Problemi koji su nastali na SEF od kako se podaci o nazivima i adresama na PDF verziji elektronske fakture povlače iz XML fajla i pravo na odbitak prethodnog poreza

Od kako su 8. maja 2023. godine nove ispravke SEF verzija 3.3 postale dostupne na produkcionoj verziji, nastali su veliki problemi u vezi sa nazivima i adresama pošiljalaca i primalaca efaktura.

Probleme je izazvala izmena navedena pod tačkom 13. podatačka 4) novih ispravki SEF verzija 3.3:

„4) Izjednačavanje izgleda PDF i XML vezano za podatke pošiljaoca i primaoca – PDF koristi podatke o primaocu i pošiljaocu isključivo iz XML datoteke.“

Naime, do 8. maja 2023. godine ispis elektronske fakture u PDF formatu na SEF nije prikazivao podatke o pošiljaocu i primaocu iz XML fajla, već je na osnovu PIB-a prikazivao podatke iz baze SEF (formirane iz baze APR i drugih izvora).

To je bilo itekako zadovoljavajuće rešenje za korisnike SEF jer nisu imali potrebe da brinu o ažurnosti podataka o nazivima i adresama svojih kupaca.

Nažalost takvo rešenje nije bilo ispravno, jer je vrlo često ispis elektronske fakture u PDF formatu prikazivao drugačije podatke od onih koji su se nalazili u „stvarnoj“ elektronskoj fakturi (XML format).

Zbog toga je izvršena navedena ispravka i od 8. maja 2023. godine su izjednačeni XML i PDF vezano za podatke pošiljaoca i primaoca. Sada PDF koristi podatke iz XML fajla.

S obzirom da se kod korisnika SEF koji koriste svoj softver XML fajl kreira na osnovu podataka iz tog softvera, od 8. maja su nastali veliki problemi jer mnogi korisnici SEF nisu imali ažurnu bazu klijenata, delimično verovatno i iz razloga što nisu bili pripremljeni za ovako značajnu izmenu posle čak četiri meseca od početka obavezne primene elektronskih faktura.

Osim problema koje je ova izmena u SEF izazvala kod korisnika u organizacionom smislu, najvažnije pitanje koje se postavilo je kako eventualne greške u nazivima i adresama utiču na ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

S tim u vezi, dajemo pregled važnih informacija i delove odgovarajućih mišljenja Ministarstva finansija:

1. Podatak o nazivu može biti poslovno ime, skraćeno poslovno ime ili samo naziv.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 011-00-185/2022-04 od 5.7.2022. godine:

„U skladu sa navedenim, račun obveznika PDV – privrednog društva koji, pored ostalih propisanih podataka, sadrži poslovno ime, skraćeno poslovno ime ili samo naziv tog privrednog društva, odnosno privrednog društva kojem je račun izdat, smatra se računom na osnovu kojeg obveznik PDV – primalac može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza, ako su ispunjeni ostali uslovi navedeni u Zakonu.“

2. Slovna greška ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 413-00-453/2010-04 od 10.2.2010. godine:

„Ministarstvo finansija napominje da u slučaju kada je prethodni učesnik u prometu – isporučilac dobara ili usluga za izvršeni promet izdao račun koji u delu koji se odnosi na podatak o nazivu obveznika PDV – izdavaoca računa sadrži slovnu grešku (u konkretnom slučaju, umesto slova „R“ odštampano je slovo „T“), Ministarstvo finansija je mišljenja da se radi o nedostatku koji ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.“

3. Navođenje podatka o opštini bez navođenja podatka o mestu nije osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 413-00-02246/2009-04 od 12.1.2010. godine:

„Međutim, kada je u aktu kojim je izvršena registracija privrednog subjekta – obveznika PDV, u delu koji se odnosi na poslovno sedište, navedeno mesto i opština, a u računu koji izdaje ovaj obveznik PDV za izvršeni promet kao podatak o adresi izdavaoca računa naveden podatak o opštini bez navođenja podatka o mestu, reč je o nedostatku koji ne predstavlja osnov za osporavanje prava pa odbitak prethodnog poreza obveznika PDV – primaoca računa.“

4. Okolnost da je deo skraćenog poslovnog imena naveden u jednoj, a deo u drugoj liniji ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 413-00-00079/2016-04 od 25.3.2016. godine:

„S tim u vezi, ako je u računu obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu deo njegovog skraćenog poslovnog imena naveden u jednoj, a deo u drugoj liniji, mišljenja smo da ta okolnost ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV – primaoca računa.“

5. Obveznik PDV ima pravo da odbije prethodni porez kada račun sadrži podatak o adresi njegovog ogranka.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 413-00-33/2018-04 od 5.3.2018. godine:

„S tim u vezi, u slučaju kada račun prethodnog učesnika u prometu sadrži podatak o adresi ogranka obveznika PDV sa sedištem u Republici Srbiji – primaoca računa, obveznik PDV ima pravo da, PDV obračunat i iskazan u tako izdatom računu, odbije kao prethodni porez, s obzirom da je ogranak privrednog društva (obveznika PDV) njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga taj obveznik PDV obavlja delatnost u skladu sa zakonom, a ne poseban privredni subjekt, pri čemu napominjemo da za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza moraju da budu ispunjeni ostali Zakonom propisani uslovi.“

6. Račun koji sadrži prvobitnu adresu izdavaoca ili primaoca nije razlog za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 413-00-1811/2009-04 od 22.10.2009. godine:

„Međutim, izdavanje računa koji sadrži prvobitnu adresu izdavaoca računa, odnosno primanje računa od prethodnog učesnika u prometu u kojem je navedena prvobitna adresa kao adresa primaoca računa, ne predstavlja osnov za osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza primaoca računa.“

Podelite: