Правилник о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање

„Службени гласник РС“, број 3/2020

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: доприноси) по основу зарада новозапослених лица за које послодавац користи олакшице за запошљавање по чл. 21в и 21д Законa о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон) и чл. 45. и 45в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон о доприносима).

Члан 2.

Захтев из члана 1. овог правилника подноси се на Обрасцу ППД – Захтев за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац ППД подноси се искључиво у електронском облику, на начин како се подноси пореска пријава на Обрасцу ППП-ПД – Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (у даљем тексту: Образац ППП-ПД), сагласно Правилнику о пореској пријави за порез по одбитку („Службени гласник РС”, бр. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – исправка, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 и 96/19 – у даљем тексту: Правилник).

Члан 3.

Образац ППД састоји се из шест делова, и то:

1) Подаци о захтеву;

2) Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода;

3) Подаци за повраћај;

4) Подаци о новозапосленима;

5) Напомена;

6) Прилог.

Члан 4.

У Образац ППД, део 1. Подаци о захтеву, уноси се:

1) под редним бројем 1.1 Врста захтева:

(1) ОЛ08 – за повраћај 65% плаћeног пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица за које послодавац користи олакшице за запошљавање по члану 21в Законa и члану 45. Закона о доприносима,

(2) ОЛ09 – за повраћај 70% плаћeног пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица за које послодавац користи олакшице за запошљавање по члану 21в Законa и члану 45. Закона о доприносима,

(3) ОЛ10 – за повраћај 75% плаћeног пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица за које послодавац користи олакшице за запошљавање по члану 21в Законa и члану 45. Закона о доприносима,

(4) ОЛ11 – за повраћај 75% плаћeног пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица за које послодавац користи олакшице за запошљавање по члану 21д Законa и члану 45в Закона о доприносима;

2) под редним бројем 1.2 Датум подношења захтева за повраћај – дан, месец и година подношења захтева на Обрасцу ППД.

Члан 5.

У Образац ППД, део 2. Подаци о послодавцу/исплатиоцу прихода, уноси се:

1) под редним бројем 2.1 Тип исплатиоца – ознака једног од типова исплатиоца наведених у Правилнику;

2) под редним бројем 2.2 Порески идентификациони број (ПИБ или ЈМБГ) – у зависности од типа послодавца уноси се порески идентификациони број или јединствени матични број грађана;

3) под редним бројем 2.3 Матични број – матични број добијен од стране Агенције за привредне регистре;

4) под редним бројем 2.4 Назив/Презиме и име – назив или презиме и име исплатиоца прихода;

5) под редним бројем 2.5 Седиште/Пребивалиште – податак о шифри општине седишта или пребивалишта исплатиоца прихода утврђена правилником којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода;

6) под редним бројем 2.6 Адреса електронске поште – податак о електронској адреси на коју се достављају порески акти и друга обавештења;

7) под редним бројем 2.7 Контакт телефон – податак о телефону контакт особе исплатиоца прихода;

8) под редним бројем 2.8 ЈМБГ подносиоца захтева – јединствени матични број грађана подносиоца захтева.

Члан 6.

У Образац ППД, део 3. Подаци за повраћај, уноси се:

1) под редним бројем 3.1 Број пријаве по којој је извршено плаћање пореза и доприноса – број пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД која је поднета за порески период за који се тражи повраћај плаћених пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица за које послодавац користи олакшице за запошљавање по чл. 21в и 21д Закона и чл. 45. и 45в Закона о доприносима;

2) под редним бројем 3.2 БОП пријаве по којој је извршено плаћање пореза и доприноса – број одобрења за плаћање укупног износа обавеза по основу поднете пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД;

3) под редним бројем 3.3 Обрачунски период – обрачунски период за који се подноси Образац ППД;

4) под редним бројем 3.4 Укупан износ плаћених пореза и доприноса по пријави – уноси се износ о укупно плаћеним порезима и доприносима из пријаве под редним бројем 3.1;

5) под редним бројем 3.5 Датум плаћања пореза и доприноса – дан, месец и година плаћања пореза и доприноса за које се тражи повраћај;

6) под редним бројем 3.6 Износ за повраћај – укупан износ за повраћај пореза и доприноса за новозапослена лица из пријаве под редним бројем 3.1, по чл. 21в и 21д Закона и чл. 45. и 45в Закона о доприносима;

7) под редним бројем 3.7 Број рачуна за уплату износа за повраћај – број текућег рачуна послодавца на који треба да се изврши повраћај плаћених пореза и доприноса.

Члан 7.

У Образац ППД, део 4. Подаци о новозапосленима – уноси се податак за свако новозапослено лице, и то:

1) под редним бројем 4.1 Редни број – податак о редном броју лица;

2) под редним бројем 4.2 Податак за идентификацију лица – јединствени матични број грађана, односно број пасоша лица;

3) под редним бројем 4.3 Презиме – презиме лица;

4) под редним бројем 4.4 Име – име лица.

У Образац ППД, део 5. Напомена – уноси се напомена подносиоца захтева.

У Образац ППД, део 6. Прилог – уноси се појединачно, под одређеним редним бројем назив, ознака или други идентификатор прилога који се доставља уз захтев у pdf, jpg или другом формату.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. марта 2020. године.

Поделите: