Објављен „Службени гласник РС“ број 59 од 23.8.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за квалификоване електронске временске жигове
 • ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа
 • ПРАВИЛНИК о начину и условима за утврђивање траса за превоз опасне робе у друмском саобраћају и начину лоцирања и праћења возила

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 59 од 23.8.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Коридори Србије” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8392/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8426/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8427/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8428/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8429/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8441/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране животињског порекла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за квалификоване електронске временске жигове
 • ПРАВИЛНИК о начину примене овлашћења службеника обезбеђења
 • ПРАВИЛНИК о начину и условима за утврђивање траса за превоз опасне робе у друмском саобраћају и начину лоцирања и праћења возила
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске — Београд (Добановци) на животну средину
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш — граница Републике Северне Македоније на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о упису политичке странке у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ o упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • КОДЕКС понашања царинских службеника
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2116/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2118/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2121/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2157/2019-01
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 38133/16, Пушкић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о објављивању кључних тржишних података
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0241/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0203/18-11
 • РЕШЕЊА о акредитацији здравствене установе
 • СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствене установе
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „Љубовија”, Љубовија
ОГЛАСИ

Поделите: