Расписан јавни позив за доделу нових субвенција за подршку раду хотелске индустрије

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Средстава се додељују у износу 350 ЕУР по индивидуалном лежају и 150 ЕУР по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на на дан када је државна помоћ додељена.

Захтеви за коришћење бесповратних средстава подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Рок за подношење захтева је 12. март 2021. године.

Потребну документацију можете преузети са интернет стране Министарства:

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти у приватном сектору – сви привредни субјекти који нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средставa („Службени гласник РС“, број 160/20), (у даљем тексту: Привредни субјекти), и то:

  • резидентна правна лица у смислу закона који се уређује опорезивање добити правних лица;
  • резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана;
  • представништва страних правних лица.

Да би привредни субјекат остварио право на бесповратна средства, потребно је да испуни следеће услове:

  • Привредни субјекат је носилац решења о категоризацији, подносилац захтева за обнову решења о категоризацији закључно са даном објављивања јавног позива или подносилац захтева за категоризацију угоститељског објекта који се први пут категорише закључно са 10.02.2021. године, за хотел који се налази на подручју јединица локалне самоуправе са списка који је саставни део Програмa распореда и коришћења субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм), (прилог 1);
  • Над привредним субјектом није покренут стечајни поступак;
  • Над привредним субјектом се не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);
  • Над привредним субјектом се не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

Средстава се додељују у износу 350 ЕУР по индивидуалном лежају и 150 ЕУР по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на на дан када је државна помоћ додељена.

Максималан износ средстава који се може одобрити подносиоцу захтева не може бити већи од износа који се добија обрачуном индивидуалних лежајева и смештајних јединица из документације на основу које се доноси решење о категоризацији хотела од стране Министарства и наведених појединачних износа субвенција по индивидуалном лежају и смештајној јединици, под условом да укупно додељени номинални износ субвенције по кориснику не прелази 800.000 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се  корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управе за трезoр.

Привредни субјекат губи право на коришћење субвенције уколико смањи број запослених за више од 10%, у периоду од дана ступања на снагу Програма закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи. Проверу овог услова за доделу  вршиће Министарство финансија, о чему ће, у случају неиспуњења, обавестити Министарство, које ће, даље, захтевати повраћај одобрених бесповратних средстава од привредног субјекта. Привредни субјекат, у том случају, је дужан да изврши повраћај субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када су му уплаћена средства, најкасније у року од 30 дана од дана престанка права на коришћење субвенција.

Повраћај субвенција из претходног става, привредни субјекат ће извршити на рачун извршења буџета РС.

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентацији Министарства www.mtt.gov.rs.

Захтеви за коришћење бесповратних средстава подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

Рок за подношење захтева је 12. март 2021. године.

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефонe: 011/3139672, 011/3139691 и 011/3139668.“

Јавни позив за доделу субвенција за хотеле

Обавештење за подносиоце захтева за доделу субвенција за хотеле

Образац захтева

Списак ЈЛС

Поделите: