Produžen rok za ažuriranje podataka o zanimanju i vrsti i nivou kvalifikacija u CROSO

Dopuna 31.7.2020.
Od 24. avgusta 2020. godine će se primenjivati novi šifarnici:
1. Šifarnik zanimanja
2. Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija
3. Šifarnik država i teritorija
4. Šifarnik opština u Republici Srbiji
5. Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji

Skupština Srbije usvojila je 23.12.2019. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Očekuje se njegovo objavljivanje u „Službenom glasniku RS“.

Najvažnija novina za privredne subjekte je produženje roka za ažuriranje podataka o zanimanju i vrsti i nivou kvalifikacija u CROSO. Novi rok za ažuriranje je 31.12.2020. godine (umesto 31.12.2019. godine).

Ova izmena je izvršena članom 6. izmena i dopuna zakona:

U članu 47. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Više o ovoj temi čitajte u sledećim tekstovima:

Primena jedinstvenog kodeksa šifara u evidencijama u oblasti rada

Obaveza ažuriranja podataka o zanimanju i stepenu stručne spreme prema radnom mestu u CROSO

Podelite: