Правилник о начину спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа

“Службени гласник РС”, број 59/2019

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују начин спровођења оцењивања и верификације сталности перформанси, системи оцењивања и верификације сталности перформанси, врсте тела за оцењивањe и верификацију сталности перформанси и садржина и врсте докумената о оцењивању и верификацији сталности перформанси у зависности од примењеног система оцењивања и верификације сталности перформанси утврђеног техничком спецификацијом или техничким прописом којим је обухваћен грађевински производ.

Члан 2.

Поступак оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинских производа, сачињавање и издавање докумената о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси спроводи сe у складу са Законом о грађевинским производима (у даљем тексту: Закон), техничким прописима донетим на основу Закона, техничким спецификацијама и овим правилником.

Оцењивање и верификација сталности перформанси грађевинског производа у вези са његовим битним карактеристикама спроводи се у складу са једним од система оцењивања и верификације сталности перформанси (у даљем тексту: Систем) утврђеним техничком спецификацијом или техничким прописом и овим правилником.

Члан 3.

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 1+ на основу:

1) радњи које у оквиру Система 1+ спроводи произвођач;

2) сертификата о сталности перформанси грађевинског производа који издаје именовано сертификационо тело за производ.

Радње које у оквиру Система 1+ спроводи произвођач су:

1) фабричка контрола производње;

2) дaљe испитивање узорака узетих од стране произвођача у производном погону у складу са прописаним планом испитивања.

Радње које у оквиру Система 1+ спроводи именовано сертификационо тело за производ, пре доношења одлуке о издавању, ограничењу важења, обустављању или повлачењу сертификата о сталности перформанси грађевинског производа су:

1) оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, табеларних вредности или описне документације производa;

2) почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње;

3) стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле производње;

4) контролно испитивање узорака узетих од стране именованог сертификационог тела за производ у производном погону или складишним просторијама произвођача.

Члан 4.

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 1 на основу:

1) радњи које у оквиру Система 1 спроводи произвођач;

2) сертификата о сталности перформанси грађевинског производа који издаје именовано сертификационо тело за производ.

Радње које у оквиру Система 1 спроводи произвођач су:

1) фабричка контрола производње;

2) дaљe испитивање узорака узетих од стране произвођача у производном погону у складу са прописаним планом испитивања.

Радње које у оквиру Система 1 спроводи именовано сертификационо тело за производ, пре доношења одлуке о издавању, ограничењу важења, обустављању или повлачењу сертификатa о сталности перформанси грађевинског производа, су:

1) оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, табеларних вредности или описне документације производa;

2) почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње;

3) стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле производње.

Члан 5.

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 2+ на основу:

1) радњи које у оквиру Система 2+ спроводи произвођач;

2) сертификата о усаглашености фабричке контроле производње који издаје именовано сертификационо тело за фабричку контролу производње.

Радње које у оквиру Системa 2+ спроводи произвођач су:

1) оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, табеларних вредности или описне документације производa;

2) фабричка контрола производње;

3) даље испитивање узорка узетих од стране произвођача у производном погону у складу са прописаним планом испитивања.

Радње о које у оквиру Системa 2+ спроводи именовано сертификационо тело за фабричку контролу производње, пре доношења одлуке о издавању, ограничењу важења, обустављању или повлачењу сертификата о усаглашености фабричке контроле производње су:

1) почетни преглед производног погона и фабричке контроле производње;

2) стални надзор, оцењивање и вредновање фабричке контроле производње.

Члан 6.

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 3 на основу:

1) радње коју у оквиру Система 3 спроводи произвођач;

2) извештаја о испитивању који издаје именована лабораторија.

Радња коју у оквиру Системa 3 спроводи произвођач је фабричка контрола производње.

Радња коју у оквиру Системa 3 спроводи именована лабораторија, пре сачињавања извештаја о испитивању, је оцењивање перформанси грађевинског производа на основу испитивања, на основу узорковања које је спровео произвођач, прорачуна, табеларних вредности или описне документације грађевинског производа.

Члан 7.

Декларација о перформансама грађевинског производа сачињава се у оквиру Система 4 на основу радњи које у оквиру Система 4 спроводи произвођач.

Радње које у оквиру Система 4 спроводи произвођач су:

1) оцењивање перформанси грађевинског производа на основу испитивања, прорачуна, табеларних вредности или описне документације тог производа;

2) фабричка контрола производње;

У оквиру Система 4 нема задатака који захтевају учешће именованог тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

Члан 8.

За грађевински производ за који је издата техничка оцена, именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси које спроводи радње у оквиру Система 1+, Система 1 и Система 3 и произвођач који спроводи радње у оквиру Система 2+ и Система 4, спроводе све радње у оквиру Система осим радње утврђене чланом 3. став 3. тачка 1), чланом 4. став 3. тачка 1), чланом 5. став 2. тачка 1), чланом 6. став 3. и чланом 7. став 2. тачка 1) овог правилника и техничку оцену издату за грађевински производ сматрају оценом перформанси тог грађевинског производа.

Члан 9.

Ако је прописано да у поступку оцењивањa и верификације сталности перформанси грађевинског производа, као независна трећа страна, учествује именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси, поступак се спроводи на основу захтева који се подноси именованом телу за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

Захтев из става 1. овог члана подноси произвођач, његов заступник или увозник.

Трошкове оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа сноси подносилац захтева.

Трошкове из става 3. овог члана именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси обрачунава и наплаћује применом једнаких критеријума, без дискриминације.

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси и подносилац захтева међусобна права и обавезе у вези са спровођењем поступка оцењивања и верификације сталности перформанси уређују уговором.

Подносилац захтева може да, под условима који су уређени уговором из става 5. овог члана, повуче захтев за оцењивање и верификацију сталности перформанси, с тим да је дужан да именованом телу за оцењивање и верификацију сталности перформанси надокнади сразмеран део трошкова поступка оцењивања и верификације сталности перформанси, као и сразмерни део накнаде, ако је спровођење оцењивања и верификације сталности перформанси започето.

У случају повлачења захтева за оцењивање усаглашености, односно раскида уговора из става 5. овог члана, именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси је дужно да, у складу са уговором, врати поднету документацију под условима из тог уговора.

Члан 10.

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси спроводи радње у оквиру поступка оцењивањa и верификације сталности перформанси грађевинског производа:

1) на транспарентан начин, тако да је произвођач упознат са активностима именованог тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси;

2) тако да су активности именованог тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси сразмерне задацима независне треће стране;

3) без или уз минимално ометање процеса рада произвођача;

4) на начин прилагођен величини произвођача, делатности коју обавља, организацији, степену сложености примењеног технолошког процеса и природи производног процеса;

5) уз поштовање захтева који су за грађевински производ прописани овим правилником и улоге коју тај грађевински производ има при испуњавању основних захтева за објекат.

Члан 11.

Произвођач грађевинског производа спроводи радње у оквиру поступка оцењивањa и верификације сталности перформанси грађевинског производа након што је:

1) именовао лица одговорна за спровођење радњи у оквиру поступка оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа;

2) успоставио систем писаних правила за спровођење појединих радњи у оквиру поступка оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа који мора да буде такав да осигурава техничку исправност и тачност, објективност добијених резултата и усклађеност са захтевима одговарајуће техничке спецификације или техничког прописа (предмет и учесталост испитивања, еталонирање мерне опреме, контрола процеса производње и сл.);

3) успоставио правила за утврђивање недостатака производње грађевинског производа и мере за њихово отклањање.

Произвођач грађевинског производа може да повери другом правном лицу спровођење радње или радњи које би, у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси грађевинског производа, требало да спроводи тај произвођач, у складу са овим правилником.

Правно лице из става 2. овог члана које обавља поверену радњу или радње у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси у име и за рачун произвођача грађевинског производа, не може да учествује у обављању радњи које у поступку оцењивања и верификације сталности перформанси тог грађевинског производа спроводи именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинског производа, у складу са овим правилником.

Став 3. овог члана не односи се на тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси именовано за обављање радњи у оквиру Система 3.

Члан 12.

Произвођач грађевинског производа сачињава одговарајући извештај о свакој радњи спроведеној у оквиру поступка оцењивањa и верификације сталности перформанси грађевинског производа и о резултатима тих радњи, и то о спроведеним радњама испитивања:

1) оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на основу испитивања (укључујући узорковање), прорачуна, табеларних вредности или описне документације производa из члана 5. став 2. тачка 1) и члана 7. став 2. тачка 1) овог правилника;

2) дaљe испитивање узорака узетих од стране произвођача у производном погону у складу са прописаним планом испитивања из члана 3. став 2. тачка 2), члана 4. став 2. тачка 2) и члана 5. став 2. тачка 3) овог правилника.

О спроведеним радњама из става 1. тач. 1) и 2) овог члана произвођач грађевинског производа сачињава Извештај о испитивању грађевинског производа.

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси сачињава одговарајући извештај о свакој радњи спроведеној у оквиру поступка оцењивањa и верификације сталности перформанси грађевинског производа и о резултатима тих радњи, и то:

1) о спроведеним радњама испитивања:

(1) оцењивање перформанси грађевинског производа спроведено на основу испитивања (укључујући узорковање) прорачуна, табеларних вредности или описне документације производa из члана 3. став 3. тачка 1), члана 4. став 3. тачка 1) и члана 6. став 3. овог правилника;

(2) контролно испитивање узорака узетих од стране именованог сертификационог тела за производ у производном погону или складишним просторијама произвођача из члана 3. став 3. тачка 4) овог правилника.

О спроведеним радњама из става 3. тачка 1) подтач. (1) и (2) овог члана именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси сачињава Извештај о испитивању грађевинског производа.

О спроведеним радњама почетног прегледа (почетни преглед производног погона и фабричка контрола производња из члана 3. став 3. тачка 2), члана 4. став 3. тачка 2) и члана 5. став 3. тачка 1) овог правилника), именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси сачињава Извештај о спроведеном почетном прегледу производног погона и фабричке контроле производње.

О спроведеној радњи сталног надзора (оцењивање и вредновање фабричке контроле производње из члана 3. став 3. тачка 3), члана 4. став 3. тачка 3) и члана 5. став 3. тачка 2) овог правилника), именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси сачињава Извештај о спроведеном сталном надзору.

Члан 13.

Ако током спровођења радњи почетног прегледа, именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси установи да произвођач није задовољио захтеве утврђене техничком спецификацијом или техничким прописом којима се обезбеђује сталност перформанси грађевинског производа, не издаје се сертификат о сталности перформанси грађевинског производа, односно сертификат о усаглашености фабричке контроле производње до предузимања одговарајуће корективне мере од стране произвођача.

Ако током обављања радње сталног надзора, именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси установи да грађевински производ више нема перформансе наведене у декларацији о перформансама, то тело према потреби доноси одлуку о ограничењу важења, обустављању или повлачењу сертификата о сталности перформанси грађевинског производа, односно сертификата о усаглашености фабричке контроле производње, уколико произвођач не предузме одговарајуће корективне мере.

Ако корективне мере нису предузете или немају потребан учинак, именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси доноси одлуку о ограничењу важења, обустављању или повлачењу сертификата о сталности перформанси грађевинског производа, односно сертификата о усаглашености фабричке контроле производње.

Члан 14.

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси сачињава сертификат о сталности перформанси грађевинског производа из члана 3. став 3. и члана 4. став 3. овог правилника, сертификат о усаглашености фабричке контроле производње из члана 5. став 3. овог правилника и извештај о испитивању из члана 6. став 3. овог правилника, којим се потврђује сталност и/или верификују перформансе грађевинског производа у вези са његовим битним карактеристикама утврђеним одговарајућом српском техничком спецификацијом или техничким прописом ако:

1) су спроведене и/или ако се спроводе све радње у оквиру поступка оцењивањa и верификације сталности перформанси грађевинског производа утврђене техничком спецификацијом или техничким прописом;

2) су позитивни резултати свих радњи спроведених у оквиру поступка оцењивањa и верификације сталности перформанси грађевинског производа утврђеног одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом;

3) је утврђено да грађевински производ испуњава захтеве утврђене одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом.

Члан 15.

Документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси грађевинског производа из члана 14. овог правилника обавезно садржи:

1) назив и седиште именованог тела за оцењивање и верификацију сталности перформанси које издаје документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси;

2) назив и седиште, односно назив и адресу произвођача, овлашћеног заступника или увозника грађевинског производа;

3) назив, кратак опис и предвиђену употребу грађевинског производа;

4) референтне ознаке техничких спецификација или техничког прописа у складу са којим се врши оцењивање и верификација сталности перформанси грађевинског производа;

5) ознаку Система који је спроведен или се спроводи;

6) идентификациону ознаку и датум издавања документа о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси;

7) изјаву да се наведеним документом потврђује да су примењене све одредбе које се односе на оцењивање и верификацију сталности перформанси утврђене одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом, у складу са наведеним Системом и да грађевински производ испуњава све захтеве утврђене одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом;

8) име и презиме лица именованог за потписивање документа о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси.

Идентификациона ознака из става 1. тачка 6) овог члана састоји се од:

1) идентификационог броја именованог тела за оцењивање и верификацију сталноcти перформанси које издаје документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси у облику ХХ/Г1;

2) скраћенице ЗГП;

3) бројчане, словне или комбиноване ознаке, која осигурава јединственост издатог документа о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси (нпр. последње две цифре године у којој се издаје у облику Г2, редног броја под којим се издаје у години издавања у облику АААА), при чему се сви делови идентификационе ознаке исписују као низ облика ХХ/Г1-ЗГП-Г2/АААА.

Члан 16.

Произвођач сачињава декларацију о перформансама грађевинског производа којом се верификују перформансе грађевинског производа у вези са његовим битним карактеристикама утврђеним одговарајућом техничком спецификацијом или техничким прописом ако су:

1) обезбеђени услови из члана 11. овог правилника;

2) спроведене и/или се спроводе све радње у оквиру система оцењивања и верификације сталности перформанси утврђене техничком спецификацијом или техничким прописом;

3) задовољени захтеви утврђени техничком спецификацијом или техничким прописом којима се обезбеђује сталност перформанси грађевинског производа.

Садржина декларације о перформансама утврђена је посебним прописом којим је прописана садржина и начин израде декларације о перформансама грађевинског производа.

Члан 17.

Документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси грађевинског производа, ако техничком спецификацијом или техничким прописом није другачије одређено, важи до:

1) промене у производњи грађевинског производа којом се утиче на перформансе грађевинског производа и/или

2) промена у техничким спецификацијама или техничком пропису у складу са којима су издате, ако те промене утичу на испуњавање основних захтева за објекат.

У случају промене у производњи грађевинског производа којом се не утиче на перформансе грађевинског производа, не издаје се нови документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси грађевинског производа.

У случају промене назива грађевинског производа, издаје се нов документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси, а радње у оквиру поступка оцењивањa и верификације сталности перформанси грађевинског производа спроводе се поново само уколико су промењене и перформансе грађевинског производа.

Члан 18.

Документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси издаје се у најмање два оригинална примерка, на српском језику.

Документ о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси трајно чува произвођач и именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси.

Именовано тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси:

1) сачињава списак издатих и обустављених сертификата о сталности перформанси грађевинског производа, сертификата о усаглашености фабричке контроле производње и извештаја о испитивању;

2) сачињава списак одлука о ограничавању важења, повлачењу и одбијању издавања сертификата о сталности перформанси грађевинског производа, сертификата о усаглашености фабричке контроле производње и извештаја о испитивању;

3) трајно чува документацију о резултатима испитивања и друге податке, као и техничку и другу документацију у вези са спроведеним поступком оцењивања и верификације сталности перформанси и издатим документима о спроведеном оцењивању и верификацији сталности перформанси, ако техничком спецификацијом или техничким прописом није другачије одређено.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: