Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница
(важи до 14.07.2022.)

„Службени гласник РС“, број 73/2022

 

Члан 1.

Овом уредбом се у циљу спречавања поремећаја на тржишту и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, ограничавају произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница, тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембар 2021. године.

Ограничење цена из става 1. овог члана примењује се за следећу робу:

1) брашно тип Т-400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма;

2) брашно тип Т-500, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма;

3) јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра;

4) свињско месо – бут.

Ограничење цена не односи се на снижене цене (распродаје, сезонска снижења или акцијске продаје), уколико су биле на снази 15. новембра 2021. године, већ се односи на редовне цене, односно цене пре снижења.

Члан 2.

Максимална малопродајна цена UHT млека са 2,8 процента млечне масти у паковању од једног литра не сме прелазити 113,99 динара.

Маржа обрачуната на нето фактурну цену млека из става 1. овог члана, умањена за рабате и попусте од стране добављача, износи максимално 12%.

Члан 3.

Максимална малопродајна цена белог кристал шећера, по килограму, у свим паковањима, не сме прелазити 96,99 динара.

Максимална произвођачка цена белог кристал шећера, у паковањима од једног килограма, пет килограма и десет килограма, не сме прелазити 80,00 динара по килограму.

Максимална произвођачка цена белог кристал шећера за сва остала паковања не сме прелазити 88,00 динара по килограму.

Члан 4.

Трговци на велико који купују бели кристал шећер, по цени и у паковањима из члана 3. став 2. ове уредбе, дужни су да га дистрибуирају у трговину на мало у року од 15 дана од дана закључења уговора о купопродаји.

Члан 5.

Произвођачи не смеју испоручивати производе из чл. 1–3. ове уредбе у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

Члан 6.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 1–5. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 7.

Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница („Службени гласник РС”, бр. 12/22, 50/22 и 61/22).

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи до 31. јула 2022. године.

Поделите: