Важне измене прописа из обасти архивске грађе, електронског фактурисања и ПДВ

У „Службеном гласнику РС“, број 116 од 26.12.2023. године објављени су:

  • Уредба о изменама и допунама Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о електронском фактурисању
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
Сва три прописа се примењују од 1. јануара 2024. године, осим појединих одредби Правилника о електронском фактурисању које се примењују од 1. марта 2024. године.

У овом тексту дајемо кратак преглед појединих измена које доносе ови прописи. Детаљније коментаре о сваком од ових прописа објавићемо наредних дана.

1. Архивска грађа

У складу са најавом коју смо имали у тексту од пре месец дана (видети овде), извршене су измене и допуне Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику.

Најважнија измена је нови члан 2. Уредбе, којим је потпуно промењено све у вези са чувањем документарног материјала. Наиме, више се не захтева поуздано електронско чување било ког документарног материјала, већ само оног који се трајно чува у електронском облику.

Даље, предвиђено је да се поуздано чување тог документарног материјала (трајног) који је предат државном органу (укључујући и јавна предузећа и имаоце јавних овлашћења) осигурава преко тог органа, што значи да привредни субјекти нису у обавези да обезбеде поуздано чување ни за тај документарни материјал који се трајно чува, јер ће га чувати државни органи.

За документарни материјал у електронском облику који нема трајни рок чувања, једини захтев  у вези са чувањем је да интегритет, аутентичност, веродостојност, целовитост и употребљивост буде осигуран квалификованим електронским потписом.

Као што смо навели и у претходном тексту у вези са овом темом, у току јануара 2024. године ће бити објављене измене шифарника категорија документарног материјала из Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, који ће касније бити инкорпориран и у Уредбу о класификацији документарног материјала са роковима чувања. Биће препоручено да и привредни субјекти формирају своју листу категорија у складу са тим новим шифарником, па ће тада бити познато и за који документарни материјал је препоручено трајно чување.

У наставку преносимо нови члан 2. Уредбе:

„Ствараоци и имаоци документарног материјала који се трајно чува у електронском облику дужни су да до предаје надлежном архиву, осигурају његово поуздано електронско чување у складу са прописом којим се уређују услови за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување.

Поуздано електронско чување документарног материјала који се трајно чува у електронском облику који су ствараоци предали државном органу и организацији, органу територијалне аутономије и јединици локалне самоуправе, установи, јавном предузећу и имаoцу јавних овлашћења (у даљем тексту: органи), осигурава се преко тог органа као имаоца.

Ствараоци и имаоци документарног материјала у електронском облику који нема трајни рок чувања, дужни су да осигурају његов интегритет, аутентичност, веродостојност, целовитост и употребљивост квалификованим електронским потписом, односно квалификованим електронским печатом.“

2. Електронско фактурисање

Осим прецизирања појединих одредби у вези са електронским евидентирањем ПДВ на СЕФ, у складу са изменама Закона о електронском фактурисању из октобра 2023. године, најважнија измена Правилника о електронском фактурисању тиче се брисања са листе корисника СЕФ.

Корисник СЕФ може бити избрисан са листе корисника ако су испуњени услови за брисање са те листе. Сматра се да су услови испуњени ако је за одређеног корисника СЕФ престала обавеза коришћења СЕФ (нпр. брисање из регистра привредних субјеката, истек рока у којем добровољни корисник СЕФ има обавезу да користи СЕФ и др.).

Подсећамо да је добровољни корисник СЕФ у обавези да користи СЕФ у текућој (у којој се пријавио) и наредној календарској години. То значи да за добровољне кориснике који су се пријавили у току 2022. године, обавеза коришћења СЕФ престаје почев од 1.1.2024. године.

Брисање са листе корисника СЕФ врши се на захтев корисника (осим када је корисник СЕФ престао да постоји), што је прецизирано чланом 34в Правилника о електронском фактурисању:

„Ако су испуњени услови за брисање са листе корисника система електронских фактура, на захтев корисника система електронских фактура Централни информациони посредник брише корисника система електронских фактура са те листе.

Захтев из става 1. овог члана доставља се електронским путем и садржи податке о називу и ПИБ-у корисника система електронских фактура на кога се захтев односи, као и о основу за брисање са листе корисника система електронских фактура.

Уз захтев из става 1. овог члана могу се приложити и електронска или друга документа којима се доказује постојање основа за брисање са листе корисника система електронских фактура.

Изузетно од става 1. овог члана, Централни информациони посредник може по службеној дужности избрисати корисника система електронских фактура са листе корисника система електронских фактура ако у току свог поступања дође до сазнања да је корисник система електронских фактура престао да постоји.“

3. ПДВ

Измене и допуне Правилника о ПДВ се углавном односе на поједина прецизирања већ постојећих одредби, као што су нпр. третман аванса за промет из царинског складишта када се добра још не налазе у царинском складишту, или у ком пореском периоду се услов за остваривање пореског ослобођења који се односи на рачун оверен од стране царинског органа сматра испуњеним.

Такође је прецизирано питање датума промета код електронске фактуре издате за више појединачних испорука, када је период краћи од пореског периода, али и питање ПДВ третмана фискалних рачуна на основу којих је издата електронска фактура на захтев субјекта јавног сектора.

Поделите: