Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
(važi do 28.04.2022.)

„Službeni glasnik RS“, broj 12/2022

 

Član 1.

Ovom uredbom se u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica, tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 15. novembar 2021. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ovog člana primenjuje se u trajanju od 90 dana za sledeću robu:

1) šećer kristal u pakovanju od jednog kilograma;

2) brašno tip T-400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma;

3) brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma;

4) jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra;

5) svinjsko meso – but;

6) UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti u pakovanju od jednog litra.

Ograničenje cena se ne odnosi na snižene cene (rasprodaje, sezonska sniženja ili akcijske prodaje), ukoliko su bile na snazi 15. novembra 2021. godine, već se odnosi na redovne cene, odnosno cene pre sniženja.

Član 2.

Proizvođači ne smeju isporučivati proizvode iz člana 1. stav 2. ove uredbe u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Član 3.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 1. i 2. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 4.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Službeni glasnik RS”, br. 114/21, 116/21 i 119/21).

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a važi 90 dana od dana stupanja na snagu.

Podelite: