Правилник о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност
(важи до 31.12.2019.)

„Службени гласник РС“, број 107/2012 и 86/2015

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 12. став 3. тачка 4) подтачка (10) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 83/15 – у даљем тексту: Закон), сматра услугама пруженим електронским путем.

Члан 2.

Услугама пруженим електронским путем, у смислу члана 12. став 3. тачка 4) подтачка (10) Закона, сматрају се електронски пружене услуге, и то:

1) испорука веб страна, чување и одржавање веб страна;

2) испорука програма и њихово ажурирање, даљинско одржавање програма и рачунарске опреме;

3) испорука слика, текстова и информација и омогућавање приступа базама података, као и архивирања база података;

4) испорука аудио и видео записа, као и испорука игара;

5) испорука политичких, културних, уметничких, спортских, научних, образовних и забавних емисија и догађаја, у току или након снимања;

6) услуге из области учења на даљину.

Услугама пружених електронским путем, у смислу члана 12. став 3. тачка 4) подтачка (10) Закона, не сматра се испорука дневних новина и монографских и серијских публикација из члана 23. став 2. тач. 8) и 9) Закона.

Члан 3.

Ако пружалац и прималац услуга комуницирају путем електронске поште, та комуникација не сматра се прометом услуга пруженим електронским путем.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилника о измени и допуни Правилника о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност: „Сл. гласник РС“, бр. 86/2015

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу 15. октобра 2015. године.

Повезани текстови

Поделите: