Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“
(важи до 30.11.2023.)

„Службени гласник РС“, број 47/2023 и 71/2023

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т-500ˮ, максимална висина маржи, ремитенда, рокови плаћања и интервентна продаја брашна „Т-500” привредним субјектима који се баве производњом хлеба од брашна „Т-500ˮ (у даљем тексту: произвођачи хлеба).

Члан 2.

Произвођачи хлеба обавезни су да произведу и ставе у промет хлеб од брашна „Т-500” у количини од најмање 30% дневне производње свих врста хлеба.

Хлеб од брашна „Т-500” из става 1. овог члана је векна најмање тежине 500 грама, са следећим основним састојцима: 370 грама брашна „Т-500”, со 7,4 грама, квасац 9,25 грама и адитив 1,48 грама (за векну тежине 500 грама).

Члан 3.

Максимална малопродајна цена хлеба из члана 2. став 2. ове уредбе је 54,00 динара, а максимална произвођачка цена је 46,31 динар.

Највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену хлеба из члана 2. став 2. ове уредбе, умањену за рабате и попусте, износи максимално 6%.

Члан 4.

Трговци на мало који продају хлеб обавезни су да у структури дневне набавке свих врста хлеба имају најмање 30% хлеба од брашна „Т-500”.

Трговци на мало који продају хлеб из члана 2. став 2. ове уредбе, могу да врате произвођачу хлеба до 5% (ремитенда) од набављене количине на дневном нивоу.

Рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб.

Члан 5.

Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) ће произвођачима хлеба да изврши интервентну продају 74.000 тона брашна „Т-500”.

Члан 6.

Испорука брашна „Т-500” из члана 5. ове уредбе вршиће се произвођачима хлеба на основу спискова сачињених од стране министарства надлежног за послове трговине, по цени од 22,00 динара по килограму, без пореза на додату вредност.

Члан 7.

Наплата потраживања од произвођача хлеба за брашно из члана 5. ове уредбе вршиће се авансном уплатом на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода.

Члан 8.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 2–4. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 9.

Надзор над применом ове уредбе спроводe министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 10.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ („Службени гласник РСˮ, број 10/23).

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ и важи до 30. новембра 2023. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о изменама Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”: „Службени гласник РС“, број 71/2023

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: