Право обвезника ПДВ да ПДВ плаћен при увозу комби возила, набављеног за потребе превоза радника од места седишта привредног субјекта до градилишта, одбије као претходни порез

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00178/2016-04 од 14.2.2018. год.)

Обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног пореза по основу издатака за превоз запослених, односно других радно ангажованих лица за долазак на посао, односно одлазак с посла. С тим у вези, обвезник ПДВ који набавља комби возило за превоз својих запослених од места седишта привредног субјекта до градилишта на којем раде запослени, нема право да ПДВ плаћен при увозу тог комби возила одбије као претходни порез.

Поред тога напомињемо, изузимање од права на одбитак претходног пореза односи се и на набавку мини буса за исту намену.

***

Сагласно одредби члана 27. Закона, претходни порез је износ ПДВ обрачунат у претходној фази промета добара и услуга, односно плаћен при увозу добара, а који обвезник може да одбије од ПДВ који дугује.

Према одредбама члана 28. став 1. Закона, право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари ако добра набављена у Републици или из увоза, укључујући и набавку опреме, као и објеката за вршење делатности и економски дељивих целина у оквиру тих објеката (у даљем тексту: објекти за вршење делатности), односно примљене услуге, користи или ће их користити за промет добара и услуга:

1)   који је опорезив ПДВ;

2)  за који у складу са чланом 24. овог закона постоји ослобођење од плаћања ПДВ;

3)  који је извршен у иностранству, ако би за тај промет постојало право на одбитак претходног пореза да је извршен у Републици.

Право на одбитак претходног пореза, у складу са одредбама члана 28. став 2. Закона, обвезник може да оствари ако поседује:

1)  рачун издат од стране другог обвезника у промету о износу претходног пореза, у складу са овим законом;

2)  документ о извршеном увозу добара у којем је исказан ПДВ и документ којим се потврђује да је исказани ПДВ плаћен приликом увоза.

Одредбама става 3. истог члана Закона прописано је да у пореском периоду у којем су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог члана обвезник може да одбије претходни порез од дугованог ПДВ, и то:

1)   обрачунати и исказани ПДВ за промет добара и услуга, који је или ће му бити извршен од стране другог обвезника у промету;

2)    ПДВ који је плаћен приликом увоза добара.

Одредбом члана 29. став 1. тачка 3) Закона прописано је да обвезник нема право на одбитак претходног пореза по основу издатака за превоз запослених, односно других радно ангажованих лица за долазак на посао, односно одлазак с посла, као и издатака за исхрану, укључујући и пиће, запослених, других радно ангажованих лица, осим издатака за исхрану, укључујући и пиће, тих лица у угоститељским објектима обвезника када обвезник по том основу наплаћује накнаду.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: