Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента
(важи до 15.10.2021.)

„Службени гласник РС“, бр. 31/2021

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови и процедура за издавање, као и начин коришћења безбедносног елемента из члана 7. став 1. Закона о фискализацији („Службени гласник РС”, број 153/20 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Безбедносни елемент, у смислу члана 7. став 1. Закона, је хардверски или софтверски елемент који Пореска управа издаје обвезнику фискализације, ради:

1) потврде аутентичности обвезника фискализације;

2) дигиталног потписивања фискалних рачуна посредством електронског сертификата без обзира на постојање везе са интернетом;

3) очувања интегритета података о фискалним рачунима приликом слања у Систем за управљање фискализацијом на основу криптографије јавног кључа;

4) верификације фискалних рачуна.

Рачун који је издат без коришћења безбедносног елемента, не може се сматрати фискалним рачуном у смислу члана 5. став 1. Закона.

Безбедносни елемент је персонализован за обвезника фискализације, за конкретан пословни простор и пословну просторију и не може да се користи од стране неовлашћеног лица, у другом пословном простору и пословној просторији, односно у оквиру неодговарајућег електронског фискалног уређаја.

Члан 3.

Безбедносни елемент има бројаче који се после сваке трансакције увећавају, и то:

1) бројач по јединственом редном броју фискалног рачуна;

2) бројаче по јединственом редном броју фискалног рачуна по врсти рачуна и по типу трансакције;

3) бројач промета и пореза по пореским стопама;

4) бројач по укупној вредности евидентираног промета и укупном износу пореза.

Након сваке трансакције у безбедносном елементу се увећава:

1) укупан број рачуна који су потписани електронским сертификатом;

2) укупан број рачуна по врсти рачуна и по врсти трансакција, који су потписани електронским сертификатом;

3) укупна вредност промета и пореза по пореским стопама;

4) укупна вредност евидентираног промета и укупни износ пореза.

Члан 4.

Безбедносни елемент може бити у следећим облицима:

1) паметна картица;

2) паметна SD картица;

3) USB токен;

4) заштићени фајл у одговарајућем формату (нпр. pfx – personal exchange format).

Члан 5.

Електронски сертификат у оквиру безбедносног елемента служи да репродукује дигитални потпис обвезника фискализације приликом издавања сваког фискалног рачуна, као и да репродукује заштићену лозинку обвезника фискализације приликом повезивања са Системом за управљање фискализацијом Пореске управе.

Члан 6.

Безбедносни елемент се издаје обвезнику фискализације на основу захтева поднетог Пореској управи.

У захтев из става 1. овог члана уносе се следећи подаци:

1) техничка спецификација безбедносног елемента и начин преузимања безбедносног елемента;

2) број безбедносних елемената.

Пореска управа, након извршене провере достављених података, решењем одлучује о захтеву у року од једног дана од дана подношења захтева и доставља решење подносиоцу захтева, а у року од седам дана се подносиоцу захтева издају безбедносни елемент, односно безбедносни елементи.

Захтев из става 2. овог члана подноси се у електронском облику преко портала Пореске управе, а решење из става 3. овог члана доставља се у електронском облику обвезнику фискализације.

Пореска управа води евиденцију безбедносних елемената издатих на основу захтева из става 2. овог члана.

Члан 7.

Безбедносни елемент се издаје обвезнику фискализације са временски ограниченим електронским сертификатом, и то са роком трајања од најмање годину дана, а највише четири године, од дана доношења решења из члана 6. став 3. овог правилника.

По истеку рока трајања електронског сертификата, безбедносни елемент се више не може користити, али обвезник фискализације може поднети нов захтев из члана 6. став 1. овог правилника за издавање новог безбедносног елемента, у року од 30 дана пре истека рока важења важећег безбедносног елемента.

Члан 8.

У случају крађе, односно оштећења или уништења безбедносног елемента услед више силе (поплава, пожар, земљотрес и сл.), односно услед других околности, обвезник фискализације је дужан да у року од три дана од настанка тих околности обвести Пореску управу ради деактивације, електронски, путем портала Пореске управе.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јула 2021. године.

Поделите: