Pravilnik o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika

„Službeni glasnik RS“, broj 67/2018

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliža sadržina i izgled potvrde o radnom angažovanju sezonskih radnika.

Član 2.

Potvrda o radnom angažovanju sezonskog radnika (Obrazac) obavezno sadrži podatke utvrđene u članu 5. st. 1. i 4. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, kao i izmene ugovorenih uslova rada, a može da sadrži i druge podatke o ugovorenim uslovima rada u skladu sa zakonom.

Svaka potvrda o radnom angažovanju sezonskog radnika popunjava se najmanje u dva primerka od kojih se jedan primerak predaje sezonskom radniku, a drugi zadržava poslodavac.

Obrazac je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 7. januara 2019. godine.

 

potvrda o radnom angazovanju sezonskog radnika 1potvrda o radnom angazovanju sezonskog radnika 2

Podelite: