Увоз коришћене пољопривредне механизације у своје име, а за туђ рачун

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00781/2016-17 од 22.9.2016. год.)

Одредбом члана 89. Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 111/2012 и 29/2015) прописано је да декларацију са исправама потребним ради примене прописа, којима је уређен поступак за који је роба пријављена, може да поднесе свако лице које је у могућности да допреми робу царинарници или лице које оно овласти, у складу са одредбама члана 6. овог закона. Сагласно члану 6. овог закона, заступање у царинском поступку може бити непосредно, ако заступник иступа у име и за рачун другог лица или посредно ако иступа у своје име, а за рачун другог лица.

У Прилогу 5 Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016 и 73/2016) прописан је начин попуњавања рубрика царинске декларација (ЈЦИ). Овде Министарство финансија указује да од одабира царинског поступка за који је роба декларисана зависи и начин попуњавања рубрика ЈЦИ.

Приликом декларисања робе за царински поступак стављања робе у слободан промет у рубрику 8 (Прималац) уносе се подаци о лицу које је власник предметне робе. тј. о лицу које има право располагања над том робом. То је лице које се јавља као уговорна страна у уговору са иностраним елементом, било да је само, непосредно закључило уговор у своје име и за свој рачун, у своје име, а за рачун трећег лица, или је, пак, уговор закључен у његово име.

У рубрику 14 (Декларант/заступник) уносе се подаци о декларанту/заступнику. Према Царинском закону, декларант је лице које подноси декларацију у своје име или лице у чије име се подноси декларација. С друге стране, када је у питању уношење података о заступнику (уколико је ангажован), треба напоменути да се у ову рубрику уносе подаци о заступнику у царинском поступку (у смислу чл. 6. и 7. Царинског закона), а не о заступнику у спољнотрговинском поступку, тј. трговинском заступнику. Тако, заступање у царинском поступку може бити непосредно, ако заступник иступа у име и за рачун другог лица или посредно, ако заступник иступа у своје име а за рачун другог лица. И, у зависности од врсте заступања, то се у ову рубрику уносе и одговарајуће шифре.

Однос власника предметне робе, односно лица које има слично право располагања над том робом и његовог заступника у трговинском смислу, није од значаја са аспекта царинских прописа.

Такође, имајући у виду да се, према члану 87. Царинског закона, декларација подноси заједно са исправама потребним ради примене прописа којима је уређен царински поступак за који се роба пријављује, то се у рубрику 44 (Додатне информације/Поднете исправе/Потврде и одобрења), између осталих, уписују и подаци о врсти и броју приложених исправа: фактуре, уговори, укључујући и уговор о посредовању и други документи којима се поткрепљују подаци наведени у ЈЦИ.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: