Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
(važi do 29.07.2022.)

„Službeni glasnik RS“, broj 73/2022 i 79/2022

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom se u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica, tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 15. novembar 2021. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ovog člana primenjuje se za sledeću robu:

1) brašno tip T-400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma;

2) brašno tip T-500, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma;

3) jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra;

4) (brisana)

Ograničenje cena ne odnosi se na snižene cene (rasprodaje, sezonska sniženja ili akcijske prodaje), ukoliko su bile na snazi 15. novembra 2021. godine, već se odnosi na redovne cene, odnosno cene pre sniženja.

Član 2.

Maksimalna maloprodajna cena UHT mleka sa 2,8 procenta mlečne masti u pakovanju od jednog litra ne sme prelaziti 113,99 dinara.

Marža obračunata na neto fakturnu cenu mleka iz stava 1. ovog člana, umanjena za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 12%.

Član 3.

Maksimalna maloprodajna cena belog kristal šećera, po kilogramu, u svim pakovanjima, ne sme prelaziti 96,99 dinara.

Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera, u pakovanjima od jednog kilograma, pet kilograma i deset kilograma, ne sme prelaziti 80,00 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena belog kristal šećera za sva ostala pakovanja ne sme prelaziti 88,00 dinara po kilogramu.

Član 3a

Marža obračunata na neto fakturnu cenu svih vrsta svežeg svinjskog mesa, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjski but bez kostiju ne sme prelaziti 709,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 585,95 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjsku plećku bez kostiju ne sme prelaziti 699,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 577,69 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjski vrat sa kostima ne sme prelaziti 595,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 491,73 dinara po kilogramu.

Maksimalna maloprodajna cena za svinjsku slabinu sa kostima ne sme prelaziti 595,00 dinara po kilogramu, a maksimalna proizvođačka cena ne sme prelaziti 491,73 dinara po kilogramu.

Član 3b

Marža obračunata na neto fakturnu cenu svih vrsta svežeg pilećeg mesa, umanjenu za rabate i popuste od strane dobavljača, iznosi maksimalno 10%.

Član 4.

Trgovci na veliko koji kupuju beli kristal šećer, po ceni i u pakovanjima iz člana 3. stav 2. ove uredbe, dužni su da ga distribuiraju u trgovinu na malo u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Član 5.

Proizvođači ne smeju isporučivati proizvode iz čl. 1, 2, 3, 3a i 3b ove uredbe u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Član 6.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 1–5. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 7.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 8.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Službeni glasnik RS”, br. 12/22, 50/22 i 61/22).

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a važi do 31. jula 2022. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica: „Službeni glasnik RS“, br. 79/2022

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.ˮ

Podelite: