Pravilnik o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke
(važi do 30.07.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 99/2020

 

Predmet Pravilnika
Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaj potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke koju izdaje pružalac usluge kvalifikovane elektronske dostave.

Obavljanje usluge kvalifikovane elektronske dostave u skladu sa propisima standardima i preporukama
Član 2.

Pružalac usluge kvalifikovane elektronske dostave (u daljem tekstu: pružalac usluge) dužan je da pruža uslugu saglasno zahtevima sledećih standarda:

1) ETSI EN 319 401 – „General Policy requirements for Trust Service Providers”;

2) ETSI EN 319 521 – „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Electronic Registered Delivery Service Providers” (u daljem tekstu: EN 319 521);

3) ETSI EN 319 522 – „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Registered Delivery Services” (u daljem tekstu: EN 319 522), uključujući:

(1) Part 1: Framework and Architecture,

(2) Part 2: Semantic Contents,

(3) Part 3: Formats,

(4) Part 4: Bindings:

– 319 522-4-1: message delivery binding,

– 319 522-4-2: evidence and identification binding,

– 319 522-4-3: capability/requirements binding;

4) ETSI EN 119 524-1 – „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Testing Conformance and Interoperability of Electronic Registered Delivery Services; Part 1: Testing conformance”;

5) ETSI EN 119 524-2 – „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Testing Conformance and Interoperability of Electronic Registered Delivery Services; Part 2: Test suites for interoperability testing of Electronic Registered Delivery Service Providers”;

6) zahtevima iz drugih standarda na koji standardi iz tač. 1)–5) ovog stava direktno i indirektno upućuju, kao i saglasno drugim standardima, dokumentima i preporukama koje se odnose na pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja, utvrđenim ovim pravilnikom i drugim propisima donetim na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon).

Primena opštih odredbi za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja
Član 3.

Pružalac usluge kvalifikovane elektronske dostave dužan je da, u skladu sa propisima koji uređuju uslove za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja, primenjuje opšte odredbe za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja koji se odnose na:

1) obavljanje kvalifikovanih usluga od poverenja u skladu sa propisima standardima i preporukama;

2) ugovor o pružanju kvalifikovanih usluga od poverenja;

3) sadržaj akata pružaoca usluge;

4) opšte uslove za pružanje usluga;

5) politiku pružanja usluge i praktična pravila za pružanje usluge;

6) informacionu bezbednost;

7) ljudske resurse;

8) osiguranje od odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja;

9) korišćenje sigurnih uređaja i proizvoda;

10) čuvanje relevantnih informacija;

11) plan završetka rada pružaoca usluge.

Politika i praktična pravila pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave
Član 4.

Politika pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave definiše zahteve koje treba da ispunjava usluga kvalifikovane elektronske dostave, dok praktična pravila pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave definišu operativne procedure u cilju ispunjenja tih zahteva, tj. način na koji pružalac usluge ispunjava tehničke, organizacione i proceduralne zahteve poslovanja koji su određeni u politici pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave, saglasno Zakonu i propisima kojima se uređuju uslovi za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja.

Politika pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave se definiše nezavisno od specifičnog operativnog okruženja pružaoca usluge, dok praktična pravila pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave daju detaljan opis organizacione strukture, operativnih procedura, kao i fizičko i računarsko okruženje pružaoca usluge, saglasno Zakonu i propisima kojima se uređuju uslovi za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja.

Uslovi koje treba da ispunjavaju politika i praktična pravila
Član 5.

Politika pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave i praktična pravila pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave moraju biti usklađeni sa odredbama Zakona, odredbama propisa donetih na osnovu zakona, kao i zahtevima standarda koji su tim propisima propisani da se primenjuju.

Politika pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave i praktična pravila pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave treba da ispunjavaju zahteve iz standarda EN 319 521, uključujući zahteve iz drugih standarda na koje se iz tog standarda direktno i indirektno upućuje, a koji se odnose na politiku i praktična pravila pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave.

Uslovi za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave
Član 6.

Pružalac usluge dužan je da za pružanje usluge obezbedi sledeće uslove:

1) zaključi ugovor o pružanju usluge kvalifikovane elektronske dostave sa korisnikom;

2) izvrši proveru identiteta korisnika prilikom registracije;

3) proveri identitet korisnika, odnosno izvrši autentikaciju i autorizaciju prilikom pristupa usluzi kvalifikovane elektronske dostave, na osnovu šeme identifikacije srednjeg ili višeg nivoa pouzdanosti u skladu sa Zakonom;

4) vrši proveru identiteta pošiljaoca pre izvršene kvalifikovane elektronske dostave;

5) vrši proveru identiteta primaoca pre izvršene kvalifikovane elektronske dostave;

6) poseduje podatke da je sadržaj elektronske poruke primljen, prosleđen i preuzet;

7) obezbedi da elektronska poruka sadrži sve propisane elemente;

8) obezbedi da u toku vršenja kvalifikovane elektronske dostave nije bilo promene sadržaja podataka;

9) obavesti primaoca i pošiljaoca u slučaju izmene sadržaja podataka prilikom pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave;

10) obezbedi da vreme slanja, primanja, prosleđivanja i preuzimanja elektronske poruke bude potvrđeno kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom;

11) obezbedi elektronsko čuvanje podataka o izvršenju kvalifikovane elektronske dostave odnosno o pojedinačnim dostavama u skladu sa standardom ETSI TS 119 511 – „Policy&security requirements for trust service providers providing long-term preservation of digital signatures or unsigned data using signature techniques” i standardom ETSI TS 119 512 – „Protocols for trust service providers providing long-term preservation of digital signatures or unsigned data using signature techniques”;

12) obezbedi čuvanje relevantnih informacija;

13) poveže se na Centralni sistem za razmenu poruka kvalifikovane elektronske dostave;

14) obezbedi ažuran spisak korisnika usluge i servis putem koga drugi pružaoci usluge u okviru Centralnog sistema za razmenu poruka kvalifikovane elektronske dostave izvršavaju proveru adrese korisnika;

15) da u okviru svoje usluge omoguće prijem i slanje poruka i kada je pošiljalac ili primalac poruke korisnik drugog pružaoca usluge kvalifikovane elektronske dostave;

16) da omoguće obaveštavanje pošiljaoca o prosleđivanju i preuzimanju dostavljene elektronske poruke koja je izvršena na platformi drugog pružaoca usluge.

Provera identiteta i registracija korisnika
Član 7.

Registracija korisnika usluge kvalifikovane elektronske dostave vrši se na zahtev korisnika, tako što je pružalac usluge dužan da pri registraciji korisnika obezbedi:

1) da pre uspostavljanja ugovornog odnosa sa korisnikom, javno informiše korisnika na jasnom i razumljivom jeziku o relevantnim uslovima korišćenja usluge kvalifikovane elektronske dostave;

2) da se, ukoliko se korisnik identifikuje kao fizičko lice, utvrdi i proveri identitet korisnika na bazi isprave koja na osnovu zakona služi za utvrđivanje identiteta, i to:

(1) uz fizičko prisustvo, a na osnovu lične karte, putne isprave, strane putne isprave, putne isprave za strance ili lične karte za strance, ili

(2) putem javne isprave koja služi kao sredstvo identifikacije na daljinu u skladu sa zakonom;

3) da se, ukoliko se korisnik identifikuje kao pravno lice:

(1) u skladu sa tačkom 2) ovog stava utvrdi i proveri identitet ovlašćenog lica korisnika koje u ime korisnika podnosi zahtev za uslugu kvalifikovane elektronske dostave;

(2) proveri ovlašćenje na bazi akta korisnika kojim se ovlašćeno lice ovlašćuje da u ime korisnika zahteva uslugu kvalifikovane elektronske dostave;

(3) proveri podatke o korisniku kao pravnom licu na bazi uvida u podatke Agencije za privredne registre ili na bazi akta nadležnog organa o registraciji pravnog lica;

4) da se od korisnika pribave tačne i pouzdane informacije o fizičkoj adresi, ili drugim atributima, koji opisuju kako se korisnik može kontaktirati;

5) da se sa korisnikom zaključi ugovor.

Prilikom registracije korisnika pružalac usluge dužan je da ispuni i druge uslove predviđene propisom kojim se uređuju uslovi za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja.

Slanje elektronske poruke
Član 8.

Slanje elektronske poruke u okviru usluge kvalifikovane elektronske dostave vrši se tako što pošiljalac elektronsku poruku šalje pružaocu usluge sa kojim ima zaključen ugovor radi slanja primaocu.

Pružalac usluge je u obavezi da prilikom pružanja usluge kvalifikovane elektronske dostave obavesti pošiljaoca potvrdom o tome da je:

1) primio poruku pošiljaoca i prosledio poruku primaocu;

2) primalac preuzeo dostavljenu elektronsku poruku.

Ukoliko pošiljalac i primalac imaju zaključen ugovor sa istim pružaocem usluge, elektronska poruka se prosleđuje direktno primaocu.

Ukoliko pošiljalac i primalac nemaju zaključen ugovor sa istim pružaocem usluge, elektronska poruka se prosleđuje pružaocu usluge sa kojim primalac ima zaključen ugovor.

Sadržaj potvrde prijema elektronske poruke od strane pružaoca usluge
Član 9.

Potvrda o prijemu elektronske poruke iz člana 8. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika sadrži:

1) identifikacionu oznaku elektronske poruke koju je dodelio pružalac usluge;

2) podatke o pošiljaocu i primaocu, i to:

(1) za fizičko lice: ime i prezime,

(2) za pravno lice: naziv, matični broj, odnosno jedinstvenu identifikacionu oznaku u skladu sa pravnom regulativom države,

(3) adresu za elektronsku dostavu;

3) podatke koji povezuju potvrdu sa sadržajem elektronske poruke;

4) datum i vreme kada je pružalac usluge primio elektronsku poruku pošiljaoca;

5) datum i vreme kada je elektronska poruka prosleđena primaocu, odnosno njegovom pružaocu usluge.

Sadržaj potvrde dostave elektronske poruke primaocu
Član 10.

Pružalac usluge je dužan da u okviru softverskog rešenja za elektronsku dostavu obezbedi primaocu da potvrdi dostavu, odnosno prijem elektronske poruke, čime se elektronska poruka smatra dostavljenom.

Nakon dobijanja potvrde o prijemu elektronske poruke od strane primaoca, pružalac usluge je u obavezi da bez odlaganja o tome obavesti pošiljaoca.

Potvrda iz stava 2. ovog člana mora najmanje da sadrži:

1) identifikacionu oznaku elektronske poruke koju je dodelio pružalac usluge;

2) podatke o pošiljaocu i primaocu, i to:

(1) za fizičko lice: ime i prezime,

(2) za pravno lice: naziv, matični broj, odnosno jedinstvenu identifikacionu oznaku u skladu sa pravnom regulativom države,

(3) adresu za elektronsku dostavu;

3) podatke koji povezuju potvrdu sa sadržajem elektronske poruke;

4) datum i vreme kada je prosleđena elektronska poruka dostavljena, odnosno preuzeta od strane primaoca.

Upotreba naprednog elektronskog pečata
Član 11.

Potvrde iz čl. 9 i 10. ovog pravilnika pružalac usluge dostavlja automatski u elektronskom obliku potpisane naprednim elektronskim pečatom, a na zahtev ih može izdati u elektronskom ili papirnom obliku.

Napredni elektronski pečat iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava uslove definisane zakonom koji uređuje kvalifikovane usluge od poverenja.

Čuvanje relevantnih informacija
Član 12.

Pružalac usluge je dužan da potvrde iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika čuva i učini dostupnim korisniku.

Pored potvrda iz stava 1. ovog člana, pružalac usluge je dužan da čuva i:

1) podatke o utvrđivanju i potvrdi identiteta korisnika;

2) podatke o utvrđivanju identiteta pošiljaoca pre izvršene kvalifikovane elektronske dostave;

3) podatke o proveri i utvrđivanju identiteta primaoca pre izvršene kvalifikovane elektronske dostave;

4) podatke da je sadržaj elektronske poruke primljen i prosleđen;

5) podatke da je sadržaj dostavljene elektronske poruke preuzet;

6) dokaze da nije bilo promene sadržaja podataka u toku vršenja kvalifikovane elektronske dostave;

7) podatke o vremenu slanja, primanja, prosleđivanja i preuzimanja elektronske poruke, koji su potvrđeni kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

Pružalac usluge je dužan da obezbedi poverljivost, integritet i dostupnost podataka iz st. 1. i 2. ovog člana.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana se čuvaju trajno.

Ljudski resursi koje zapošljava pružalac usluge
Član 13.

Pružalac usluge obezbeđuje neophodne ljudske resurse, odnosno zaposlene koji moraju da poseduju ekspertsko znanje, iskustvo i neophodnu kvalifikaciju za uslugu koja se pruža, i to:

1) najmanje dva zaposlena sa stečenim obrazovanjem iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija na osnovnim akademskim ili osnovnim strukovnim studijama i radnim iskustvom od najmanje tri godine u oblasti održavanja i bezbednosti informacionih sistema i položen najmanje jedan od ispita: CompTIA Security+, ISC2 CISSP ili SANS GSEC, kao i da zaposleni redovno, a najmanje jednom godišnje pohađaju obuke i seminare u cilju obnavljanja znanja o novim bezbednosnim pretnjama i aktuelnim bezbednosnim procedurama;

2) najmanje dva zaposlena sa stečenim obrazovanjem iz oblasti informacionih sistema na osnovnim akademskim studijama i pet godina radnog iskustva u oblasti informacionih sistema i položen najmanje jedan od ispita: ISC2 CISSP ispit ili SANS GSEC, kao i da zaposleni redovno, a najmanje jednom godišnje pohađaju obuke i seminare u cilju obnavljanja znanja o novim bezbednosnim pretnjama i aktuelnim bezbednosnim procedurama.

Centralni sistem za razmenu poruka kvalifikovane elektronske dostave
Član 14.

Centralni sistem za razmenu poruka kvalifikovane elektronske dostave (u daljem tekstu: Centralni sistem) je sistem koji omogućava pružaocima usluge da vrše proveru adresa korisnika drugog pružaoca usluge, čime se omogućava prijem i slanje poruka i kada je pošiljalac ili primalac poruke korisnik drugog pružaoca usluge kvalifikovane elektronske dostave.

Pružaoci usluga su dužni da ministarstvu nadležnom za uspostavljanje i funkcionisanje Centralnog sistema dostave parametre za pristup servisu za proveru podataka o adresama svojih korisnika, koji na upit daje informaciju o postojanju konkretne adresu u spisku korisnika pružaoca usluge.

Pristup servisu mora da funkcioniše na principu autorizovanog upita za proveru podataka o adresi korisnika usluge.

Svaki pružalac usluge dužan je da drugom pružaocu usluge omogući pristup servisu za proveru podataka o adresi korisnika, na osnovu autorizovanog upita.

Završna odredba
Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Podelite: