Pravilnik o načinu sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda

“Službeni glasnik RS”, broj 59/2019

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način sprovođenja ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi, sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi, vrste tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi i sadržina i vrste dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi u zavisnosti od primenjenog sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi utvrđenog tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom kojim je obuhvaćen građevinski proizvod.

Član 2.

Postupak ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskih proizvoda, sačinjavanje i izdavanje dokumenata o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi sprovodi se u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (u daljem tekstu: Zakon), tehničkim propisima donetim na osnovu Zakona, tehničkim specifikacijama i ovim pravilnikom.

Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi građevinskog proizvoda u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama sprovodi se u skladu sa jednim od sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi (u daljem tekstu: Sistem) utvrđenim tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom i ovim pravilnikom.

Član 3.

Deklaracija o performansama građevinskog proizvoda sačinjava se u okviru Sistema 1+ na osnovu:

1) radnji koje u okviru Sistema 1+ sprovodi proizvođač;

2) sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda koji izdaje imenovano sertifikaciono telo za proizvod.

Radnje koje u okviru Sistema 1+ sprovodi proizvođač su:

1) fabrička kontrola proizvodnje;

2) dalje ispitivanje uzoraka uzetih od strane proizvođača u proizvodnom pogonu u skladu sa propisanim planom ispitivanja.

Radnje koje u okviru Sistema 1+ sprovodi imenovano sertifikaciono telo za proizvod, pre donošenja odluke o izdavanju, ograničenju važenja, obustavljanju ili povlačenju sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda su:

1) ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda sprovedeno na osnovu ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

2) početni pregled proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje;

3) stalni nadzor, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje;

4) kontrolno ispitivanje uzoraka uzetih od strane imenovanog sertifikacionog tela za proizvod u proizvodnom pogonu ili skladišnim prostorijama proizvođača.

Član 4.

Deklaracija o performansama građevinskog proizvoda sačinjava se u okviru Sistema 1 na osnovu:

1) radnji koje u okviru Sistema 1 sprovodi proizvođač;

2) sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda koji izdaje imenovano sertifikaciono telo za proizvod.

Radnje koje u okviru Sistema 1 sprovodi proizvođač su:

1) fabrička kontrola proizvodnje;

2) dalje ispitivanje uzoraka uzetih od strane proizvođača u proizvodnom pogonu u skladu sa propisanim planom ispitivanja.

Radnje koje u okviru Sistema 1 sprovodi imenovano sertifikaciono telo za proizvod, pre donošenja odluke o izdavanju, ograničenju važenja, obustavljanju ili povlačenju sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda, su:

1) ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda sprovedeno na osnovu ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

2) početni pregled proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje;

3) stalni nadzor, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje.

Član 5.

Deklaracija o performansama građevinskog proizvoda sačinjava se u okviru Sistema 2+ na osnovu:

1) radnji koje u okviru Sistema 2+ sprovodi proizvođač;

2) sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje koji izdaje imenovano sertifikaciono telo za fabričku kontrolu proizvodnje.

Radnje koje u okviru Sistema 2+ sprovodi proizvođač su:

1) ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda sprovedeno na osnovu ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;

2) fabrička kontrola proizvodnje;

3) dalje ispitivanje uzorka uzetih od strane proizvođača u proizvodnom pogonu u skladu sa propisanim planom ispitivanja.

Radnje o koje u okviru Sistema 2+ sprovodi imenovano sertifikaciono telo za fabričku kontrolu proizvodnje, pre donošenja odluke o izdavanju, ograničenju važenja, obustavljanju ili povlačenju sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje su:

1) početni pregled proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje;

2) stalni nadzor, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje.

Član 6.

Deklaracija o performansama građevinskog proizvoda sačinjava se u okviru Sistema 3 na osnovu:

1) radnje koju u okviru Sistema 3 sprovodi proizvođač;

2) izveštaja o ispitivanju koji izdaje imenovana laboratorija.

Radnja koju u okviru Sistema 3 sprovodi proizvođač je fabrička kontrola proizvodnje.

Radnja koju u okviru Sistema 3 sprovodi imenovana laboratorija, pre sačinjavanja izveštaja o ispitivanju, je ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda na osnovu ispitivanja, na osnovu uzorkovanja koje je sproveo proizvođač, proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije građevinskog proizvoda.

Član 7.

Deklaracija o performansama građevinskog proizvoda sačinjava se u okviru Sistema 4 na osnovu radnji koje u okviru Sistema 4 sprovodi proizvođač.

Radnje koje u okviru Sistema 4 sprovodi proizvođač su:

1) ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda na osnovu ispitivanja, proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda;

2) fabrička kontrola proizvodnje;

U okviru Sistema 4 nema zadataka koji zahtevaju učešće imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Član 8.

Za građevinski proizvod za koji je izdata tehnička ocena, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi koje sprovodi radnje u okviru Sistema 1+, Sistema 1 i Sistema 3 i proizvođač koji sprovodi radnje u okviru Sistema 2+ i Sistema 4, sprovode sve radnje u okviru Sistema osim radnje utvrđene članom 3. stav 3. tačka 1), članom 4. stav 3. tačka 1), članom 5. stav 2. tačka 1), članom 6. stav 3. i članom 7. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika i tehničku ocenu izdatu za građevinski proizvod smatraju ocenom performansi tog građevinskog proizvoda.

Član 9.

Ako je propisano da u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda, kao nezavisna treća strana, učestvuje imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, postupak se sprovodi na osnovu zahteva koji se podnosi imenovanom telu za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik.

Troškove ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda snosi podnosilac zahteva.

Troškove iz stava 3. ovog člana imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi obračunava i naplaćuje primenom jednakih kriterijuma, bez diskriminacije.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi i podnosilac zahteva međusobna prava i obaveze u vezi sa sprovođenjem postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi uređuju ugovorom.

Podnosilac zahteva može da, pod uslovima koji su uređeni ugovorom iz stava 5. ovog člana, povuče zahtev za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi, s tim da je dužan da imenovanom telu za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi nadoknadi srazmeran deo troškova postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi, kao i srazmerni deo naknade, ako je sprovođenje ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi započeto.

U slučaju povlačenja zahteva za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno raskida ugovora iz stava 5. ovog člana, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi je dužno da, u skladu sa ugovorom, vrati podnetu dokumentaciju pod uslovima iz tog ugovora.

Član 10.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi sprovodi radnje u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda:

1) na transparentan način, tako da je proizvođač upoznat sa aktivnostima imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi;

2) tako da su aktivnosti imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi srazmerne zadacima nezavisne treće strane;

3) bez ili uz minimalno ometanje procesa rada proizvođača;

4) na način prilagođen veličini proizvođača, delatnosti koju obavlja, organizaciji, stepenu složenosti primenjenog tehnološkog procesa i prirodi proizvodnog procesa;

5) uz poštovanje zahteva koji su za građevinski proizvod propisani ovim pravilnikom i uloge koju taj građevinski proizvod ima pri ispunjavanju osnovnih zahteva za objekat.

Član 11.

Proizvođač građevinskog proizvoda sprovodi radnje u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda nakon što je:

1) imenovao lica odgovorna za sprovođenje radnji u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda;

2) uspostavio sistem pisanih pravila za sprovođenje pojedinih radnji u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda koji mora da bude takav da osigurava tehničku ispravnost i tačnost, objektivnost dobijenih rezultata i usklađenost sa zahtevima odgovarajuće tehničke specifikacije ili tehničkog propisa (predmet i učestalost ispitivanja, etaloniranje merne opreme, kontrola procesa proizvodnje i sl.);

3) uspostavio pravila za utvrđivanje nedostataka proizvodnje građevinskog proizvoda i mere za njihovo otklanjanje.

Proizvođač građevinskog proizvoda može da poveri drugom pravnom licu sprovođenje radnje ili radnji koje bi, u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda, trebalo da sprovodi taj proizvođač, u skladu sa ovim pravilnikom.

Pravno lice iz stava 2. ovog člana koje obavlja poverenu radnju ili radnje u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi u ime i za račun proizvođača građevinskog proizvoda, ne može da učestvuje u obavljanju radnji koje u postupku ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi tog građevinskog proizvoda sprovodi imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskog proizvoda, u skladu sa ovim pravilnikom.

Stav 3. ovog člana ne odnosi se na telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi imenovano za obavljanje radnji u okviru Sistema 3.

Član 12.

Proizvođač građevinskog proizvoda sačinjava odgovarajući izveštaj o svakoj radnji sprovedenoj u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda i o rezultatima tih radnji, i to o sprovedenim radnjama ispitivanja:

1) ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda sprovedeno na osnovu ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda iz člana 5. stav 2. tačka 1) i člana 7. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika;

2) dalje ispitivanje uzoraka uzetih od strane proizvođača u proizvodnom pogonu u skladu sa propisanim planom ispitivanja iz člana 3. stav 2. tačka 2), člana 4. stav 2. tačka 2) i člana 5. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika.

O sprovedenim radnjama iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana proizvođač građevinskog proizvoda sačinjava Izveštaj o ispitivanju građevinskog proizvoda.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi sačinjava odgovarajući izveštaj o svakoj radnji sprovedenoj u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda i o rezultatima tih radnji, i to:

1) o sprovedenim radnjama ispitivanja:

(1) ocenjivanje performansi građevinskog proizvoda sprovedeno na osnovu ispitivanja (uključujući uzorkovanje) proračuna, tabelarnih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda iz člana 3. stav 3. tačka 1), člana 4. stav 3. tačka 1) i člana 6. stav 3. ovog pravilnika;

(2) kontrolno ispitivanje uzoraka uzetih od strane imenovanog sertifikacionog tela za proizvod u proizvodnom pogonu ili skladišnim prostorijama proizvođača iz člana 3. stav 3. tačka 4) ovog pravilnika.

O sprovedenim radnjama iz stava 3. tačka 1) podtač. (1) i (2) ovog člana imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi sačinjava Izveštaj o ispitivanju građevinskog proizvoda.

O sprovedenim radnjama početnog pregleda (početni pregled proizvodnog pogona i fabrička kontrola proizvodnja iz člana 3. stav 3. tačka 2), člana 4. stav 3. tačka 2) i člana 5. stav 3. tačka 1) ovog pravilnika), imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi sačinjava Izveštaj o sprovedenom početnom pregledu proizvodnog pogona i fabričke kontrole proizvodnje.

O sprovedenoj radnji stalnog nadzora (ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje iz člana 3. stav 3. tačka 3), člana 4. stav 3. tačka 3) i člana 5. stav 3. tačka 2) ovog pravilnika), imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi sačinjava Izveštaj o sprovedenom stalnom nadzoru.

Član 13.

Ako tokom sprovođenja radnji početnog pregleda, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi ustanovi da proizvođač nije zadovoljio zahteve utvrđene tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom kojima se obezbeđuje stalnost performansi građevinskog proizvoda, ne izdaje se sertifikat o stalnosti performansi građevinskog proizvoda, odnosno sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje do preduzimanja odgovarajuće korektivne mere od strane proizvođača.

Ako tokom obavljanja radnje stalnog nadzora, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi ustanovi da građevinski proizvod više nema performanse navedene u deklaraciji o performansama, to telo prema potrebi donosi odluku o ograničenju važenja, obustavljanju ili povlačenju sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda, odnosno sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje, ukoliko proizvođač ne preduzme odgovarajuće korektivne mere.

Ako korektivne mere nisu preduzete ili nemaju potreban učinak, imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi donosi odluku o ograničenju važenja, obustavljanju ili povlačenju sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda, odnosno sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje.

Član 14.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi sačinjava sertifikat o stalnosti performansi građevinskog proizvoda iz člana 3. stav 3. i člana 4. stav 3. ovog pravilnika, sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika i izveštaj o ispitivanju iz člana 6. stav 3. ovog pravilnika, kojim se potvrđuje stalnost i/ili verifikuju performanse građevinskog proizvoda u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama utvrđenim odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom ako:

1) su sprovedene i/ili ako se sprovode sve radnje u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda utvrđene tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom;

2) su pozitivni rezultati svih radnji sprovedenih u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda utvrđenog odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom;

3) je utvrđeno da građevinski proizvod ispunjava zahteve utvrđene odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.

Član 15.

Dokument o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda iz člana 14. ovog pravilnika obavezno sadrži:

1) naziv i sedište imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi koje izdaje dokument o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi;

2) naziv i sedište, odnosno naziv i adresu proizvođača, ovlašćenog zastupnika ili uvoznika građevinskog proizvoda;

3) naziv, kratak opis i predviđenu upotrebu građevinskog proizvoda;

4) referentne oznake tehničkih specifikacija ili tehničkog propisa u skladu sa kojim se vrši ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi građevinskog proizvoda;

5) oznaku Sistema koji je sproveden ili se sprovodi;

6) identifikacionu oznaku i datum izdavanja dokumenta o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi;

7) izjavu da se navedenim dokumentom potvrđuje da su primenjene sve odredbe koje se odnose na ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi utvrđene odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom, u skladu sa navedenim Sistemom i da građevinski proizvod ispunjava sve zahteve utvrđene odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom;

8) ime i prezime lica imenovanog za potpisivanje dokumenta o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi.

Identifikaciona oznaka iz stava 1. tačka 6) ovog člana sastoji se od:

1) identifikacionog broja imenovanog tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnocti performansi koje izdaje dokument o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi u obliku HH/G1;

2) skraćenice ZGP;

3) brojčane, slovne ili kombinovane oznake, koja osigurava jedinstvenost izdatog dokumenta o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi (npr. poslednje dve cifre godine u kojoj se izdaje u obliku G2, rednog broja pod kojim se izdaje u godini izdavanja u obliku AAAA), pri čemu se svi delovi identifikacione oznake ispisuju kao niz oblika HH/G1-ZGP-G2/AAAA.

Član 16.

Proizvođač sačinjava deklaraciju o performansama građevinskog proizvoda kojom se verifikuju performanse građevinskog proizvoda u vezi sa njegovim bitnim karakteristikama utvrđenim odgovarajućom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom ako su:

1) obezbeđeni uslovi iz člana 11. ovog pravilnika;

2) sprovedene i/ili se sprovode sve radnje u okviru sistema ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi utvrđene tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom;

3) zadovoljeni zahtevi utvrđeni tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom kojima se obezbeđuje stalnost performansi građevinskog proizvoda.

Sadržina deklaracije o performansama utvrđena je posebnim propisom kojim je propisana sadržina i način izrade deklaracije o performansama građevinskog proizvoda.

Član 17.

Dokument o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda, ako tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom nije drugačije određeno, važi do:

1) promene u proizvodnji građevinskog proizvoda kojom se utiče na performanse građevinskog proizvoda i/ili

2) promena u tehničkim specifikacijama ili tehničkom propisu u skladu sa kojima su izdate, ako te promene utiču na ispunjavanje osnovnih zahteva za objekat.

U slučaju promene u proizvodnji građevinskog proizvoda kojom se ne utiče na performanse građevinskog proizvoda, ne izdaje se novi dokument o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskog proizvoda.

U slučaju promene naziva građevinskog proizvoda, izdaje se nov dokument o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi, a radnje u okviru postupka ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda sprovode se ponovo samo ukoliko su promenjene i performanse građevinskog proizvoda.

Član 18.

Dokument o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi izdaje se u najmanje dva originalna primerka, na srpskom jeziku.

Dokument o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi trajno čuva proizvođač i imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi.

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi:

1) sačinjava spisak izdatih i obustavljenih sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda, sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje i izveštaja o ispitivanju;

2) sačinjava spisak odluka o ograničavanju važenja, povlačenju i odbijanju izdavanja sertifikata o stalnosti performansi građevinskog proizvoda, sertifikata o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje i izveštaja o ispitivanju;

3) trajno čuva dokumentaciju o rezultatima ispitivanja i druge podatke, kao i tehničku i drugu dokumentaciju u vezi sa sprovedenim postupkom ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi i izdatim dokumentima o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi, ako tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom nije drugačije određeno.

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: