Правилник о поступку замене добара у гарантном року код које се сматра да промет добара није извршен
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 118/2012

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује поступак замене добара у гарантном року код које се, у смислу члана 6. став 1. тачка 2) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12), сматра да промет добара није извршен.

Члан 2.

Сматра се да промет добара и услуга није извршен код замене добара у гарантном року, под условом да је замена добара извршена без накнаде и у складу са условима из гаранције.

Члан 3.

Ако се у складу са условима из гаранције кориснику добара врши замена добара у гарантном року уз обавезу плаћања дела накнаде, обвезник ПДВ дужан је да на тај део накнаде обрачуна ПДВ у складу са Законом.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку замене добара у гарантном року која се не сматра прометом добара у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 67/05).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.

Поделите: