Туристички аранжмани у иностранству убудуће ће се плаћати по званичном средњем курсу динара

Новим Законом о трговини прописано је да се приликом истицања цене и наплаћивања туристичких аранжмана у иностранству убудуће примењује званични средњи курс динара.

До сада су многе туристичке агенције наплаћивале туристичке аранжмане по продајним курсевима банака за девизе или ефективни страни новац.

У наставку преносимо у целости обавештење Народне банке Србије:

„Приликом истицања цене и наплаћивања туристичких аранжмана у иностранству убудуће ће се примењивати званични средњи курс динара. То је прописано новим Законом о трговини, који је усвојила Народна скупштина Републике Србије. Овакво решење прихваћено је током израде предлога закона, а на предлог Народне банке Србије.

На овај начин решено је дугогодишње питање наплате туристичких аранжмана по продајним курсевима банака за девизе или ефективни страни новац. Решењем из новог Закона о трговини цене туристичких аранжмана постају у потпуности упоредиве и предвидљиве јер неће зависити од дневних продајних курсева које утврђују банке.

Овим решењем, корисници услуга туристичких агенција имаће могућност да са великом извесношћу планирају износ издатка у породичном буџету за плаћање туристичких аранжмана који се реализују у иностранству, будући да ће им цена таквог аранжмана бити исказана и наплаћена применом званичног средњег курса динара, који је захваљујући напорима и активностима Народне банке Србије, већ неколико година уназад на стабилном нивоу и без већих осцилација.

Поред тога, туристичке агенције, које су до сада корисницима њихових услуга туристичке аранжмане прерачунавале и наплаћивале применом продајног курса банке код које имају отворен рачун, иако су у пракси девизе куповале по повољнијим курсевима, неће бити више у могућности да остварују додатну зараду по основу курсних разлика, а на терет клијената.

Указујемо да су, према досадашњим прописима, али и према новом закону, трговци дужни да цене по правилу исказују у динарима, док само изузетно могу да цену истакну у страној валути, као што је то случај у трговини услугама у туризму које су у непосредној вези са иностранством. Међутим, у том случају, према новом закону трговац мора да при истицању и наплаћивању цене назначи и као обрачунски курс примењује искључиво званични средњи курс динара.

Нови Закон о трговини објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 52/2019 и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања – 30. јула 2019. године.“

Поделите: