Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника

„Службени гласник РС“, број 137/2020 и 6/2023

Пречишћен текст прописа

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописујe начин остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника, за зараду коју остварује по основу радног односа на неодређено време са квалификованим послодавцем, сагласно члану 15в Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 и 138/22 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Квалификовани послодавац из члана 15в став 2. Закона, који заснује радни однос са новонастањеним обвезником сачињава писану изјаву којом потврђује да новонастањени обвезник пре заснивања радног односа са квалификованим послодавцем није био у радном односу код било ког послодавца који би се у моменту стицања статуса новонастањеног обвезника сматрао повезаним лицем са тим квалификованим послодавцем у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

У случају промене квалификованог послодавца када новонастањени обвезник закључи уговор о раду са другим квалификованим послодавцем, тај квалификовани послодавац, као и сваки наредни квалификовани послодавац са којим новонастањени обвезник закључи уговор о раду, сагласно ставу 1. овог члана сачињава писану изјаву којом потврђује да новонастањени обвезник пре заснивања радног односа са квалификованим послодавцем није био у радном односу код било ког послодавца који би се у моменту стицања статуса новонастањеног обвезника сматрао повезаним лицем са тим квалификованим послодавцем.

Квалификовани послодавац из члана 15в став 2. Закона, који заснује радни однос са новонастањеним обвезником, од тог новонастањеног обвезника прибавља писану изјаву којом то лице потврђује да пре заснивања радног односа са квалификованим послодавцем није било у радном односу, односно ако је било у радном односу код једног или више послодаваца прибавља писану изјаву у којој лице наводи пун назив и седиште сваког послодавца и државу чији је порески обвезник послодавац код кога је било у радном односу током периода рада у другој држави.

Члан 3.

Квалификовани послодавац из члана 15в став 3. Закона, који заснује радни однос са новонастањеним обвезником, од новонастањеног обвезника прибавља:

1) потврду о промени пребивалишта/боравишта од 1990. године за држављанина Републике Србије (у даљем тексту: Република), издату од надлежног органа у Републици, из које се може утврдити да је то лице најмање три године имало пребивалиште/боравиште на територији Републике, или потврду о промени пребивалишта/боравишта супружника и њихове заједничке малолетне деце, издату од надлежног органа у Републици, из које се може утврдити да су супружник и деца од 1990. године најмање три године имали пребивалиште/боравиште на територији Републике; или

2) доказ о одобреном привременом боравку или одобреном сталном настањењу на територији Републике за страног држављанина, сагласно прописима којима се уређује привремени боравак и стално настањење страног држављанина у Републици, или такав доказ за супружника и њихову заједничку малолетну децу, из кога се може утврдити да је то лице од 1990. године најмање три године имало одобрен привремени боравак или стално настањење на територији Републике.

Члан 4.

Период боравка из члана 15в став 4. тачка 1) Закона новонастањени обвезник који заснива радни однос са квалификованим послодавцем документује тако што квалификованом послодавцу доставља исправе, и то:

1) потврду о промени пребивалишта, односно боравишта у Републици, издату од надлежног органа у Републици, из које се може утврдити да то лице у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, није имало пребивалиште, односно боравиште на територији Републике; или

2) потврду о пребивалишту или боравишту у другој држави, издату од надлежног органа друге државе, или извод из одговарајућег регистра страног надлежног органа, из које се може утврдити да је то лице у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, имало пребивалиште или боравиште у другој држави; или

3) потврду страног послодавца о радном односу у другој држави и раду на територији друге државе, из које се може утврдити да је то лице у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем радило код тог страног послодавца на територији друге државе; или

4) доказ надлежног органа социјалног осигурања друге државе из којих се може утврдити да је то лице у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем било осигураник по прописима те друге државе.

Новонастањени обвезник поред исправа из става 1. овог члана, квалификованом послодавцу са којим заснива радни однос доставља и писану изјаву којом то лице потврђује да је у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем претежно боравило на територији једне или више других држава, а која изјава садржи и податке о држави, односно државама у којима је боравило, и да то лице непрекидно или са прекидима није боравило на територији Републике више од 366 дана у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем.

Члан 5.

Период боравка из члана 15в став 4. тачка 2) Закона новонастањени обвезник који заснива радни однос са квалификованим послодавцем документује тако што квалификованом послодавцу доставља исправе, и то:

1) потврду о промени пребивалишта, односно боравишта у Републици, издату од надлежног органа у Републици, из које се може утврдити да то лице у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, није имало пребивалиште, односно боравиште на територији Републике; или

2) потврду о пребивалишту или боравишту у другој држави, издату од надлежног органа друге државе, или извод из одговарајућег регистра страног надлежног органа, из које се може утврдити да је то лице у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, имало пребивалиште или боравиште у другој држави.

Новонастањени обвезник поред исправа из става 1. овог члана, квалификованом послодавцу са којим заснива радни однос доставља и писану изјаву којом то лице потврђује да је у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем претежно боравило на територији друге државе, а која изјава садржи и податке о држави, односно државама у којима је боравило, и да то лице непрекидно или са прекидима није боравило на територији Републике више од 183 дана у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем.

Новонастањени обвезник поред исправа из ст. 1. и 2. овог члана, квалификованом послодавцу са којим заснива радни однос доставља и уверење, диплому или потврду о завршеном средњем или високом образовању или завршеним постдипломским студијама или студијама првог, другог или трећег степена у другој држави или потврде о другом виду стручног усавршавања у другој држави, због чега је непрекидно или са прекидима боравио ван територије Републике више од 183 дана у периоду од 12 месеци који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем.

Члан 6.

Новонастањени обвезник који заснива радни однос са квалификованим послодавцем, у вези са условима из члана 15в став 7. Закона, квалификованом послодавцу доставља:

1) доказ о сопственом праву својине или праву својине чланова његове породице на непокретности за становање или закупу непокретности за становање на територији Републике;

2) писану изјаву којом то лице потврђује да се у периоду од 183 дана пре закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем до истека 183 дана по закључењу тог уговора, настанио на територији Републике заједно са супружником и заједничком малолетном децом, са намером да на територији Републике борави 183 или више дана у било ком периоду од 12 месеци после закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем у периоду остваривања права на умањење пореске основице из члана 15в Закона;

3) уверење о пребивалишту, односно боравишту у Републици за лице које је држављанин Републике, издато од надлежног органа у Републици;

4) доказ о одобреном привременом боравку или одобреном сталном настањењу на територији Републике за лице које је страни држављанин, као и такав доказ за супружника и заједничку малолетну децу, издато од надлежног органа у Републици, за период током остваривања права на умањење пореске основице из члана 15в Закона.

Исправу из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, новонастањени обвезник први пут доставља квалификованом послодавцу у року од 180 дана од дана закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, а након тога у периоду остваривања права на умањење пореске основице из члана 15в Закона доставља најмање једном у периоду од 12 месеци.

Члан 7.

Квалификовани послодавац је дужан да документацију из чл. 2–6. овог правилника прибави најкасније до дана када новозапосленом обвезнику врши исплату прве зараде по основу које се остварује право на умањење пореске основице сагласно члану 15в Закона, осим документације коју је у складу са одредбама овог правилника квалификовани послодавац дужан накнадно да прибавља у току остваривања тог права.

У случају промене квалификованог послодавца када новонастањени обвезник закључи уговор о раду са другим квалификованим послодавцем, такав квалификовани послодавац, као и сваки наредни квалификовани послодавац са којим новонастањени обвезник закључи уговор о раду, дужан је да прибави документацију из чл. 2–6. овог правилника која се односи на испуњеност услова у односу на период који претходи дану закључења уговора о раду са првим квалификованим послодавцем и документацију коју је у складу са одредбама овог правилника квалификовани послодавац дужан накнадно да прибавља у току остваривања права на умањење пореске основице из члана 15в Закона.

Документацију из чл. 2–6. овог правилника која се односи на испуњеност услова у односу на период који претходи дану закључења уговора о раду са првим квалификованим послодавцем, квалификовани послодавац из става 2. овог члана може да прибави од новонастањеног обвезника уколико он има сопствене примерке такве документације, у оригиналу или као оверене копије оригиналних докумената, које је документовао првом квалификованом послодавцу.

Члан 8.

Документацију из чл. 2–6. овог правилника на захтев надлежног пореског органа квалификовани послодавац подноси у оригиналу или као оверену копију оригиналног документа.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама Правилника о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника: „Службени гласник РС“, број 6/2023

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: