Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина

Садржај

Службени гласник РС“, број 48/2010, 74/2011 и 63/2013

Пречишћен текст прописа

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уредбе

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се врста, количина и вредност робе на коју се, у складу са одредбама Царинског закона, не плаћају увозне дажбине, као и рокови, услови и поступак за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина.

II ВРСТА РОБЕ КОЈА ЈЕ ОСЛОБОЂЕНА ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА ЗА СТРАНА ЛИЦА

Члан 2.

Страно лице ослобођено је од плаћања увозних дажбина на увоз предмета намењених службеним потребама, личној употреби и за пружање хуманитарне помоћи.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси потврду министарства надлежног за спољне послове, односно другог надлежног министарства да су предмети који се увозе намењени за службене потребе, за пружање хуманитарне помоћи, односно за личну употребу корисника повластице.

Потврда другог надлежног министарства из става 2. овог члана садржи:

1) назив и адресу министарства које издаје потврду;

2) назив, односно име и презиме страног лица које је ослобођено од плаћања увозних дажбина на увоз предмета намењених службеним потребама, личној употреби и за пружање хуманитарне помоћи;

3) број и датум потврде;

4) назив међународног уговора и број „Службеног гласника Републике Србије“ у коме је објављен;

5) врсту робе;

6) потпис овлашћеног лица.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на потврду из става 2. овог члана.

III ВРСТА РОБЕ КОЈА ЈЕ ОСЛОБОЂЕНА ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Лични пртљаг путника

Члан 3.

Путници који долазе из иностранства ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете који служе њиховим личним потребама за време путовања (лични пртљаг), независно од тога да ли их носе са собом или су их дали на превоз возару.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице, за лични пртљаг дат на превоз другим превозним средством, поштом или на други начин, на захтев царинског органа, подноси одговарајући доказ да се ради о његовом личном пртљагу.

Лица из става 1. овог члана ослобођена су од плаћања увозних дажбина, поред предмета личног пртљага, на предмете које уносе из иностранства, до укупне вредности од 100 евра, у динарској противвредности.

Роба из става 3. овог члана која није дељива није обухваћена овом повластицом.

Предмети домаћинства страних држављана

Члан 4.

Страни држављани који су добили држављанство и страни држављани који су добили азил, односно одобрење за стално настањење у Републици Србији ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете за своје домаћинство, осим на моторна возила.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице, уз писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, царинском органу подноси:

1) потврду надлежног органа унутрашњих послова о пријему у држављанство Републике Србије, односно потврду да је добио азил или одобрење за стално настањење у Републици Србији;

2) списак предмета за домаћинство које уноси, односно увози, са назначењем врсте и количине предмета.

Списак предмета домаћинства из става 2. тачка 2) овог члана корисник повластице подноси царинском органу у два примерка, најкасније уз захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина.

Корисник повластице може да увезе предмете домаћинства у року од једне године од дана добијања држављанства Републике Србије, односно азила или одобрења за стално настањење у Републици Србији.

Један примерак списка предмета домаћинства из става 2. тачка 2) овог члана царински орган прилаже уз декларацију приликом увоза, а други, оверени примерак, враћа кориснику повластице, назначујући који су предмети увезени.

Ако корисник повластице накнадно увози предмете домаћинства, приликом њиховог увоза подноси царинском органу свој примерак овереног списка предмета домаћинства, односно допуну тог списка коју оверава царински орган.

Царински орган који је оверио списак предмета домаћинства ставиће о томе забелешку на путну исправу корисника повластице, уписати датум и то оверити печатом.

Предмети домаћинства домаћих држављана

Члан 5.

Домаћи држављани – чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани, који су по ма ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства, осим на моторна возила.

Лица из става 1. овог члана ослобођена су од плаћања увозних дажбина, на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне вредности од 5.000 евра, у динарској противвредности, независно од трошкова превоза.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице уз писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина царинском органу подноси:

1) потврду да је на раду у иностранству провео непрекидно најмање две године.

Под непрекидним радом у иностранству подразумева се и време проведено на годишњем одмору.

Потврду може издати дипломатско или конзуларно представништво наше земље у иностранству. Потврду за чланове посаде домаћих бродова који саобраћају са иностранством издаје заповедник брода, односно домаће или друго лице – власник брода.

Ако корисник повластице не располаже потврдом у смислу става 2. ове тачке, време проведено на раду у иностранству доказује на други одговарајући начин (одговарајућом исправом стране службе за социјално осигурање или страног послодавца и сл.);

2) списак предмета домаћинства у два примерка са назначењем врсте и количине предмета које оверава царински орган, од којих један прилаже уз декларацију, а други враћа кориснику.

Ако корисник повластице сукцесивно увози предмете домаћинства у року од једне године, дужан је да царинском органу поднесе примерак претходно овереног списка предмета домаћинства, као и допуну тог списка коју оверава царински орган.

Царински орган који је први пут оверио списак предмета домаћинства ставља о томе забелешку у путну исправу корисника повластице, уписује датум и оверава печатом.

Царински орган, на основу путне исправе или на други начин, утврђује дан повратка из иностранства корисника повластице.

Поступак стављања у слободан промет предмета домаћинства спроводи царински орган надлежан према месту пребивалишта корисника повластице.

Пошиљке мале вредности послате од стране физичког лица другом физичком лицу

Члан 6.

Домаћи и страни држављани ослобођени су од плаћања увозних дажбина на пошиљке мале вредности које бесплатно примају од физичких лица из иностранства, под условом да те пошиљке нису комерцијалне природе.

Лица из става 1. овог члана ослобођена су од плаћања увозних дажбина на пошиљке мале вредности које бесплатно примају од физичких лица из иностранства, које нису комерцијалне природе, у укупној вредности до 70 евра, у динарској противвредности.

Пошиљка је некомерцијалне природе, у смислу става 1. овог члана, ако:

1) се ради о повременим пошиљкама,

2) се пошиљка састоји од робе намењене искључиво за личну употребу корисника повластице или чланова његове породице, која по својој природи и количини не указује да се ради комерцијалној пошиљци,

3) не постоји било каква обавеза плаћања примаоца пошиљке.

Ако пошиљка из става 1. овог члана садржи дуван и дуванске производе, ослобођење од плаћања увозних дажбина односи се на следеће количине: 50 цигарета, 25 цигарилоса (цигаре тежине до 3 г по комаду), 10 цигара, 50 г дувана за пушење или одговарајућа комбинација количине наведених дуванских производа.

Ако пошиљка из става 1. овог члана садржи алкохол и алкохолна пића, ослобођење од плаћања увозних дажбина односи се на следеће количине: дестилисана и жестока алкохолна пића са процентом алкохола већим од 22 %, неденатурисани етил алкохол са процентом алкохола од 80 % и више (1 литар) или дестилисана и жестока алкохолна пића, аперитиви са основом у вину или алкохолом и слична пића са процентом алкохола не више од 22 %, пенушава и ликерска вина (1 литар) или одговарајућа комбинација количине наведених пића и остало вино (1 литар).

Ако пошиљка из става 1. овог члана садржи парфеме и тоалетне воде, ослобођење од плаћања увозних дажбина односи се на следеће количине: парфеми до 50 мл или тоалетне воде до 25 мл.

Вредност пошиљке из става 2. овог члана не обухвата износ стварно плаћених трошкова превоза, односно поштарине.

Роба из става 1. овог члана која није дељива није обухваћена овом повластицом.

Ослобођење од плаћања увозних дажбина не односи се на пошиљке чија је укупна вредност већа од вредности прописане у ставу 1. овог члана, као ни на пошиљке коју домаћи и страни држављани примају од правних лица из иностранства.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина за робу коју корисник повластице из става 1. овог члана прима из иностранства царински орган ставља забелешку на поштанско-царинској пријави, односно на декларацији.

Лекови за личну употребу

Члан 7.

Домаћи и страни држављани ослобођени су од плаћања увозних дажбина на лекове за личну употребу које примају из иностранства у пошиљкама.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице подноси царинском органу фотокопију лекарског рецепта који је издао домаћи или страни лекар или други доказ о потреби употребе лекова (налаз лекара, отпусна листа, мишљење здравствене установе и сл.).

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на поштанско-царинској пријави, односно на декларацији.

Предмети наслеђени у иностранству

Члан 8.

Домаћи држављани и страни држављани стално настањени у Републици Србији ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете наслеђене у иностранству.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице, уз писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, подноси царинском органу одлуку надлежног домаћег или страног суда, односно надлежног страног органа, или потврду дипломатско-конзуларног представништва у иностранству.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, за коришћење повластице за наслеђене предмете личне гардеробе или предмете личне употребе умрлог лица као доказ се може поднети и умрлица.

Повластица из става 1. овог члана не односи се на предмете купљене наслеђеним новцем, као ни на предмете купљене новцем добијеним продајом наслеђених предмета.

Ако је предмет наслеђивања моторно возило, документа о власништву морају да гласе на име оставиоца, односно на правно лице чији оснивач, односно власник или сувласник је био оставилац.

Одликовања, медаље, спортски или други трофеји

Члан 9.

Домаћи држављани, страни држављани стално настањени у Републици Србији, привредна друштва, заједнице и друге организације ослобођени су од плаћања увозних дажбина на одликовања, медаље, спортске трофеје и друге предмете које добијају у иностранству на такмичењима, изложбама и приредбама од међународног значаја.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице уз декларацију подноси царинском органу исправу коју је издао надлежни орган у земљи или орган или организација стране земље којом се доказује да је одликовање, медаљу, споменицу, спортски или други трофеј, односно предмет добио у иностранству на такмичењу, изложби или приредби од међународног значаја.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на декларацији.

Дела научника, књижевника и уметника

Члан 10.

Научници, књижевници и уметници ослобођени су од плаћања увозних дажбина на сопствена дела која уносе из иностранства.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси писмену изјаву да су предмети које уноси његова дела.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на изјави.

Домаћи држављани који живе у пограничном појасу

Члан 11.

Домаћи држављани који живе у пограничном појасу ослобођени су од плаћања увозних дажбина на производе земљорадње, сточарства, рибарства, пчеларства и шумарства добијене са својих имања која се налазе у пограничном појасу суседне државе, као и на приплод и остале производе добијене од стоке која се због пољских радова, испаша или зимовања налази на тим имањима.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице, који живи у пограничном појасу, подноси царинском органу потврду надлежног домаћег или страног органа о поседовању имања које се налази у пограничном појасу суседне државе и даје усмену изјаву да су производи које увози добијени са тог имања, односно да је приплод добијен од стоке која се налази на том имању.

Ортопедска и друга помагала

Члан 12.

Особе са инвалидитетом ослобођене су од плаћања увозних дажбина на ортопедска и друга помагала и на резервне делове и потрошни материјал за коришћење тих помагала која служе као замена телесних органа који недостају, односно оштећених телесних органа.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице подноси царинском органу потврду медицинске установе, односно лекара специјалисте да је ортопедско и друго помагало замена телесног органа који му недостаје или оштећеног телесног органа, односно резервни део или потрошни материјал за коришћење таквог помагала.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на декларацији.

Путнички аутомобили и друга моторна возила

Члан 13.

Особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и од мултиплекс склерозе, родитељи вишеструко ометене деце, која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину ослобођени су од плаћања увозних дажбина на путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702 Царинске тарифе), укључујући „караван“ и „комби“ возила, осим теренских, која унесу или приме из иностранства за личну употребу.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси потврду министарства надлежног за послове рада и социјалне политике:

1) о степену телесног оштећења – за осигуранике са телесним оштећењем од најмање 70%, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, од церебралне и дечије парализе, као и од мултиплекс склерозе;

2) о степену телесног оштећења – за лица са оштећењем од најмање 70%, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, од церебралне и дечије парализе и од мултиплекс склерозе;

3) о признавању својства ратног војног инвалида, односно цивилног инвалида рата (војни инвалиди од прве до пете групе и цивилни инвалиди рата од прве до пете групе);

4) да се ради о вишеструко ометеном детету које је у отвореној заштити, односно о којем родитељи непосредно брину.

Корисник повластице из став 1. овог члана ослобођен је од плаћања увозних дажбина на путнички аутомобил или друго моторно возило конструисано првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702 Царинске тарифе), укључујући „караван“ и „комби“ возила, осим теренских, запремине цилиндра до 2500 цм3.

Опрема за вршење делатности од стране особа са инвалидитетом

Члан 14.

Особе са инвалидитетом прве и друге групе, као и лица чији степен инвалидитета одговара инвалидитету прве и друге групе, који се после спроведене професионалне рехабилитације оспособе за одређену делатност ослобођени су од плаћања увозних дажбина на опрему за вршење те делатности која се не производи у Републици Србији.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице, уз писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, царинском органу подноси:

1) потврду надлежног органа о томе да је рехабилитација завршена и да је оспособљен за вршење одређене делатности;

2) потврду Привредне коморе Србије да се опрема не производи у земљи.

Специфична опрема, уређаји, инструменти, резервни делови и потрошни материјал које ће користити организације особа са инвалидитетом

Члан 15.

Организације особа са инвалидитетом (глуви и наглуви, слепи и слабовидни, дистрофичари, параплегичари, оболели од неуромишићних болести и др.), односно чланови тих организација ослобођени су од плаћања увозних дажбина на специфичну опрему, уређаје и инструменте и на њихове резервне делове и на потрошни материјал за коришћење те опреме који се не производе у Републици Србији.

Ради коришћења повластице из става 1. овог корисник повластице царинском органу подноси:

1) изјаву корисника повластице или изјаву организације корисника повластице да се специфична опрема, уређаји и инструменти, као и резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за потребе корисника повластице са посебним потребама;

2) потврду здравствене установе, односно лекара специјалисте којом доказује да се роба из тачке 1) овог става увози за личну употребу;

3) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на декларацији.

Специфична опрема, уређаји и инструменти за здравство

Члан 16.

Грађани су ослобођени од плаћања увозних дажбина на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и на резервне делове и потрошни материјал за коришћење те опреме, за личну употребу, који се не производе у Републици Србији.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси:

1) потврду здравствене установе којом се доказује да се специфична опрема, уређаји и инструменти, резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за личну употребу;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

IV ВРСТА РОБЕ КОЈА ЈЕ ОСЛОБОЂЕНА ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА ЗА ПРАВНА И ДРУГА ЛИЦА

Роба за извршавање хуманитарних задатака организација Црвеног крста

Члан 17.

Организације Црвеног крста ослобођене се од плаћања увозних дажбина на робу коју увезу из иностранства, која се не производи у Републици Србији, а која служи за извршавање њихових хуманитарних задатака.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси:

1) изјаву да ће увезену робу користити за извршавање својих хуманитарних задатака;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

Опрема и делови те опреме намењени за гашење пожара и за спасилачке делатности за ватрогасне и спасилачке организације и друштва

Члан 18.

Ватрогасне и спасилачке организације и друштва ослобођени су од плаћања увозних дажбина на опрему и делове те опреме који се не производе у Републици Србији, а намењени су за гашење пожара и за спасилачке делатности.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси:

1) потврду министарства надлежног за унутрашње послове којом се доказује да се опрема и делови те опреме увозе за потребе ватрогасних, односно спасилачких организација и друштава;

2) потврду Привредне коморе Србије да се опрема, односно делови те опреме који се увозе не производе у земљи.

Збирке, делови збирке и појединачни предмети намењени музеју или уметничкој галерији, односно архивски материјал намењен архиву

Члан 19.

Музеји и уметничке галерије ослобођени су од плаћања увозних дажбина на збирке, делове збирки и појединачне предмете који су њима намењени, као и архиви – за архивски материјал.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси изјаву да су збирке, делови збирки и појединачни предмети који се увозе намењени музеју или уметничкој галерији, односно да је архивски материјал намењен архиву.

Роба која служи за непосредно обављање научне, образовне, културне, спортске, рекреативне, хуманитарне, верске делатности, техничке културе, уметности, делатности заштите природе и културних добара и контроле квалитета животне средине

Члан 20.

Лица, осим физичких, која се баве научном, образовном, културном, спортском, рекреативном, хуманитарном, верском делатношћу, техничком културом, уметношћу, делатностима заштите природе и културних добара и контролом квалитета животне средине ослобођена су од плаћања увозних дажбина на робу која се не производи у Републици Србији, а служи непосредно за обављање тих делатности, осим алкохола и алкохолних пића, дуванских производа и путничких моторних возила.

Ради коришћења повластице из става 1. овог корисник повластице царинском органу подноси:

1) извод из регистра надлежног органа да се корисник повластице бави научном, образовном, културном, спортском, рекреативном, хуманитарном, верском делатношћу, техничком културом, уметношћу, делатностима заштите природе и културних добара и контролом квалитета животне средине;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи;

3) изјаву корисника повластице да роба служи непосредно за обављање делатности.

Царински орган може да захтева од корисника повластице да приложи потврду или мишљење надлежног органа којим се потврђује да роба која се увози служи непосредно за обављање делатности корисника повластице.

Роба за научне, просветне, културне, спортске, хуманитарне, верске, здравствене и социјалне сврхе, као и за заштиту животне средине

Члан 21.

Лица, осим физичких ослобођена су од плаћања увозних дажбина на робу коју бесплатно приме из иностранства за научне, просветне, културне, спортске, хуманитарне, верске, здравствене и социјалне сврхе, као и за заштиту животне средине, осим алкохола и алкохолних пића, дуванских производа и путничких моторних возила.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице подноси царинском органу:

1) изјаву или фактуру иностраног пошиљаоца из које се види да се роба шаље бесплатно;

2) извод из одговарајућег регистра из којег се утврђује делатност корисника повластице;

3) изјаву корисника повластице да роба служи за научне, просветне, културне, спортске, хуманитарне, верске, здравствене и социјалне сврхе, као и за заштиту животне средине.

Ако корисник повластице прима из иностранства бесплатно, у хуманитарне сврхе, лекове, ситне медицинске инструменте, ортопедска помагала, санитетски материјал, храну и безалкохолна пића, текстилне производе (одећу, постељину, ћебад и сл.), обућу и дечје играчке поред доказа из става 2. овог члана, подноси и спецификацију робе у којој је назначен трговачки назив и количина, царински орган о ослобођењу од плаћања увозних дажбина ставља забелешку на декларацији.

Специфична опрема, уређаји и инструменти и њихови резервни делови, као и лекови за привредна друштва у области здравства

Члан 22.

Привредна друштва у области здравства ослобођена су од плаћања увозних дажбина на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и њихове резервне делове и на потрошни материјал за коришћење те опреме, као и за лекове који се користе у болничком лечењу, који се не производе у земљи и ако се увозе ради опремања и потреба тих привредних друштава у складу са програмима развоја здравства.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси:

1) потврду министарства надлежног за послове здравства којом се доказује да се специфична опрема, уређаји и инструменти за здравство, њихови резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме, као и лекови који се користе у болничком лечењу, увозе ради опремања и потреба правних лица у области здравства;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

Опрема и резервни делови за привредна друштва за професионално оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом

Члан 23.

Привредна друштва за професионално оспособљавање и запошљавање инвалида ослобођена су од плаћања увозних дажбина на опрему и резервне делове који се не производе у земљи, а користе се за професионално оспособљавање и радно ангажовање инвалида.

Ради коришћења повластице из става 1. овог корисник повластице царинском органу подноси:

1) извод из Регистра привредних субјеката да се корисник повластице бави професионалним оспособљавањем и запошљавањем особа са инвалидитетом;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи;

3) изјаву корисника повластице да роба служи за професионално оспособљавање и радно ангажовање особа са инвалидитетом.

Опрема за заштиту животне средине

Члан 24.

Лица, осим физичких ослобођена су од плаћања увозних дажбина на опрему која се не производи у земљи, а служи непосредно за заштиту животне средине.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси:

1) потврду министарства надлежног за заштиту животне средине да роба која се увози служи непосредно за заштиту животне средине;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

Медаље и плакете

Члан 25.

Лица, осим физичких ослобођена су од плаћања увозних дажбина на медаље и плакете које примају из иностранства ради додељивања на међународним такмичењима која се организују у Републици Србији.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси изјаву о организовању међународног такмичења у земљи и да ће медаље и плакете додељивати на том такмичењу.

О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на изјави.

V ВРСТА РОБЕ НА КОЈУ СЕ НЕ ПЛАЋАЈУ УВОЗНЕ ДАЖБИНЕ

Рекламни материјал и узорци

Члан 26.

Увозне дажбине се не плаћају на рекламни материјал и узорке који се бесплатно примају из иностранства.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси:

1) изјаву или други доказ страног пошиљаоца да рекламни материјал и узорке шаље бесплатно;

2) своју изјаву да ће тај материјал бесплатно поделити у рекламне сврхе, односно да ће узорке употребити у сврхе за које су увезени.

Царински орган ће узорке учинити неупотребљивим за трговачке сврхе (стављањем жигова, бушењем или на други начин), с тим да се не уништи њихова основна функционална вредност и употребљивост за сврхе за које су увезени.

О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на изјави.

Рекламним материјалом и узорцима, у смислу овог члана, сматра се:

1) штампани или снимљени материјал, објаве, огласи, плакати, каталози, микрофилмови и други облици трговинског обавештавања о роби, превозу и услугама које пружа страни пошиљалац, разни рекламни предмети на којима је видно утиснута фирма страног пошиљаоца са којим корисник повластице одржава пословне везе, до укупне вредности од 3.000 евра, у динарској противвредности;

2) узорци чија појединачна вредност није већа од 100 евра, у динарској противвредности, а који се примају ради прибављања поруџбине или понуде робе, односно закључења уговора о производњи те робе, као и за приказивање, испитивање и сл.

Рекламним материјалом и узорцима из става 5. овог члана не сматрају се цигарете, жестока алкохолна пића, парфеми и други козметички препарати и друга роба широке потрошње, осим када начин и величина паковања указују да служе за демонстрације.

Изузетно од става 5. тачка 1. овог члана рекламним материјалом и узорцима сматрају се и парфеми и други козметички препарати, као и друга роба широке потрошње и други рекламни предмети чија појединачна вредност није већа од два евра у динарској противвредности на којима није утиснута фирма страног пошиљаоца, а који служе за бесплатну поделу уз часописе или друге стручне публикације које се штампају у Републици Србији.

Роба из ст. 5. и 7. овог члана не може се продавати нити употребљавати у друге сврхе осим у сврхе због којих је увезена.

Предмети страних излагача који учествују на међународним сајмовима и продајним изложбама у земљи

Члан 27.

Увозне дажбине се не плаћају на предмете страних излагача који учествују на међународним сајмовима и продајним изложбама у земљи, које уносе и примају из иностранства ради уобичајене расподеле или потрошње за време одржавања сајмова, односно изложби.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина у којем ће назначити фирму излагача, име лица на које гласи излагачки картон и врсту, количину и вредност робе која се увози, односно прима из иностранства ради уобичајене расподеле или потрошње на сајму, односно изложби.

О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на захтеву.

Предметима из става 1. овог члана, у смислу ове уредбе, сматрају се:

1) узорци стране робе изложене на међународном сајму или изложби у земљи или узорци направљени од такве робе, под условом:

– да се деле бесплатно;

– да су незнатне вредности у односу на цену по јединици мере исте врсте робе;

– да су упаковани или припремљени за уобичајену расподелу и потрошњу у паковањима која су очигледно мања од стандардних паковања за продају на мало;

2) рекламни материјал до укупне динарске вредности од 1.000 евра, у динарској противвредности, под условом да вредност појединог предмета није већа од 50 евра, у динарској противвредности;

3) цигарете до 1.000 комада, друге дуванске прерађевине до 0,5 кг, жестока алкохолна пића до 10 литара и друга роба, осим козметичких препарата, парфема и колоњских вода, до укупне вредности од 1.000 евра, у динарској противвредности;

4) предмети по једном излагачком картону на име једног представника стране фирме – страног држављанина са пребивалиштем у иностранству, с тим што једна страна фирма може остварити повластицу за највише пет излагачких картона;

5) прехрамбени производи и алкохолна пића који се деле бесплатно у количинама неопходним за оцењивање њиховог квалитета ради додељивања награда;

6) предмети намењени за приказивање, односно демонстрирање машина или апарата који ће се утрошити или уништити у току приказивања, односно демонстрирања;

7) предмети који служе и који ће се употребити за изградњу, прилагођавање и декорисање привремених штандова (боје, лакови, тапети, таписони и сл.);

8) каталози, проспекти, огласи, календари и фотографије, ако је очигледно да су намењени за коришћење као пропагандни материјал за изложену страну робу ако се деле бесплатно;

9) формулари и други штампани материјал који су потребни за администрацију излагача за време одржавања међународног сајма, односно изложбе у земљи.

Жигови, патенти, модели, пратеће исправе, пријаве и поднесци за признавање права

Члан 28.

Увозне дажбине се не плаћају на жигове, патенте, моделе и пратеће исправе, као и пријаве и поднеске за признавање права, који се достављају организацијама за заштиту права интелектуалне својине.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси изјаву да се жигови, патенти, модели и пратеће исправе, као и пријаве и поднесци за признавање права достављају организацији за заштиту права интелектуалне својине.

О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на декларацији.

Пошиљке мале вредности, некомерцијалне природе

Члан 29.

Увозне дажбине се не плаћају на пошиљке мале вредности, некомерцијалне природе.

Пошиљком мале вредности, некомерцијалне природе, у смислу става 1. овог члана, осим пошиљки које се састоје од алкохола и алкохолних пића, парфема и тоалетне воде, дувана и дуванских производа, сматрају се:

1) пошиљке чија вредност не прелази 50 евра, у динарској противвредности;

2) јавне исправе, трговачка коресподенција, пословне књиге, робна, правна и финансијска документација, чекови, менице, обвезнице, акције и ефективни страни новац, као и приватна коресподенција.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина за робу из става 1. овог члана царински орган ставља забелешку на поштанско-царинској пријави, односно на декларацији.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Прописи који престају да важе

Члан 30.

Даном почетка примене ове уредбе престају да важе чл. 246. до 274. Уредбе о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга („Службени гласник РС“ бр. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 5/06, 47/06, 86/06, 10/07, 25/07, 80/07, 9/09, 26/09, 28/09, 57/09 и 96/09).

Ступање на снагу

Члан 31.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од тридесетог дана од дана ступања на снагу.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина: „Сл. гласник РС“, бр. 74/2011

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: