Važne izmene propisa iz obasti arhivske građe, elektronskog fakturisanja i PDV

U „Službenom glasniku RS“, broj 116 od 26.12.2023. godine objavljeni su:

  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
Sva tri propisa se primenjuju od 1. januara 2024. godine, osim pojedinih odredbi Pravilnika o elektronskom fakturisanju koje se primenjuju od 1. marta 2024. godine.

U ovom tekstu dajemo kratak pregled pojedinih izmena koje donose ovi propisi. Detaljnije komentare o svakom od ovih propisa objavićemo narednih dana.

1. Arhivska građa

U skladu sa najavom koju smo imali u tekstu od pre mesec dana (videti ovde), izvršene su izmene i dopune Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.

Najvažnija izmena je novi član 2. Uredbe, kojim je potpuno promenjeno sve u vezi sa čuvanjem dokumentarnog materijala. Naime, više se ne zahteva pouzdano elektronsko čuvanje bilo kog dokumentarnog materijala, već samo onog koji se trajno čuva u elektronskom obliku.

Dalje, predviđeno je da se pouzdano čuvanje tog dokumentarnog materijala (trajnog) koji je predat državnom organu (uključujući i javna preduzeća i imaoce javnih ovlašćenja) osigurava preko tog organa, što znači da privredni subjekti nisu u obavezi da obezbede pouzdano čuvanje ni za taj dokumentarni materijal koji se trajno čuva, jer će ga čuvati državni organi.

Za dokumentarni materijal u elektronskom obliku koji nema trajni rok čuvanja, jedini zahtev  u vezi sa čuvanjem je da integritet, autentičnost, verodostojnost, celovitost i upotrebljivost bude osiguran kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Kao što smo naveli i u prethodnom tekstu u vezi sa ovom temom, u toku januara 2024. godine će biti objavljene izmene šifarnika kategorija dokumentarnog materijala iz Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, koji će kasnije biti inkorporiran i u Uredbu o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja. Biće preporučeno da i privredni subjekti formiraju svoju listu kategorija u skladu sa tim novim šifarnikom, pa će tada biti poznato i za koji dokumentarni materijal je preporučeno trajno čuvanje.

U nastavku prenosimo novi član 2. Uredbe:

„Stvaraoci i imaoci dokumentarnog materijala koji se trajno čuva u elektronskom obliku dužni su da do predaje nadležnom arhivu, osiguraju njegovo pouzdano elektronsko čuvanje u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje.

Pouzdano elektronsko čuvanje dokumentarnog materijala koji se trajno čuva u elektronskom obliku koji su stvaraoci predali državnom organu i organizaciji, organu teritorijalne autonomije i jedinici lokalne samouprave, ustanovi, javnom preduzeću i imaocu javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi), osigurava se preko tog organa kao imaoca.

Stvaraoci i imaoci dokumentarnog materijala u elektronskom obliku koji nema trajni rok čuvanja, dužni su da osiguraju njegov integritet, autentičnost, verodostojnost, celovitost i upotrebljivost kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom.“

2. Elektronsko fakturisanje

Osim preciziranja pojedinih odredbi u vezi sa elektronskim evidentiranjem PDV na SEF, u skladu sa izmenama Zakona o elektronskom fakturisanju iz oktobra 2023. godine, najvažnija izmena Pravilnika o elektronskom fakturisanju tiče se brisanja sa liste korisnika SEF.

Korisnik SEF može biti izbrisan sa liste korisnika ako su ispunjeni uslovi za brisanje sa te liste. Smatra se da su uslovi ispunjeni ako je za određenog korisnika SEF prestala obaveza korišćenja SEF (npr. brisanje iz registra privrednih subjekata, istek roka u kojem dobrovoljni korisnik SEF ima obavezu da koristi SEF i dr.).

Podsećamo da je dobrovoljni korisnik SEF u obavezi da koristi SEF u tekućoj (u kojoj se prijavio) i narednoj kalendarskoj godini. To znači da za dobrovoljne korisnike koji su se prijavili u toku 2022. godine, obaveza korišćenja SEF prestaje počev od 1.1.2024. godine.

Brisanje sa liste korisnika SEF vrši se na zahtev korisnika (osim kada je korisnik SEF prestao da postoji), što je precizirano članom 34v Pravilnika o elektronskom fakturisanju:

„Ako su ispunjeni uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, na zahtev korisnika sistema elektronskih faktura Centralni informacioni posrednik briše korisnika sistema elektronskih faktura sa te liste.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se elektronskim putem i sadrži podatke o nazivu i PIB-u korisnika sistema elektronskih faktura na koga se zahtev odnosi, kao i o osnovu za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana mogu se priložiti i elektronska ili druga dokumenta kojima se dokazuje postojanje osnova za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Centralni informacioni posrednik može po službenoj dužnosti izbrisati korisnika sistema elektronskih faktura sa liste korisnika sistema elektronskih faktura ako u toku svog postupanja dođe do saznanja da je korisnik sistema elektronskih faktura prestao da postoji.“

3. PDV

Izmene i dopune Pravilnika o PDV se uglavnom odnose na pojedina preciziranja već postojećih odredbi, kao što su npr. tretman avansa za promet iz carinskog skladišta kada se dobra još ne nalaze u carinskom skladištu, ili u kom poreskom periodu se uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja koji se odnosi na račun overen od strane carinskog organa smatra ispunjenim.

Takođe je precizirano pitanje datuma prometa kod elektronske fakture izdate za više pojedinačnih isporuka, kada je period kraći od poreskog perioda, ali i pitanje PDV tretmana fiskalnih računa na osnovu kojih je izdata elektronska faktura na zahtev subjekta javnog sektora.

Podelite: