Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора закљученог на даљину или изван пословних просторија

„Службени гласник РС“, број 21/2022

 

Члан 1.

Овим правилником се уређују облик и садржина обрасца за одустанак од уговора закљученог на даљину или изван пословних просторија (у даљем тексту: образац за одустанак).

Члан 2.

Образац за одустанак садржи:

1) назив, адресу, број телефона, број факса и електронску пошту трговца;

2) изјаву потрошача којом на јасан и разумљив начин обавештава трговца да одустаје од уговора;

3) датум закључења уговора;

4) датум пријема робе;

5) разлоге за одустанак, уз напомену да потрошач није дужан да их наведе;

6) име, презиме и адресу потрошача;

7) својеручни потпис потрошача, уколико образац доставља поштом или факсом;

8) датум попуњавања обрасца.

Члан 3.

Образац за одустанак од уговора закљученог на даљину или изван пословних просторија одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија („Службени гласник РС”, број 21/15).

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Поделите: