Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
(važi do 29.12.2017.)

Službeni glasnik RS“, broj 137/2004, 109/2009, 96/2012 i 88/2017

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom – u daljem tekstu: rashod) akciznih proizvoda, na koji se, u smislu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon), ne plaća akciza.

Član 2.

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji sa proizvodima, a koji su nesumnjivo posledica tehnološkog procesa, odnosno preduzimanja neophodnih radnji u postupanju sa proizvodima u akciznom skladištu.

Utvrđivanje rashoda u smislu stava 1. ovog člana i člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona, smatra se i utvrđivanje rashoda koji je nastao u postupku proizvodnje (prženja i pakovanja) kafe.

Član 3.

Obveznik akcize utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao redovnim ili vanrednim popisom robe u akciznom skladištu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana proizvođač kafe rashod utvrđuje neposredno nakon nastanka određenog rashoda ili redovnim, odnosno vanrednim popisom proizvoda.

Utvrđivanje rashoda iz st. 1. i 2. ovog člana vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija poreskog obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

Član 4.

Akciza se ne plaća na rashod iz čl. 2. i 3. ove uredbe, najviše do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana izražava se u procentu od količine proizvoda koji je u određenom obračunskom periodu proizvođač smestio u akcizno skladište.

Član 4a

U Normativu rashoda, posle reda pod rednim brojem 8) dodaju se redovi pod red. br. 9) i 10), koje glase:

9) kafa (u prženju)     20
10) kafa (u pakovanju)     0,80

Član 5.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza i porez na promet proizvoda („Službeni glasnik RS“, broj 68/2001).

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza: „Sl. glasnik RS“, br. 109/2009

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza: „Sl. glasnik RS“, br. 96/2012

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza: „Sl. glasnik RS“, br. 88/2017

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza
Redni broj Naziv proizvoda Stopa (%)
1) olovni benzin 0,425
2) bezolovni benzin 0,425
3) gasna ulja 0,325
4) kerozin 0,325
5) tečni naftni gas 0,535
6) ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C 0,325
7) cigarete i ostale prerađevine od duvana 0
8) alkoholna pića 1,00
9) kafa (u prženju) 20
10) kafa (u pakovanju) 0,80

 

Podelite: