Проблеми који су настали на СЕФ од како се подаци о називима и адресама на PDF верзији електронске фактуре повлаче из XML фајла и право на одбитак претходног пореза

Од како су 8. маја 2023. године нове исправке СЕФ верзија 3.3 постале доступне на продукционој верзији, настали су велики проблеми у вези са називима и адресама пошиљалаца и прималаца ефактура.

Проблеме је изазвала измена наведена под тачком 13. податачка 4) нових исправки СЕФ верзија 3.3:

„4) Изједначавање изгледа PDF и XML везано за податке пошиљаоца и примаоца – PDF користи податке о примаоцу и пошиљаоцу искључиво из XML датотеке.“

Наиме, до 8. маја 2023. године испис електронске фактуре у PDF формату на СЕФ није приказивао податке о пошиљаоцу и примаоцу из XML фајла, већ је на основу ПИБ-а приказивао податке из базе СЕФ (формиране из базе АПР и других извора).

То је било итекако задовољавајуће решење за кориснике СЕФ јер нису имали потребе да брину о ажурности података о називима и адресама својих купаца.

Нажалост такво решење није било исправно, јер је врло често испис електронске фактуре у PDF формату приказивао другачије податке од оних који су се налазили у „стварној“ електронској фактури (XML формат).

Због тога је извршена наведена исправка и од 8. маја 2023. године су изједначени XML и PDF везано за податке пошиљаоца и примаоца. Сада PDF користи податке из XML фајла.

С обзиром да се код корисника СЕФ који користе свој софтвер XML фајл креира на основу података из тог софтвера, од 8. маја су настали велики проблеми јер многи корисници СЕФ нису имали ажурну базу клијената, делимично вероватно и из разлога што нису били припремљени за овако значајну измену после чак четири месеца од почетка обавезне примене електронских фактура.

Осим проблема које је ова измена у СЕФ изазвала код корисника у организационом смислу, најважније питање које се поставило је како евентуалне грешке у називима и адресама утичу на остваривање права на одбитак претходног пореза.

С тим у вези, дајемо преглед важних информација и делове одговарајућих мишљења Министарства финансија:

1. Податак о називу може бити пословно име, скраћено пословно име или само назив.

Мишљење Министарства финансија број 011-00-185/2022-04 од 5.7.2022. године:

„У складу са наведеним, рачун обвезника ПДВ – привредног друштва који, поред осталих прописаних података, садржи пословно име, скраћено пословно име или само назив тог привредног друштва, односно привредног друштва којем је рачун издат, сматра се рачуном на основу којег обвезник ПДВ – прималац може остварити право на одбитак претходног пореза, ако су испуњени остали услови наведени у Закону.“

2. Словна грешка не представља основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза.

Мишљење Министарства финансија број 413-00-453/2010-04 од 10.2.2010. године:

„Министарство финансија напомиње да у случају када је претходни учесник у промету – испоручилац добара или услуга за извршени промет издао рачун који у делу који се односи на податак о називу обвезника ПДВ – издаваоца рачуна садржи словну грешку (у конкретном случају, уместо слова „Р“ одштампано је слово „Т“), Министарство финансија је мишљења да се ради о недостатку који не представља основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза.“

3. Навођење податка о општини без навођења податка о месту није основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза.

Мишљење Министарства финансија број 413-00-02246/2009-04 од 12.1.2010. године:

„Међутим, када је у акту којим је извршена регистрација привредног субјекта – обвезника ПДВ, у делу који се односи на пословно седиште, наведено место и општина, а у рачуну који издаје овај обвезник ПДВ за извршени промет као податак о адреси издаваоца рачуна наведен податак о општини без навођења податка о месту, реч је о недостатку који не представља основ за оспоравање права па одбитак претходног пореза обвезника ПДВ – примаоца рачуна.“

4. Околност да је део скраћеног пословног имена наведен у једној, а део у другој линији не представља основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза.

Мишљење Министарства финансија број 413-00-00079/2016-04 од 25.3.2016. године:

„С тим у вези, ако је у рачуну обвезника ПДВ – претходног учесника у промету део његовог скраћеног пословног имена наведен у једној, а део у другој линији, мишљења смо да та околност не представља основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ – примаоца рачуна.“

5. Обвезник ПДВ има право да одбије претходни порез када рачун садржи податак о адреси његовог огранка.

Мишљење Министарства финансија број 413-00-33/2018-04 од 5.3.2018. године:

„С тим у вези, у случају када рачун претходног учесника у промету садржи податак о адреси огранка обвезника ПДВ са седиштем у Републици Србији – примаоца рачуна, обвезник ПДВ има право да, ПДВ обрачунат и исказан у тако издатом рачуну, одбије као претходни порез, с обзиром да је огранак привредног друштва (обвезника ПДВ) његов издвојени организациони део преко кога тај обвезник ПДВ обавља делатност у складу са законом, а не посебан привредни субјект, при чему напомињемо да за остваривање права на одбитак претходног пореза морају да буду испуњени остали Законом прописани услови.“

6. Рачун који садржи првобитну адресу издаваоца или примаоца није разлог за оспоравање права на одбитак претходног пореза.

Мишљење Министарства финансија број 413-00-1811/2009-04 од 22.10.2009. године:

„Међутим, издавање рачуна који садржи првобитну адресу издаваоца рачуна, односно примање рачуна од претходног учесника у промету у којем је наведена првобитна адреса као адреса примаоца рачуна, не представља основ за оспоравање права на одбитак претходног пореза примаоца рачуна.“

Поделите: