Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
(važi do 30.06.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014, 104/2018 i 87/2020

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i način i postupak refakcije i refundacije PDV.

1. Postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV

Član 2.

Obveznik PDV koji u poreskoj prijavi PDV, propisanoj pravilnikom kojim se uređuju oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije i oblik i sadržina poreske prijave PDV (u daljem tekstu: Pravilnik), iskaže iznos za povraćaj PDV, u toj prijavi opredeljuje se za povraćaj iskazanog iznosa ili da iskazani iznos poreza koristi kao kredit, na način propisan Pravilnikom.

Opredeljenje iz stava 1. ovog člana ne smatra se zahtevom za povraćaj poreza u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija (u daljem tekstu: ZPPPA).

Član 3.

Ako se obveznik PDV (u daljem tekstu: obveznik), u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, opredeli za povraćaj PDV, povraćaj PDV vrši se na račun u banci koji je obveznik naveo u prijavi za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost propisanoj Pravilnikom.

Ako se obveznik, u smislu člana 2. stav 1. ovog pravilnika, ne opredeli za povraćaj PDV, koristi taj iznos za izmirivanje svoje poreske obaveze za poreski period.

Ako obveznik, nakon izmirivanja poreske obaveze u smislu stava 2. ovog člana, ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita, može za taj iznos zahtevati povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita.

Zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita iz stava 3. ovog člana, obveznik može da podnese nadležnom poreskom organu, najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period u kojem ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita.

Član 3a.

Ako se ne izvrši povraćaj PDV u roku propisanom odredbom člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 i 72/19 – u daljem tekstu: Zakon), obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj PDV nadležnom poreskom organu u skladu sa ZPPPA.

Po zahtevu iz stava 1. ovog člana nadležni poreski organ postupa na način propisan ZPPPA.

2. Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 4.

Lica iz člana 53. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Poreskoj upravi.

Refakcija PDV izvršiće se licu iz člana 53. Zakona za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), pod uslovima da:

1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa Zakonom, i da je račun plaćen;

2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za refakciju PDV;

3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge u skladu sa Zakonom;

4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, osim prometa:

(1) usluga prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona oslobođene poreza;

(2) usluga prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza;

(3) dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili usluga.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi ovlašćeno lice jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) u prethodnoj kalendarskoj godini.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) potvrda o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdata od strane poreskog organa države u kome se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod);

2) plaćeni računi o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

Centrala Poreske uprave (u daljem tekstu: Centrala), nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 5. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a rešenje iz stava 6. ovog člana u elektronskom obliku.

Refakcija PDV vrši se u valuti države podnosioca zahteva iz stava 1. ovog člana u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije PDV po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV, uz odbitak troškova preračuna.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, zahtev za refakciju PDV lica iz člana 53. Zakona, za 2019. godinu, podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

3. Refakcija PDV humanitarnim organizacijama

Član 5.

Lica iz člana 54. Zakona ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Poreskoj upravi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi ovlašćeno lice jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) dokaz o registraciji humanitarne organizacije;

2) računi o nabavljenim dobrima u Republici i dokazi o njihovom plaćanju;

3) (brisana);

4) dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo i da se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe;

5) podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara i svrsi korišćenja dobara otpremljenih u inostranstvo.

Dokaz o registraciji iz stava 5. tačka 1) ovog člana dostavlja se samo prilikom prvog podnošenja zahteva za refakciju PDV.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 4. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a rešenje iz stava 6. ovog člana u elektronskom obliku.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, zahtev za refakciju PDV lica iz člana 54. Zakona, za 2019. godinu, podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

4. Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

Član 6.

Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelistička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v. (u daljem tekstu: tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice) ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji upravno telo određeno od strane tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice podnosi Poreskoj upravi za sve organizacione delove tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice.

Pre podnošenja prvog zahteva za refakciju, tradicionalna crkva, odnosno verska zajednica, obaveštava Centralu koje je upravno telo određeno za podnošenje zahteva za refakciju i o licu ovlašćenom za potpisivanje zahteva za refakciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Rok za podnošenje zahteva je 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

1) računi o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici;

2) dokumenati o izvršenom uvozu dobara u Republiku;

3) dokaz da su računi iz tačke 1) ovog stava plaćeni od strane lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa članom 55. Zakona, odnosno dokaz da je plaćen PDV na uvoz dobara iz tačke 2) ovog stava.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 5. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a obaveštenje i rešenje iz st. 2. i 6. ovog člana u elektronskom obliku.

Račun iz stava 5. ovog člana, koji nije izdat u skladu sa članom 42. Zakona, ne može se upotrebiti u postupku refakcije PDV.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, zahtev za refakciju PDV lica iz člana 55. Zakona, za kalendarsko tromesečje april–jun 2020. godine, podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Član 6a.

Dobrima i uslugama neposredno povezanim sa verskom delatnošću u smislu člana 55. Zakona, smatraju se:

1) sveće i materijal za proizvodnju sveća;

2) tamjan i materijal za proizvodnju tamjana;

3) briketi;

4) ulje i vino za obredne svrhe;

5) brašno i beskvasni hleb za obredne svrhe;

6) svete sasude i obredni simboli;

7) odežde za sveštenike i verske službenike i materijal za proizvodnju ovih odeždi;

8) građevinske usluge i građevinski materijal koji se koriste za izgradnju, rekonstrukciju, konzervatorske i restauratorske radove i održavanje hramova i drugih zdanja povezanih sa misionarskom delatnošću tradicionalnih crkava i verskih zajednica, uključujući i materijal za izradu ikonostasa i ikonopisanje;

9) bogoslužbene knjige, verski kalendari i druga verska izdanja, kao i papir za štampanje tih izdanja;

10) orgulje.

Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
Član 6b.

Lica iz člana 55a Zakona – nosioci prava u smislu člana 21. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 104/18, 16/19 i 80/19 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskim oslobođenjima), ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva koji se podnosi Poreskoj upravi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, za svakog nosioca prava, podnosi lice koje je ovlašćeno za izdavanje službenih i ličnih naloga za nabavku dobara i usluga, bez PDV, u skladu sa Pravilnikom o poreskim oslobođenjima.

Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se:

1) računi o nabavljenim dobrima i korišćenim uslugama u Republici koji glase na nosioca prava i koji sadrže podatak o broju osnovne potvrde propisane Pravilnikom o poreskim oslobođenjima, kao i dokazi o njihovom plaćanju;

2) dokumenta o izvršenom uvozu dobara u Republiku i dokazi o plaćanju PDV na uvoz dobara.

Ako se nosiocu prava za izvršeni promet dobara i usluga izdaje fiskalni isečak u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase, na poleđini tog isečka unose se podaci o nazivu, odnosno imenu i prezimenu nosioca prava i broju osnovne potvrde, a čiju tačnost svojim potpisom potvrđuje ovlašćeno lice isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 5. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a rešenje iz stava 7. ovog člana u elektronskom obliku.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, zahtev za refakciju PDV lica iz člana 55a Zakona, za kalendarsko tromesečje april–jun 2020. godine, podnosi se zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

Čl. 7 – 10.

(Brisani)

6. Refundacija PDV kupcu prvog stana

Član 10a.

Kupac prvog stana iz člana 56a Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima (u daljem tekstu: stan).

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV – prodavca stana u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) izvod iz matične knjige rođenih;

2) uverenje o državljanstvu;

3) dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);

4) overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;

5) račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;

6) dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca, odnosno dokaz da je na ime ugovorene cene stana sa PDV isplaćen iznos koji nije manji od iznosa PDV obračunatog za prvi prenos prava raspolaganja na stanu uplatom na tekući račun prodavca u slučaju kupovine stana pod neprofitnim uslovima iz člana 56a stav 3. Zakona;

7) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Ako kupac prvog stana zahteva refundacija PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava 6. ovog člana, dostavlja i:

1) dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 6. Zakona;

2) dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan iz stava 5. tačka 7) ovog člana daje se na Obrascu IKPS PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.

7. Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

Član 10b.

Kupac hrane i opreme za bebe iz člana 56b Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana može se ostvariti za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe u iznosu do 40.000 dinara, a za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe u iznosu do 30.000 dinara.

Ako lice iz stava 1. ovog člana u prvoj godini starosti bebe ostvari refundaciju PDV u iznosu manjem od 40.000 dinara, pravo na refundaciju PDV u prvoj godini starosti bebe smatra se u potpunosti ostvarenim.

Lice iz stava 1. ovog člana može da podnese zahtev za refundaciju PDV u periodu od 1. do 15. februara, odnosno od 1. do 15. jula tekuće godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFNB – Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljaju se fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV, fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, pri prvom podnošenju zahteva za refundaciju PDV usvojilac bebe dostavlja i fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

Nadležni poreski organ iz stava 6. ovog člana, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV.

Član 10v

U obrascima REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju, REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju, REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju i RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, iznosi se iskazuju u dinarima, bez decimala.

Član 10g

Dokumentacija koja se dostavlja Poreskoj upravi u cilju sprovođenja postupaka refakcije i refundacije PDV mora biti na srpskom jeziku.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV: „Sl. glasnik RS“, br. 65/2005

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV: „Sl. glasnik RS“, br. 107/2012

Član 10.

Prvi zahtev za refundaciju PDV iz člana 56b Zakona može se podneti u periodu od 1. do 15. jula 2013. godine, za nabavke izvršene u periodu od 1. januara do 30. juna 2013. godine.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba čl. 1, 2, 3, 5, 7. i 8, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV: „Sl. glasnik RS“, br. 120/2012

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV: „Sl. glasnik RS“, br. 74/2013

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV: „Sl. glasnik RS“, br. 66/2014

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2014. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV: „Sl. glasnik RS“, br. 104/2018

Član 10.

U Obrascu REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju, Obrascu REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju, Obrascu REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju i Obrascu REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju, koji su odštampani uz i čine sastavni deo Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Službeni glasnik RS”, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 i 66/14), oznaka: „M.P.” briše se.

Član 11.

Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju i Obrazac REF 4E – Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju, koji su odštampani uz i čine sastavni deo Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Službeni glasnik RS”, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 i 66/14) brišu se.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV: „Sl. glasnik RS“, br. 87/2020

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Obrazac REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac REF 3A – Zahtev za tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
Obrazac REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
Obrazac RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
Obrazac IKPS – PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
Obrazac RFNB – Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV

Podelite: