Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
(важи до 29.08.2017.)

„Службени гласник РС“, број 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 и 135/2014

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: предузетник) у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14 и 68/14 – др. закон – у даљем тексту: Закон).

I УСЛОВИ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Члан 2.

Предузетник који испуњава услове за паушално опорезивање из члана 40. Закона, а који сматра да с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или да му њихово вођење отежава обављање делатности, може да поднесе захтев за паушално опорезивање Пореској управи – организационој јединици за утврђивање и наплату јавних прихода у општини на чијој је територији регистрован, односно обавља делатност (у даљем тексту: надлежни порески орган).

Захтев из става 1. овог члана садржи:

1) разлоге због којих предузетник сматра да није у стању да води пословне књиге, односно разлоге због којих сматра да му њихово вођење отежава обављање делатности;

2) износ укупног промета оствареног у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно износ планираног промета када почиње обављање делатности;

3) податке о чињеницама и околностима од значаја за утврђивање висине паушалног прихода: место на коме се радња налази; број запослених радника; тржишни услови у којима се делатност обавља; површина локала; старост предузетника и његова радна способност и остале околности које утичу на остваривање добити.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА

Члан 3.

Ради утврђивања висине паушалног прихода, као основице пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: порез), предузетници се разврставају по критеријумима профитабилности и обима промета, односно према врстама делатности, у седам група, и то:

1) у прву групу: носачи, чистачи обуће, сакупљање лековитог биља, шумских плодова и слично, продаја печених, куваних и на други начин припремљених пољопривредних и других производа на улици и другим слободним просторима, у спортским, биоскопским и другим дворанама и просторијама и друге сродне делатности које се обављају без сталног пословног места, штоповање тканина, пресвлачење дугмади, поправка кишобрана, поправка ортопедских помагала, поправка налив пера и патент оловки, херихтери, дрвомоделари, дуборесци, поправка музичких инструмената, плисирање, оштрачи, бачвари, јорганџије, колари, поткивачи, вуновлачари, рукавичари, опанчари, четкари, папуџије, бомбонџије, домаћа радиност, стари занати и верски службеници;

2) у другу групу: фризери искључиво за мушкарце, часовничари, оптичари, фотокопирање, обућари, кројачи, прерађивачи секундарних сировина, бравари, фирмописци, печаторесци, узгајивачи цвећа, искоришћавање земљишта у непољопривредне сврхе, инкубаторска производња живине, повремено обављање послова пољопривредним машинама другим лицима, извођачи музичких и других програма који немају статус естрадних уметника;

3) у трећу групу: молери, тапетари, фризери за жене, фризери за жене и мушкарце, ТВ и електро-механичари, прецизни механичари, електричари, водоинсталатери, подучавање уметничким и спортским вештинама (музика, балет, сликање, певање, спорт и друго), графичка делатност, прање и пеглање рубља, хемијско чишћење и бојење, педикирско-маникирске и козметичарске услуге, фотографи са сталним пословним местом, видео клубови, воскари, трговинска делатност која се обавља изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама), астролози, агенције за посредовање код склапања брака, делатност риболова, делатност чишћења станова, стамбених зграда и пословних просторија, делатност пружања помоћи старим и изнемоглим лицима.

4) у четврту групу: златари, каменоресци, пластичари, металостругари, пекари, произвођачи тестенина, посластичари, грађевинска делатност и друге сличне делатности, услужно резање грађе, столари, стаклоресци, радње за забавне игре, модни кројачи, трговинска и угоститељска делатност која се обавља у киоску или приколици и сличном монтажном или покретном објекту;

5) у пету групу: лекари, стоматолози, апотекари, ветеринари, професори, преводиоци, тумачи, инжењери, архитекте, физиотерапеути, зубни техничари, адвокати и друге сличне професионалне делатности;

6) (брисана)

7) у седму групу: аутотакси, превоз путника комби возилом и минибусом, шлеп служба, превоз посмртних остатака, превоз путника аутобусом, превоз ствари и робе камионом и друге аутопревозничке делатности.

Делатности, односно занимања која нису разврстана у групе из става 1. овог члана, надлежни порески орган разврстава у одговарајућу групу, према њиховој сродности и обиму.

Члан 4.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама из члана 3. ове уредбе одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици у години која претходи години за коју се утврђује порез (у даљем тексту: просечна месечна зарада).

Када је просечна месечна зарада из става 1. овог члана остварена у граду, односно општини где је седиште радње предузетника мања или већа за више од 10% од просечне месечне зараде остварене у Републици, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређује се према просечној месечној заради оствареној у граду, односно општини.

У случају из става 2. овог члана, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода за предузетнике са седиштем радње на ужем подручју града Београда (општине Вождовац, Врачар, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Нови Београд, Земун и Чукарица) одређује се према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у тим општинама, а за предузетнике са седиштем радње на ширем подручју града Београда (општине Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Барајево, Гроцка и Сопот) према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у тим општинама.

Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, у циљу равномернијег пореског оптерећења предузетника који обављају исту делатност на територији суседних општина у оквиру истог округа, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода може се одредити и према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у општинама у оквиру истог округа.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода предузетника, која се одређује у складу са ст. 2. до 4. овог члана не може бити већа од двоструке просечне месечне зараде из става 1. овог члана.

Одредбе ст. 2. до 5. овог члана не примењују се на делатности из члана 3. став 1. тачка 7) ове уредбе.

Члан 5.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода, одређује се у односу на просечну месечну зараду из члана 4. ове уредбе, по групама делатности из члана 3. ове уредбе у следећим процентима:

1) прва група 25%

2) друга група 50%

3) трећа група 75%

4) четврта група 140%

5) пета група 120%

6) (брисана)

7) седма група:

а) аутотакси 35%

б) превоз путника комби возилом и минибусом 55%

в) шлеп служба 65%

г) превоз посмртних остатака 125%

д) превоз путника аутобусом 165%

ђ) превоз ствари и робе камионом:

– до 3 тоне носивости 55%

– од 3 до 7 тона носивости 70%

– од 7 до 12 тона носивости 80%

– од 12 до 15 тона носивости 90%

– од 15 до 18 тона носивости 100%

– од 18 до 21 тоне носивости 110%

– од 21 до 24 тоне носивости 120%

– од 24 тоне носивости 130%

Предузетницима којима је повећана полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода из става 1. овог члана, у првој години примене повећане полазне основице паушални приход се у односу на паушални приход за претходну годину може увећати највише до 10%.

III ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА

Члан 6.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређена у складу са чланом 5. ове уредбе, умањује се односно повећава применом елемената из члана 41. став 1. Закона, и то:

1) Место на коме се радња налази – од минус 20% до плус 50%, и то:

(1) градско, односно општинско подручје:

– екстра и прва зона – плус 50%

– без обзира на зоне (повољна локација, тржни центар, близина јавних установа – болница, школа, пијаца и сл.) – до плус 50%

– друга зона – до плус 30%

– трећа зона – до плус 10%

(2) сеоско подручје:

– центар села (близина цркве, школе, месне заједнице) – без умањења и увећања,

– ужа зона – до минус 10%

– шира зона – до минус 20%

Разврставање у зоне се врши у складу са одлуком локалне самоуправе о утврђивању зона за плаћање пореза на имовину.

У случају када одлуком локалне самоуправе нису одређене зоне, као и за сеоско подручје, разврставање врши надлежни порески орган;

(3) трговинска делатност изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама) – до минус 40%

2) (Брисана)

3) Број запослених радника – плус 10% по једном запосленом раднику, с тим да увећање не може бити мање од 10% просечне месечне зараде из члана 4. став 1. ове уредбе.

4) Тржишни услови у којима се делатност обавља – од минус 50% до плус 100%, и то:

– одсуство конкуренције, локалне прилике, стање тржишта (потражња) и др. – до плус 100%

– недовољна потражња и високе цене импута (репроматеријал и др.) – до минус 50%;

5) Површина локала, за поједине врсте делатности где је површина битна за њено обављање уз сагледавање месних прилика – од минус 10% до плус 50%;

6) Старост предузетника и његова радна способност – до минус 20%, и то:

– старији од 50 година (жене), односно од 55 година (мушкарци) – минус 5%

– старији од 60 година (жене), односно од 65 година (мушкарци) – минус 10%

– инвалиди треће категорије – минус 15%

– инвалиди друге категорије – минус 20%

– Инвалидност се доказује решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;

7) Остале околности које утичу на остваривање добити – од минус 50% до плус 300%, и то:

– пословна репутација предузетника – до плус 300%

– временски период обављања делатности – од минус 50% до плус 100%

– ванредне околности које су од негативног утицаја на промет (велике елементарне непогоде и сл.) – до минус 50%

– дужа болест предузетника која утиче на ефекте пословања – до минус 10%

– дуже одсуство предузетника због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, које утиче на ефекте пословања – до минус 15%;

8) Висина прихода обвезника који под истим или сличним условима обављају исту или сличну делатност.

Код примене и вредновања елемената из става 1. тач. 1) до 7) овог члана, надлежни порески орган води рачуна да утврђена висина паушалног прихода одговара висини прихода обвезника који под истим или сличним условима обавља исту или сличну делатност.

Надлежни порески орган, код утврђивања паушалног прихода узима у обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на други начин.

Члан 6а.

Изузетно, паушални приход за 2002. годину за делатност из члана 3. став 1. тач. од 1) до 6) ове уредбе, утврдиће се у висини паушалног прихода за 2001. годину, увећаног за раст цена на мало остварен у Републици у 2001. години, према податку републичког органа надлежног за послове статистике.

За делатности из члана 3. став 1. тачка 7) ове уредбе, пореске обавезе утврдиће се, и то:

1) за аутотакси делатности, за период јун – децембар 2002. године у висини која заједно са доприносима за социјално осигурање износи 3.600 динара месечно, а за 2003. годину у висини која заједно са доприносима за социјално осигурање износи 4.500 динара месечно;

2) за остале аутопревозничке делатности – у висини обавеза за 2001. годину заједно са доприносима за социјално осигурање, а за 2003. годину у висини обавеза за 2002. годину увећаних за 25% заједно са доприносима за социјално осигурање.

Члан 6б.

Изузетно, за делатности из члана 3. став 1. тачка 7) ове уредбе, пореске обавезе за 2004. годину заједно са доприносима за социјално осигурање утврдиће се у висини обавеза за 2003. годину, увећаних за раст цена на мало остварен у Републици у 2003. години, према податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Од износа укупно утврђене обавезе за 2004. годину из става 1. овог члана, појединачне обавезе намирују се по следећем редоследу: допринос за пензијско и инвалидско осигурање; допринос за здравствено осигурање; допринос за осигурање за случај незапослености; порези.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС“, број 47/98).

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Уредба о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: „Сл. гласник РС“, бр. 91/2002

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2003. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: „Сл. гласник РС“, бр. 23/2003

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: „Сл. гласник РС“, бр. 25/2013

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: „Сл. гласник РС“, бр. 119/2013

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 1. јануара 2014. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: „Сл. гласник РС“, бр. 135/2014

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: