Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem
(važi do 31.12.2018.)

„Službeni glasnik RS“, broj 113/2013

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem.

Član 2.

Poreska prijava u elektronskom obliku je elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija i koji je poreski obveznik elektronskim putem podneo Poreskoj upravi.

Član 3.

Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem obavlja se upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

Elektronski servisi Poreske uprave su servisi koji omogućavaju podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, kao i davanje informacija i dokumenata u elektronskom obliku, a za koje je Poreska uprava putem elektronskog servisa omogućila da se mogu dobiti elektronskim putem.

Pravila pristupa elektronskim servisima Poreske uprave jedinstvena su za sve poreske obveznike i odnose se na sve elektronske servise Poreske uprave.

Član 4.

U postupku podnošenja poreske prijave elektronskim putem, Poreska uprava preko elektronskih servisa omogućava pristup poreskim obveznicima.

Poreska prijava u elektronskom obliku smatra se podnetom kada poreski obveznik elektronskim putem primi obaveštenje da je prijava podneta.

Član 5.

Poresku prijavu elektronskim putem može da podnese lice koje je:

1) poreski obveznik, uključujući i poreskog placa;

2) poreski punomoćnik ovlašćen za podnošenje poreske prijave elektronskim putem;

3) zakonski zastupnik;

4) zastupnik po službenoj dužnosti.

Ako je zakonski zastupnik pravno lice, poresku prijavu elektronskim putem može da podnese fizičko lice koje je zakonski zastupnik ovlastio za podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

Zakonski zastupnik iz stava 2. ovog člana može da ovlasti više fizičkih lica za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, i ta lica ne mogu to ovlašćenje prenositi na druga lica.

Podnosilac poreske prijave elektronskim putem dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 6.

Davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja za podnošenje poreske prijave elektronskim putem, osim za zastupnika po službenoj dužnosti, vrši se:

1) upotrebom elektronskog servisa Poreske uprave, ako davalac ovlašćenja poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat;

2) podnošenjem prijave za davanje, odnosno oduzimanje ovlašćenja na Obrascu PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, ako davalac ovlašćenja ne poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat.

Obrazac PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa dato do stupanja na snagu ovog pravilnika smatra se ovlašćenjem za upotrebu svih elektronskih servisa Poreske uprave.

Član 7.

Do okončanja uvođenja elektronskih servisa za sve poreske oblike, odnosno za sve poreske obveznike, poreski obveznici koji su svrstani u velike poreske obveznike u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, podnose poreske prijave elektronskim putem u skladu sa Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike („Službeni glasnik RS”, br. 18/12 i 113/13).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, počev od 1. januara 2014. godine poreski obveznici iz stava 1. ovog člana dužni su da za porez na dodatu vrednost i porez po odbitku, osim za porez na dobit pravnih lica, podnose poreske prijave elektronskim putem u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac PEP

Podelite: