Објављен „Службени гласник РС“ број 51 од 19.7.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о износима минималних акциза на дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • УРЕДБА о изменама Уредбе o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 51 од 19.7.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2018. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционим планом за њено спровођење
 • ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину
Влада
 • УРЕДБА о управљању капиталним пројектима
 • УРЕДБА о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
 • УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Културни предео Тршић–Троноша”
 • УРЕДБА о изменама Уредбе o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања
 • ОДЛУКА о износима минималних акциза на дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години
 • ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија Шабац
 • ОДЛУКА о отварању Културно-информативног центра Републике Србије у Лондону, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске
 • ОДЛУКА о престанку рада Комисије за израду Грађанског законика
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Филмског центра Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Сиднеју, Аустралија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Акри, Република Гана
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима за 2018. годину Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Пирот” у Пироту
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Таверњи, Република Француска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и града Енгијен ле Бен, Република Француска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7320/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7321/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7322/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7323/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7242/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7243/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7255/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7259/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7260/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-7261/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7171/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7245/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7247/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7248/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7249/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7252/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7256/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-7264/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-7251/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности, 05 број 465-7254/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
 • ПРАВИЛНИК о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера
 • ПРАВИЛНИК о минималним безбедносним захтевима које тунел на јавном путу мора да испуњава са гледишта безбедности саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближој садржини података и начину вођења евиденција у области запошљавања
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-4/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-5/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-6/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-7/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-8/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-9/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-10/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-11/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 399-12/19
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар обрађивача дувана
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о пуштању у оптицај кованог новца апоена од 1, 2 и 5 динара
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о одузимању сертификата оператора транспортног система природног гаса као независног оператора система
 • РЕШЕЊЕ о упису у Именик миритеља и арбитара
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0121/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0159/18-11
Друге организације
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа града Новог Сада
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Кикинда”, Кикинда
ОГЛАСИ

Поделите: