Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

„Službeni glasnik RS“, broj 31/2021 i 99/2021

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način provere prijavljenih fiskalnih računa iz člana 10. stav 1. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa odredbama Zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa, i to:

1) nezavisno od načina izdavanja fiskalnog računa;

2) nezavisno od vrste elektronskog fiskalnog uređaja koju koristi obveznik fiskalizacije koji je izdao fiskalni račun, u smislu člana 6. stav 3. Zakona;

3) nezavisno od toga da li su Poreskoj upravi dostavljeni podaci o izdatim fiskalnim računima, u smislu člana 8. st. 1. i 2. Zakona.

Član 3.

Proveru fiskalnog računa kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu sprovesti preko sistema za proveru fiskalnih računa Poreske uprave (u daljem tekstu: sistem za proveru fiskalnih računa), i to:

1) skeniranjem QR koda za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u štampanoj formi;

2) skeniranjem QR koda za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu poslatom kupcu elektronskim putem ili pristupanjem hiperlinku za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u elektronskoj formi.

Provera fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana moguća je isključivo putem internet veze i sa odgovarajućim uređajem koji omogućava skeniranje QR koda i/ili pristupanje hiperlinku.

Proveru fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina.

Član 4.

Prilikom provere fiskalnog računa, kupac, odnosno primalac fiskalnog računa dobija jedno od sledećih obaveštenja preko sistema za proveru fiskalnih računa:

1) ako sistem za proveru fiskalnih računa nije dostupan, kupac i primalac računa dobija obaveštenje o nedostupnosti sistema za proveru fiskalnih računa;

2) ako provera fiskalnog računa nije uspešna usled neispravnosti fiskalnog računa, dobija obaveštenje o neispravnosti fiskalnog računa;

3) ako je provera fiskalnog računa uspešna, dobija obaveštenje o ispravnosti fiskalnog računa.

U slučaju obaveštenja iz stava 1. tačka 3) ovog člana, kupac i primalac fiskalnog računa će imati uvid u podatke iz računa, u smislu člana 5. stav 2. Zakona, opciju da preuzme kopiju fiskalnog računa u elektronskoj formi, kao i opciju da učestvuje u fiskalnoj lutriji ili sličnoj nagradnoj igri ili promotivnoj akciji, ukoliko je takva nagradna igra, odnosno promotivna akcija u toku u trenutku provere fiskalnog računa.

Član 5.

Provera fiskalnog računa preko sistema za proveru fiskalnih računa je moguća 10 godina nakon datuma izdavanja fiskalnog računa.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. novembra 2021. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa: „Sl. glasnik RS“, broj 99/2021

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. novembra 2021. godine.

Podelite: