Уредба o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања

“Службени гласник РС”, број 47/2019 и 51/2019

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом ближе се прописују услови и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања.

Члан 2.

Обвезник плаћања утврђене висине годишњег износа боравишне таксе је физичко лице, које поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству (у даљем тексту: физичко лице).

Физичко лице може да пружа угоститељске услуге из ставa 1. овог члана у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежаја, сагласно закону којим се уређује угоститељство.

Физичко лице може у објекту сеоског туристичког домаћинства да пружа и угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање, до укупно 20 камп парцела, сагласно закону којим се уређује угоститељство.

Члан 3.

Висина годишњег износа боравишне таксе за физичко лице утврђује се тако што се број индивидуалних лежаја, односно камп парцела из члана 2. ове уредбе, множи са износом боравишне таксе по индивидуалном лежају, односно камп парцели у зависности од територије на којој се угоститељски објекат налази, и то за:

1) I категорија туристичког места – 3.300,00 динара;

2) II категорија туристичког места – 2.600,00 динара;

3) III категорија туристичког места – 2.000,00 динара;

4) IV категорија туристичког места – 1.300,00 динара.

Ако се угоститељски објекат не налази у границама туристичког места, број индивидуалних лежаја и камп парцела се множи са износом од 1.000,00 динара.

Члан 4.

Уколико се у току године промене елементи за утврђивање висине годишњег износа боравишне таксе, надлежни орган дужан је да поново утврди висину годишњег износа боравишне таксе.

Физичко лице које у току године престане да пружа угоститељске услуге, дужно је да о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана престанка пружања угоститељске услуге.

Уколико физичко лице поседује више угоститељских објеката који се налазе на територијама различитих јединица локалних самоуправа, надлежни орган на чијој се територији објекти налазе засебно утврђују висину годишњег износа боравишне таксе.

Члан 5.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се угоститељски објекат налази, дужан је да за свако физичко лице утврди висину годишњег износа боравишне таксе у року од 15 дана од дана правноснажности решења о категоризацији.

Члан 6.

Податке о висини годишњег износа боравишне таксе, уплатном рачуну за боравишну таксу и позиву на број одобрења, физичко лице добија од надлежног органа.

Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу годину, физичко лице плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, уплатом у корист буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се угоститељски објекат налази.

Физичко лице које у току године започне пружање угоститељских услуга дужно је да плаћа износ боравишне таксе почев за наредни квартал у односу на квартал у коме је почео да пружа услуге.

Физичко лице из члана 5. ове уредбе дужно је да плаћа износ боравишне таксе почев за наредни квартал.

У случају када у току године дође до промене елемената за утврђивање висине годишњег износа боравишне таксе, нови износ физичко лице плаћа почев од наредног квартала у односу на квартал у коме је дошло до промене наведених елемената.

У случају када у току године престане да пружа угоститељске услуге, физичко лице је дужно да изврши плаћање боравишне таксе закључно за квартал у коме је престао да пружа услуге.

Физичко лице је дужно да у року од седам дана од дана уплате износа боравишне таксе, о томе достави доказ надлежном органу.

Физичко лице је дужно да у периоду од две године чува доказ из става 7. овог члана.

Члан 7.

Подаци о категорисаним туристичким местима објављују се на интернет страни министарства надлежног за послове туризма и нарочито садрже ознаку категорије, границе туристичког места, као и период важења решења о разврставању туристичког места у одговарајућу категорију.

Члан 8.

Надлежни орган дужан је да за сваки угоститељски објекат утврди висину годишњег износа боравишне таксе, у року од 15 дана од дана почетка примене ове уредбе.

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу 1. јула 2019. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања: „Сл. гласник РС“, број 51/2019

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Повезани текстови

Поделите: