Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja
(važi do 26.07.2019.)

“Službeni glasnik RS”, broj 47/2019

 

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja.

Član 2.

Obveznik plaćanja utvrđene visine godišnjeg iznosa boravišne takse je fizičko lice, koje poseduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskom turističkom domaćinstvu (u daljem tekstu: fizičko lice).

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge iz stava 1. ovog člana u objektima smeštajnih kapaciteta do ukupno 30 individualnih ležaja, saglasno zakonu kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Fizičko lice može u objektu seoskog turističkog domaćinstva da pruža i ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do ukupno 20 kamp parcela, saglasno zakonu kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Član 3.

Visina godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice utvrđuje se tako što se broj individualnih ležaja, odnosno kamp parcela iz člana 2. ove uredbe, množi sa iznosom boravišne takse po individualnom ležaju, odnosno kamp parceli u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, i to za:

1) I kategorija turističkog mesta – 3.300,00 dinara;

2) II kategorija turističkog mesta – 2.600,00 dinara;

3) III kategorija turističkog mesta – 2.000,00 dinara;

4) IV kategorija turističkog mesta – 1.300,00 dinara.

Ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, broj individualnih ležaja i kamp parcela se množi sa iznosom od 1.000,00 dinara.

Član 4.

Ukoliko se u toku godine promene elementi za utvrđivanje visine godišnjeg iznosa boravišne takse, nadležni organ dužan je da ponovo utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse.

Fizičko lice koje u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, dužno je da o tome obavesti nadležni organ u roku od 15 dana od dana prestanka pružanja ugostiteljske usluge.

Ukoliko fizičko lice poseduje više ugostiteljskih objekata koji se nalaze na teritorijama različitih jedinica lokalnih samouprava, nadležni organ na čijoj se teritoriji objekti nalaze zasebno utvrđuju visinu godišnjeg iznosa boravišne takse.

Član 5.

Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove kategorizacije ugostiteljskog objekta (u daljem tekstu: nadležni organ), na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi, dužan je da za svako fizičko lice utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o kategorizaciji.

Član 6.

Podatke o visini godišnjeg iznosa boravišne takse, uplatnom računu za boravišnu taksu i pozivu na broj odobrenja, fizičko lice dobija od nadležnog organa.

Utvrđenu visinu godišnjeg iznosa boravišne takse za tekuću godinu, fizičko lice plaća kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u korist budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi.

Fizičko lice koje u toku godine započne pružanje ugostiteljskih usluga dužno je da plaća iznos boravišne takse počev za naredni kvartal u odnosu na kvartal u kome je počeo da pruža usluge.

Fizičko lice iz člana 5. ove uredbe dužno je da plaća iznos boravišne takse počev za naredni kvartal.

U slučaju kada u toku godine dođe do promene elemenata za utvrđivanje visine godišnjeg iznosa boravišne takse, novi iznos fizičko lice plaća počev od narednog kvartala u odnosu na kvartal u kome je došlo do promene navedenih elemenata.

U slučaju kada u toku godine prestane da pruža ugostiteljske usluge, fizičko lice je dužno da izvrši plaćanje boravišne takse zaključno za kvartal u kome je prestao da pruža usluge.

Fizičko lice je dužno da u roku od sedam dana od dana uplate iznosa boravišne takse, o tome dostavi dokaz nadležnom organu.

Fizičko lice je dužno da u periodu od dve godine čuva dokaz iz stava 7. ovog člana.

Član 7.

Podaci o kategorisanim turističkim mestima objavljuju se na internet strani ministarstva nadležnog za poslove turizma i naročito sadrže oznaku kategorije, granice turističkog mesta, kao i period važenja rešenja o razvrstavanju turističkog mesta u odgovarajuću kategoriju.

Član 8.

Nadležni organ dužan je da za svaki ugostiteljski objekat utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse, u roku od 15 dana od dana početka primene ove uredbe.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu 1. jula 2019. godine.

Podelite: