Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде

„Службени гласник РС“, број 90/2014 и 44/2018-др. закон

 Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником се прописује садржај обрачуна зараде, односно накнаде зараде.

Члан 2.

Обрачун зараде, односно накнаде зараде садржи:

1) податке о послодавцу, и то:

(1) за правно лице: назив, седиште (адреса), ПИБ и матични број, број рачуна и назив банке код које се рачун води,

(2) за предузетника: пословно име, седиште (адреса), ПИБ, матични број, број рачуна и назив банке код које се рачун води,

(3) за физичко лице: име и презиме, адресу, ЈМБГ, број рачуна и назив банке код које се рачун води;

2) податке о запосленом: име и презиме, адресу, ЈМБГ, назив банке и број рачуна на који се исплаћује зарада односно накнада зараде;

3) податке о периоду на који се односи обрачун: месец, односно период на који се односи обрачун зараде, односно накнаде зараде (део или коначни обрачун, односно накнаде зараде);

4) податке потребне за обрачун зараде, односно накнаде зараде, као и доприноса за обавезно социјално осигурање и пореза у складу са законом, као и износ зараде односно накнаде;

5) датум одређен за исплату зараде, односно накнаде зараде (датум доспелости).

Члан 3.

Подаци из члана 2. став 1. тачка 4) овог правилника садрже:

1) остварене часове рада, односно друге податке од којих зависи износ зараде, и то:

(1) часове редовног рада према распореду радног времена,

(2) часове рада на дан празника који је нерадни дан,

(3) часове рада ноћу,

(4) часове прековременог рада,

(5) часове рада у смени;

(6) друге часове рада остварене у складу са чланом 108. став 4. Закона о раду;

2) часове приправности;

3) часове за које запослени остварује право на накнаду зараде – с посебно исказаним часовима:

(1) годишњег одмора,

(2) привремене спречености за рад до 30 дана,

(3) привремене спречености за рад у случају повреде на раду или професионалне болести,

(4) празника који је нерадни дан,

(5) плаћеног одсуства,

(6) војне вежбе,

(7) одазивања на позив државног органа,

(8) породиљског одсуства и одсуство са рада ради неге детета,

(9) часове одсуства са рада до којих је дошло без кривице запосленог или услед других околности за које запослени није одговоран,

(10) за време прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца због необезбеђивања безбедности и заштите живота и здравља на раду, која је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених и других лица,

(11) у којима запослени не ради због других оправданих разлога одређених законом, другим прописом или колективним уговором,

(12) удаљења са рада због непоштовања радне дисциплине, односно повреде радне обавезе и др.,

(13) одсуства са рада услед привремене спречености за рад преко 30 дана, осим у случају привремене спречености за рад у случају повреде на раду или професионалне болести;

4) часове за које запослени не прима накнаду – с посебно исказаним часовима:

(1) неплаћеног одсуства;

(2) неоправданих изостанака;

5) износ зараде за обављени рад и време проведено на раду, и то:

(1) износ основне зараде на основу остварених часова рада из тачке 1) овог члана,

(2) износ увећане зараде, на основу остварених часова рада из тач. 1) и 2) овог члана,

(3) износ зараде за радни учинак;

6) износ зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.);

7) износ накнаде трошкова који имају карактер зараде (топли оброк, регрес и др.);

8) износ осталих примања из радног односа која имају карактер зараде, односно накнаде зараде;

9) износ накнаде зараде на основу часова из тачке 3) овог члана, са посебно исказаном накнадом зараде, која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са законом којим се уређују права из обавезног здравственог осигурања;

10) износ зараде, односно накнаде зараде по основима из тач. 5–9) овог члана;

11) врсту, основицу, стопу и износ доприноса за обавезно социјално осигурање на зараду, односно накнаду зараде, које је послодавац дужан да обрачуна и уплати у име и у корист запосленог (доприноси из зараде), и то:

(1) за пензијско и инвалидско осигурање,

(2) за здравствено осигурање,

(3) за осигурање за случај незапослености;

12) стопу пореза, износ пореске олакшице за плаћање пореза на зараду, основицу за плаћање пореза на зараду и износ пореза на зараду;

13) износ зараде, односно накнаде зараде без износа припадајућих доприноса и пореза (нето), по основама из тач. 11) и 12) овог члана;

14) врсту, основицу, стопу и износ доприноса за обавезно социјално осигурање на зараду, односно накнаду зараде, које је послодавац дужан да обрачуна и уплати у своје име, а у корист запосленог (доприноси на зараду), и то:

(1) за пензијско и инвалидско осигурање,

(2) за здравствено осигурање,

(3) за осигурање за случај незапослености;

15) износ и врсту обустава;

16) утврђени износ за исплату, тј износ зараде, односно накнаде зараде без припадајућих доприноса и пореза умањен за износ обуставе – разлика износа из тачке 13) и тачке 15) овог члана;

17) износ зараде односно накнаде зараде која није исплаћена или није исплаћена у целости, уз назнаку дана доспелости ако на тај дан зарада односно накнада зараде није исплаћена.

Обрачун зараде, односно накнаде зараде не мора да садржи податке из тач. 1–9) овог члана, у случају да се исплаћује део зараде, односно накнаде зараде, осим ако није у питању коначан обрачун зараде односно накнаде зараде.

Члан 4.

Ако послодавац на дан доспелости не исплати зараду, односно накнаду зараде или их не исплати у целости, обрачун зараде, односно накнаде зараде, осим података из члана чл. 2. и 3. овог правилника садржи и потпис овлашћеног лица .

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од исплате зараде, односно на накнаде зараде за септембар 2014. године.

Поделите: