Објављен „Службени гласник РС“ број 87 од 19.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 87 од 19.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Амстердаму, Краљевина Холандија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ o постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају државног правобраниоца
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај државног правобраниоца
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за склоништа за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Резерват Увацˮ д.о.о. за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима за поступке и технолошка решења који се користе током поузданог електронског чувања документа
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • НАРЕДБА о допуни Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом
ОГЛАСИ

Поделите: