Објављен „Службени гласник РС“ број 6 од 27.1.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) закона о акцизама
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 6 од 27.1.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Италији
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Шапцу
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене – марине у Великом Градишту
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене – марине у Смедереву
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) закона о акцизама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза и изношења природног гаса
 • ОДЛУКА о оснивању Геронтолошког центра Ваљево
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Пећ
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Колубарског управног округа са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ансамбла народних игара и песама Србије „КОЛО”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ансамбла народних игара и песама Србије „КОЛО”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја науке и технике
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја науке и технике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа шума Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника дрвних сортимената Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и општине Алања, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Сада, Република Србија и општине Тиват, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-714/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-715/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-527/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-530/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-531/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-536/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-524/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-526/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-529/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-532/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-533/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-534/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-535/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-537/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-539/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-540/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-541/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-543/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-545/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-546/2023
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника
 • ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у буџетској инспекцији
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о факторима конверзије финалне енергије у примарну и факторима емисије угљендиоксида
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника и знака заступника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стручном оспособљавању за обављање послова комуналних милиционара
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о регистрацији медицинског средства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Аранђеловац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Аранђеловац
 • РЕШЕЊЕ о упису политичке странке националне мањине у Регистар политичких странака
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи стручних, академских и научних назива (пречишћен текст)
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2022. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о измени и допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: