Уредба о царинским повластицама

Садржај

„Службени гласник РС“, број 38/2019

 

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уредбе
Члан 1.

Овом уредбом утврђује се врста, количина и вредност робе на коју се, у складу са одредбама Царинског закона, не плаћају увозне дажбине, као и рокови, услови и поступак за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина.

ГЛАВА II
ВРСТА РОБЕ КОЈА ЈЕ ОСЛОБОЂЕНА ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА ЗА СТРАНА ЛИЦА

Предмети намењени службеним потребама, личној употреби и за пружање хуманитарне помоћи
Члан 2.

Страно лице, у складу са чланом 244. Царинског закона, ослобођено је од плаћања увозних дажбина на увоз предмета намењених службеним потребама, службеној и личној употреби и за пружање хуманитарне помоћи.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси потврду министарства надлежног за спољне послове, односно другог надлежног министарства, да су предмети који се увозе намењени за службене потребе, за пружање хуманитарне помоћи, односно за личну употребу корисника повластице.

Потврда другог надлежног министарства из става 2. овог члана садржи:

1) назив и адресу министарства које издаје потврду;

2) назив, односно име и презиме страног лица које је ослобођено од плаћања увозних дажбина на увоз предмета намењених службеним потребама, службеној и личној употреби и за пружање хуманитарне помоћи;

3) број и датум потврде;

4) назив међународног уговора и број „Службеног гласника Републике Србије” у коме је објављен;

5) врсту робе;

6) потпис овлашћеног лица.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на потврду из става 2. овог члана.

ГЛАВА III
ВРСТА РОБЕ КОЈА ЈЕ ОСЛОБОЂЕНА ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Лични пртљаг путника
Члан 3.

Путници који долазе из иностранства, у складу са чланом 245. тачка 1) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете који служе њиховим личним потребама за време путовања (лични пртљаг), независно од тога да ли их носе са собом или су их дали на превоз возару.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице, за лични пртљаг дат на превоз другим превозним средством, поштом или на други начин, на захтев царинског органа, подноси одговарајући доказ да се ради о његовом личном пртљагу.

Домаћи путници, у складу са чланом 245. тачка 2) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина, поред предмета личног пртљага, на предмете које уносе из иностранства, ако нису намењени препродаји, до укупне вредности од 100 евра, у динарској противвредности.

Роба из става 3. овог члана која није дељива није обухваћена овом повластицом.

Предмети домаћинства страних држављана
Члан 4.

Страни држављани који су добили држављанство и страни држављани који су добили азил, односно одобрење за стално настањење у Републици Србији, у складу са чланом 245. тачка 3) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете за своје домаћинство, осим на моторна возила.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице, уз писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, царинском органу подноси:

1) потврду надлежног органа унутрашњих послова о пријему у држављанство Републике Србије, односно потврду да је добио азил или одобрење за стално настањење у Републици Србији;

2) списак предмета за домаћинство које уноси, односно увози, са назначењем врсте и количине предмета.

Списак предмета за домаћинство из става 2. тачка 2) овог члана корисник повластице подноси царинском органу у два примерка, најкасније уз захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина.

Корисник повластице може да увезе предмете за домаћинство у року од једне године од дана добијања држављанства Републике Србије, односно добијања азила или одобрења за стално настањење у Републици Србији.

Један примерак списка предмета за домаћинство из става 2. тачка 2) овог члана царински орган прилаже уз декларацију приликом увоза, а други, оверени примерак, враћа кориснику повластице, назначујући који су предмети увезени.

Ако корисник повластице накнадно увози предмете за домаћинство, приликом њиховог увоза подноси царинском органу свој примерак овереног списка предмета за домаћинство, односно допуну тог списка коју оверава царински орган.

Царински орган који је оверио списак предмета за домаћинство ставља о томе забелешку на путну исправу корисника повластице, уписује датум и то оверава печатом.

Предмети домаћинства домаћих држављана
Члан 5.

Домаћи држављани – чланови посада домаћих бродова и домаћи држављани, који су, по било ком основу били на раду у иностранству непрекидно најмање две године, у складу са чланом 245. тачка 4) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства, осим на моторна возила.

Лица из става 1. овог члана ослобођена су од плаћања увозних дажбина, на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне вредности од 5.000 евра, у динарској противвредности, независно од трошкова превоза.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице уз писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, царинском органу подноси:

1) потврду да је на раду у иностранству провео непрекидно најмање две године.

Под непрекидним радом у иностранству подразумева се и време проведено на годишњем одмору.

Потврду може издати дипломатско или конзуларно представништво Републике Србије у иностранству. Потврду за чланове посаде домаћих бродова који саобраћају са иностранством издаје заповедник брода, односно домаће или друго лице – власник брода.

Ако корисник повластице не располаже потврдом из става 2. ове тачке, време проведено на раду у иностранству доказује на други одговарајући начин (одговарајућом исправом стране службе за социјално осигурање или страног послодавца и сл.);

2) списак предмета домаћинства у два примерка са назначењем врсте и количине предмета које оверава царински орган, од којих један прилаже уз декларацију, а други враћа кориснику.

Ако корисник повластице сукцесивно увози предмете домаћинства у року од једне године, дужан је да царинском органу поднесе примерак претходно овереног списка предмета домаћинства, као и допуну тог списка коју оверава царински орган.

Царински орган који је први пут оверио списак предмета домаћинства ставља о томе забелешку у путну исправу корисника повластице, уписује датум и оверава печатом.

Царински орган, на основу путне исправе или на други начин, утврђује дан повратка из иностранства корисника повластице.

Поступак стављања у слободан промет предмета домаћинства спроводи царински орган надлежан према месту пребивалишта корисника повластице.

Пошиљке мале вредности послате од стране физичког лица другом физичком лицу
Члан 6.

Домаћи и страни држављани, у складу са чланом 245. тачка 5) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на пошиљке мале вредности које бесплатно примају од физичких лица из иностранства, под условом да те пошиљке нису комерцијалне природе.

Лица из става 1. овог члана ослобођена су од плаћања увозних дажбина на пошиљке мале вредности које бесплатно примају од физичких лица из иностранства, које нису комерцијалне природе, у укупној вредности до 70 евра, у динарској противвредности.

Пошиљка је некомерцијалне природе, у смислу става 1. овог члана, ако:

1) се ради о повременим пошиљкама,

2) се пошиљка састоји од робе намењене искључиво за личну употребу корисника повластице или чланова његове породице, која по својој природи и количини не указује да се ради о комерцијалној пошиљци,

3) не постоји било каква обавеза плаћања примаоца пошиљке.

Ако пошиљка из става 1. овог члана садржи дуван и дуванске производе, ослобођење од плаћања увозних дажбина односи се на следеће количине: 50 цигарета, 25 цигарилоса (цигаре тежине до 3 g по комаду), 10 цигара, 50 g дувана за пушење или одговарајућа комбинација количине наведених дуванских производа.

Ако пошиљка из става 1. овог члана садржи алкохол и алкохолна пића, ослобођење од плаћања увозних дажбина односи се на следеће количине: дестилисана и жестока алкохолна пића са процентом алкохола већим од 22%, неденатурисани етил алкохол са процентом алкохола од 80% и више (1 литар) или дестилисана и жестока алкохолна пића, аперитиви са основом у вину или алкохолом и слична пића са процентом алкохола не више од 22%, пенушава и ликерска вина (1 литар) или одговарајућа комбинација количине наведених пића и остало вино (1 литар).

Ако пошиљка из става 1. овог члана садржи парфеме и тоалетне воде, ослобођење од плаћања увозних дажбина односи се на следеће количине: парфеми до 50 ml или тоалетне воде до 25 ml.

Вредност пошиљке из става 2. овог члана не обухвата износ стварно плаћених трошкова превоза, односно поштарине.

Роба из става 1. овог члана која није дељива није обухваћена овом повластицом.

Ослобођење од плаћања увозних дажбина не односи се на пошиљке чија је укупна вредност већа од вредности прописане у ставу 1. овог члана, као ни на пошиљке коју домаћи и страни држављани примају од правних лица из иностранства.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина за робу коју корисник повластице из става 1. овог члана прима из иностранства царински орган ставља забелешку на поштанско-царинској пријави, односно на декларацији.

Предмети наслеђени у иностранству
Члан 7.

Домаћи држављани и страни држављани стално настањени у Републици Србији, у складу са чланом 245. тачка 6) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете наслеђене у иностранству.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице уз писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, подноси царинском органу одлуку надлежног домаћег или страног суда, односно надлежног страног органа или потврду дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, за коришћење повластице за наслеђене предмете личне гардеробе или предмете личне употребе умрлог лица као доказ се може поднети и умрлица.

Повластица из става 1. овог члана не односи се на предмете купљене наслеђеним новцем, као ни на предмете купљене новцем добијеним продајом наслеђених предмета.

Ако је предмет наслеђивања моторно возило, документа о власништву морају да гласе на име оставиоца, односно на правно лице чији оснивач, односно власник или сувласник је био оставилац.

Одликовања, медаље, спортски или други трофеји
Члан 8.

Домаћи држављани, страни држављани стално настањени у Републици Србији, привредни субјекти, заједнице и друге организације, у складу са чланом 245. тачка 7) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на одликовања, медаље, спортске трофеје и друге предмете које добијају у иностранству на такмичењима, изложбама и приредбама од међународног значаја.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице уз декларацију подноси царинском органу исправу коју је издао надлежни орган у земљи или орган или организација стране земље којом се доказује да је одликовање, медаљу, споменицу, спортски или други трофеј, односно предмет добио у иностранству на такмичењу, изложби или приредби од међународног значаја.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на исправи из става 2. овог члана.

Дела научника, књижевника и уметника
Члан 9.

Научници, књижевници и уметници, у складу са чланом 245. тачка 8) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на сопствена дела која уносе из иностранства.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси писмену изјаву да су предмети које уноси његова дела.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на изјави.

Домаћи држављани који живе у пограничном појасу
Члан 10.

Домаћи држављани који живе у пограничном појасу, у складу са чланом 245. тачка 9) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на производе земљорадње, сточарства, рибарства, пчеларства и шумарства добијене са својих имања која се налазе у пограничном појасу суседне државе, као и на приплод и остале производе добијене од стоке која се због пољских радова, испаша или зимовања налази на тим имањима.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице који живи у пограничном појасу, подноси царинском органу потврду надлежног домаћег или страног органа о поседовању имања које се налази у пограничном појасу суседне државе и даје усмену изјаву да су производи које увози добијени са тог имања, односно да је приплод добијен од стоке која се налази на том имању.

Предмети намењени за oбрaзoвaњe, зaпoшљaвaњe или побољшање друштвеног положаја особа са инвалидитетом
Члан 11.

Oсобе са инвалидитетом, односно организације особа са инвалидитетом, у складу са чланом 245. тачка 11) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на предмете нaмeњeне зa oбрaзoвaњe, зaпoшљaвaњe или побољшање друштвеног положаја особа са инвалидитетом, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица посебно израђена или прилагођена за употребу од стране особа са инвалидитетом, као и на рeзeрвнe дeлoвe, кoмпoнeнтe или дoдaткe кojи су пoсeбнo нaпрaвљeни зa те производе, и то:

1) слепе и слабовиде особе – на слике, гравуре и фотографије у рељефу за слепе и слабовиде, као и макете и реплике објеката које слепи и слабовиди не могу да перципирају, географске карте и друге тактилне 2-димензионалне и 3-димензионалне приказе, Брајев папир, штапове за слепе и слабовиде, табле, машине и штампаче за писање и обраду текста на Брајевом писму, Брајеве дисплеје (редове) и друге уређаје (средства) за писање и обраду Брајевог писма, снимљене материјале односно носаче звука (касете, ЦД-ови, магнетофонске траке и други носачи звука), уређаје за снимање и репродукцију звука (магнетофони, касетофони, ЦД плејери, диктафони и друго), наочаре са диоптријом и сочива и друга средства за побољшање визуелне функције, класичне и електронске лупе и уређаје за увеличавање, наставна и дидактичка помагaла и апарате (уређаје), Брајеве и говорне сатове са кућиштима која нису од племенитих метала, хардвере и софтвере дизајниране за омогућавање слепим и слабовидим да користе компјутере и мобилне телефоне и друга средства и помагала која су неопходна за свакодневну употребу слепих и слабовидих, игре и додатке – посебно прилагођене за употребу од стране слепих и слабовидих,

2) особе са инвалидитетом – на ортопедска и друга помагала, резервне делове и потрошни материјал за коришћење тих помагала која служе као замена органа који недостају, односно оштећених органа,

3) особе са инвалидитетом које су оспособљене за вршење одређене делатности – на опрему за вршење те делатности, посебно израђену и намењену за употребу од стране особа са инвалидитетом,

4) организације особа са инвалидитетом, односно особе са инвалидитетом – на специфичну опрему, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, уређаје и инструменте и на њихове резервне делове, као и на потрошни материјал, који су посебно израђени и намењени за употребу од стране особа са инвалидитетом.

Путнички аутомобили и друга моторна возила, опрема за вршење делатности од стране особа са инвалидитетом, специфична опрема, уређаји, инструменти, резервни делови и потрошни материјал које ће користити организације особа са инвалидитетом
Члан 12.

Ради коришћења повластице из члана 11. став 1. тачка 1) ове уредбе, корисник повластице у декларацију уноси основ ослобођења и царинском органу подноси медицински картон за евиденцију и категоризацију слепих и слабовидих.

Ради коришћења повластице из члана 11. став 1. тачка 2) ове уредбе, корисник повластице у декларацију уноси основ ослобођења и царинском органу подноси потврду медицинске установе, односно лекара специјалисте да је ортопедско и друго помагало замена органа који му недостаје или оштећеног органа, односно резервни део или потрошни материјал за коришћење таквог помагала.

Ради коришћења повластице из члана 11. став 1. тачка 3) ове уредбе, корисник повластице у декларацију уноси основ ослобођења и царинском органу подноси:

1) потврду надлежног органа о оспособљености особе са инвалидитетом за вршење одређене делатности,

2) писани захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, који садржи:

(а) трговачки назив и опис робе, техничке карактеристике из којих се види да је та роба посебно израђена и намењена за употребу од стране особа са инвалидитетом,

(б) назив произвођача односно добављача,

(в) земљу порекла робе,

(г) количину робе,

(д) цену или царинску вредност робе,

(ђ) место на којем ће се употребљавати роба.

Ради коришћења повластице из члана 11. став 1. тачка 4) ове уредбе, корисник повластице у декларацију уноси основ ослобођења и царинском органу подноси:

1) изјаву корисника повластице да се специфична опрема, уређаји и инструменти, као и резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за потребе корисника повластице;

2) потврду медицинске или друге надлежне установе, односно лекара специјалисте да се опрема увози за личну употребу, односно употребу од стране организације;

3) извод из одговарајућег регистра;

4) писани захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина, који садржи:

(а) трговачки назив и опис робе, техничке карактеристике из којих се види да је та роба посебно израђена и намењена за употребу од стране особа са инвалидитетом,

(б) назив произвођача односно добављача,

(в) земљу порекла робе,

(г) количину робе,

(д) цену или царинску вредност робе,

(ђ) место на којем ће се употребљавати роба.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на декларацији.

Специфична опрема, уређаји и инструменти за здравство
Члан 13.

Грађани, у складу са чланом 245. тачка 12) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и на резервне делове и потрошни материјал за коришћење те опреме, за личну употребу, који се не производе у Републици Србији.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси:

1) потврду здравствене установе којом се доказује да се специфична опрема, уређаји и инструменти, резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме увозе за личну употребу;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

ГЛАВА IV
ВРСТА РОБЕ КОЈА ЈЕ ОСЛОБОЂЕНА ОД ПЛАЋАЊА УВОЗНИХ ДАЖБИНА ЗА ПРАВНА И ДРУГА ЛИЦА

Роба за извршавање хуманитарних задатака организација Црвеног крста
Члан 14.

Организације Црвеног крста, у складу са чланом 246. тачка 1) Царинског закона, ослобођене су од плаћања увозних дажбина на робу коју увезу из иностранства, која се не производи у Републици Србији, а која служи за извршавање њихових хуманитарних задатака.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси:

1) изјаву да ће увезену робу користити за извршавање својих хуманитарних задатака;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

Опрема и делови те опреме намењени за гашење пожара и за спасилачке делатности за ватрогасне и спасилачке организације и друштва
Члан 15.

Ватрогасне и спасилачке организације и друштва, у складу са чланом 246. тачка 2) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на опрему и делове те опреме који се не производе у Републици Србији, а намењени су за гашење пожара и за спасилачке делатности.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси:

1) потврду министарства надлежног за унутрашње послове којом се доказује да се опрема и делови те опреме увозе за потребе ватрогасних, односно спасилачких организација и друштава;

2) потврду Привредне коморе Србије да се опрема, односно делови те опреме који се увозе не производе у земљи.

Збирке, делови збирки и појединачни предмети намењени музеју или уметничкој галерији, односно архивски материјал намењен архиву
Члан 16.

Музеји и уметничке галерије, у складу са чланом 246. тачка 3) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на збирке, делове збирки и појединачне предмете који су њима намењени, као и архиви – за архивски материјал.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси изјаву да су збирке, делови збирки и појединачни предмети који се увозе намењени музеју или уметничкој галерији, односно да је архивски материјал намењен архиву.

Роба која служи за непосредно обављање научне, образовне, културне, спортске, рекреативне, хуманитарне, верске делатности, техничке културе, уметности, делатности заштите природе и културних добара и контроле квалитета животне средине
Члан 17.

Лица, осим физичких, која се баве научном, образовном, културном, спортском, рекреативном, хуманитарном, верском делатношћу, техничком културом, уметношћу, делатностима заштите природе и културних добара и контролом квалитета животне средине, у складу са чланом 246. тачка 4) Царинског закона, ослобођена су од плаћања увозних дажбина на робу која се не производи у Републици Србији, а служи непосредно за обављање тих делатности, осим алкохола и алкохолних пића, дуванских производа и путничких моторних возила.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси:

1) извод из регистра надлежног органа да се корисник повластице бави научном, образовном, културном, спортском, рекреативном, хуманитарном, верском делатношћу, техничком културом, уметношћу, делатностима заштите природе и културних добара и контролом квалитета животне средине;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи;

3) изјаву корисника повластице да роба служи непосредно за обављање делатности.

Царински орган може да захтева од корисника повластице да приложи потврду или мишљење надлежног органа којим се потврђује да роба која се увози служи непосредно за обављање делатности корисника повластице.

Роба за научне, просветне, културне, спортске, хуманитарне, верске, здравствене и социјалне сврхе, као и за заштиту животне средине
Члан 18.

Лица, осим физичких, у складу са чланом 246. тачка 5) Царинског закона, ослобођена су од плаћања увозних дажбина на робу коју бесплатно приме из иностранства за научне, просветне, културне, спортске, хуманитарне, верске, здравствене и социјалне сврхе, као и за заштиту животне средине, осим алкохола и алкохолних пића, дуванских производа и путничких моторних возила.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице подноси царинском органу:

1) изјаву или фактуру иностраног пошиљаоца из које се види да се роба шаље бесплатно;

2) извод из одговарајућег регистра из којег се утврђује делатност корисника повластице;

3) изјаву корисника повластице да роба служи за научне, просветне, културне, спортске, хуманитарне, верске, здравствене и социјалне сврхе, као и за заштиту животне средине.

Ако корисник повластице прима из иностранства бесплатно, у хуманитарне сврхе, лекове, ситне медицинске инструменте, ортопедска помагала, санитетски материјал, храну и безалкохолна пића, текстилне производе (одећу, постељину, ћебад и сл.), обућу и дечје играчке, поред доказа из става 2. овог члана, подноси и спецификацију робе у којој је назначен трговачки назив и количина робе. Царински орган о ослобођењу од плаћања увозних дажбина ставља забелешку на декларацији.

Специфична опрема, уређаји и инструменти и њихови резервни делови, као и лекови за привредне субјекте у области здравства
Члан 19.

Привредни субјекти у области здравства, у складу са чланом 246. тачка 7) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и њихове резервне делове и на потрошни материјал за коришћење те опреме, као и за лекове који се користе у болничком лечењу, који се не производе у земљи и ако се увозе ради опремања и потреба тих привредних субјеката у складу са програмима развоја здравства.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси:

1) потврду привредног субјекта у области здравства, којом се доказује да се специфична опрема, уређаји и инструменти за здравство, њихови резервни делови и потрошни материјал за коришћење те опреме, као и лекови који се користе у болничком лечењу, увозе ради опремања и потреба тог привредног субјекта;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

Опрема и резервни делови за привредне субјекте за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
Члан 20.

Привредни субјекти за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, у складу са чланом 246. тачка 8) Царинског закона, ослобођени су од плаћања увозних дажбина на опрему и резервне делове који се не производе у земљи, а користе се за професионално оспособљавање и радно ангажовање особа са инвалидитетом.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси:

1) извод из Регистра привредних субјеката да се корисник повластице бави професионалним оспособљавањем и запошљавањем особа са инвалидитетом;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи;

3) изјаву корисника повластице да роба служи за професионално оспособљавање и радно ангажовање особа са инвалидитетом.

Опрема за заштиту животне средине
Члан 21.

Лица, осим физичких, у складу са чланом 246. тачка 9) Царинског закона, ослобођена су од плаћања увозних дажбина на опрему која се не производи у земљи, а служи непосредно за заштиту животне средине.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси:

1) потврду министарства надлежног за заштиту животне средине да роба која се увози служи непосредно за заштиту животне средине;

2) потврду Привредне коморе Србије да се роба која се увози не производи у земљи.

Медаље и плакете
Члан 22.

Лица, осим физичких, у складу са чланом 246. тачка 10) Царинског закона, ослобођена су од плаћања увозних дажбина на медаље и плакете које примају из иностранства ради додељивања на међународним такмичењима која се организују у Републици Србији.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана корисник повластице царинском органу подноси изјаву о организовању међународног такмичења у земљи и да ће медаље и плакете додељивати на том такмичењу.

О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на изјави.

ГЛАВА V
ВРСТА РОБЕ НА КОЈУ СЕ НЕ ПЛАЋАЈУ УВОЗНЕ ДАЖБИНЕ

Рекламни материјал и узорци
Члан 23.

Увозне дажбине се не плаћају на рекламни материјал и узорке који се бесплатно примају из иностранства, у складу са чланом 247. тачка 1) Царинског закона.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси:

1) изјаву или други доказ страног пошиљаоца да рекламни материјал и узорке шаље бесплатно;

2) своју изјаву да ће тај материјал бесплатно поделити у рекламне сврхе, односно да ће узорке употребити у сврхе за које су увезени.

Царински орган ће узорке учинити неупотребљивим за трговачке сврхе (стављањем жигова, бушењем или на други начин), с тим да се не уништи њихова основна функционална вредност и употребљивост за сврхе за које су увезени.

О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на изјави.

Рекламним материјалом и узорцима, у смислу овог члана, сматра се:

1) штампани или снимљени материјал, објаве, огласи, плакати, каталози, микрофилмови и други облици трговинског обавештавања о роби, превозу и услугама које пружа страни пошиљалац, разни рекламни предмети на којима је видно утиснута фирма страног пошиљаоца са којим корисник повластице одржава пословне везе, до укупне вредности од 3.000 евра, у динарској противвредности;

2) узорци чија појединачна вредност није већа од 100 евра, у динарској противвредности, а који се примају ради прибављања поруџбине или понуде робе, односно закључења уговора о производњи те робе, као и за приказивање, испитивање и сл.

Рекламним материјалом и узорцима из става 5. овог члана не сматрају се цигарете, жестока алкохолна пића, парфеми и други козметички препарати и друга роба широке потрошње, осим када начин и величина паковања указују да служе за демонстрације.

Изузетно од става 5. тачка 1. овог члана, рекламним материјалом и узорцима сматрају се и парфеми и други козметички препарати, као и друга роба широке потрошње и други рекламни предмети чија појединачна вредност није већа од два евра у динарској противвредности на којима није утиснута фирма страног пошиљаоца, а који служе за бесплатну поделу уз часописе или друге стручне публикације које се штампају у Републици Србији.

Роба из ст. 5. и 7. овог члана не може се продавати нити употребљавати у друге сврхе осим у сврхе због којих је увезена.

Предмети страних излагача који учествују на међународним сајмовима и продајним изложбама у земљи
Члан 24.

Увозне дажбине се не плаћају на предмете страних излагача који учествују на међународним сајмовима и продајним изложбама у земљи, које уносе и примају из иностранства ради уобичајене расподеле или потрошње за време одржавања сајмова, односно изложби, у складу са чланом 247. тачка 2) Царинског закона.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси писмени захтев за ослобођење од плаћања увозних дажбина у којем ће назначити назив излагача, име лица на које гласи излагачки картон и врсту, количину и вредност робе која се увози, односно прима из иностранства ради уобичајене расподеле или потрошње на сајму, односно изложби.

О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на захтеву.

Предметима из става 1. овог члана, у смислу ове уредбе, сматрају се:

1) узорци стране робе изложене на међународном сајму или изложби у земљи или узорци направљени од такве робе, под условом:

– да се деле бесплатно;

– да су незнатне вредности у односу на цену по јединици мере исте врсте робе;

– да су упаковани или припремљени за уобичајену расподелу и потрошњу у паковањима која су очигледно мања од стандардних паковања за продају на мало;

2) рекламни материјал до укупне динарске вредности од 1.000 евра, у динарској противвредности, под условом да вредност појединог предмета није већа од 50 евра, у динарској противвредности;

3) цигарете до 1.000 комада, друге дуванске прерађевине до 0,5 kg, жестока алкохолна пића до 10 литара и друга роба, осим козметичких препарата, парфема и колоњских вода, до укупне вредности од 1.000 евра, у динарској противвредности;

4) предмети по једном излагачком картону на име једног представника стране фирме – страног држављанина са пребивалиштем у иностранству, с тим што једна страна фирма може остварити повластицу за највише пет излагачких картона;

5) прехрамбени производи и алкохолна пића који се деле бесплатно у количинама неопходним за оцењивање њиховог квалитета ради додељивања награда;

6) предмети намењени за приказивање, односно демонстрирање машина или апарата који ће се утрошити или уништити у току приказивања, односно демонстрирања;

7) предмети који служе и који ће се употребити за изградњу, прилагођавање и декорисање привремених штандова (боје, лакови, тапети, таписони и сл.);

8) каталози, проспекти, огласи, календари и фотографије, ако је очигледно да су намењени за коришћење као пропагандни материјал за изложену страну робу ако се деле бесплатно;

9) формулари и други штампани материјал који су потребни за администрацију излагача за време одржавања међународног сајма, односно изложбе у земљи.

Жигови, патенти, модели, пратеће исправе, пријаве и поднесци за признавање права
Члан 25.

Увозне дажбине се не плаћају на жигове, патенте, моделе и пратеће исправе, као и пријаве и поднеске за признавање права, који се достављају организацијама за заштиту права интелектуалне својине, у складу са чланом 247. тачка 3) Царинског закона.

Ради коришћења повластице из става 1. овог члана, корисник повластице царинском органу подноси изјаву да се жигови, патенти, модели и пратеће исправе, као и пријаве и поднесци за признавање права достављају организацији за заштиту права интелектуалне својине.

О ослобађању од плаћања увозних дажбина царински орган ставља забелешку на декларацији.

Пошиљке мале вредности, некомерцијалне природе
Члан 26.

Увозне дажбине се не плаћају на пошиљке мале вредности, некомерцијалне природе, у складу са чланом 247. тачка 4) Царинског закона.

Пошиљком мале вредности, некомерцијалне природе, у смислу става 1. овог члана, сматрају се:

1) пошиљке чија вредност не прелази 50 евра, у динарској противвредности, осим пошиљака које се састоје од алкохола и алкохолних пића, парфема и тоалетне воде, дувана и дуванских производа;

2) писма, разгледнице, Брајева писма (секограм), друга приватна кореспонденција, јавне исправе, трговачка кореспонденција, пословне књиге, робна, правна и финансијска документација и друге штампане ствари, које не подлежу увозним дажбинама.

О ослобођењу од плаћања увозних дажбина за робу из става 1. овог члана царински орган ставља забелешку на поштанско-царинској пријави, односно на декларацији.

ГЛАВА VI
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Прописи који престају да важе
Члан 27.

Даном почетка примене ове уредбе престајe да важи Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина („Службени гласник РС”, бр. 48/10, 74/11, 63/13 и 8/17).

Ступање на снагу
Члан 28.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од данa објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 17. јуна 2019. године.

Поделите: