Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija

„Službeni glasnik RS“, broj 21/2022

 

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuju oblik i sadržina obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Član 2.

Obrazac za odustanak sadrži:

1) naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu trgovca;

2) izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da odustaje od ugovora;

3) datum zaključenja ugovora;

4) datum prijema robe;

5) razloge za odustanak, uz napomenu da potrošač nije dužan da ih navede;

6) ime, prezime i adresu potrošača;

7) svojeručni potpis potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom;

8) datum popunjavanja obrasca.

Član 3.

Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija („Službeni glasnik RS”, broj 21/15).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Podelite: