Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
(važi do 31.12.2017.)

Službeni glasnik RS“, broj 80/2016 i 109/2016

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV.

1. Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV

Član 2.

Obveznik PDV je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16  – u daljem tekstu: Zakon), radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu.

Obveznik PDV je dužan da u evidenciji iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: evidencija) obezbedi podatke o prometu dobara i usluga i drugim aktivnostima koje vrši taj obveznik PDV, odnosno koji su izvršeni tom obvezniku PDV, o računima i drugoj dokumentaciji, a koja se odnosi na:

1) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

3) oporezivi promet dobara i usluga;

4) obračunati PDV za promet drugog lica;

5) smanjenje, odnosno povećanje naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV;

6) uvoz dobara;

7) nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika;

8) nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

9) smanjenje, odnosno povećanje naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, i ispravku odbitka prethodnog poreza;

10) promet dobara i usluga izvršen u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV.

Podaci o prometu dobara i usluga iz stava 2. ovog člana odnose se na promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno.

Podacima iz stava 2. ovog člana smatraju se podaci:

1) koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr.);

2) o datumu nastanka poreske obaveze, odnosno ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje;

3) o datumu računa, odnosno drugog dokumenta;

4) o naknadi, osnovici, odnosno vrednosti dobara, odnosno usluga;

5) o primeni poreske stope PDV i obračunatom PDV;

6) drugi podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

Podatke iz stava 4. tač. 2) i 3) ovog člana obveznik PDV evidentira hronološkim redom.

Član 3.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, sadrži podatke o:

1) prometu dobara koja se otpremaju u inostranstvo iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona;

2) prometu dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija;

3) prometu dobara koja se unose u slobodnu zonu i prometu dobara u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona;

4) prometu usluga u slobodnoj zoni iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona;

5) prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona;

6) prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona;

7) prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona;

8) prometu dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona;

9) ostalom prometu dobara i usluga iz člana 24. Zakona, koji se vrši uz naknadu;

10) prometu dobara i usluga za koji su naknadno ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje;

11) naplaćenom avansu;

12) prometu dobara i usluga bez naknade.

Član 4.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, sadrži podatke o:

1) prometu dobara i usluga u okviru prometa novca i kapitala iz člana 25. stav 1. Zakona;

2) prometu usluga osiguranja i reosiguranja iz člana 25. stav 2. tačka 1) Zakona;

3) prometu zemljišta iz člana 25. stav 2. tačka 2) Zakona;

4) prometu objekata, ekonomski deljivih celina u okviru objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima iz člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona;

5) prometu usluga davanja u zakup stanova za stambene potrebe iz člana 25. stav 2. tačka 4) Zakona;

6) prometu usluga priređivanja igara na sreću iz člana 25. stav 2. tačka 18) Zakona;

7) ostalom prometu dobara i usluga iz člana 25. Zakona, koji se vrši uz naknadu;

8) naplaćenom avansu;

9) prometu dobara i usluga bez naknade.

Član 5.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika, koja se odnosi na oporezivi promet dobara i usluga, sadrži podatke o:

1) prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkih udela na tim dobrima;

2) prenosu prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkih udela na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

3) prometu usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona;

4) prometu sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršenom drugom obvezniku PDV;

5) prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršenom drugom obvezniku PDV;

6) prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršenom licu iz člana 9. stav 1. Zakona;

7) prometu električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže izvršenom drugom obvezniku PDV koji je ta dobra nabavio radi dalje prodaje;

8) prometu hipotekovane nepokretnosti izvršenom drugom obvezniku PDV;

9) prometu predmeta založnog prava izvršenom drugom obvezniku PDV;

10) prometu dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje izvršenom drugom obvezniku PDV;

11) ostalom prometu dobara, koji se vrši uz naknadu;

12) ostalom prometu usluga, koji se vrši uz naknadu;

13) prometu dobara i usluga bez naknade;

14) naplaćenom avansu;

15) obračunatom PDV po opštoj stopi PDV;

16) obračunatom PDV po posebnoj stopi PDV.

Sekundarnim sirovinama i uslugama neposredno povezanim sa tim dobrima iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra i usluge utvrđeni Pravilnikom o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 107/12 i 74/13).

Dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra i usluge utvrđeni Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, broj 86/15).

Član 6.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika, koja se odnosi na obračunati PDV za promet drugog lica, sadrži podatke o:

1) PDV za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona;

2) PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima za koji je ugovoreno obračunavanje PDV izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 2) Zakona;

3) PDV za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona;

4) PDV za promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže, čija je nabavka izvršena radi dalje prodaje, izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 4) Zakona;

5) PDV za promet hipotekovane nepokretnosti izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 5) podtačka (1) Zakona;

6) PDV za promet predmeta založnog prava izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 5) podtačka (2) Zakona;

7) PDV za promet dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje izvršenom od strane drugog obveznika PDV iz člana 10. stav 2. tačka 5) podtačka (3) Zakona;

8) PDV za dobra i usluge koji su stečeni prenosom imovine ili dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona ako u roku od tri godine od dana izvršenog prenosa imovine ili dela imovine prestanu uslovi iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona koji su bili ispunjeni u momentu tog prenosa, a koja na dan prestanka uslova čine njegovu imovinu, iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona;

9) PDV za promet dobara i usluga koji strano lice u Republici vrši licu koje nije obveznik PDV, osim licu iz člana 9. stav 1. Zakona, a naknadu za taj promet u ime i za račun stranog lica naplaćuje obeznik PDV, iz člana 10. stav 3. Zakona;

10) PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona, osim PDV iz tačke 9) ovog člana;

11) PDV za promet dobara i usluga bez naknade;

12) PDV po osnovu plaćenog avansa.

Član 7.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika, koja se odnosi na smanjenje, odnosno povećanje naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV, sadrži podatke o:

1) smanjenju naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) povećanju naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

3) smanjenju naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

4) povećanju naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

5) smanjenju osnovice i obračunatog PDV po osnovu refakcije PDV stranom državljaninu;

6) smanjenju osnovice i obračunatog PDV zbog naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, osim smanjenja iz tačke 5) ovog člana;

7) smanjenju osnovice i obračunatog PDV za oporezivi promet dobara i usluga, osim smanjenja iz tač. 5) i 6) ovog stava;

8) povećanju osnovice i obračunatog PDV za oporezivi promet dobara i usluga;

9) povećanju obračunatog PDV za iznos za koji obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti;

10) povećanju obračunatog PDV za iznos za koji obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza, osim povećanja iz tačke 9) ovog stava.

Opremom za vršenje delatnosti iz stava 1. tačka 9) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatra se dobro iz člana 2. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte („Službeni glasnik RS”, broj 120/12 – u daljem tekstu: Pravilnik o opremi i objektima).

Objektima za vršenje delatnosti, iz stava 1. tačka 9) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se dobra iz člana 2. stav 2. Pravilnika o opremi i objektima.

Ulaganjima u objekte iz stava 1. tačka 9) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, smatraju se ulaganja iz člana 2. stav 3. Pravilnika o opremi i objektima.

Član 8.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 6) ovog pravilnika, koja se odnosi na uvoz dobara, sadrži podatke o:

1) uvozu dobara za koji je propisano poresko oslobođenje, i to:

(1) vrednosti dobara iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje,

(2) vrednosti dobara iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje,

(3) vrednosti dobara iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje,

(4) vrednosti ostalih dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje;

2) uvozu dobara na koji se plaća PDV, iznosu plaćenog PDV i iznosu plaćenog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez, i to:

(1) vrednosti opreme za vršenje delatnosti,

(2) iznosu PDV plaćenog pri uvozu opreme za vršenje delatnosti,

(3) iznosu PDV plaćenog pri uvozu opreme za vršenje delatnosti, a koji se može odbiti kao prethodni porez,

(4) iznosu PDV za opremu za vršenje delatnosti koja je uvezena u prethodnom periodu, a pravo na odbitak prethodnog poreza je stečeno u poreskom periodu za koji se sačinjava evidencija,

(5) vrednosti dobara na čiji se uvoz plaća PDV, osim opreme za vršenje delatnosti,

(6) iznosu PDV plaćenog pri uvozu dobara, osim pri uvozu opreme za vršenje delatnosti,

(7) iznosu PDV plaćenog pri uvozu dobara, osim po osnovu uvoza opreme za vršenje delatnosti, a koji se može odbiti kao prethodni porez,

(8) iznosu PDV za dobra koja su uvezena u prethodnom periodu, osim za opremu za vršenje delatnosti, a pravo na odbitak prethodnog poreza je stečeno u poreskom periodu za koji se sačinjava evidencija,

(9) iznosu za koji je povećana vrednost uvezenih dobara, PDV plaćen pri uvozu dobara, odnosno PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez,

(10) iznosu za koji je smanjena vrednost uvezenih dobara, odnosno PDV plaćen pri uvozu dobara koji je odbijen kao prethodni porez, a za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza.

Član 9.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 7) ovog pravilnika, koja se odnosi na nabavku dobara i usluga od poljoprivrednika iz člana 34. Zakona (u daljem tekstu: poljoprivrednik), sadrži podatke o:

1) vrednosti primljenih dobara i usluga;

2) vrednosti plaćenih dobara i usluga;

3) iznosu plaćene PDV nadoknade;

4) iznosu plaćene PDV nadoknade koji se može odbiti kao prethodni porez.

Član 10.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 8) ovog pravilnika, koja se odnosi na nabavku dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika, sadrži podatke o:

1) nabavci dobara i usluga od obveznika PDV u Republici, i to:

(1) objekata za vršenje delatnosti,

(2) opreme za vršenje delatnosti,

(3) usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona,

(4) ostalih dobara i usluga uz naknadu,

(5) iznosu PDV po osnovu avansnih sredstava,

(6) dobara i usluga bez naknade,

(7) iznosu obračunatog PDV, osim iznosa obračunatog PDV po osnovu avansnih sredstava,

(8) iznosu obračunatog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez;

2) nabavci dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV, i to:

(1) dobara,

(2) usluga,

(3) iznosu obračunatog PDV po osnovu avansnih sredstava,

(4) iznosu obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona,

(5) dobara i usluga bez naknade,

(6) iznosu obračunatog PDV, osim iznosa obračunatog PDV iz podtač. (3) i (4) ove tačke,

(7) iznosu obračunatog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez;

3) nabavci dobara i usluga u Republici od lica sa teritorije Republike koja nisu obveznici PDV, i to:

(1) dobara,

(2) usluga;

4) nabavci dobara i usluga van teritorije Republike, i to:

(1) dobara koja su nabavljena van teritorije Republike, a koja se ne uvoze u Republiku,

(2) usluga.

Član 11.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 9) ovog pravilnika, koja se odnosi na smanjenje, odnosno povećanje naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, kao i smanjenje, odnosno povećanje prethodnog poreza, sadrži podatke o:

1) smanjenju naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga izvršenog od strane drugog obveznika PDV i iznosa prethodnog poreza po tom osnovu;

2) povećanju naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga izvršenog od strane drugog obveznika PDV i iznosa prethodnog poreza po tom osnovu;

3) smanjenju naknade, odnosno osnovice za promet stranog lica, koje nije obveznik PDV, i iznosa prethodnog poreza po tom osnovu;

4) povećanju naknade, odnosno osnovice za promet stranog lica, koje nije obveznik PDV, i iznosa prethodnog poreza po tom osnovu;

5) smanjenju prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog organa u smislu člana 31a Zakona;

6) povećanju prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog organa u smislu člana 31a Zakona;

7) smanjenju prethodnog poreza po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti u smislu člana 32. Zakona;

8) povećanju prethodnog poreza po osnovu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti u smislu člana 32a Zakona;

9) povećanju prethodnog poreza po osnovu sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV u smislu člana 32b Zakona;

10) povećanju prethodnog poreza za iznos za koji obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV;

11) smanjenju prethodnog poreza u drugim slučajevima;

12) povećanju prethodnog poreza u drugim slučajevima.

Član 12.

Evidencija iz člana 2. stav 2. tačka 10) ovog pravilnika, koja se odnosi na promet dobara i usluga izvršen u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV, sadrži podatke o:

1) prometu dobara izvršenom u inostranstvu;

2) prometu usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu u kojem se nalazi nepokretnost izvršenom u inostranstvu;

3) prometu usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu gde se obavlja prevoz izvršenom u inostranstvu;

4) prometu usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu gde su usluge stvarno pružene izvršenom u inostranstvu;

5) prometu usluga u oblasti ekonomske propagande izvršenom u inostranstvu;

6) prometu usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona izvršenom u inostranstvu;

7) prometu usluga savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga izvršenom u inostranstvu;

8) prometu usluga pruženih elektronskim putem izvršenom u inostranstvu;

9) prometu usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu primaoca usluga, osim iz tač. 5)–8) ovog člana, izvršenom u inostranstvu;

10) prometu usluga posredovanja za koje se mesto prometa određuje prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja izvršenom u inostranstvu;

11) prenosu celokupne imovine;

12) prenosu dela imovine;

13) naplaćenim avansima za promet, odnosno aktivnosti iz tač. 1)–12) ovog člana;

14) zameni dobara u garantnom roku bez naknade;

15) besplatnom davanju poslovnih uzoraka;

16) davanju reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti;

17) iznosima naplaćenim u ime i za račun drugih lica;

18) prometu dobara bez naknade koji se ne smatra prometom dobara uz naknadu;

19) prometu usluga bez naknade koji se ne smatra prometom usluga uz naknadu;

20) primanjima po osnovu naknade štete;

21) primanjima donacija u novcu.

Član 13.

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga licima iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona, a koji je za taj promet poreski dužnik, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB diplomatskog ili konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije;

2) ime i prezime lica iz člana 24. stav 1. tačka 16) podtač. (3) i (4) Zakona;

3) broj i datum primljenog naloga za nabavku dobara i usluga bez PDV, u skladu sa ovim pravilnikom;

4) vrstu i količinu dobara, odnosno vrstu i obim usluga;

5) iznos naknade za isporučena dobra, odnosno pružene usluge.

Član 14.

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum ugovora o donaciji;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za donacije;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 15.

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum ugovora o kreditu, odnosno zajmu;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 16.

Obveznik PDV koji je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica kome je izvršen promet dobara i usluga, odnosno lica koje je izvršilo promet dobara i usluga;

2) naziv, broj i datum međunarodnog ugovora;

3) broj i datum potvrde o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor;

4) broj i datum računa o avansnim sredstvima, odnosno izvršenom prometu;

5) iznos avansnih sredstava, odnosno naknade za isporučena dobra ili pružene usluge.

Član 17.

Obveznik PDV koji u skladu sa članom 32. Zakona ima obavezu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, dužan je da u svojoj evidenciji obezbedi podatke o momentu prve upotrebe opreme, objekta, odnosno ulaganja u objekat i momentu prestanka ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Obveznik PDV koji u skladu sa članom 32a Zakona naknadno stiče pravo na odbitak prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, dužan je da u svojoj evidenciji obezbedi podatke o momentu prve upotrebe opreme, objekta, odnosno ulaganja u objekat i momentu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza.

Član 18.

Obveznik PDV koji stiče pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32b Zakona dužan je da vodi posebnu evidenciju o prometu dobara o kojima je iskazao podatke u popisnoj listi, odnosno o prometu dobara proizvedenih ili sastavljenih od tih dobara i iznosu PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa tih dobara.

Evidencija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) nazivu, vrsti i količini dobara;

2) datumu prometa dobara:

3) izdatim računima za promet dobara;

4) iznosu poreske osnovice;

5) iznosu obračunatog PDV;

6) iznosu PDV koji ima pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu prometa dobara iz stava 1. ovog člana.

Član 19.

Obveznik PDV koji vrši promet usluga u skladu sa članom 35. Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) iznos ukupne naknade koju plaća putnik;

2) iznos naknade koji obveznik plaća za prethodne turističke usluge;

3) poresku osnovicu;

4) obračunati PDV.

Ako obveznik, pored prometa usluga u skladu sa članom 35. Zakona, vrši i drugi promet, dužan je da u evidenciji obezbedi podatke iz člana 2. ovog pravilnika odvojeno od podataka iz stava 2. ovog člana.

Član 20.

Obveznik PDV koji vrši promet dobara u skladu sa članom 36. Zakona, dužan je da vodi posebnu evidenciju o ovom prometu.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) iznos nabavne cene dobra;

2) iznos prodajne cene dobra;

3) poresku osnovicu;

4) obračunati PDV.

Ako obveznik, pored prometa dobara u skladu sa članom 36. Zakona, vrši i drugi promet, dužan je da u evidenciji obezbedi podatke iz člana 2. ovog pravilnika odvojeno od podataka iz stava 2. ovog člana.

Član 21.

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate u skladu sa članom 36a Zakona, dužan je da vodi evidenciju za promete kod kojih primenjuje sistem naplate odvojeno od evidencije za promete kod kojih ne primenjuje ovaj sistem.

Evidencija za promete kod kojih obveznik PDV primenjuje sistem naplate iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) datumu prometa za koji obveznik PDV primenjuje sistem naplate;

2) momentu naplaćenog potraživanja;

3) iznosu naplaćenog potraživanja;

4) prometu na koji se odnosi naplaćeno potraživanje;

5) prometu za koji nije naplaćeno potraživanje u roku od šest meseci od dana izvršenog prometa;

6) momentu nastanka obaveze po osnovu PDV za promet iz tačke 5) ovog stava;

7) momentu plaćanja obaveze;

8) iznosu plaćene obaveze;

9) prometu na koji se odnosi plaćena obaveza;

10) povezanim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Obveznik PDV koji prestaje da primenjuje sistem naplate dužan je da u evidenciji obezbedi podatke o:

1) prometu na koji se odnosi potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate;

2) obračunatom PDV koji se odnosi na potraživanje koje nije naplaćeno u periodu primene sistema naplate;

3) prometu koji mu je izvršen u periodu u kojem je primenjivao sistem naplate, a za koji nije platio obavezu;

4) iznosu PDV koji mu je obračunat za promet iz tačke 3) ovog stava.

Član 22.

Obveznik PDV kome je izvršen promet sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima, u Republici, od lica koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom licu i prometu dobara i usluga koji mu je to lice izvršilo.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB isporučioca sekundarnih sirovina, odnosno pružaoca usluga neposredno povezanih sa tim dobrima;

2) datum prometa i vrednost isporučenih sekundarnih sirovina, odnosno usluga neposredno povezanih sa tim dobrima.

Član 23.

Obveznik PDV kome je izvršen promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, u Republici, od poljoprivrednika koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV, dužan je da vodi posebnu evidenciju o tom poljoprivredniku i prometu dobara i usluga koji mu je taj poljoprivrednik izvršio.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) ime i prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;

2) datum prometa i vrednost isporučenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga;

3) datum plaćanja i iznos PDV nadoknade plaćene poljoprivredniku.

2. Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

Član 24.

Na osnovu podataka iz evidencije, obveznik PDV za svaki poreski period sačinjava pregled obračuna PDV na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.

Pregled obračuna PDV obveznik PDV podnosi uz poresku prijavu, odnosno izmenjenu poresku prijavu (u daljem tekstu: poreska prijava) nadležnom poreskom organu na Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Pregled obračuna PDV podnosi se na način na koji se podnosi poreska prijava u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS”, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15 i 11/16).

Član 25.

Obrazac POPDV sadrži podatke o:

1) prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;

2) prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza;

3) oporezivom prometu dobara i usluga;

4) obračunatom PDV za promet drugog lica;

5) smanjenju, odnosno povećanju naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV;

6) posebnim postupcima oporezivanja;

7) ukupnoj naknadi, odnosno osnovici za izvršeni promet dobara i usluga i obračunatom PDV;

8) uvozu dobara;

9) nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika;

10) nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika;

11) smanjenju, odnosno povećanju naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, kao i smanjenju, odnosno povećanju prethodnog poreza;

12) ukupnoj naknadi, odnosno osnovici za nabavljena dobra i usluge i obračunatom PDV;

13) prometu dobara i usluga izvršenom u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV.

Član 26.

U delu 1. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, i to:

1) u polje 1.1 – Promet dobara koja se otpremaju u inostranstvo unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

2) u polje 1.2 – Promet dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

3) u polje 1.3 – Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i promet dobara u slobodnoj zoni unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

4) u polje 1.4 – Promet usluga u slobodnoj zoni unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

5) u polje 1.5 – Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

6) u polje 1.6 – Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

7) u polje 1.7 – Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

8) u polje 1.8 – Promet dobara i usluga iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

9) u polje 1.9 – Ostali promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

10) u polje 1.10 – Promet dobara i usluga za koji su naknadno ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje unosi se podatak o iznosu naknade za promet za koji je u poreskom periodu u kojem je taj promet izvršen postojala obaveza obračunavanja PDV, a za koji su uslovi za poresko oslobođenje ispunjeni u poreskom periodu za koji se sačinjava pregled obračuna PDV;

11) u polje 1.11 – UKUPAN PROMET (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+ 1.9+1.10) unosi se podatak o zbiru iznosa naknada za promet iz tač. 1)–10) ovog člana;

12) u polje 1.12 – Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans), za koji su ispunjeni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja, unosi se podatak o iznosu naplaćenog avansa za promet iz tač. 1)–9) ovog člana;

13) u polje 1.13 – Promet dobara i usluga bez naknade unosi se oznaka „√” samo ako je obveznik PDV u poreskom periodu izvršio promet dobara i usluga bez naknade.

Član 27.

U delu 2. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, i to:

1) u polje 2.1 – Promet dobara i usluga u okviru prometa novca i kapitala unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

2) u polje 2.2 – Promet usluga osiguranja i reosiguranja unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

3) u polje 2.3 – Promet zemljišta unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

4) u polje 2.4 – Promet objekata unosi se podatak o iznosu naknade za promet građevinskih objekata, ekonomski deljivih celina u okviru građevinskih objekata i vlasničkih udela na tim dobrima;

5) u polje 2.5 – Promet usluga davanja u zakup stanova za stambene potrebe unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

6) u polje 2.6 – Promet usluga priređivanja igara na sreću unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

7) u polje 2.7 – Ostali promet dobara i usluga iz člana 25. Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

8) u polje 2.8 – UKUPAN PROMET (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) unosi se podatak o zbiru iznosa naknada za promet iz tač. 1)–7) ovog člana;

9) u polje 2.9 – Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans) unosi se podatak o iznosu naplaćenog avansa za promet iz tač. 1)–7) ovog člana;

10) u polje 2.10 – Promet dobara i usluga bez naknade unosi se oznaka „√” samo ako je obveznik PDV u poreskom periodu izvršio promet dobara i usluga bez naknade.

Član 28.

U delu 3. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV koji sačinjava pregled obračuna PDV i o obračunatom PDV za taj promet, i to:

1) u polje 3.1 – Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, osim za prvi prenos prava raspolaganja na hipotekovanim nepokretnostima kod realizacije hipoteke u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka i prvi prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima nad kojima se sprovodi izvršenje u izvršnom postupku u skladu sa zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV;

2) u polje 3.2 – Prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je ugovoreno obračunavanje PDV unosi se podatak o iznosu naknade za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

3) u polje 3.3 – Promet usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet tih usluga;

4) u polje 3.4 – Promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

5) u polje 3.5 – Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

6) u polje 3.6 – Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen licu iz člana 9. stav 1. Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

7) u polje 3.7 – Promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže izvršen drugom obvezniku PDV koji je ta dobra nabavio radi dalje prodaje unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

8) u polje 3.8 – Promet hipotekovane nepokretnosti izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

9) u polje 3.9 – Promet predmeta založnog prava izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

10) u polje 3.10 – Promet dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje izvršen drugom obvezniku PDV unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet;

11) u polje 3.11 – Ostali promet dobara unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za taj promet;

12) u polje 3.12 – Ostali promet usluga unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za taj promet;

13) u polje 3.13 – Promet dobara i usluga bez naknade unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za taj promet;

14) u polje 3.14 – UKUPAN PROMET (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9+3.10+3.11+3.12+3.13) unose se podaci o zbiru iznosa naknada i osnovica, odnosno iznosa obračunatog PDV za izvršeni promet dobara i usluga iz tač. 1)–13) ovog člana;

15) u polje 3.15 – Naknada ili deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa (avans) unose se podaci o iznosu dela naknade, odnosno osnovice i iznosu PDV obračunatog po osnovu naplaćenog avansa za promet dobara i usluga;

16) u polje 3.16 – UKUPNO (3.14+3.15) unosi se podatak o zbiru iznosa PDV obračunatog za izvršeni promet dobara i usluga i PDV obračunatog po osnovu naplaćenog avansa.

Član 29.

U delu 4. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o obračunatom PDV za promet drugog lica, i to:

1) u polje 4.1 – PDV za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima izvršen od strane drugog obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

2) u polje 4.2 – PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima za koji je ugovoreno obračunavanje PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru građevinskih objekata i vlasničkim udelima na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez;

3) u polje 4.3 – PDV za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva izvršen od strane obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

4) u polje 4.4 – PDV za promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže, čija je nabavka izvršena radi dalje prodaje, izvršen od strane drugog obveznika PDV, unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

5) u polje 4.5 – PDV za promet hipotekovane nepokretnosti izvršen od strane drugog obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

6) u polje 4.6 – PDV za promet predmeta založnog prava izvršen od strane drugog obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

7) u polje 4.7 – PDV za promet dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje izvršen od strane drugog obveznika PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

8) u polje 4.8 – PDV za dobra i usluge koji su stečeni prenosom imovine ili dela imovine unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za dobra i usluge koje je obveznik PDV stekao prenosom imovine ili dela imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona ako u roku od tri godine od dana izvršenog prenosa imovine ili dela imovine prestanu uslovi iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona koji su bili ispunjeni u momentu tog prenosa, a koja na dan prestanka uslova čine njegovu imovinu;

9) u polje 4.9 – PDV za promet dobara i usluga koji strano lice u Republici vrši licu koje nije obveznik PDV, osim licu iz člana 9. stav 1. Zakona, a naknadu za taj promet u ime i za račun stranog lica naplaćuje obeznik PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

10) u polje 4.10 – PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, osim PDV iz tačke 9) ovog stava, unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uključujući i iznos obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona;

11) u polje 4.11 – PDV za promet dobara i usluga bez naknade unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet;

12) u polje 4.12 – PDV po osnovu naknade ili dela naknade plaćenog pre izvršenog prometa (avans) unosi se podatak o iznosu PDV obračunatog po osnovu plaćenog avansa;

13) u polje 4.13 – UKUPAN PDV (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6 +4.7+4.8+4.9+4.10+4.11+4.12) unosi se podatak o zbiru iznosa obračunatog PDV za promet drugog lica.

Član 30.

U delu 5. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o smanjenju, odnosno povećanju naknade, odnosno osnovice i obračunatog PDV, i to:

1) u polje 5.1 – Smanjenje naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza unosi se podatak o iznosu za koji je smanjena naknada za taj promet;

2) u polje 5.2 – Povećanje naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza unosi se podatak o iznosu za koji je povećana naknada za taj promet;

3) u polje 5.3 – Smanjenje naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza unosi se podatak o iznosu za koji je smanjena naknada za taj promet;

4) u polje 5.4 – Povećanje naknade za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza unosi se podatak o iznosu za koji je povećana naknada za taj promet;

5) u polje 5.5 – Smanjenje osnovice i obračunatog PDV po osnovu refakcije PDV stranom državljaninu unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica i obračunati PDV po osnovu refakcije PDV stranom državljaninu;

6) u polje 5.6 – Smanjenje osnovice i obračunatog PDV zbog naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, osim smanjenja iz tačke 5) ovog člana, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica i obračunati PDV zbog naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, osim smanjenja iz tačke 5) ovog člana;

7) u polje 5.7 – Smanjenje osnovice i obračunatog PDV za oporezivi promet dobara i usluga, osim smanjenja iz tač. 5) i 6) ovog stava, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica i obračunati PDV za oporezivi promet dobara i usluga, osim smanjenja iz tač. 5) i 6) ovog stava;

8) u polje 5.8 – Povećanje osnovice i obračunatog PDV za oporezivi promet dobara i usluga unose se podaci o iznosu za koji je povećana osnovica za oporezivi promet dobara i usluga i obračunati PDV;

9) u polje 5.9 – Povećanje obračunatog PDV u slučaju kada obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti unosi se iznos za koji je povećan obračunati PDV po tom osnovu;

10) u polje 5.10 – Povećanje obračunatog PDV u slučaju kada obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza, osim povećanja iz tačke 9) ovog stava, unosi se iznos za koji je povećan obračunati PDV po tom osnovu;

11) u polje 5.11 – UKUPNO SMANJENJE (5.1+5.3+5.5+5.6+5.7) unose se podaci o zbiru iznosa za koji je smanjena naknada, osnovica, odnosno obračunati PDV;

12) u polje 5.12 – UKUPNO POVEĆANJE (5.2+5.4+5.8+5.9+5.10) unose se podaci o zbiru iznosa za koji je povećana naknada, osnovica, odnosno obračunati PDV.

Član 31.

U delu 6. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o posebnim postupcima oporezivanja.

U delu 6.1 – Turističke agencije iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 6.1.1 – Naknada koju plaćaju putnici unosi se podatak o iznosu te naknade;

2) u polje 6.1.2 – Stvarni troškovi za prethodne turističke usluge unosi se podatak o iznosu tih troškova;

3) u polje 6.1.3 – Razlika (6.1.1–6.1.2) unosi se podatak o razlici između iznosa naknade koju plaćaju putnici i iznosa stvarnih troškova za prethodne turističke usluge;

4) u polje 6.1.4 – Obračunati PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu razlike iz tačke 3) ovog stava.

U delu 6.2 – Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 6.2.1 – Prodajna cena dobara unosi se podatak o iznosu prodajne cene;

2) u polje 6.2.2 – Nabavna cena dobara unosi se podatak o iznosu nabavne cene;

3) u polje 6.2.3 – Razlika (6.2.1–6.2.2) unosi se podatak o razlici između iznosa prodajne i iznosa nabavne cene dobara;

4) u polje 6.2.4 – Obračunati PDV unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu razlike iz tačke 3) ovog stava.

Član 32.

U delu 7. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o ukupnoj naknadi, odnosno osnovici i obračunatom PDV, i to:

1) u polje 7.1 – UKUPNA NAKNADA, ODNOSNO OSNOVICA (1.11+2.8+3.14-5.11+5.12+6.1.1+6.2.1) unosi se podatak o zbiru iznosa naknade, odnosno osnovice za izvršeni promet dobara i usluga i iznosa za koji je povećana naknada, odnosno osnovica, umanjen za iznos za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica;

2) u polje 7.2 – UKUPAN PDV (3.16+4.13–5.11+5.12+6.1.4+6.2.4) unosi se podatak o zbiru iznosa obračunatog PDV i iznosa za koji je povećan obračunati PDV, umanjen za iznos za koji je smanjen obračunati PDV.

Član 33.

U delu 8. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o uvozu dobara.

U delu 8.1 – Uvoz dobara za koji je propisano poresko oslobođenje iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8.1.1 – Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

2) u polje 8.1.2 – Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16b) Zakona unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

3) u polje 8.1.3 – Vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

4) u polje 8.1.4 – Vrednosti ostalih dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

5) u polje 8.1.5 – Ukupna vrednost dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje (8.1.1+8.1.2+8.1.3+8.1.4) unosi se podatak o zbiru vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje.

U delu 8.2 – Uvoz dobara na koji se plaća PDV iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 8.2.1 – Vrednost opreme za vršenje delatnosti na čiji se uvoz plaća PDV unosi se podatak o vrednosti uvezene opreme za vršenje delatnosti utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

2) u polje 8.2.2 – PDV plaćen pri uvozu opreme za vršenje delatnosti unosi se podatak o tom iznosu PDV;

3) u polje 8.2.3 – PDV plaćen pri uvozu opreme za vršenje delatnosti, a koji se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o tom iznosu PDV;

4) u polje 8.2.4 – PDV obračunat za uvoz opreme za vršenje delatnosti u prethodnom periodu, a pravo na odbitak prethodnog poreza je stečeno u poreskom periodu za koji se sačinjava pregled obračuna PDV, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za uvoz opreme koji je izvršen u periodu koji prethodi poreskom periodu u kojem je stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu i za koji se sačinjava pregled obračuna PDV;

5) u polje 8.2.5 – Vrednost dobara na čiji se uvoz plaća PDV, osim opreme za vršenje delatnosti, unosi se podatak o vrednosti tih dobara utvrđenoj u skladu sa carinskim propisima;

6) u polje 8.2.6 – PDV plaćen pri uvozu dobara, osim pri uvozu opreme za vršenje delatnosti, unosi se podatak o tom iznosu PDV;

7) u polje 8.2.7 – PDV plaćen pri uvozu dobara, osim po osnovu uvoza opreme za vršenje delatnosti, a koji se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o tom iznosu PDV;

8) u polje 8.2.8 – PDV obračunat za uvoz dobara u prethodnom periodu, osim za uvoz opreme za vršenje delatnosti, a pravo na odbitak prethodnog poreza je stečeno u poreskom periodu za koji se sačinjava pregled obračuna PDV, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za uvoz dobara, osim za opremu za vršenje delatnosti, koji je izvršen u periodu koji prethodi poreskom periodu u kojem je stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu i za koji se sačinjava pregled obračuna PDV;

9) u polje 8.2.9 – Povećanje vrednosti uvezenih dobara, PDV plaćenog pri uvozu dobara, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez, unose se podaci o iznosu za koji je povećana vrednost uvezenih dobara, PDV plaćenog pri uvozu dobara, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez;

10) u polje 8.2.10 – Smanjenje vrednosti uvezenih dobara, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara koji je odbijen kao prethodni porez, a za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena vrednost uvezenih dobara, odnosno PDV plaćenog pri uvozu dobara koji je odbijen kao prethodni porez, a za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza;

11) u polje 8.2.11 – Ukupna vrednost uvezenih dobara na čiji se uvoz plaća PDV (8.2.1+8.2.5+8.2.9–8.2.10) unosi se podatak o zbiru vrednosti uvezenih dobara i iznosa za koji je povećana vrednost uvezenih dobara, umanjen za iznos za koji je smanjena vrednost uvezenih dobara;

12) u polje 8.2.12 – Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara (8.2.2+8.2.6+8.2.9) unosi se podatak o zbiru iznosa PDV plaćenog pri uvozu dobara i iznosa za koji je povećan PDV plaćen pri uvozu dobara;

13) u polje 8.2.13 – Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez (8.2.3+8.2.4+8.2.7+8.2.8+8.2.9–8.2.10) unosi se podatak o zbiru iznosa PDV plaćenog pri uvozu dobara i iznosa PDV za koji je povećan PDV plaćen pri uvozu dobara, koji se može odbiti kao prethodni porez, umanjen za iznos za koji je smanjen PDV plaćen pri uvozu dobara koji je odbijen kao prethodni porez, a za koji se vrši ispravka odbitka prethodnog poreza.

U delu 8.3 – Ukupna vrednost uvezenih dobara (8.1.5+8.2.11) unosi se podatak o zbiru vrednosti dobara za čiji je uvoz propisano poresko oslobođenje i vrednosti dobara na čiji se uvoz plaća PDV.

Član 34.

U delu 9. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga od poljoprivrednika, i to:

1) u polje 9.1 – Vrednost primljenih dobara i usluga unosi se podatak o vrednosti primljenih dobara i usluga od poljoprivrednika;

2) u polje 9.2 – Vrednost plaćenih dobara i usluga unosi se podatak o vrednosti plaćenih dobara i usluga poljoprivredniku;

3) u polje 9.3 – Plaćena PDV nadoknada unosi se podatak o iznosu plaćene PDV nadoknade poljoprivredniku;

4) u polje 9.4 – Plaćena PDV nadoknada koja se može odbiti kao prethodni porez unosi se podatak o iznosu plaćene PDV nadoknade poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez.

Član 35.

U delu 10. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o nabavci dobara i usluga, osim nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika.

U delu 10.1 – Nabavka dobara i usluga od obveznika PDV u Republici iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 10.1.1 – Objekti za vršenje delatnosti unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu prometa objekata za vršenje delatnosti;

2) u polje 10.1.2 – Oprema za vršenje delatnosti unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu prometa opreme za vršenje delatnosti;

3) u polje 10.1.3 – Usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu prometa tih usluga;

4) u polje 10.1.4 – Ostala dobra i usluge unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu prometa tih dobara i usluga;

5) u polje 10.1.5 – PDV po osnovu avansnih sredstava unosi se podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu avansnih sredstava;

6) u polje 10.1.6 – Dobra i usluge bez naknade unose se podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga bez naknade;

7) u polje 10.1.7 – Ukupna naknada, odnosno osnovica
(10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4+10.1.6) unosi se podatak o iznosu ukupne naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge;

8) u polje 10.1.8 – Ukupno obračunati PDV (10.1.1+10.1.2+10.1.3+10.1.4+10.1.5+10.1.6) unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV za nabavljena dobra i usluge;

9) u polje 10.1.9 – Ukupno obračunati PDV koji se može odbiti kao prethodni porez unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

U delu 10.2 – Nabavka dobara i usluga od stranih lica u Republici, koja nisu obveznici PDV, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 10.2.1 – Dobra unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice za promet dobara i iznosu obračunatog PDV za taj promet;

2) u polje 10.2.2 – Usluge unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice za promet usluga i iznosu obračunatog PDV za taj promet;

3) u polje 10.2.3 – PDV po osnovu avansnih sredstava unosi se podatak o iznosu PDV obračunatog po osnovu plaćenih avansnih sredstava;

4) u polje 10.2.4 – PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona unose se podaci o iznosu naknade, odnosno osnovice i iznosu obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za te usluge ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona;

5) u polje 10.2.5 – Dobra i usluge bez naknade unose se podaci o iznosu osnovice za promet dobara i usluga bez naknade i iznosu obračunatog PDV za taj promet;

6) u polje 10.2.6 – Ukupna naknada, odnosno osnovica (10.2.1+10.2.2+10.2.4+10.2.5) unosi se podatak o iznosu ukupne naknade, odnosno osnovice po osnovu nabavke dobara i usluga;

7) u polje 10.2.7 – Ukupno obračunati PDV (10.2.1+10.2.2 +10.2.3+10.2.4+10.2.5) unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV po osnovu nabavke dobara i usluga;

8) u polje 10.2.8 – Ukupno obračunati PDV, koji se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o iznosu ukupno obračunatog PDV po osnovu nabavke dobara i usluga, koji se može odbiti kao prethodni porez.

U delu 10.3 – Nabavka dobara i usluga u Republici od lica sa teritorije Republike, koja nisu obveznici PDV, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 10.3.1 – Dobra unosi se podatak o naknadi, odnosno vrednosti nabavljenih dobara;

2) u polje 10.3.2 – Usluge unosi se podatak o naknadi, odnosno vrednosti nabavljenih usluga.

U delu 10.4 – Nabavka dobara i usluga van teritorije Republike, iskazuju se podaci, i to:

1) u polje 10.4.1 – Dobra unosi se podatak o naknadi, odnosno vrednosti dobara nabavljenih van teritorije Republike, a koja se ne uvoze u Republiku;

2) u polje 10.4.2 – Usluge unosi se podatak o naknadi, odnosno vrednosti nabavljenih usluga.

Član 36.

U delu 11. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o smanjenju, odnosno povećanju naknade, odnosno osnovice za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, kao i smanjenje, odnosno povećanje prethodnog poreza, i to:

1) u polje 11.1 – Smanjenje naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV i prethodnog poreza po tom osnovu unose se podaci o iznosu za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica za promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV i iznosu za koji je smanjen prethodni porez po tom osnovu;

2) u polje 11.2 – Povećanje naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV i prethodnog poreza po tom osnovu unose se podaci o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno osnovica za promet dobara i usluga izvršen od drugog obveznika PDV i iznosu za koji je povećan prethodni porez po tom osnovu;

3) u polje 11.3 – Smanjenje naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga stranog lica koje nije obveznik PDV i prethodnog poreza po tom osnovu unose se podaci o iznosu za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica za promet dobara i usluga stranog lica koje nije obveznik PDV i iznosu za koji je smanjen prethodni porez po tom osnovu;

4) u polje 11.4 – Povećanje naknade, odnosno osnovice za promet dobara i usluga stranog lica koje nije obveznik PDV i prethodnog poreza po tom osnovu unose se podaci o iznosu za koji je povećana naknada, odnosno osnovica za promet dobara i usluga stranog lica koje nije obveznik PDV i iznosu za koji je povećan prethodni porez po tom osnovu;

5) u polje 11.5 – Smanjenje prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog organa unosi se podatak o iznosu za koji je smanjen prethodni porez u smislu člana 31a Zakona;

6) u polje 11.6 – Povećanje prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog organa unosi se podatak o iznosu za koji je povećan prethodni porez u smislu člana 31a Zakona;

7) u polje 11.7 – Smanjenje prethodnog poreza po osnovu ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti unosi se podatak o iznosu za koji je smanjen prethodni porez za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti u smislu člana 32. Zakona;

8) u polje 11.8 – Povećanje prethodnog poreza po osnovu naknadnog sticanja prava na odbitak prethodnog poreza za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti unosi se podatak o iznosu za koji je povećan prethodni porez za opremu, objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti u smislu člana 32a Zakona;

9) u polje 11.9 – Povećanje prethodnog poreza po osnovu sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV unosi se podatak o iznosu za koji je povećan prethodni porez po osnovu sticanja prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV u smislu člana 32b Zakona;

10) u polje 11.10 – Povećanje prethodnog poreza za iznos za koji obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV unosi se podatak o iznosu PDV za koji je povećan prethodni porez u slučaju kada obveznik PDV nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV u potpunosti ili delimično iz razloga što je iznos obračunatog PDV manji od iznosa za koji vrši smanjenje obračunatog PDV;

11) u polje 11.11 – Smanjenje prethodnog poreza u drugim slučajevima unosi se podatak o iznosu za koji je smanjen prethodni porez u drugim slučajevima;

12) u polje 11.12 – Povećanje prethodnog poreza u drugim slučajevima unosi se podatak o iznosu za koji je povećan prethodni porez u drugim slučajevima;

13) u polje 11.13 – UKUPNO SMANJENJE (11.1+11.3+11.5 + 11.7+11.11) unose se podaci o ukupnom iznosu za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, odnosno za koji je smanjen prethodni porez;

14) u polje 11.14 – UKUPNO POVEĆANJE (11.2+11.4+11.6 +11.8+11.9+11.10+11.12) unose se podaci o ukupnom iznosu za koji je povećana naknada, odnosno osnovica za nabavljena dobra i usluge u Republici, osim za nabavljena dobra i usluge od poljoprivrednika, odnosno za koji je povećan prethodni porez.

Član 37.

U delu 12. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o ukupnoj naknadi, osnovici, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim dobara i usluga nabavljenih od poljoprivrednika, obračunatom PDV za ta dobra i usluge i PDV koji se može odbiti kao prethodni porez po tom osnovu, i to:

1) u polje 12.1 – Ukupna naknada, osnovica, odnosno vrednost (10.1.7+10.2.6+10.3.1+10.3.2+10.4.1+10.4.2–11.13+11.14) unosi se podatak o zbiru iznosa naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim dobara i usluga nabavljenih od poljoprivrednika, i iznosa za koji je povećana ta naknada, odnosno osnovica, umanjen za iznos za koji je smanjena naknada, odnosno osnovica;

2) u polje 12.2 – Ukupno obračunati PDV (10.1.8+10.2.7 –11.13+11.14) unosi se podatak o zbiru iznosa obračunatog PDV i iznosa za koji je povećan obračunati PDV, umanjen za iznos za koji je smanjen obračunati PDV;

3) u polje 12.3 – Ukupno obračunati PDV koji se može odbiti kao prethodni porez unosi se podatak o zbiru iznosa obračunatog PDV i iznosa za koji je povećan obračunati PDV, umanjen za iznos za koji je smanjen obračunati PDV, a koji se može odbiti kao prethodni porez.

Član 38.

U delu 13. Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga izvršenom u inostranstvu i drugim aktivnostima, odnosno primanjima koja ne podležu PDV, i to:

1) u polje 13.1 – Promet dobara unosi se podatak o iznosu naknade za promet dobara izvršen u inostranstvu;

2) u polje 13.2 – Promet usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu u kojem se nalazi nepokretnost unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

3) u polje 13.3 – Promet usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu gde se obavlja prevoz unosi se podatak o iznosu naknade za promet usluga prevoza izvršen u inostranstvu;

4) u polje 13.4 – Promet usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu gde su usluge stvarno pružene unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

5) u polje 13.5 – Promet usluga u oblasti ekonomske propagande unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

6) u polje 13.6 – Promet usluga iz člana 5. stav 3) tačka 1) Zakona unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

7) u polje 13.7 – Promet usluga savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

8) u polje 13.8 – Promet usluga pruženih elektronskim putem unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

9) u polje 13.9 – Promet usluga za koji se mesto prometa određuje prema mestu primaoca usluga, osim usluga iz tač. 5), 6), 7) i 8) ovog člana, unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

10) u polje 13.10 – Promet usluga posredovanja za koji se mesto prometa određuje prema mestu prometa dobara i usluga koji je predmet posredovanja unosi se podatak o iznosu naknade za taj promet izvršen u inostranstvu;

11) u polje 13.11 – Prenos celokupne imovine unosi se podatak o iznosu naknade za prenos celokupne imovine, odnosno o vrednosti celokupne imovine ako se prenos vrši bez naknade;

12) u polje 13.12 – Prenos dela imovine unosi se podatak o iznosu naknade za prenos dela imovine, odnosno o vrednosti dela imovine ako se prenos vrši bez naknade;

13) u polje 13.13 – Zamena dobara u garantnom roku bez naknade unosi se podatak o vrednosti dobara zamenjenih u garantnom roku bez naknade;

14) u polje 13.14 – Besplatno davanje poslovnih uzoraka unosi se podatak o vrednosti besplatno datih poslovnih uzoraka;

15) u polje 13.15 – Davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti unosi se podatak o vrednosti datog reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti;

16) u polje 13.16 – Iznosi naplaćeni u ime i za račun drugih lica unosi se podatak o iznosima naplaćenim u ime i za račun drugih lica;

17) u polje 13.17 – Promet dobara bez naknade koji se ne smatra prometom dobara uz naknadu unosi se podatak o vrednosti prometa dobara bez naknade koji se ne smatra prometom dobara uz naknadu;

18) u polje 13.18 – Promet usluga bez naknade koji se ne smatra prometom usluga uz naknadu unosi se podatak o vrednosti upotrebe dobara, odnosno drugom pružanju usluga bez naknade koje se ne smatra prometom usluga uz naknadu;

19) u polje 13.19 – Primanje po osnovu naknade štete unosi se podatak o iznosu primljene naknade štete;

20) u polje 13.20 – Primanje donacija u novcu unosi se podatak iznosu novčanih sredstava primljenih kao donacija.

Član 39.

Obveznik PDV koji primenjuje sistem naplate u skladu sa članom 36a Zakona unosi podatke u Obrazac POPDV primenjujući pravila o nastanku poreske obaveze i prava na odbitak prethodnog poreza u skladu sa tim članom.

Član 40.

U Obrazac POPDV podaci se unose u odgovarajuća polja upisivanjem iznosa u dinarima, bez decimala.

Član 41.

Obrazac POPDV podnosi se uz poresku prijavu, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2018. godine.

Član 42.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS”, broj 120/12).

Član 43.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV: „Sl. glasnik RS“, br. 109/2016

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od _______ do _______ 20__. godine

Podelite: