Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
(важи до 03.11.2017.)

Службени гласник РС“, број 60/2009, 101/2010, 48/2017 и 80/2017

Пречишћен текст прописа

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада.

Члан 2.

Захтев за издавање дозволе за увоз и извоз отпада подноси извозник или увозник отпада министарству надлежном за послове животне средине (у даљем тексту: Министарство), са општом и посебном документацијом.

Захтев за издавање дозволе за транзит отпада подноси извозник или посредник.

Министарство може за поједине врсте отпада захтевати и другу документацију о испуњавању услова за издавање дозволе.

II ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 3.

Општа документација, у смислу овог правилника, обухвата документацију која се подноси уз захтев за издавање дозволе за прекогранично кретање отпада, и то:

1) за увоз, извоз и транзит опасног отпада – Обавештење о прекограничном кретању отпада, Документ о прекограничном кретању отпада и Извештај о испитивању отпада, у складу са посебним прописом;

2) за увоз и извоз неопасног отпада – Документ који прати прекогранично кретање неопасног отпада и Извештај о испитивању отпада, у складу са посебним прописом.

Обавештење о прекограничном кретању отпада садржи податке о прекограничном кретању отпада на прописаном обрасцу, на енглеском и српском језику.

Министарство издаје Документ о прекограничном кретању отпада на прописаном обрасцу, на енглеском и српском језику.

Попуњен образац Обавештења о прекограничном кретању отпада извозник подноси Министарству у оригиналу и овереном броју копија према броју земаља укључених у руту кретања отпада.

Попуњен образац Документа о прекограничном кретању отпада извозник подноси Министарству у оригиналу и овереном броју копија према броју земаља укључених у руту кретања отпада.

Обавештење о прекограничном кретању отпада, Документ о прекограничном кретању отпада и Документ који прати прекогранично кретање неопасног отпада прате сваку пошиљку отпада.

Извештај о испитивању отпада за прекогранично кретање издаје овлашћена стручна организација за испитивање отпада, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Члан 4.

Документација која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада мора бити у оригиналу или у овереном препису, са преводом на језик који је прихватљив за надлежни орган од којег се тражи дозвола, од стране овлашћеног судског тумача (српски, односно енглески језик).

III ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 5.

Посебна документација, у смислу овог правилника, обухвата податке утврђене у прописаним листама опасног отпада и неопасног отпада.

Документација из става 1. овог члана укључује и податке о расположивим и потребним количинама отпада као секундарне сировине, податке о постројењима за третман отпада, као и друге податке које води Агенција.

Податке из става 2. овог члана Агенција доставља Министарству на његов захтев.

Министарство, на основу прикупљених и поднетих података и документације за извоз отпада утврђује да ли има техничких погодности, неопходних могућности и капацитета за поновно искоришћење отпада у Републици Србији на еколошки исправан и ефикасан начин.

1. Увоз неопасног отпада
Члан 6.

Уз захтев за издавање дозволе за увоз неопасног отпада ради третмана прилаже се документација, и то:

1) уговор између увозника и извозника отпада, са роком важности до завршетка испоруке отпада и са регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у државу извоза ако испоручени отпад није третиран како је намеравано;

2) уговор између увозника отпада и прерађивача, уколико увозник није истовремено и прерађивач отпада;

3) доказе да су увозник, извозник и превозник отпада регистровани за обављање делатности;

4) изјаву извозника отпада о врсти, количини, саставу, месту и технолошком процесу из кога настаје отпад, као и о разлозима за његов извоз;

5) изјаву прерађивача отпада о капацитетима постројења за прераду увезеног отпада и врсти отпада који ће настати прерадом увезеног отпада, као и о начину његовог збрињавања;

6) сагласност на процену утицаја на животну средину или одлуку надлежног органа о ослобађању обавезе израде процене утицаја на животну средине и/или дозволу за рад постројења у којем ће се вршити третман увезеног отпада, у складу са законом;

7) записник о инспекцијском надзору у вези са спровођењем мера заштите животне средине и у вези са испуњеношћу услова заштите животне средине за рад постројења за прераду увезеног отпада;

8) податке о тарифном броју царинске тарифе, начину превоза и испоруке отпада (одједном или у више пошиљки);

9) податке о граничним прелазима на којима ће се извршити увоз, и рути кретања отпада од граничног прелаза до царинарнице и даље до прерађивача;

10) доказ о уплаћеној административној такси.

2. Извоз неопасног отпада
Члан 7.

Уз захтев за издавање дозволе за извоз неопасног отпада прилаже се документација, и то:

1) уговор између извозника и увозника отпада, са роком важности до завршетка испоруке отпада и са регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у државу извоза ако испоручени отпад није третиран или одложен како је намеравано;

2) потврда увозника, односно одобрење државе увоза да ће се са отпадом намењеним за поновно искоришћење или одлагање поступати на еколошки прихватљив начин;

тач. 2а)-2г) (брисане)

3) одобрења држава транзита кроз које отпад пролази на путу до крајњег одредишта;

4) изјаву извозника отпада о врсти, количини, саставу и технолошком процесу из кога настаје отпад, као и о разлозима извоза;

5) доказ да су извозник и превозник отпада регистровани за обављање делатности;

5а) записник о инспекцијском надзору у вези са испуњеношћу услова за извоз отпада;

6) податке о тарифном броју царинске тарифе, начину превоза и испоруке отпада (одједном или у више пошиљки);

7) податке о граничним прелазима за извоз, очекиваном термину доласка отпада на гранични прелаз и рути кретања отпада од граничног прелаза до царинарнице и даље до прерађивача;

8) доказ о уплаћеној административној такси.

Изузетно, одобрење држава транзита из става 1. тачка 3) овог члана не прилаже се ако се држава транзита није писмено изјаснила у року од 60 дана од дана пријема обавештења о намераваном прекограничном кретању отпада, као и у случају транзита отпада одређених врста неопасног отпада (Г листа) преко територије државе чланице Европске уније.

У случају из става 3. овог члана прилаже се копија захтева поднетог држави транзита.

3. Увоз, извоз и транзит опасног отпада
Члан 8.

Уз захтев за издавање дозволе за увоз опасног отпада прилаже се документација за увоз неопасног отпада из члана 6. овог правилника, осим података из члана 6. тачка 9) овог правилника.

Поред документације из става 1. овог члана, подносилац захтева прилаже и податке о граничном прелазу на коме ће се извршити увоз, очекиваном термину доласка отпада на гранични прелаз и рути кретања отпада од граничног прелаза до царинарнице и даље до прерађивача.

Уз захтев за издавање дозволе за извоз и транзит опасног отпада прилаже се документација за извоз неопасног отпада из члана 7. став 1. овог правилника.

Члан 9.

Поред документације из члана 8. овог правилника, уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит опасног отпада прилаже се документација, и то:

1) доказ о обавезном осигурању опасне отпадне материје у домаћем и међународном превозу за случај штете причињене трећим лицима, којим је обухваћена и штета загађења животне средине;

2) одговарајућа полиса осигурања или јемство банке на износ који је потребан за покриће трошкова прераде опасног отпада без опасности по животну средину;

3) полиса осигурања превозника отпада или јемство банке на износ који је потребан за покриће трошкова санације животне средине као последице оштећења амбалаже отпада при превозу, чији је корисник Министарство.

Документација из става 1. тачка 2) овог члана прилаже се у случају када отпад који је стигао на одредиште из било којих разлога није могуће обрадити без опасности по животну средину, те га је потребно превести у неко друго постројење у одговарајућим условима или вратити натраг извознику, односно произвођачу.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о документацији која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Службени лист СРЈ“, број 69/99).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада: „Сл. гласник РС“, бр. 48/2017

Члан 5.

До успостављања електронског попуњавања Обавештења о прекограничном кретању отпада, Документа о прекограничном кретању отпада и Документа који прати прекогранично кретање неопасног отпада у Националном регистру извора загађивања животне средине, извозник опасног отпада, односно неопасног отпада, доставља Министарству попуњене, потписане и оверене документе.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а одредбе члана 1. ст. 2. и 3. и члана 2. овог правилника примењују се од 1. септембра 2017. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада: „Сл. гласник РС“, бр. 80/2017

Члан 6.

Одредбе члана 5. ст. 2. и 3. Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Службени гласник РС“, бр. 60/09, 101/10 и 48/17) примењују се од 1. јануара 2020. године.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Поделите: