Правилник о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење деланости и улагања у објекте
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 120/2012

 

Члан 1.

Овим правилником уређује се шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра опремом и објектима за вршење делатности и улагањима у објекте, начин спровођења исправке одбитка претходног пореза и начин утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и за улагања у објекте.

Члан 2.

Опремом за вршење делатности, у смислу Закона, сматра се добро појединачне вредности најмање 500.000 динара, без ПДВ, које има карактер опреме, чији је век употребе дужи од једне године, а које се користи или ће се користити за вршење делатности.

Објектима за вршење делатности, у смислу Закона, сматрају се објекти из члана 25. став 2. тачка 3) Закона, као и економски дељиве целине у оквиру тих објеката, а који се користе или ће се користити за вршење делатности.

Улагањем у објекте, у смислу Закона, сматрају се улагања у сопствене или туђе објекте који се користе за обављање делатности, а која подразумевају извођење, односно финансирање грађевинских, занатских и других радова у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације (замена крова, увођење, односно замена инсталација и др.), осим улагања која се односе на редовно одржавање објеката.

Улагањима која се односе на редовно одржавање објеката из става 3. овог члана сматрају се улагања која подразумевају извођење, односно финансирање радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера (поправка крова, кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и сл.).

Члан 3.

Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у којем је настала измена услова који су важили за остваривање права на одбитак претходног пореза при набавци или производњи опреме или објеката за вршење делатности, односно при улагању у објекте.

Износ исправљеног одбитка претходног пореза утврђује се по следећој формули:

Код утврђивања дужине периода из члана 32. став 2. Закона, у период испуњености услова за остваривање права на одбитак претходног пореза урачунава се и период у којем је преносилац имовине, односно дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) Закона испуњавао услове за остваривање овог права.

Члан 4.

Обвезник ПДВ стиче право на одбитак дела претходног пореза по основу набавке или производње опреме или објеката за вршење делатности, односно по основу улагања у објекте, у пореском периоду у којем су се стекли услови за остваривање овог права.

Износ дела претходног пореза који обвезник ПДВ накнадно може да оствари за опрему и објекте за вршење делатности, односно за улагања у објекте, утврђује се по следећој формули:

Код утврђивања дужине периода из члана 32а став 2. Закона, у период у којем услови за остваривање права на одбитак претходног пореза нису били испуњени урачунава се и период у којем преносилац имовине, односно дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) Закона није испуњавао услове за остваривање овог права.

Члан 5.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и о начину спровођења исправке одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности („Службени гласник РС“, број 67/05).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Повезани текстови

Поделите: