребе загрева али не сагорева.

Ако је обрачуната акциза на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине, која је прописана у одредбама чл. 40а, 40б и 40д овог закона, мања од минималне акцизе утврђене овим законом, плаћа се минимална акциза.

Минимална акциза из става 4. овог члана износи, и то на:

1) цигарете – 100% укупне акцизе из чл. 40а и 40б овог закона утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета;

2) дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) – 100% акцизе из члана 40д овог закона утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина, али не мање од:

– 55% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године;

– 60% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године;

– 65% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године;

– 70% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то од 1. јануара 2016. године.

Изузетно, уколико се ради о производима који се у целини или делимично састоје од супстанци које нису дуван, али који у погледу других критеријума одговарају тим производима, у складу са законом којим се уређује производња и промет дувана и дуванских прерађевина, основица за утврђивање минималне акцизе на те производе је минимална акциза на дуван за пушење и остале дуванске прерађевине из става 5. тачка 2) овог члана, а сразмерно садржини дувана у тим производима.

Просечна пондерисана малопродајна цена из става 5. тачка 1) овог члана израчунава се стављањем у однос укупне вредности свих цигарета које су пуштене у промет по малопродајним ценама, са укупном количином цигарета пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.

Просечна пондерисана малопродајна цена из става 5. тачка 2) овог члана израчунава се стављањем у однос укупне вредности целокупног дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама, са укупном количином дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија (у даљем тексту: министарство) утврђује једном годишње, и то до 15. фебруара текуће године, износе просечне пондерисане малопродајне цене из става 5. овог члана у претходној календарској години, а износе минималне акцизе утврђује полугодишње, и то до 15. фебруара, односно до 31. јула текуће године.

Предлог износа просечне пондерисане малопродајне цене из става 9. овог члана, утврђује се на основу података о укупној вредности свих цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ и укупној количини цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.

На несагоревајући дуван плаћа се акциза по килограму дуванске смесе, а у износу од 40% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета.

Влада ће уредити начин и поступак утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина у смислу ст. 7. до 10. овог члана.

Износ просечне пондерисане малопродајне цене и износ минималне акцизе из ст. 5. и 9. овог члана примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Етил-алкохол (етанол)

Члан 11.

(Брисан)

Алкохолна пића

Члан 12.

Алкохолним пићима сматрају се пића која се, у зависности од сировина од којих се производе и садржаја етанола, стављају у промет као таква врста пића у складу са прописом о квалитету и другим захтевима за алкохолна пића.

У смислу овог закона, алкохолним пићима из става 1. овог члана сматрају се сва јака алкохолна пића, која су уређена прописима којима се уређује област јаких алкохолних пића.

У смислу овог закона, алкохолним пићима из става 1. овог члана сматрају се и нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2% вол алкохола, а највише 15% вол алкохола, која се производе од воћних сокова или освежавајућих безалкохолних пића уз додатак рафинисаног етил алкохола или алкохолних пића или биљних екстраката или алкохолних пића добијених путем ферментације (вина, вина од јабуке – цидер, вина од крушке – perry и др.), а квалитет воћних сокова, освежавајућих безалкохолних пића, рафинисаног етил алкохола, алкохолних пића, вина и алкохолних пића добијених путем ферментације мора да буде у складу са прописима којима се регулише њихов квалитет.

У смислу овог закона, алкохолним пићима из става 1. овог члана сматрају се и све врсте пива, осим безалкохолног пива које садржи до 0,5% алкохола, без обзира на начин паковања.

Акцизе на алкохолна пића

Члан 12а.

Акциза на алкохолна пића из члана 12. овог закона плаћа се по литри алкохолног пића у следећим износима, и то на:

1) ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа
132,36 дин./лит;

2) ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина
337,29 дин./лит;

3) остала јака алкохолна пића
216,68 дин./лит;

4) нискоалкохолна пића
22,41 дин./лит;

5) пиво
25,61 дин./лит.

На алкохолна пића из става 1. овог члана која су у паковању различитом од једног литра, акциза се плаћа сразмерно паковању.

Члан 13.

(Брисано)

Кафа

Члан 14.

Кафом у смислу овог закона сматра се:

1) непржена кафа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 0901 11 00 00 и 0901 12 00 00;

2) пржена кафа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 0901 21 00 00 и 0901 22 00 00;

3) љуспице и опне од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 90 10 00;

4) екстракти, есенције и концентрати од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2101 11 00 00;

5) замене кафе које садрже кафу из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 90 90 00;

6) мешавине екстраката, есенција и концентрата од кафе са прженом цикоријом и осталим прженим заменама кафе или екстрактима, есенцијама и концентратима тих производа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 19 00, 2101 30 91 00 и 2101 30 99 00;

7) препарати на бази екстракта, есенција и концентрата од кафе или на бази кафе из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 12 92 00 и 2101 12 98 00 и препарати који садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 1806 90 70 00;

8) напици и безалкохолна пића што садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе из тарифног броја ЦТ 2202.

Чоколада и производи слични чоколади, крем производи, бомбонски производи, пекарски производи, прашкови за пудинге и креме са додатком кафе не сматрају се кафом у смислу става 1. овога члана.

Под производњом кафе, у смислу овог закона, сматра се прерада, пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе.

Акциза на кафу из става 1. овог члана плаћа се на један килограм нето масе у износу, и то на:

1) непржену кафу од   90,09 дин./кг;

2) пржену кафу од   112,60 дин./кг;

3) љуспице и опне од кафе од   123,86 дин./кг;

4) екстракти, есенције и концентрати од кафе од   168,91 дин./кг;

Акциза на кафу из става 1. тач. 5) до 8) овог члана плаћа се у износу од 337,82 дин./кг за један килограм нето масе кафе садржане у готовом производу.

Начин обрачунавања и плаћања акцизе на кафу, врсту, садржину и начин вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве прописаће министар надлежан за послове финансија.

Члан 14а.

Течностима за пуњење електронских цигарета, у смислу овог закона, сматрају се производи из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3824 99 56 00 и 3824 99 57 00 који приликом коришћења електронске цигарете на предвиђени начин стварају пару за удисање, као и течности за пуњење електронских цигарета садржане у другим производима који се сврставају у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 8543 70 70 00.

Акциза на течности за пуњење електронских цигарета износи 4,32 динара по милилитру.

Со за исхрану

Члан 15.

(Брисан)

Луксузни производи

Члан 16.

(Брисан)

Индексација

Члан 17.

Динарски износи акциза из члана 9. ст. 1. и 5, чл. 12а, 14. и 14а овог закона усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

У случају раста цене сирове нафте на светском тржишту, који негативно утиче на макроекономску стабилност у земљи, Влада може привремено смањити износе акциза из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона утврђене у складу са овим законом за износе за које су повећане цене тих деривата нафте, с тим што то умањење не може бити веће од 20% последњих објављених износа акциза усклађених према ставу 1. овог члана.

У случају пада цене сирове нафте на светском тржишту, износи акциза из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона, утврђени у складу са ставом 2. овог члана увећавају се за износе за које су смањене цене тих деривата нафте, а највише до последњих објављених износа акциза усклађених према ставу 1. овог члана.

Приликом усклађивања динарских износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона са годишњим индексом потрошачких цена, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени, односно умањени или увећани износи акциза на поменуте деривате нафте, сагласно ставу 1. односно ст. 2. и 3. овог члана.

Овлашћује се Влада да објави износе акциза из ст. 1-3. овог члана.

Износи акциза из ст. 1, 2. и 3. овог члана примењиваће се од дана одређеног у акту Владе, којим се врши усклађивање, привремено смањење, односно повећање износа акциза.

Контролне акцизне маркице
Члан 18.

Обвезник акцизе дужан је да при производњи, пре увоза, односно пре стављања у промет цигарета, алкохолних пића и кафе намењене за крајњу потрошњу, осим пива, нискоалкохолних пића која садрже мање од 5% вол алкохола и цигарета које се користе за тестирање квалитета производа, обележи контролном акцизном маркицом сваки од тих производа посебно.

Изузетно од става 1. овог члана, цигарете, кафа намењена за крајњу потрошњу и алкохолна пића која се увозе ради продаје дипломатским и конзуларним представништвима, сходно одредби члана 19. став 1. тачка 2) подтач. (1) и (3) овог закона, не морају бити обележени контролном акцизном маркицом у складу са прописом који уређује обележавање наведених производа контролном акцизном маркицом.

Министарство одобрава издавање контролних акцизних маркица и води евиденцију о издатим контролним акцизним маркицама.

Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца штампа и издаје контролне акцизне маркице и води евиденције о издатим контролним акцизним маркицама.

Влада Републике Србије прописаће изглед контролне акцизне маркице, врсту података на маркици, начин и поступак одобравања и издавања маркица, вођења евиденције о одобреним и издатим маркицама и обележавања акцизних производа из става 1 овог члана, као и врсту појединачног паковања кафе за крајњу потрошњу које ће се обележавати контролном акцизном маркицом.

VII ОЛАКШИЦЕ КОД ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ

Ослобођења

Члан 19.

Акциза се не плаћа на акцизне производе:

1) које извози произвођач, односно које произвођач ради извоза отпрема у царинско складиште, отворено у складу са царинским прописима;

2) које произвођач, односно увозник продаје за:

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;

(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговорима;

(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица;

(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући и чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговорима;

3) деривате нафте, биогорива и биотечности које продаје произвођач, односно увозник, а чији се промет врши на основу међународног уговора, ако је тим уговором предвиђено ослобођење од плаћања акцизе;

4) које произвођач отпрема, односно увозник смешта, у царинско складиште отворено у складу са царинским прописима, ради продаје у авионима и бродовима, односно ради снабдевања авиона и бродова, који саобраћају на међународним линијама, као и на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима;

5) (брисана)

6) гориво за млазне моторе – керозин (петролеј) које произвођач продаје непосредно крајњем кориснику (власнику) за авио сврхе, односно увозник увози за себе ради непосредног коришћења у авио сврхе или за корисника (власника) који то гориво непосредно користи у авио сврхе;

6а) цигарете, кафу, односно алкохолна пића које је произвођач по одобрењу или на основу налога надлежног органа уништио, а обележене су контролним акцизним маркицама.

Ослобођење из става 1. тачка 1) у делу који се односи на извоз и тачка 4) овог члана остварује се на основу царинских исправа којим се доказује да су производи напустили територију Републике Србије, односно отпремљени ради продаје у авионима и бродовима, односно ради снабдевања авиона и бродова, који саобраћају на међународним линијама или у слободним царинским продавницама отвореним на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола.

Ослобођење из става 1. тачка 2. подтач. (1) и (3) овог члана остварује се под условом реципроцитета, а на основу потврде министарства надлежног за спољне послове.

Ближе услове, начин и поступак остваривања пореског ослобођења из става 1. тач. 2) и 3) овог члана прописује министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар).

Члан 19а

Акциза се не плаћа на деривате нафте, и то на:

1) течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00) и остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380 °C (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99), који се користе као сировина и енергенти у процесима фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног крековања и екстракције бутадиена, као и на производе који се добијају из процеса фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног крековања, екстракције бутадиена и производње MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar);

2) течни нафтни гас и то за лаке утечњене угљоводонике из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 19 00 00 у случају када се као сировине користе у производњи течног нафтног гаса и примарног бензина у процесима сепарације.

Умањење обрачунате акцизе

Члан 20.

Обвезник има право на умањење обрачунате акцизе у висини износа плаћене акцизе на производе који су набављени од произвођача, односно увозника акцизних производа или их произвођач сам производи, односно увози, а који се као репродукциони материјал употребљавају у производњи производа на које се плаћа акциза, укључујући и на акцизне производе који су сходно члану 19. Закона ослобођени плаћања акцизе, а у чијем процесу производње је употребљен други акцизни производ као репродукциони материјал.

Репродукционим материјалом у смислу става 1. овог члана сматрају се производи који у процесу даље производње улазе у супстанцу другог производа, у складу са овим законом.

При обрачуну износа акцизе на кафу обвезник има право на сразмерно умањење обрачунате, односно исказане акцизе од стране претходног учесника од кога је набавио кафу, односно има право на сразмерно умањење плаћене акцизе коју је сам увезао, а која се користи у фази производње, односно прераде.

VIIа РЕЖИМ ОДЛОЖЕНОГ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ

Члан 20а.

Обрачунавање и плаћање акцизе одлаже се ако се акцизни производи отпремају из:

1) производног погона произвођача у његово акцизно складиште;

2) акцизног складишта произвођача у његово друго акцизно складиште.

Члан 20б.

Овлашћени држалац акцизног складишта може бити произвођач акцизних производа који је добио акцизну дозволу.

Овлашћени држалац акцизног складишта за дуванске производе, односно алкохолна пића може бити произвођач дуванских производа, односно алкохолних пића који је уписан у одговарајући регистар код Управе, односно Пореске управе – Централе.

Акцизна дозвола из става 1. овог члана издаје се на две године и може се обновити.

Акцизну дозволу из става 1. овог члана даје министар доношењем решења, по претходно прибављеном мишљењу надлежне организационе јединице Пореске управе.

Решење из става 4. овог члана је коначно у управном поступку.

Контролу отпремања, односно допремања акцизних производа у акцизно складиште врши порески инспектор теренске контроле.

Услове и поступак за добијање, обнављање и одузимање акцизне дозволе, начин и контролу отпремања и допремања производа у акцизно складиште и вођење евиденција у акцизном складишту прописаће министар.

VIII ОБРАЧУН И НАПЛАТА АКЦИЗЕ

Обрачун акцизе

Члан 21.

Обвезник акцизе је дужан да обрачуна акцизу у моменту стављања акцизних производа у промет.

Стављањем у промет акцизних производа сматра се:

1) свако отпремање акцизних производа из производног погона од стране произвођача акцизних производа за које нема акцизну дозволу, осим отпремања акцизних производа из производног погона у царинско складиште, отворено у складу са царинским прописима;

2) свако отпремање акцизних производа из акцизног складишта осим отпремања у сопствено друго акцизно складиште, односно у царинско складиште, отворено у складу са царинским прописима;

3) мањак производа у акцизном складишту, осим мањка који се може правдати вишом силом;

4) расход (кало, растур, квар и лом) у акцизном складишту, изнад количине утврђене прописом који доноси Влада.

Стављањем у промет акцизних производа сматра се и свако отпремање акцизних производа из царинског складишта за које је, у складу са чланом 19. став 1. тач. 1) и 4) овог закона прописано ослобођење од плаћања акцизе, ако се не отпреме ван територије Републике Србије, осим отпремања акцизних производа од стране произвођача акцизних производа у сопствени производни погон ради оплемењивања, обраде, дораде или прераде у складу са царинским прописима.

Обрачун акцизе при увозу акцизних производа

Члан 21а.

Обавеза обрачунавања акцизе при увозу акцизних производа настаје даном настанка обавезе обрачунавања увозних дажбина.

Акцизу обрачунава надлежни царински орган.

Члан 21б.

(Брисано)

Члан 22.

(Брисан)

Посебни случајеви обрачунавања акцизе

Члан 22а.

Обавеза обрачунавања акцизе настаје и:

1) продајом заплењених акцизних производа преко правног лица, овлашћеног од стране државног органа за продају тих производа;

2) продајом преко царинског, односно пореског органа акцизних производа који су одузети у поступку контроле, односно у поступку принудне наплате;

3) продајом акцизних производа у Републици Србији од стране лица из члана 6. став 2. тачка 5а) овог закона;

4) када се у поступку контроле утврди да је лице из члана 6. став 2. тачка 5б) овог закона ставило у промет у Републици Србији акцизне производе супротно одредбама овог закона.

Плаћање акцизе

Члан 23.

Обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати:

1) најкасније последњег дана у месецу – износ акцизе обрачунат за период од 1. до 15. дана у месецу;

2) најкасније 15. дана у месецу – износ акцизе обрачунат за период од 16. до краја претходног месеца.

Изузетно од одредбе става 1. тачка 1) овог члана, у случају ако је последњи дан у месецу нерадни дан, обвезник акцизе дужан је да обрачунату акцизу уплати последњег радног дана у том месецу.

Обрачунату акцизу при увозу обвезник је дужан да плати у роковима и на начин предвиђен за плаћање увозних дажбина.

Изузетно од става 1. овог члана, обвезник акцизе из члана 6. став 2. тачка 5б) овог закона, дужан је да обрачунату акцизу плати у прописаном року који је наложен решењем надлежног органа у складу са законом.

Подношење пореске пријаве

Члан 24.

Обвезник акцизе дужан је да пореску пријаву за обрачун акцизе поднесе у року од 15 дана по истеку месеца за тај месец.

Члан 25.

Ако пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику обавештава подносиоца пореске пријаве о тим недостацима.

Поновно достављање пореске пријаве са отклоњеним недостацима из става 1. овог члана, не сматра се подношењем измењене пореске пријаве.

Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику достави те информације подносиоцу пореске пријаве.

Члан 26.

Обвезник акцизе дужан је да са стањем на дан 31. децембра календарске године изврши попис затечених залиха акцизних производа у свим складиштима, укључујући и акцизна складишта, посебно по свакој врсти акцизног производа и да пописне листе достави надлежној организационој јединици Пореске управе најкасније 31. јануара наредне године.

Камата

Чл. 27. и 28.

(Престали да важе)

Место плаћања акцизе

Члан 29.

Акциза се плаћа према седишту, односно пребивалишту обвезника.

IX ИСКАЗИВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ АКЦИЗЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пријава места обављања делатности

Члан 30.

Лице које је регистровано за производњу дуванских прерађевина, укључујући и несагоревајући дуван, течности за пуњење електронских цигарета, деривата нафте, биогорива и биотечности, кафе, односно алкохолних пића дужно је да пре почетка обављања те делатности пријави надлежној организационој јединици Пореске управе место погона и сличног простора у коме ће обављати производњу тих производа.

Пореска управа – Централа води регистар произвођача алкохолних пића и кафе.

Садржину, врсту података и начин вођења регистра из става 2. овог члана прописаће министар.

Евиденција

Члан 31.

Обвезник је дужан да на основу веродостојне документације уредно и ажурно води пореску евиденцију о акцизним производима на начин који омогућује утврђивање и контролу обавезе акцизе у сваком обрачунском периоду.

Члан 31а.

Произвођач, односно увозник цигарета дужан је да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете (у даљем тексту: промена акцизе) на дан примене новог износа акцизе, изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, осим у акцизном складишту.

Пописна листа из става 1. овог члана садржи податке о количини затечених залиха цигарета у складишту, осим у акцизном складишту, као и податке о малопродајним ценама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно.

Изузетно од одредаба чл. 3, 21. и 21а овог закона, произвођач, односно увозник цигарета дужан је да након достављања обавештења Управе за дуван о извршеном попису цигарета код трговца на велико, обрачуна акцизу на количину цигарета која одговара разлици количине цигарета које су пописане у складу са ставом 1. овог члана, укључујући и количину цигарета које су пописане на залихама трговца на велико дуванским производима у складу са прописима којима се уређује производња и промет дуванских производа и количине цигарета која представља деведесетодневну просечну продају цигарета трговаца на велико трговини на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе по свакој робној марки цигарета посебно.

Деведесетодневна просечна продаја цигарета из става 3. овог члана обрачунава се тако што се укупна количина цигарета која је продата од стране трговаца на велико трговини на мало, исказана у извештајима који се достављају Управи за дуван сходно пропису који уређује производњу и промет дуванским производима, подели са бројем дана у датом полугодишту, а затим помножи са бројем 90. У случају робних марки цигарета које се налазе у промету краће од 183 дана, деведесетодневна просечна продаја утврђује се стављањем у однос укупне количине цигарета која је продата трговини на мало и броја дана од датума објављивања решења о упису у регистар робних марки у „Службеном гласнику Републике Србије“ до краја периода који претходи дану примене новог износа акцизе и тако добијен износ множи се са 90.

Обвезник акцизе плаћа разлику акцизе на количину цигарета утврђену у ставу 3. овог члана, која је плаћена применом износа акцизе из члана 40а овог закона која је важила у моменту обрачуна акцизе и новог износа акцизе из члана 40а овог закона.

Обвезник акцизе плаћа разлику акцизе на количину цигарета утврђену у ставу 3. овог члана, која је плаћена применом износа акцизе из члана 40б овог закона на просечну малопродајну цену цигарета у претходном полугодишту по свакој робној марки цигарета, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“ и важећег, новог износа акцизе из члана 40б овог закона која се примењује на основицу коју чини највиша објављена малопродајна цена цигарета у „Службеном гласнику Републике Србије“ од дана након промене износа акцизе по свакој робној марки цигарета посебно.

У случају промене минималне акцизе на цигарете, када не долази истовремено и до промене износа, односно стопе акцизе из чл. 40а и 40б овог закона, обавеза плаћања разлике акцизе на количину утврђену у ставу 3. овог члана, односи се искључиво на робне марке цигарета код којих је обрачуната акциза применом важећих износа, односно стопа акцизе из чл. 40а и 40б овог закона, мања од износа новоутврђене минималне акцизе.

Изузетно од члана 23. овог закона, обвезник акцизе обрачунату акцизу из става 3. овог члана уплаћује најкасније у року од 45 дана од дана примене новог износа акцизе на уплатне рачуне за акцизу на цигарете произведене у земљи.

Члан 32.

(Брисан)

Попис залиха

Члан 33.

(Брисан)

Члан 34.

Начин обрачунавања и плаћања акцизе, врсту, садржину и начин вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве, као и начин и поступак одобравања количина дуванских прерађевина на које се не обрачунава и не плаћа акциза, а које служе за тестирање квалитета производа, прописаће министар.

Чл. 35. и 36.

(Престало да важи)

XII ПОВРАЋАЈ И РЕФАКЦИЈА АКЦИЗЕ

Повраћај акцизе

Члан 37.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа има право на повраћај износа плаћене акцизе на производе који су набављени од произвођача, односно увозника акцизних производа или их произвођач сам производи, односно увози, а за које је сагласно члану 20. овог закона извршено умањење акцизе, а употребљени су у производњи акцизних производа на које се не плаћа акциза сагласно члану 19. овог закона.

Члан 38.

(Престао да важи)

Рефакција акцизе

Члан 39.

Право на рефакцију плаћене акцизе има лице које је извезло акцизни производ набављен у земљи непосредно од произвођача, односно увозника акцизног производа.

Право на рефакцију плаћене акцизе има и лице – увозник акцизног производа који је тај производ извезао.

Члан 39а.

Купац – крајњи корисник који деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, користи за транспортне сврхе, односно за грејање, може остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, биогорива и биотечности, под условом да те деривате нафте, биогорива и биотечности набавља од увозника, односно произвођача, да је на те деривате нафте, биогорива и биотечности увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе, да је купац – крајњи корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе, а када се ови деривати нафте, биогорива и биотечности продају купцу – крајњем кориснику преко овлашћеног дистрибутера тих деривата нафте, биогорива и биотечности, купац – крајњи корисник остварује право на рефакцију плаћене акцизе под условом да поседује фискални исечак, односно рачун да је платио те деривате нафте, биогорива и биотечности.

Право на рефакцију плаћене акцизе остварује се у зависности од намене за које се деривати нафте, биогорива и биотечности користе.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе, остварује лице које обавља делатност превоза лица и ствари у складу са прописима којима се уређује друмски превоз лица и ствари.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона, који се користе за грејање, остварује лице ради загревања пословног, односно стамбеног простора.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) овог закона има и произвођач, односно увозник истих када их користи за сопствене потребе у транспортне сврхе.

Овлашћени дистрибутер, у смислу овог закона, јесте лице које је регистровано код Агенције за енергетику Републике Србије и бави се продајом на велико, односно на мало деривата нафте, биогорива и биотечности, у складу са прописима којима се уређује промет деривата нафте и биогорива.

Ближе услове, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе из овог члана прописаће министар надлежан за послове финансија.

Члан 39б.

Купац – крајњи корисник који деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) овог закона, користи као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или када се наведени деривати нафте користе као енергетско гориво или као репродукциони материјал у индустријске сврхе, може остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте и биотечности, под условом да те деривате нафте и биотечности набавља од увозника, односно произвођача, да је на те деривате нафте и биотечности увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе и да је купац – крајњи корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3) и 7) овог закона, који се користе као енергетско гориво у производњи електричне и топлотне енергије, остварује лице које се у складу са прописима којима се уређује област енергетике бави производњом електричне и топлотне енергије.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5) и 6) овог закона, који се користе као енергетска горива или као репродукциони материјал за индустријске сврхе, остварује лице које те деривате нафте користи за индустријске сврхе.

Министар надлежан за послове финансија ближе прописује услове, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе из овог члана и утврђује листу гасних уља која се користе у индустријске сврхе у смислу става 1. овог члана.

Члан 39в.

Ако обвезник оствари рефакцију плаћене акцизе из члана 39б овог закона у индустријске сврхе, нема право на умањење обрачунате акцизе из члана 20. овог закона.

Члан 40.

Рефакцију акцизе лице из члана 39. овог закона остварује на основу писменог захтева, уз доказ да је платио рачун произвођача акцизног производа са исказаном акцизом, рачун увозника акцизног производа са исказаном акцизом која је плаћена при увозу, односно јединствену царинску исправу којом се доказује да је акциза плаћена при увозу, као и доказ да су производи извезени.

Захтев за рефакцију акцизе подноси се надлежном пореском органу.

XIIa ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ АКЦИЗЕ НА ЦИГАРЕТЕ

Члан 40а.

На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00) плаћа се акциза, и то:

1) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године у износу од   64,00 дин./пак;

2) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2017. године у износу од   65,50 дин./пак:

3) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године у износу од   67,67 дин./пак;

4) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2018. године у износу од   69,19 дин./пак;

5) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године у износу од   70,70 дин./пак;

6) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2019. године у износу од   72,22 дин./пак;

7) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године у износу од   73,73 дин./пак;

8) од 1. јула 2020. године у износу од   75,25 дин./пак.

Акциза на цигарете из става 1. овог члана плаћа се по паковању од 20 комада.

На цигарете које су у паковању различитом од паковања из става 2. овог члана, акциза се плаћа сразмерно паковању.

Члан 40б.

На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи, поред акцизе из члана 40а овог закона, плаћа се и акциза по стопи од 33%.

Основицу за обрачун акцизе из става 1. овог члана чини малопродајна цена цигарета, коју утврђује произвођач, односно увозник цигарета.

Члан 40в.

Динарски износи акцизе из чл. 40а и 40г овог закона усклађују се са годишњим индексом потрошачких цена.

Усклађени износи акциза из става 1. овог члана примењиваће се од дана одређеног у акту Владе.

Усклађивање динарских износа акцизе врши се у складу са чланом 17. овог закона.

Изузетно од става 1. овог члана динарски износи акциза из члана 40а овог закона неће се усклађивати са годишњим индексом потрошачких цена, уколико у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике тај индекс не прелази 2%.

Уколико годишњи индекс потрошачких цена из става 1. овог члана прелази 2%, динарски износи акциза из члана 40а овог закона усклађиваће се за разлику коју чини индекс потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши умањен за 2%, с тим да ако је износ те разлике исказан са децималним записом тако да је први и други децимални запис мањи од 24, заокруживање децималног записа целог броја се врши на нулу, ако је износ те разлике од 24 до 74, заокруживање се врши на децимални запис 50, а ако је износ те разлике већи од 75, заокруживање се врши на први наредни цели број.

Члан 40г.

На цигаре и цигарилосе (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 10 00 00) плаћа се акциза у износу од 23,73 дин/ком.

Акциза на цигаре и цигарилосе из става 1. овог члана плаћа се по комаду.

Члан 40д.

На дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (тарифни број номенклатуре ЦТ 2403) плаћа се акциза по стопи од, и то:

1) до 31. децембра 2012. године   35%;

2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године   37%;

3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године   39%;

4) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године   41%;

5) од 1. јануара 2016. године   43%.

Основицу за обрачун акцизе из става 1. овог члана чини малопродајна цена по килограму.

На дуван за пушење и остале дуванске прерађевине које су у паковању различитом од паковања из става 2. овог члана, акциза се плаћа сразмерно паковању.

Изузетно од става 2. овог члана на производе из става 1. овог члана, који се у целини или делимично састоје од супстанци које нису дуван, али који у погледу других критеријума одговарају тим производима, акциза се обрачунава на основицу коју чини малопродајна цена по килограму дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина, сразмерно проценту садржине дувана у овом производу.

Члан 40ђ.

Малопродајне цене дуванских прерађевина из члана 10. став 1. овог закона одређују произвођачи, односно увозници тих дуванских прерађевина.

Малопродајне цене по јединици мере цигарета произвођачи, односно увозници одређују пре подношења захтева за издавање контролних акцизних маркица.

Малопродајне цене по јединици мере дуванских прерађевина из чл. 40г и 40д овог закона произвођачи, односно увозници одређују пре стављања у промет тих производа.

Малопродајне цене дуванских прерађевина из ст. 2. и 3. овог члана произвођачи, односно увозници пријављују Управи и објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“, уз писмену сагласност Управе.

Произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да пријаве Управи сваку промену малопродајних цена из ст. 2. и 3. овог члана, и да их објаве уз писмену сагласност Управе у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Трошкове објављивања малопродајних цена из ст. 4. и 5. овог члана у „Службеном гласнику Републике Србије“ сносе произвођачи, односно увозници, уплатом новчаних средстава на рачун ЈП „Службени гласник“, Београд.

Произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да у пријави малопродајних цена из ст. 4. и 5. овог члана, односно у акту о одређивању, односно промени малопродајних цена из ст. 4. и 5. овог члана назначе дан од када се те малопродајне цене примењују.

Продаја дуванских прерађевина по малопродајним ценама које су различите од оних које је одредио произвођач, односно увозник није дозвољена.

Малопродајне цене из става 1. овог члана морају да буду истакнуте у, односно на објекту трговине на мало, тако да су јасно видљиве за потрошаче дуванских прерађевина.

XIIб ПРОМЕТ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА СА АП КОСОВО И МЕТОХИЈА

Члан 40е.

Влада ће уредити извршавање овог закона на територији АП Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244.

XIIв ТАРИФНЕ ОЗНАКЕ

Члан 40ж.

На тарифне ознаке наведене у овом закону примењују се прописи о усклађивању номенклатуре царинске тарифе.

XIIг ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Члан 40з.

Изузетно од одредаба чл. 3, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26. и 30. овог закона, опорезивање акцизом електричне енергије уређује се одредбама чл. 40и до 40н овог закона.

Члан 40и.

На електричну енергију за крајњу потрошњу (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2716 00 00 00) плаћа се акциза по стопи од 7,5%.

Крајњом потрошњом, у смислу става 1. овог члана, сматра се испорука електричне енергије крајњим купцима у Републици Србији, укључујући и потрошњу електричне енергије од стране снабдевача за сопствене потребе, обрачуната на основу очитавања потрошње преко мерних уређаја на местима примопредаје електричне енергије, у складу са законом којим се уређује област енергетике.

Члан 40ј.

Обвезник акцизе на електричну енергију је лице које се, у складу са законом којим се уређује област енергетике, сматра снабдевачем електричном енергијом.

Члан 40к.

Основицу за обрачун акцизе на електричну енергију из члана 40и став 1. овог закона чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, укључујући и трошкове који не зависе од потрошње електричне енергије, као и накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, а у складу са законом којим се уређује област енергетике.

Члан 40л.

Снабдевач електричном енергијом обрачунава акцизу на електричну енергију на основу издатих рачуна, односно на основу обрачуна потрошње електричне енергије за сопствене потребе, у обрачунском периоду.

Обрачунски период за акцизу је календарски месец у којем је извршено очитавање потрошње електричне енергије.

Обавеза обрачунавања акцизе настаје најранијим од следећих дана, и то даном:

1) очитавања потрошње електричне енергије, на основу података о мерењу испоручене електричне енергије;

2) утврђивања процењене потрошње електричне енергије.

Мерење испоручене електричне енергије из става 3. тачка 1) овог члана врши оператор преносног система, односно оператор дистрибутивног система.

Утврђивање процењене потрошње електричне енергије из става 3. тачка 2) овог члана врши снабдевач електричном енергијом на основу података оператора дистрибутивног система о процењеним испорученим месечним количинама електричне енергије крајњем купцу према просечној месечној потрошњи електричне енергије тог купца из одговарајућег обрачунског периода претходне године, односно према споразумно утврђеној месечној потрошњи електричне енергије са новим крајњим купцем.

Снабдевач електричном енергијом из става 5. овог члана обавезан је да најмање једном шестомесечно сачини коначан обрачун акцизе за месеце за које је акциза утврђена према процењеним, односно споразумно утврђеним месечним количинама електричне енергије.

Снабдевач електричном енергијом дужан је да за испоручену, односно процењену испоруку електричне енергије изда рачун, односно да сачини обрачун из става 1. овог члана, у року од осам дана од дана настанка обавезе по основу акцизе.

Рачун, односно обрачун из става 7. овог члана обавезно садржи податак о датуму настанка обавезе по основу акцизе, основици за обрачун акцизе, стопи акцизе и износу обрачунате акцизе.

Члан 40љ.

Акциза се не плаћа на електричну енергију:

1) која се испоручује за:

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава;

(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговором;

(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица;

(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући и чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором;

2) чија се испорука врши у оквиру реализације међународног уговора, ако је тим уговором предвиђено ослобођење од плаћања акцизе;

3) која се користи за производњу електричне енергије, односно за производњу електричне и топлотне енергије у комбинованом процесу производње (когенерација), као и за сопствену потрошњу, односно одржавање способности производње електричне енергије произвођача електричне енергије;

4) која се користи за производњу угља у рудницима са површинском експлоатацијом угља (површински копови);

5) која се користи за обезбеђивање системских услуга, балансирање система, обезбеђивање сигурног рада преносног и дистрибутивног система и за надокнаду губитака у преносном и дистрибутивном систему, у складу са законом којим се уређује област енергетике.

Ослобођење из става 1. тачка 1) подтач. (1) и (3) овог члана остварује се под условом реципроцитета, а на основу потврде министарства надлежног за спољне послове.

Члан 40м.

Обвезник акцизе дужан је да утврђену обавезу по основу акцизе на електричну енергију искаже у пореској пријави коју доставља надлежном пореском органу најкасније у року од 15 дана по истеку обрачунског периода.

Обвезник акцизе дужан је да обрачунату акцизу плати у периоду за подношење пореске пријаве из става 1. овог члана.

Члан 40н.

Ближе услове, начин и поступак обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију, као и остваривање ослобођења прописује министар.

Чл. 41-45.

(Престало да важи)

Члан 46.

(Престао да важи)

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

Обвезник акцизе – произвођач дужан је да на дан почетка примене овог закона изврши попис затечених залиха акцизних производа у магацину, складишту, продавници и др., које се налазе ван фабричког круга, и да у продајне цене затечених залиха укалкулише (обрачуна) акцизу по новим стопама и износима.

Ако је укалкулисана акциза из става 1. овог члана већа од акцизе укалкулисане по до сада важећим стопама, укључујући и посебне накнаде, обвезник акцизе дужан је да ту разлику уплати најкасније до 5. маја 2001. године.

Ако је укалкулисана акциза из става 1. овог члана мања од акцизе укалкулисане по до сада важећим стопама, укључујући и посебне накнаде, обвезник акцизе може да за ту разлику умањи наредне аконтације акцизе.

Обвезник – држалац слободне царинске продавнице дужан је да на дан почетка примене овог закона изврши попис затечених залиха производа у тим продавницама.

Обвезник из става 4. овог члана дужан је да у продајне цене затечених залиха акцизних производа, које није вратио иностраном добављачу у складу са царинским прописима, укалкулише (обрачуна) акцизу.

Обвезник акцизе којем је одобрено држање акцизне продавнице дужан је да на дан почетка примене овог закона изврши попис затечених залиха производа у тим продавницама, и да акцизу садржану у продајној цени затечених залиха производа уплати у року од 60 дана од дана почетка примене овог закона.

Обрачуната акциза из става 5. овог члана уплаћује се у року од 60 дана од дана почетка примене овог закона.

Члан 48.

До доношења прописа по одредби члана 18. став 4. овог закона примењиваће се Уредба о издавању контролних акцизних маркица и начину обележавања дуванских прерађевина и алкохолних пића тим маркицама („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 39/97 и 55/98).

Члан 49.

Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о акцизама и порезу на промет („Службени гласник РС“, бр. 43/94, 53/95, 24/96, 52/96, 55/96, 1/97, 60/97, 42/98, 33/99, 48/99, 54/99 и 25/2000), у делу којим се уређују акцизе и одредбе члана 1. став 1. тач. 1)-3) и став 2. тачка 1), чл. 2-7. и чл. 22-26. Закона о обезбеђивању средстава за спровођење социјалног програма Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 44/98 и 48/99).

До доношења прописа по одредбама овог закона примењиваће се прописи донети на основу Закона из става 1. овог члана.

Члан 50.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. априла 2001. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 73/2001

Члан 4.

Акциза на со за исхрану не плаћа се за 2002. и 2003. годину.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2002. године.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 72/2003

Члан 8.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 55/2004

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 135/2004

Члан 28.

Обвезник акцизе – произвођач дужан је да на дан 1. јануара 2005. године изврши попис затечених залиха акцизних производа из чл. 8. и 9. овог закона у магацину и складишту, осим у акцизном складишту, обрачуна акцизу прописану овим законом и уплати је у прописаном року.

Ако је укалкулисана акциза из става 1. овог члана већа од акцизе укалкулисане и плаћене у износима који су важили до 1. јануара 2005. године, обвезник акцизе дужан је да разлику уплати најкасније до 31. јануара 2005. године.

Ако је укалкулисана акциза из става 1. овог члана мања од акцизе укалкулисане и плаћене у износима који су важили до 1. јануара 2005. године, обвезник акцизе може да за разлику умањи наредне аконтације акцизе.

Прво усклађивање износа акциза стопом раста цена на мало за производе из става 1. овог члана извршиће се по истеку првог полугодишта 2005. године.

Последње тромесечно усклађивање износа акциза стопом раста цена на мало за производе из члана 2. тач. 1), 2) и 5) Закона о акцизама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004 и 55/2004) извршиће се у јануару 2005. године, а прво полугодишње усклађивање по истеку првог полугодишта 2005. године.

Члан 29.

Произвођачи акцизних производа који су, до почетка примене овог закона добили решење о одобравању статуса акцизног складишта дужни су да испуне услове из прописа који ће донети министар надлежан за послове финансија на основу овлашћења из члана 13. овог закона, у року од 90 дана од дана почетка примене тог прописа.

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2005. године, осим одредаба овог закона које садрже овлашћења за доношење подзаконских аката, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 46/2005

Члан 12.

Изузетно од члана 3. овог закона, Влада Републике Србије, на предлог организације за дуван, утврдиће и објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона, износе најпопуларнијих цена и минималних акциза на цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине за прво полугодиште 2005. године, на основу свих објављених малопродајних цена ових производа у „Службеном гласнику Републике Србије“ и података о обиму продаје цигарета, цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина у 2004. години.

Износи најпопуларнијих цена и минималних акциза из става 1. овог члана примењиваће се од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ до утврђивања износа најпопуларнијих цена и минималних акциза на цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине за друго полугодиште 2005. године, сагласно члану 3. овог закона.

Члан 13.

Усклађивање износа акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1) и 2) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004 и 135/2004) са стопом раста цена на мало у октобру, новембру и децембру 2004. године извршиће се у јулу месецу 2005. године.

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 61/2007

Члан 30.

Прво годишње усклађивање динарских износа акциза из члана 10. и члана 23. став 2. овог закона, у складу са овим законом извршиће се у јануару 2008. године стопом раста цена на мало у 2007. години.

Члан 31.

Одредбе члана 1а ст. 2. и 3. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 и 101/05 – др. закон), престају да важе 1. јануара 2008. године.

Члан 32.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 5/2009

Члан 27.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 39б став 2. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон и 61/07), који су продати и отпремљени купцима са територије АП Косово и Метохија до дана ступања на снагу овог закона, оствариће се у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.

Члан 28.

У 2009. години неће се вршити утврђивање износа најпопуларнијих цена и минималних акциза на дуванске прерађевине сагласно члану 4. овог закона, већ ће се, сагласно члану 10. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон и 61/07), извршити утврђивање износа најпопуларнијих цена и минималних акциза на дуванске прерађевине за друго полугодиште 2008. године – у јануару 2009. године.

Износи најпопуларнијих цена и минималних акциза на дуванске прерађевине утврђени на начин из става 1. овог члана, примењиваће се у 2009. години.

Члан 29.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе из чл. 3, 5, 18. и 21. овог закона извршиће се у јануару 2010. године стопом раста цена на мало у 2009. години.

Члан 30.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 31/2009

Члан 8.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе из чл. 1, 3. и 5. овог закона извршиће се у јануару 2010. године стопом раста цена на мало од наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 31. децембра 2009. године.

Прво наредно утврђивање износа најпопуларнијих цена и минималних акциза на дуванске прерађевине у складу са овим законом извршиће се до 31. јула 2009. године, на основу оствареног обима продаје дуванских прерађевина у Републици Србији у првом полугодишту 2009. године.

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 101/2010 и 43/2011

Члан 4.

Усклађивање износа акцизе на алкохолна пића из чл. 12. и 12а и на цигаре и цигарилосе из члана 40г Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09 и 31/09), извршиће се у јануару 2011. године стопом раста цена на мало у 2010. години, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Овлашћује се Влада да објави износе акциза из става 1. овог члана.

Члан 5.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на цигарете извршиће се у јануару 2012. године индексом потрошачких цена у 2011. години.

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2011. године.

Закон о изменама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 43/2011

Члан 4.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на све врсте моторног бензина и све врсте дизел – горива из члана 1. овог закона, извршиће се у јануару 2012. године индексом потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 31. децембра 2011. године.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C и течни нафтни гас за погон моторних возила из члана 9. став 1. тач. 5) и 6) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09 и 101/10), извршиће се у јануару 2012. године индексом потрошачких цена у 2011. години, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Овлашћује се Влада да објави износе акциза из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 101/2011

Члан 11.

Изузетно од члана 2. овог закона, минимална акциза на цигарете од 1. јануара 2012. године до дана почетка примене акта Владе којим ће се утврдити просечна пондерисана малопродајна цена цигарета и минимална акциза на цигарете на основу података о укупној вредности свих цигарета које су пуштене у промет по малопродајним ценама и укупној количини цигарета пуштених у промет у Републици Србији, у првом полугодишту 2012. године, у складу са овим законом, износи 71,00 дин/пак.

Изузетно од одредбе члана 2. овог закона, минимална акциза на дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) од 1. јануара 2012. године до дана почетка примене акта Владе којим ће се утврдити просечна пондерисана малопродајна цена дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) и минимална акциза на ове дуванске прерађевине на основу података о укупној вредности целокупног дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама и укупној количини дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у првом полугодишту 2012. године, у складу са овим законом, износи и то: за резани дуван 2.100 дин/кг; за дуван за лулу 4.200 дин/кг; за дуван за жвакање 140 дин/кг; за бурмут 5.800 дин/кг.

Прво утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене и износа минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), у складу са чланом 2. овог закона, извршиће се до 31. јула 2012. године, на основу података о укупној вредности свих цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ и укупној количини цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у првом полугодишту 2012. године.

Члан 12.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на цигарете извршиће се у јануару 2013. године индексом потрошачких цена у 2012. години.

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2012. године.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 93/2012 и 119/2012

Члан 26.

Изузетно од члана 10. ст. 4. и 7. Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 и 101/11), минимална акциза на цигарете од 1. октобра 2012. године до дана ступања на снагу акта Владе којим ће се утврдити просечна пондерисана малопродајна цена цигарета и минимална акциза на цигарете на основу података о укупној вредности свих цигарета које су пуштене у промет по малопродајним ценама и укупној количини цигарета пуштених у промет у Републици Србији, у другом полугодишту 2012. године, износи 76,00 дин/пак.

Прво наредно утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене и износа минималне акцизе на цигарете извршиће се у јануару 2013. године, на основу података о укупној вредности свих цигарета, пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ и укупној количини цигарета пуштених у промет у Републици Србији, у другом полугодишту 2012. године.

Члан 27.

(Брисан)

Члан 28.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на алкохолна пића и цигаре и цигарилосе извршиће се у јануару 2013. године индексом потрошачких цена у 2012. години.

Члан 29.

Купац дизел горива – пољопривредно газдинство уписано у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима којима се уређује упис и вођење регистра пољопривредних газдинстава, рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво за погон трактора набављено у периоду од 1. октобра до 31. децембра 2012. године, остварује у складу са прописима којима се уређују услови за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на дизел гориво, начин и поступак остваривања рефакције, услови за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативи потребних количина за погон трактора, као и услови за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативи потребних количина дизел горива за погон трактора и услови за остваривање права на рефакцију.

Члан 30.

Лице које је до дана ступања на снагу овог закона набавило деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 5) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 и 101/11), а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 5) Закона о акцизама поднело до 31. децембра 2012. године, право на рефакцију плаћене акцизе остварују у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама који се користе за индустријске сврхе („Службени гласник РС“, број 51/05), под условом да му рок за подношење захтева за рефакцију за те деривате нафте прописан наведеним правилником није истекао до дана ступања на снагу овог закона.

Члан 31.

Правно лице, односно предузетник из члана 6. став 2. тачка 6) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 и 101/11), дужно је да на дан ступања на снагу овог закона изврши попис затечених залиха течног нафтног гаса и течног нафтног гаса за погон моторних возила и да у року од десет дана од дана извршеног пописа пописне листе достави надлежној организационој јединици Пореске управе.

Лице из става 1. овог члана дужно је да приликом продаје затечених залиха течног нафтног гаса за погон моторних возила из става 1. овог члана крајњем потрошачу обрачуна акцизу у износу који је важио у време када је то лице било обвезник акцизе и исту плати у законском року.

Члан 32.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице из члана 6. став 2. тачка 6) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 и 101/11), ако на дан ступања на снагу овог закона не изврши попис затечених залиха течног нафтног гаса и течног нафтног гаса за погон моторних возила, ако у року од десет дана од дана извршеног пописа пописне листе не достави надлежној организационој јединици Пореске управе и на затечене залихе течног нафтног гаса за погон моторних возила не обрачуна акцизу приликом продаје крајњем потрошачу и не плати акцизу у законском року.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

Члан 33.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Правилник о Листи осталих деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380ºC („Службени гласник РС“, бр. 4/12 и 53/12).

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине („Службени гласник РС“, број 69/12), у делу који се односи на износ просечне пондерисане малопродајне цене цигарета и износ минималне акцизе на цигарете.

Члан 34.

Овај закон ступа на снагу 1. октобра 2012. године, осим одредбе члана 5. став 5. и члана 16. овог закона, у делу који се односи на остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте за пољопривредне сврхе и одредаба чл. 15. и 24. овог закона, које ступају на снагу 1. јануара 2013. године.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 142/2014, 103/2015 и 108/2016

Члан 12.

До 31. децембра 2017. године акциза се не плаћа на деривате нафте, и то на:

1) течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00) и остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99), који се користе као сировина и енергенти у процесима фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног крековања и екстракције бутадиена, као и на производе који се добијају из процеса фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног крековања, екстракције бутадиена и производње МТБЕ (Метил Терцијални Бутил Етар);

2) течни нафтни гас и то за лаке утечњене угљоводонике из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 19 00 00 у случају када се као сировине користе у производњи течног нафтног гаса и примарног бензина у процесима сепарације.

Члан 12а.

Одредбе чл. 1, 3а и 7. овог закона, у делу који се односи на престанак остваривања права на рефакцију акцизе за гасна уља која се користе као моторно гориво у пољопривредне сврхе и члана 2а овог закона примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

Члан 13.

У Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, број 93/12), члан 27. брише се.

Члан 14.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на кафу и цигарете извршиће се у јануару 2014. године индексом потрошачких цена у 2013. години.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на деривате нафте из члана 1. став 1. овог закона извршиће се у јануару 2016. године индексом потрошачких цена у 2015. години.

Прво усклађивање динарских износа акцизе на деривате нафте из члана 1. став 5. овог закона извршиће се у јануару 2014. године индексом потрошачких цена у 2013. години.

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 47/2013

Члан 12.

Правно лице, односно предузетник који на дан ступања на снагу овог закона има затечене произведене, увезене или набављене количине биогорива и биотечности на залихама (у контејнерима, цистернама, резервоарима, магацинима и складиштима) дужно је да на дан ступања на снагу овог закона изврши попис затечених залиха биогорива и биотечности и да најкасније у року од десет дана од дана извршеног пописа пописне листе достави надлежној организационој јединици Пореске управе.

Попис залиха биогорива и биотечности из става 1. овог члана врши се код произвођача, увозника, трговца на велико и трговца на мало биогорива и биотечности, укључујући и бензинске станице које врше продају биогорива и биотечности.

Лица из става 1. овог члана дужна су да надлежној организационој јединици Пореске управе уз пописну листу из става 1. овог члана, доставе и податак о стању залиха биогорива и биотечности по месецима, и то на последњи дан у месецу почев од јануара 2013. године до последњег дана у месецу који претходи месецу у којем је овај закон ступио на снагу.

Од дана ступања на снагу овог закона лица из става 1. овог члана дужна су да надлежној организационој јединици Пореске управе достављају податак о стању залиха биогорива и биотечности на последњи дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка пописаних залиха из става 1. овог члана, најкасније у року од десет дана по истеку календарског месеца.

Члан 13.

На биогорива и биотечности који су до дана ступања на снагу овог закона унети у царинско подручје Републике, а за које није окончан царински поступак, надлежни царински орган обрачунаће акцизу у складу са одредбама овог закона.

Члан 14.

Износи до којих се умањује плаћена акциза за биогорива и биотечности из члана 3. овог закона примењују се до почетка примене прописа којим се одређује обавезан садржај биогорива и биотечности у гасном уљу.

Од почетка примене прописа из става 1. овог члана плаћена акциза за биогорива и биотечности умањиваће се до износа од 0 дин./лит. на садржане количине ових енергената у гасном уљу, а до њиховог највећег дозвољеног учешћа у гасном уљу у складу са техничким стандардима који уређују ту област.

Од почетка примене прописа из става 1. овог члана плаћена акциза за биогорива и биотечности умањиваће се до износа од 0 дин./лит. када се користи као чисто биогориво, односно биотечност у складу са прописом који уређује ову област.

Ближе услове, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе из овог члана прописаће министар надлежан за послове финансија.

Члан 15.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице из члана 12. овог закона ако:

1) на дан ступања на снагу овог закона не изврши попис затечених залиха биогорива и биотечности;

2) у прописаном року не достави пописне листе надлежној организационој јединици Пореске управе;

3) уз пописну листу из члана 12. став 1. овог закона не достави и податак о стању залиха биогорива и биотечности по месецима, и то на последњи дан у месецу почев од јануара 2013. године до последњег дана у месецу који претходи месецу у којем је овај закон ступио на снагу;

4) у прописаном року не доставља надлежној организационој јединици Пореске управе податак о стању залиха биогорива и биотечности на последњи дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка пописаних залиха.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 динара до 500.000 динара.

Члан 16.

Прописи за извршавање овог закона донеће се најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, осим прописа из члана 14. став 4. овог закона који ће се донети најкасније до почетка примене прописа из члана 14. став 1. овог закона.

Члан 17.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 142/2014, 103/2015 и 108/2016

Члан 8.

Састављање и подношење обрачуна акцизе за 2014, 2015., 2016. и 2017. годину врши се у складу са Законом о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 и 68/14 – др. закон).

Члан 9.

Одредбе чл. 3. до 5. овог закона примењују се од 1. јануара 2018. године.

Члан 10.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године, осим одредбе члана 6. овог закона која ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 55/2015

Члан 12.

Прво усклађивање динарских износа акцизе на течности за пуњење електронских цигарета извршиће се у јануару 2016. године индексом потрошачких цена у 2015. години.

Члан 13.

Произвођач несагоревајућег дувана и течности за пуњење електронских цигарета, дужан је да на дан ступања на снагу овог закона изврши попис затечених залиха наведених производа и да пописне листе достави надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана извршеног пописа.

Члан 14.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а одредбе члана 11. овог закона, осим одредбе којом се уређује правни основ за доношење подзаконског акта (члан 40н), примењиваће се за потрошњу електричне енергије остварену почев од 1. августа 2015. године.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 103/2015

Члан 13.

До 31. децембра 2015. године опорезивање алкохолних пића, укључујући и пива, врши се у складу са Законом о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 55/15).

Члан 14.

Произвођач нискоалкохолних пића који на дан 31. децембра 2015. године има произведена нискоалкохолна пића, која садрже више од 1,2% вол алкохола, а највише до 5% вол алкохола, дужан је да са стањем на тај дан изврши попис затечених залиха наведених производа и да пописне листе достави надлежном пореском органу до 15. јануара 2016. године.

Од 1. јануара 2016. године лица из става 1. овог члана дужна су да надлежној организационој јединици Пореске управе достављају податак о стању залиха нискоалкохолних пића пописаних у смислу става 1. овог члана, на последњи дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка тих залиха, најкасније у року од десет дана по истеку календарског месеца.

Произвођач нискоалкохолних пића који на дан 31. децембра 2015. године има произведена нискоалкохолна пића, која садрже више од 1,2% вол алкохола, а највише до 5% вол алкохола на залихама није дужан да наведене производе приликом стављања у промет обележи контролним акцизним маркицама.

Члан 15.

На нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2% вол алкохола, а највише до 5% вол алкохола, која су до 31. децембра 2015. године унета у царинско подручје Републике, а за које није окончан царински поступак, надлежни царински орган обрачунаће акцизу у складу са одредбама овог закона. Увозник није дужан да наведене производе приликом увоза обележи контролним акцизним маркицама.

Члан 16.

Прво усклађивање динарских износа акцизе на алкохолна пића извршиће се у јануару 2017. године индексом потрошачких цена у 2016. години.

Даном почетка примене овог закона престају да важе Усклађени динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5, чл. 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 5) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години („Службени гласник РС“, број 4/15), у делу који се односи на износе акциза на алкохолна пића, укључујући и пиво, као и у делу који се односи на динарске износе до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, и то за гасна уља која се користе као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за грејање и на течни нафтни гас који се користи као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за грејање.

Члан 17.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 1), 4), 6) и 7), као и динарски износи до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 5. тачка 1) подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (3), тач. 4), 5) и 6) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 55/15), извршиће се у јануару 2016. године индексом потрошачких цена у 2015. години.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на безоловни бензин, гасна уља и течни нафтни гас, као и динарски износи до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, и то за гасна уља која се користе као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за грејање и на течни нафтни гас који се користи као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за грејање, прописани овим законом извршиће се у јануару 2017. године индексом потрошачких цена у 2016. години.

Члан 18.

Лице које је до дана почетка примене овог закона набавило деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 55/15), право на рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, који се користе као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају, остварује у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање („Службени гласник РС“, бр. 112/12, 38/13 и 93/13).

Члан 19.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 108/2016

Члан 18.

Просечна пондерисана малопродајна цена цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина за 2017. годину, израчунава се стављањем у однос укупне вредности свих цигарета и целокупног дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“, са укупном количином цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији у периоду од 1. јула до 31. децембра 2016. године.

Члан 19.

Прво утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене и износа минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), у складу са чланом 3. овог закона, извршиће се до 15. фебруара 2018. године, на основу података о укупној вредности свих цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ и укупној количини цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.

Члан 20.

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на цигарете вршиће се почев од 1. јануара 2018. године, а по истеку календарске године у којој, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, индекс потрошачких цена прелази 2%.

Члан 24.

До 31. децембра 2017. године обрачунавање акцизе на кафу врши се у складу са Законом о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15 и 103/15).

Члан 25.

Лице које се на дан 31. децембра 2017. године бави прерадом, пржењем, паковањем, као и другим са њима повезаним радњама које се врше у сврху производње кафе, дужно је да са стањем на тај дан изврши попис затечених залиха кафе и да пописне листе достави надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана извршеног пописа.

Од 1. јануара 2018. године лице из става 1. овог члана дужно је да надлежној организационој јединици пореске управе доставља податак о стању залиха кафе на последњи дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка пописаних залиха из става 1. овог члана, најкасније у року од десет дана по истеку календарског месеца.

Лице из става 1. овог члана које на дан 31. децембра 2017. године има произведену кафу за крајњу потрошњу на залихама није дужно да наведени производ приликом стављања у промет обележи контролном акцизном маркицом.

Кафа која је до 31. децембра 2017. године унета у царинско подручје Републике, а за коју није окончан царински поступак, не обележава се контролном акцизном маркицом.

Члан 26.

Одредбе чл. 1, 4. (у делу којим се уређује шта се сматра производњом кафе), 6. (у делу којим се уређује обележавање кафе контролном акцизном маркицом), 7, 8. и 11. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Члан 27.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2017. године.

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама: „Сл. гласник РС“, бр. 30/2018

Члан 8.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: